Nettsidehistorie for Johannes Falnes

Web history for Johannes Falnes

. .
Eitt nivå opp
One level up

 
 
 
. .

Dette er ei kort oppsummering av historia for Institutt for fysikk si nettside om bølgjekraftforsking og for JF si personlege heimeside. Her finst opplysningar både om ymse tidlegare versjonar av nettsidene (JF si og Institutt for fysikk si) og om kva URL-adressane til dei har vore.

 

This is a short summary of the history for Department of Physics' web page on wave-energy research and for JF's personal homepage. Information is given on various previous versions of the web pages (JF's and Department of Physics' ), as well as on various URL addresses for these web pages.

 

URL-adressar

JF si personlege heimeside har frå 1996 hatt URL-adresse http://www.phys.ntnu.no/~falnes, men er i 2006 blitt endra til http://folk.ntnu.no/falnes. Institutt for fysikk si nettside om bølgjekraftforsking har hatt skiftande URL-adressar: fyrst frå 1997 http://www.phys.ntnu.no/glos/grupper/stralbol/bolgegrp.html, deretter frå 1999 (eller 2000?) endra til http://www.phys.ntnu.no/instdef/grupper/miljofysikk/bolgeforsk/index.html og deretter frå 2001 (eller 2002?) endra til http://www.phys.ntnu.no/instdef/prosjekter/bolgeenergi/index.html. Denne URL-adressen blei lagt ned 2006-08-14 og Institutt for fysikk si nettside om bølgjekraftforsking blir difor i 2006, samstundes med ei revidering, lagt inn under JF sine nettsider og får då URL-adressen http://folk.ntnu.no/falnes/w_e/index.html.

URL addresses

JF's personal homepage has from its start in 1996 had URL address http://www.phys.ntnu.no/~falnes/index-e.html, but it has in 2006 been changed to http://folk.ntnu.no/falnes/index-e.html. Department of Physics'  web page on wave-power research has had various URL addresses: at first, from 1997 http://www.phys.ntnu.no/glos/grupper/stralbol/bolgegrp-e.html, secondly, from 1999 (or 2000?) http://www.phys.ntnu.no/instdef/grupper/miljofysikk/bolgeforsk/index-e.html, and, thirdly, from 2001 (or 2002?) http://www.phys.ntnu.no/instdef/prosjekter/bolgeenergi/index-e.html. This URL address was relinquished 2006-08-14. For this reason, Department of Physics' web page on wave-power research will now, simultaneously with a revision, be incorporated among JF's personal web pages, with URL address http://folk.ntnu.no/falnes/w_e/index-e.html.


 
Gamle versjonar av JF si heimeside

Den, temmeleg grundig omarbeidde, heimesida som gjeld no, løyste av heimesida frå 2003-11-08, som i sin tur løyste av heimesida frå 2002-04-26, som i sin tur løyste av den fyrstegongs reviderte heimesida frå 1997-09-01. Dessverre har det no ikkje vore mogleg å finna HTML-fila for den opphavlege heimesida frå 1996-09-30, men det finst ei papirutskrift som er blitt skanna for å få ein PDF-versjon av den opphavlege heimesida. Det er også teke vare på den DOC-fila av 1996-09-27 som var utgangspunktet for å laga HTML-fila i 1996. Den opphavlege heimesida frå 1996 hadde tekst heilt lik den fyrstegongs reviderte i 1997. Einaste revisjonen 1997-09-01 var to nye lenkjer til nye nettsider, på den måten at "bølgjekraftforsking" og "Kjell Budal" blei endra frå vanleg tekst til peikande understreka tekst. Ved revideringa i 2002 blei den nye læreboka nemnt, og det blei tre nye innføringar i lista over utvalde vitskaplege publikasjonar. Dessutan førte både aldersgrensepasseringa i desember 2001 og flyttinga til Realfagbygget i februar 2000 til rettingar i stillingstittel og i adresse. Ved revisjonen i 2003 blei det lagt inn ei tekstlinje med lenkje vedrørande historiske detaljar. Ved omarbeidinga i 2006 er ein del av opplysningane, som før stod på heimesida, flytte til andre nettsider som det er lenkjer til, t.d. til CV-sidene. Revisjonane i 1997, 2002 og 2003 var ganske moderate samanlikna med omarbeidinga i 2006.

 

 
 
Previous versions of JF's home page

The presently valid homepage, which has been thoroughly revised, replaced the homepage of 2003-11-08, which, in turn, replaced the homepage of 2002-04-26, which, in turn, replaced the first-time-revised homepage of 1997-09-01. The HTML file for the original homepage of 1996-09-30 has not, unfortunately, been retrieved. As a substitute, a PDF version has been established by scanning a paper copy of the original homepage. Moreover, the DOC file of 1996-09-27 that was the base for making the HTML file in 1996, still exists. The original 1996 homepage had the same text as the first-time-revised 1997 version. On 1997-09-01 the only revision was introduction of links to two new web pages; "research on ocean-wave energy" and "Kjell Budal" were changed from ordinary text to pointing underlined text. With the 2002 revision, the new textbook was mentioned, and three additional entries were made in the list of selected scientific papers. Moreover, after retirement 2001-12-31 and after the Department's moving to another building in February 2000, corrections had to be made in position title as well as in in mailing address. With the 2003 revision, a line of text, including link, was inserted concerning historical details. With the thorough revision in 2006, some information, previously on the home page, has been moved to other web pages, to which there are links, e.g. to the CV pages. The revisions in 1997, 2002 and 2003 were rather minor compared to the 2006 revision.

 

Gamle versjonar av nettsida om bølgjekraftforsking

Den, temmeleg grundig omarbeidde, nettsida som gjeld no, løyste av nettsida frå 2002-02-19. Denne nettsida kan ein sjå her med same tekst og utsjånad som frå 2002, men lenkjene (peikarane) er oppdaterte (i august 2006). Denne nettsida (HTM-fila) hadde sitt fyrste opphav i ei DOC-fil av 1997-06-24 som det blei laga HTM-versjon av, lagd ut på nettet 1997-06-26. Desse filene har det ikkje vore råd å finna no, men ein litt revidert versjon av HTM-fila frå 1998-01-21 finst enno. Ved revideringa i januar 1998 blei det gjort endringar berre i siste avsnittet "RAPPORTAR OG PUBLIKASJONAR". Her er omtale av seks rapportar som er lagde ut på nettet, og som her er lenkjer (peikarar) til. Berre dei fem fyrstnemnde rapportane var med i den opphavlege nettsida frå juni 1997; den sjette ("Simulation of a slack-moored - - -") kom med under revisjonen januar 1998. Samstundes blei dei seks artiklane lagde ut i PDF-versjon. I 1997 blei dei fem artiklane berre lagde ut i DOC- eller DOK-format.
 
I april 1999 blei nettsida revidert ved at det blei skrive innleiing (ingress), og dessutan blei det skote inn eit nytt avsnitt om "UNDERVISNING OM BØLGJEENERGI".
 
Utsjånaden på, men ikkje teksten i, nettsida blei endra 1999-08-27. Teksten fekk då ei ramme omkring seg som m.a. øvst og til venstre inneheldt to små fotografi frå forsøket med ConWEC-modellen i Trondheimsfjorden. Fotografia blei fjerna og rammeverket omkring teksten forenkla ved revisjonen 2000-08-18. Ved revisjonen av nettsida 2002-08-19 var det inga nemnande endring i rammeverket.
 
Ved revisjonen 2000-08-18 blei vår nye doktorstudent Torkel Bjarte-Larsson nemnt øvst på nettsida, med peikar til hans heimeside. Ved revisjonen 2002-08-19 blei det skote inn ny tekst øvst og nedst i avsnittet "HISTORIKK", øvst med peikar til ei anna nettside med fleire historiske detaljar. Nedst blei det lagt inn peikar også til Lillebekken si heimeside, forutan at to yngre forskarar i gruppa blei nemnde.
 
Institutt for fysikk si nettside om bølgjekraftforsking blei lagt ned 2006-08-14 og deretter overført til JF sine nettsider under URL-adressen http://folk.ntnu.no/falnes/w_e/index.html.
 

[REFERANSAR: Ein del eldre versjonar av Institutt for fysikk si nettside om bølgjekraftforsking finst som papirutskrifter i svart-kvitt. Dei er blitt skanna til PDF-filer. Det gjeld versjonar frå 1999(a), 1999(b) og 2000.]

 

  Previous versions of the web page on wave-power research

The presently valid web page, which has been thoroughly revised, replaced the web page of 2002-08-19. This web page may be seen here with the same text and appearance as in 2002; the links have, however, been updated (August 2006). The original version of this web page was made public on the web 1997-06-26 as a HTM-file that was based on a DOC file dated 1996-06-24. These files have not now been retrieved. However, a slightly revised version of the HTM file (dated 1998-01-21) still exists. In January 1998, only the last section, REPORTS & PUBLICATIONS, was modified. Here six web-published reports are mentioned with links to these reports. Only the first five reports were mentioned in the original web page from June 1997; The sixth one ("Simulation of a slack-moored - - -") was included with the January-1998 revision. At the same time, the six reports were put on the web as PDF files. In 1997 the first five reports were available only as DOC or DOK files.
 
In a revision in April 1999, a new introduction (ingress) was written, and moreover, a section on "TAUGHT COURSES ON WAVE ENERGY" was inserted.
 
The appearance, but not the text, of the web page was modified 1999-08-27. The text was the put inside a frame that on the top left contained two small photos from the sea test of the ConWEC model in the Trondheim Fjord. The photos were removed and the frame simplified at the revision 2000-08-18. No modification of the frame to be mentioned was made at the revision 2002-08-19.
 
At the revision 2000-08-18 our new doctorate student Torkel Bjarte-Larsson was mentioned at the top of the web page, with link to his own homepage. At the revision 2002-08-19, two text insertions were made on the top and on the bottom of the section "SHORT HISTORIC REVIEW", at the top with link to another web page with more historical details. At the bottom a link was included to the home page of Mr. Per Magne Lillebekken. Moreover, two younger members of the research group were mentioned.
 
Department of Physics' web page on wave-power research was relinquished 2006-08-14 and subsequently transferred to JF's webpages under URL address http://folk.ntnu.no/falnes/w_e/index-e.html.
 
[REFERENCES: Some older versions of Department of Physics' web page on wave-power research exist as paper copies in black-and-white. They have been scanned to PDF files, namely versions from 1999(a), 1999(b) og 2000.]

 

 
Kontaktadresse/Contact address: johannes.falnes(a)ntnu.no
HTML-fil oppretta/HTML file erected: 2006-08-25.   Lenkjer oppdaterte/Links updated: 2007-12-dd.