[There is an English version of this page.]

Bølgjeenergigruppa ved Institutt for fysikk, NTNU.

Forskingsgruppa har sidan 1973 arbeidt med metodar for utnytting av energien i havbølgjene. To personar arbeider fast i gruppa (etter juni 1996), nemleg professor, dr.techn. Johannes Falnes og forskar, sivilingeniør Per Magne Lillebekken.

Sidan 1994 har gruppa samarbeidt med bedrifta Brødrene Langset AS om utvikling av eit fasestyrt bølgjekraftverk ("ConWEC").

HISTORIKK: Førsteamanuens Kjell Budal (1933-1989) tok i desember 1973 initiativet til bølgjekraftforskinga ved NTH, og Johannes Falnes var med i arbeidet frå starten. Per Magne Lillebekken har arbeidt i gruppa sidan 1980. Seks personar har teke graden doktor ingeniør (dr.ing.) i bølgjekraftforskinga ved NTH, nemleg Lars Christian Iversen i 1980, Åge Kyllingstad i 1982, Oddbjørn Malmo i 1984, Geirmund Oltedal i 1985, Arne Brendmo i 1995 og Håvard Eidsmoen i 1996. I tilknyting til dette forskingsarbeidet har dessutan 21 studentar fullført hovudoppgåva ("diplomen") i sivilingeniør-studiet. I bølgjekraftforskinga har denne gruppa gjort banebrytande arbeid som også er godt internasjonalt kjent, både når det gjeld grunnleggjande teoretisk arbeid og, kanskje særleg, prinsipp for optimal styring og fasestyring av bølgjekraftverk. I åra 1978-82 fekk forskings- og utviklingsarbeidet med bølgjekraftverk, etter måten mykje, finansiell støtte frå Olje- og energidepartementet. Den stor allmenne interessa for miljø- og ressursspørsmål i 1970-åra stilna etterkvart av, og samstundes gjekk oljeprisen ned. Då vart det etter 1982 vesentleg mindre med støtte til bølgjekraftforskinga. Gruppa har likevel greidd å halda i gang ein viss forskingsaktivitet og vedlikehald av vunnen kunnskap og kompetanse.

RAPPORTAR OG PUBLIKASJONAR
Ei særskild liste nemner forfattarar av og titlar på vitskaplege artiklar, rapportar og andre publikasjonar frå bølgjeenergigruppa. Dessutan er følgjande artiklar/rapportar lagde ut i fullstendig versjon på Internet:

"Energi frå havbølgjer før, no og sidan." Denne (1996-) artikkelen inneheld eit oversyn med litt historikk om bølgjekraftforskinga. Artikkelen, som har to figurar, er skriven med tanke på lesarar som ikkje er spesialistar. Til slutt i den artikkelen er ei liste med titlar på bøker med stoff om bølgjekraftverk.

"Prinsipp for opptak av energi frå havbølgjer. Fasestyring og optimal svingerørsle." Med å visa til illustrasjonar (seks figurar), men utan å bruka matematikk, forklarer denne (1997-) artikkelen prinsippet for opptak av bølgjeenergi med hjelp av eit svingesystem. Det er også forklart korleis systemet skal svinga for at energiopptaket skal bli størst mogleg. Prinsippa som er forklarte i denne artikkelen, har vore retningsgjevande for bølgjekraftforskinga ved universitetet i Trondheim i meir enn tjue år. Artikkelen har 15 litteraturtilvisingar, og han er skriven med tanke på lesarar som ikkje er spesialistar.
"Principles for capture of energy from ocean waves. Phase control and optimum oscillation." Engelsk versjon av den same (1997-) artikkelen.

"Optimum control of oscillation of wave-energy converters". Paper no. 2 in Annex Report B1 to the JOULE project "Wave Energy Converters: Generic Technical Evaluation Study". Contract no. JOU2-0003-DK between the Commission of European Communities and Danish Wave Power aps. August 1993.
Denne engelskspråklege publikasjonen er spreidd i heller få eksemplar, så difor har vi lagt ut denne artikkelen på Internet. Artikkelen, som gir eit oversyn over forskingsarbeidet (i 20-årsperioden etter 1973) på optimal styring av bølgjekraftverk med tanke på maksimalt energiuttak, er eigentlig skriven med tanke på lesarar som er spesialistar, endå der er brukt svært lite matematikk. Artikkelen er utan illustrasjonar, men har 39 litteraturtilvisingar.

"Simulation of a tight-moored amplitude-limited heaving-buoy wave energy converter with phase control". Denne lange (1996-) artikkelen, som inneheld 12 figurar, 7 tabellar, 28 litteraturtilvisingar og 18 nummererte matematiske formlar, er skriven på engelsk med tanke på lesarar som er spesialistar. Artikkelen er ei vidareføring og utviding av følgjande publiserte arbeid:
Eidsmoen, H.: "Simulation of a heaving-buoy wave energy converter with phase control". Proceedings of the Second European Wave Power Conference, (redigert av Elliot, G. og Diamantaras, K.) Lisbon, Portugal, 8-10 November, 1995, European Commission ECSC-EC-EAEC, Brussels, pp 281-288, 1996. (ISBN 92-827-7492-9)

"Simulation of a slack-moored heaving-buoy wave energy converter with phase control". Denne lange (1996-) artikkelen, som inneheld 10 figurar, 13 tabellar, 34 litteraturtilvisingar og 19 nummererte matematiske formlar, er skriven på engelsk med tanke på lesarar som er spesialistar.

O O NTNU
FIM
Institutt for fysikk
------------------------------------------
Ansvarlig for innhold: Johannes Falnes
Teknisk ansvarlig: Lise Wohlen
Sist oppdatert: 21. januar 1998
------------------------------------------
NTNU