Johannes Falnes sine nettsider om bølgjeenergi-undervisning

Johannes Falnes' web pages on wave-energy teaching

. .
Eitt nivå opp
One level up

 
 
 
. .

Fire forelesningar i NTNU-faget "Energi- og miljøfysikk" til innføring om emnet bølgjeenergi. (Forelesningsnotat finst i to utlagde PDF-filer.)

 

Four lectures on introduction to wave energy in the NTNU course "Energy and Environmental Physics". (Lecture notes available in two PDF files.)


Seks forelesningar i NTNU-faget "Energi frå vind og havstraum" til innføring om emnet bølgjeenergi. (Forelesningsnotat finst i tre utlagde PDF-filer.)

 

Six lectures on introduction to wave energy. Used in various courses. (Lecture notes available in three PDF files.)


Finn her opplysningar om eit to-vekers bølgjeenergikurs undervist i Göteborg 2005. To-vekers kurs med mykje av det same innhaldet var tilskipa i Göteborg også i 1998, og i Trondheim 1986. Desse kursa inkluderte mesteparten av emna i dr.-ing. faget "Havbølgjeenergi", eit eitt-semesters fag, som har vore undervist, 11 gonger i perioden 1979-2001, ved universitetet i Trondheim. Læreboka Ocean Waves and Oscillating Systems og forelesingsnotatet Topics on Extraction of Ocean-wave Energy byggjer på tidlegare forelesningskompendium som har blitt utarbeidde for desse kursa. Nokre rettingar til læreboka kan ein sjå her og til forelesningsnotatet her Forelesningsnotatet blei i 2010 gjort tilgjengeleg på internett .

 


Find here information on a two-week wave-energy course arranged in Gothenburg, Sweden, in 2005. Two-week courses with much of the same content were arranged in Gothenburg also 1998, and in Trondheim 1986. These courses included most subjects within the doctorate course   "Havbølgjeenergi" ("Ocean-wave Energy"), a one-term course, which has been taught 11 times during 1979-2001, at the university in Trondheim. The textbook Ocean Waves and Oscillating Systems, as well as the lecture-note issue Topics on Extraction of Ocean-wave Energy , is based upon previous lecture notes that have been produced for these courses. Some corrections to the textbook and to the lecture notes may be seen here and here , respectively. In 2010 the lecture notes were made available on internet.

 
Kontaktadresse/Contact address: johannes.falnes(a)ntnu.no
HTML-fil oppretta/HTML file erected: 2006-08-22.
Siste setning lagt til/Last sentence added: 2010-05-21