Lensrekneskap 1606/07 for Sunnmøre.

Sakefall

(pådømde og innkravde bøter for ymse lovbrot)

avskrift v. Ivar S. Ertesvåg,
Først lagt ut 15. mars 2004, sist endra 15. mars 2004.

Til historie/ættegransking    Heimesida

Hovudsida for lensrekneskapen (Sjå merknader om avskrifta der.) Før sakefallslista kjem Skipstoll


(4C-5)
(fol.)
Sagfald som udi dette Aar er 
faldenn i for^ne Sundmørsslenn


Wlstenn skibreid

Amund Grimbstad for Hannd Mistog ett quereen 
segell fraa Sinne grande Olluff ibid affsognit med 
hannom for
Pendinge --- v dr

Olluff Staall i Staluig for Hanndt war med i
Stiennsund Och Thog enn gied och drebte. gaff
Pendinge --- iij dr

Peder Kiebierig for Nogenn Wquembs ord Hannd
gaff Knudt Garnes och Kunde Hannom dett icke offuer
Beuisse, gaff
Pendinge --- iiij dr
 
Jonn Hoffsetter for Hanns Datter Miskende ett 
Lamb fraa Sin grande Thore Fiering gaff 
Rugsølff --------- ij lod

Knudt Clemitsenn Fløe for handt War medt paa
haffuit och Thog Nogit forsledenn Segell støcke
aff ett schib som dreff folckeløs paa haffuit gaff
Pendinge --- iij dr

Olluff Stormand ibif for samme sag gaff
Pendinge --- iij dr

(4C-6)
Knudt Husmand ibid for samme sag gaff
Pendinge --- iij dr

Thorstenn Thoresenn ibid for samme sag gaff
Pendinge --- iij dr

Jonn Filde for hannd staall j Smalle Side
Och j Ringe Kornn fraa Sinn grande Knud 
Bøgsetter gaff 
Rugsølff --------- iiij lod

Olluff Hofflijdt for hannd Bloduitte Clemmit 
Olssenn ibid gaff 
Pendinge ----ii\j dr


Nerøe skibreid

Olluff Hiede for hannd haffuer Stollenn ett saug-
bord i Schorpenn gaff 
Rugsølff --------- vj lod

Rassmus Thieruog for hand haffuer Leigit i Horerj
medt hanns egenn Thienneste quinde Kritte
Rassmus Datter affsognit medt Hannom for
dennom Begge for
Pendinge ---- xx dr

Summa Foly
Pendinge ---- xLvi\j dr  [46,5 dr]
Rugsølff --------- xij lod [12 lodd]

(fol.)
Steffenn Thieruog for hannd Wbilligenn offuerfaldt
Albrett Sanduig paa Herøe Kierckegaard, gaff
Pendinge --- iiij dr
Rugsølff --------- vj lod

For^ne Albrett for samme sag I dett hand gaff for^ne
Steffenn schemtzord
Rugsølff --------- viij lod

Anders i Wogenn for Hannd slog Biørnn Røsetter
edt Neffueslag, gaff
Pendinge --- i\j dr

Gregoris Stacksetter for Hanndt Skar ett støcke
aff hanns Grandis quindis Kobbe, gaff
Pendinge --- vij dr 

Amund Lauritzenn Riøenn for Hannd for nogenn
Aar forledenn Kiøffte enn Baad som Wrag war,
aff enn Thiuff, gaff
Rugsølff --------- iiij lod

Hanns Pappe Borger i Bergenn som nu haffuer Sit
tilhold i Pappenes for Hanns Wlouglig Wdlegelse
och Kiøbmandtz brug, Saa well som och i Andre maade
for Hanns groffue forsielsse emodt Kon: Maytz schatt
børder Wdj Sundmørssleenn, Er effterlatt indtill
Paa Widne beschednne Att giffue,
Pendinge --- Lxxx dr

(4D-1) 
Hanns Daneell Borger for Hannd dj forbodenn
tider emodt Lanndtz lougenn Haffuer hafft sinn
Borgerlig Nering och Brug her i Lenett, gaff
Pendinge --- iiij dr

Peder Skaning ibid Borger for samme sag
Pendinge --- iiij dr

Jahann Thysch borger ibid for samme sag
Pendinge --- iiij dr

Anders Jetmundsenn Jempt borger ibid for samme sag
Pendinge --- iiij dr

Simenn Jacobsenn borger ibid for samme sag
Pendinge --- iiij dr

Dauit Sandersenn borger ibid for samme sag
Pendinge --- iiij dr

Hendrick Pedersenn borger ibid for samme sag
Pendinge --- iiij dr

Hanns Jennsenn Borger ibid for samme sag
Pendinge --- iiij dr

Jahann Petter Linusenns Thienner for samme sag
Pendinge --- iiij dr

Summa Foly
Pendinge ---- j^ct xxi\x dr [128,5 dr]
Rugsølff --------- xviij lod [18 lodd]

(fol.)
Jenns Jacobsenn Borger ibid for samme sag gaff
Pendinge --- iiij dr

Jonn Førdt Borger ibid for samme sag gaff
Pendinge --- iiij dr

Hanns Clemissenn Paa Herøebierig for Horerj
medt Hanns egenne Thenneste Pige Marette Botols
datter safebb affsognit medt Hannom for Hanns
fattigdombs schyld for
Pendinge --- xv dr


Wandeffel skibreid

Amundt Eidis datter Sønn Wid Naffnn Anders
for hanndt Reff Nogle blade aff Kiercke bogenn i 
Wandeffel Kiercke, for Hanns Wngdombs brøst och
Wforstanndt, affsognit medt Hannom for
Pendinge --- v dr

Endre Knudssenn Biørløcke for Hannd haffuer
i Løss leffnit med Marette Siffuersdatter ibid
De ere schyld och blodtz foruantte sammenn Wdj
3 och 3 ledt Affsognit medt Hannom for
Pendinge --- xxiiij dr

For^ne Marette for samme sag gaff
Pendinge --- xij dr

(4D-2) 
Margrette Olssdatter Paa Høigerøstenn for Hun haffe
leigit i schørleffnit medt Jetmundt Elloffsenn
ibid. War schyld sammenn Wdj 3 och 3 ledt
Affsognitt medt hender for
Pendinge --- xxii\j dr

For^ne Jetmundt er Rømbt Landet och indtidt godtz
eller pendinge fandtz effter hannom.

Elling Strandt for frilleleffnit medt Marette
i Høigerøstenn gaff
Pendinge --- ij dr

For^ne Marette for samme sag gaff
Pendinge --- j dr

Knudt Knudssenn Paa Thonum for frilleleffnit
medt Anna %Lauridtz% Peders datter Paa Scherffuenn gaff
Pendinge --- ii\j dr

For^ne Anna Pedersdatter for samme sag gaff
Pendinge --- i\j dr

Simenn Bremsinghoug for frilleleffnit medt
Anna Amundtz datter paa Quamme gaff
Pendinge --- ij dr

For^ne Anna Amundtzdatter for samme sag gaff
Pendinge --- j dr

Summa Foly
Penndinge ---- \j^ct xLvi\j dr [96,5 dr]

(fol.)
Olluff Scherffuenn for Hannd Scheldit Sinn brodr
Knudt paa Røde for enn Throldmand Och kunde
Hannom dett icke Loulig offuer beuisse, gaff
Penndinge ---- xxix dr

For^ne Knudt Røde for Hanndt i lige made Haffuer
scheldit samme sin broder Paa Hanns ære och Kunde
dett icke beuisse gaff
Penndinge ---- xj dr

Pouell Paa Eide for hannd Opbrødt Amund
Eidis Nøst gaff
Penndinge ---- iij dr

Arnne Quame for hannd slog Arnne Paa Stølle paa
Hannds Kierckeueig Thill Blodtz gaff
Rugsølff --------- xvj lod

Einer Kragenes for handt Bloduidett Peder i Wigenn
hellig Thre Konger dag gaff
Penndinge ---- viij dr

Bart ibid for Hanndt slog Gutorum Hattlenes
ett Nøffue hug, gaff
Rugsølff --------- iij lod

For^ne Gutorum for Hanndt i ligge maade War medt i
samme Klamerj och gaff
Rugsølff --------- iij Lodt

Elling ibid for handt i ligge maade War medt i samme 
Klamerj, gaff 
Pendinge ---- j dr

(4D-3)
Olluff Knudssenn Ytterstranndt for frilleleffnit
medt Anna Mogensdatter ibid gaff
Pendinge --- ij dr

For^ne Anna for samme sag gaff 
Pendinge --- j dr

Mogenns Olsenn paa Thue for frilleleffnit
medt Marette Gudmundtzdatter gaff
Pendinge --- ij dr 

For^ne Marette for samme sag gaff 
Pendinge --- j dr

Halduort Arnesenn paa Lijd for Wlouglig
Kiøbmandschab modt Bergenn byes Preuilegier gaff
Pendinge --- vj dr

Olluff Nielsenn Habierig for enn Pung som
Hanns Dater fanndt i Sandtz Kiercke Och hun denn
icke Oplyste. for hindis Wngdombs forsielse gaff
Pendinge --- iiij dr

Rassmus Syltedall for frilleleffnit medt
Marette Jetmundtzdatter ibid gaff
Pendinge --- ij dr

For^ne Marette for samme sag, gaff
Pendinge --- j dr

Summa Foly
Pendinge ---- \j^ct xxj dr [71 dr]
Rugsølff --------- xxij lod [22 lodd]


(fol.)
Olluff Einersenn Paa Kyede for hannd Wsandfer-
deligenn Wdj enn steffning haffuer Angiffuit Jahannes
Paa Thue for Øffrighedenn i Herøe gaff
Rugsølff --------- iiij lod


Rødued skibreide

Jørgenn Pedersenn paa Leckanger for frilleleffnit
medt Giertrudt Olssdatter paa Moltu gaff
Pendinge --- iiij dr

For^ne Giertrudt for samme sag gaff
Pendinge --- i\j dr

Mogenns Andersenn paa Møckelbostadt for Wlydighed gaff
Pendinge --- j dr

Arnne Olsenn Paa Møckelbostadt for Hanndt Mistog
enn quige gaff
Rugsølff --------- iij lod

Olluff Opsall for hand fordølte sig och icke gaff
schatt effter Kon: Maytz Wdgangne Mandatt och breffs
Lydelsse gaff
Pendinge --- iiij dr

Ingull Pedersenn paa Sundenes for frilleleffnit
medt Bergette Andersdatter ibid gaff
Pendinge ---- ij dr

For^ne Bergette for samme sag gaff 
Pendinge ---- j dr

(4D-4) 
Selfest Lauritzenn Haffuog for frilleleffnit medt
Gyrj Gulbranndtzdatter ibid gaff
Pendinge ---- ii\j dr

For^ne Gyrj for samme sag gaff 
Pendinge ---- i\j dr

Peder Halstennsenn i Wig for Hanndt Wnder dølte
min Hosbondtz Ærlig och Welbyrdig mandt Niels
Winndt Thingbreff Som hanns Welb: mig thilschickede
gaff
Pendinge --- x dr


Wollen skibreide

Cort Olsenn Paa Folckestad for Hannd thilagde
Sinn broder Niels Olsenn Att schulle Werre enn
Thiuff Och Kunde Hannom Thette icke offuer beuisse
gaff
Pendinge ---- vij dr

Summa Foly
Pendinge ---- xxx\v dr   [34,5 dr]
Rugsølff --------- vij lod [7 lodd]

(fol.)
Niels Paa Morck for Wlydighed gaff
Pendinge ---- j dr

Peder Mogennssenn Stiensuig for frilleleffnit medt
Gisløff Thorstensdatter i Wasbottenn gaff
Pendinge ---- i\j dr

For^ne Gisløff for samme sag gaff 
Pendinge ---- \j dr

Wng Olluff Coluatenn for ett Bloduide hannd slog
Jonn ibid gaff 
Pendinge ---- iii\j dr

Størcker Wluestad for Wlouglig Kiøbmandschab
gaff 
Pendinge ---- ij dr

Mogenns Stiensuig for Attschellige Skalckhedt
saa well som Domb raff, gaff
Pendinge ---- vj dr

Knudt Lønngnes for Hand war med och slog
Rassmus Thieruog Thilblodtz, gaff
Pendinge ---- iij dr

Olluff Hannssenn paa Dalle i Ligge maade
for samme sag, gaff
Pendinge --- ij dr

(4D-5) 
Iffuer Jonnssenn i Førde for frilleleffnit medt
Anna ibid gaff
Pendinge --- ij dr

For^ne Anna for samme sag gaff 
Pendinge ---- j dr

Jonn Nørkaluatenn for Wlouglig schoffhug i ssin
grannde Mickell ibid Hanns Skouff saa well som och
Steffnefald, gaff
Pendinge ---- v dr

Olluff Biørnnsetter for hannd slog Ingebrett ibid
ett staffuerhug gaff
Pendinge ---- j dr

Rasmus Paa Mou for Hanndt hug Jetmund Rødstad
medt enn Thesack Saa hannd fick schade i sinn
enne finger gaff
Pendinge ---- vj dr


Ørsten skibreid

Niels i Hoffdenn for hanndt slog Gunnder ibid
medt enn riffue thill blodtz gaff
Pendinge ---- iij dr

Summa Foly
Pendinge ---- xxxvii\j dr [37,5 dr]

(fol.)
Jonn Paa Nos for Horerj medt Hanns Thenneste
Pige Sindeued, affsognit medt Hannom for dennom
Begge for
Pendinge ---- xviij dr

Peder Stennes for Hanndt Mistog j bock fraa Jonn
Førdt gaff 
Penndinge ---- iij dr

Margrette Olssdatter Paa Massdall for hun Wdaff
hindis Wngdombs brøst er bleffuenn Befundenn aff
haffue Ladett sig belegge aff Thuende Brødresønner
Pendinge ---- xvij dr
Rugsølff ---- Lx lod

Jonn Findtzenn Paa Matzdall som hinder først
Belaae, gaff
Pendinge ---- xj dr

Christoffer Knudssenn for samme sag, Och hanns
Forsielse medt hender gaff
Pendinge ---- xvj dr

Eidis och Siffuert och Olluff Pedersønner paa Barstadt
for dj Wførmit huer Andre med Neffueslag och 
Wndsigelse hieme paa dieris egenne Agger gaff
Pendinge ---- vij dr

Samund Barstad for Wlouglig Kiøbmandschab
gaff
Pendinge ---- iii\j dr

(4D-6) 
Jonn Barstad for Wlouglig Kiøbmandschab gaff
Pendinge ---- ij dr


Dale skibreid

Olluff Pouelsenn paa Wsuigenn for frilleleffnit
medt Anna Pedersdatter i Wigenn gaff
Pendinge ---- ij dr

For^ne Anna for samme sag gaff 
Pendinge ---- j dr

Erick Thorstennsenn paa Hilme for frilleleffnit
medt Anna Bogesdatter Paa Alstad gaff
Pendinge ---- i\j dr

For^ne Anna for samme sag gaff 
Pendinge ---- \j dr

Summa Foly
Pendinge ---- \j ^ct xxxii\j dr   [82,5 dr]
Rugsølff --------- \j ^ct x lod [60 lodd]

(fol.)
Jonn Paa Frøsse for Hannd haffuer Werrit steffnt
till Bergenn Att møde Paa Laugtingit Modt Halduort
ibid och icke møte. Bleff aff dømbt
Pendinge ---- vj dr

Knudt Olsenn paa Morack for Hannd uforsiendis
i ssin drockenschab schar enn pige paa Wisetter medt enn
Kniff gaff
Pendinge ---- iiij dr

Peder Rasmussenn paa Biørdall for Handt bloduite
Hendrick Houlle gaff
Pendinge ---- ii\j dr

Lauritz Oxuig for frilleleffnit medt Elliene
Olssdatter paa Hessegierde gaff
Pendinge ---- iij dr

For^ne Ellienne for samme sag gaff 
Pendinge ---- ij dr

Olluff Langeland for hand emodt forbud
Optog Anders paa Lillesylte sin Arffue godtz effter
hanns død, gaff
Pendinge ---- v\j dr

Opboritt aff for^ne Anders Lillesyltes Arffuinger
for Hanns Wlouglig Kiøbmandschab sem hand
haffde affsognit for
Pendinge ---- viij dr

(4E-1) 
Anders Paa Hougenn for handt slog sin grannde
Olluff ibid ett Neffueslag paa dieris Thigweig gaff
Pendinge ---- v dr

Pouell Ellufsenn paa Røsetter for frilleleffnit
medt Marette Thostensdatter paa Offuerbostad
gaff
Pendinge ---- ij dr

For^ne Marette for samme sag gaff 
Pendinge ---- j dr

Jonn Pedersenn paa Hielde for hanndt haffuer leigit
i horerj medt enn Alminndelig schøge, gaff
Pendinge ---- xij dr


Jørgenfiord skibreid

Erick Inderurcke enn Egte mandt for handt 
haffuer leigit i horerj medt hanns egene Thennist
Pigge Magnell Olssdatter gaff
Pendinge ---- xx dr

Summa Foly
Pendinge ---- \j ^ct xxj dr   [71 dr]

(fol.)
Jetmund Gustsenn paa Slettedall for frilleleffnit
medt Karenn Thomisdatter Paa Erssdalenn gaff
Pendinge ---- i\j dr

For^ne Karenn for samme sag gaff 
Pendinge ---- \j dr

Jetmundt Sebye for hanndt komb drucken och
Wbeschedenn paa Wabenntingit Paa Molduer i
denn gode mandt Slodtz herrens egene Neruerelsse,
gaff
Pendinge ---- x dr

Olluff Pedersenn paa Sebye for Otte Alne
Westfarlerit Och enn quinde huffue hannd staall
fraa Lyttke Wibrandsenn Affsognit medt hannom for
hanns Wngdombs och fattigdombs schyld for
Pendinge ---- x dr


Walle schibreid

Olluff Knudsenn paa Thandestad for hand slog
Olluff Ellingsenn paa Yttereckornes ett slag
med enn Arelomb, gaff
Pendinge ---- v dr

Iffuer Gutorumsenn paa Erstad for hand
scheldett sinn grannde Iffuer Olsenn for enn Thiuff
Och Kunde hannom dett icke offuer Beuisse, gaff
Pendinge ---- xL dr

(4E-2) 
Iffuer Paa Skodenn for handt Miss Kende ett Lamb
fraa Jonn Lauritzenn paa Haem gaff 
Pendinge ---- j dr

Olluff Samundsenn paa Drageløss for frilleleffnit
medt Aasse Helgis Datter paa Strømme gaff
Pendinge ---- i\j dr

For^ne Aasse for samme sag gaff 
Pendinge ---- \j dr

Pouell Olssenn Paa Klockerhoug for frilleleffnit
medt Anna Helgis Datter paa Strømme gaff
Pendinge ---- ij dr

For^ne Anna for samme sag gaff 
Pendinge ---- \j dr

Peder Offuerdall medt ssienne medbrødre som
Bygte enn Baad till Kon: Mayts behoff, fordj
Wforløffuis Optog fisch, Kornn och Andett sligt, aff
Almougenn i Dale schibreid for samme baadtzs
Bekostning gaff
Pendinge ---- Lx dr

Summa Foly
Pendinge ---- j ^ct xxxii\j dr   [132,5 dr]

(fol.)
Peder Siøholt for Hanndt sadt offuer hørig Och icke Wdgaff
sinn schatt effter Konn: Maytz breff, gaff
Pendinge ---- ij dr

Anders Abbeluig for hanndt i Ligge maade sadt offuer hørig
Och icke Wdgaff sinn schatt, Gaff
Pendinge ---- iiij dr

Simonn Jonnsenn paa Abelsett for frilleleffnit medt
Hilde Tholloffsdatter ibid gaff
Pendinge ---- ij dr

For^ne Hilde for samme sag, gaff 
Pendinge ---- j dr


Borgun schibreid

Iffuer Aluestadt for ett far hand staall fraa Anders
Houell gaff
Pendinge ---- viij dr

Lauritz Soluog for hanndt besadt sin Jorde i Wfrelsse
gaff
Pendinge ---- xx dr

Niels Elluffsenn i Alsund for frilleleffnit
medt Elliene Endrisdatter ibid gaff
Pendinge ---- i\j dr

For^ne Ellienne for samme sag gaff 
Pendinge ---- \j dr

(4E-3) 
Engebret Nielsenn Som Thienner Her Clauis i
Borgund for frilleleffnit medt Britte Følling gaff
Pendinge ---- iiij dr

For^ne Berette for samme sag gaff 
Pendinge ---- ij dr

Pouell Skarbøenn for handt icke Wille giøre Welb. Stien
Bildis Thienner forendschab, gaff
Pendinge ---- j dr

Iffuer Møckelbostadt for hanndt icke wdgaff sin
schatt effter Konn: Maytz breff, gaff
Pendinge ---- iiij dr

Arnne Jonnsenn paa Blindem for samme sag, gaff
Pendinge ---- iiij dr 

Olluff paa Østremb for samme sag, gaff
Pendinge ---- iiij dr 

Amundt och Rasmus Eckeremb for dj giorde Wrett
ferdige Thiende gaff for dieris forsielse
Pendinge ---- iiij dr 

Marette Kypprs i Dybuigenn for Hun Staall ett
Pund fisch i fraa Jenns Jull i Thrannog sagenn
medt hender affsognit for hindis Store fattigdomb och
Smaa Børns schyld for
Pendinge ---- v dr

Summa Foly
Pendinge ---- \j ^ct xvij dr   [67 dr]

(fol.)
Olluff Knudsenn Paa Sledingenn for handt Wforløffen
haffuer opsatt nogenn Husser ibid gaff
Pendinge ---- viij dr

Niels Dansche borger i Bergenn for Hand di forbødenn
tider emodt lougenn haffuer hafft sin Borgelig
Nering och brugt her i lenett gaff
Pendinge ---- iiij dr

Olluff Sleding for samme sag gaff
Pendinge ---- iiij dr

Wibrannt Lytkesenn for samme sag gaff
Pendinge ---- iiij dr

Østenn Ericksenn for samme sag gaff
Pendinge ---- iiij dr

Olluff Colbennsenn for samme sag gaff
Pendinge ---- iiij dr

Peder Pedersenn for samme sag gaff
Pendinge ---- iiij dr

Pouell i Kalfføenn for samme sag gaff
Pendinge ---- iiij dr

Jenns Jull for samme sag gaff
Pendinge ---- iiij dr

Søffrenn Korssnes for samme sag gaff
Pendinge ---- iiij dr

Mickell Jennsenn i Norffuesundt for samme sag gaff
Pendinge ---- iiij dr

Olluff Sleding for ett Neffueslag hand slog
Jonn Sledings Dreng, gaff 
Pendinge ---- j dr

(4E-4) 
Peder Nielsenn ibid for samme sag gaff
Pendinge ---- iiij dr

Anders Nielsenn i Haffnen for samme sag gaff
Pendinge ---- iiij dr

Jahann Willomsenn i Hannesund for samme sag gaff
Pendinge ---- iiij dr

Peder Lauritzenn Wnder Walderhougen 
for samme sag gaff
Pendinge ---- iiij dr

Matzs Sur for samme sag gaff
Pendinge ---- iiij dr

Mogenns Kofod for samme sag gaff
Pendinge ---- iiij dr


Grøtten skibreide

Knudt paa Glette for hand Wførmit Hanns
Hustrue Moder i hiendes egit hus gaff
Pendinge ---- iiij dr

Niels Oxnes for handt Stack Jonn Haremb
Eidt Stynng medt enn Kniff Paa Syenn i
hanns egen Baad gaff
Pendinge ---- x dr

Summa Foly
Pendinge ---- \j ^ct xxxvij dr   [87 dr]

(fol.)
Wattne skibreide

Thomis paa Flamb for handt Wforloffs indførde
Sin Kiøer Paa Fiertofftøe gaff
Pendinge ---- iij dr

Iffuer Pouelsenn paa Flamb och Olluff Thorstensenn
Paa Lanngued for enn Thomb Kieste dj fanndt
Paa Haffuit Och Wnder dølte dennom, gaff
Pendinge ---- vj dr

Størcker Knudsenn paa Nogued for samme sag gaff
Pendinge ---- iiij dr

Arnne paa Wester enn Ægthe mand for hand
haffuer leigit i horerj medt Marette Lauritzsdater
ibid gaff
Pendinge ---- xij dr

For^ne Marette for samme sag gaff 
Pendinge ---- xiij dr

Summa Lateris
Pendinge ---- xxxviij dr   [38 dr]

(4E-5) 
Summa Summarum Paa Ald
for^ne sagfald som er falden
i for^ne Sundmørsslehenn i
Dette Aar

Pendinge ---- \j ^m iii\j ^ct xLii\j dr   [892,5 dr]
Rugsølff --------- j ^ct xix lod [119 lodd]

[v.marg:]
Findes lige saa
till Indtegtt udi
hossliggende Sundmørs
regenschabff fraa
Philippi Jacobi
dag Ao d 1606 till
Anno d 1607

[h.marg:]
Beløbff Sagefald
sig fraa Philippi
1602 till 1603
j^ct xLvij dr j ortt
ij^ct i\x lod søllf

(fol.)
Summa Summarum Paa Ald for^ne
Bøgsell Lanndbouedsell, schibstold och
Sagfaldt Som Wdj dette Aar er
faldenn paa for^ne Sundmør fraa
Phillippj Jacobj Dag Anno j606
Och till Aars Dagenn igienn
Anno j607
Beløber sig

Pendinge ---- j ^m iii\j ^ct xxxv\j dr iiij ss   [1385,5 dr 4 ss]
Rugsølff --------- j ^ct xix lod          [119 lodd]
[anna hand, svakare på mikrofilmen:]
Thill widnisbyrd haffuer ieg Hanns Simonss
Fougid paa Sundmør thrøgt mitt Signet her
nedenn forr och med egen hannd Nedschreffett
datum Bergennhus den 5 Junij Ao 1607


Hans Simonsen
Egen hannd


[ dette er siste sida]
Hovudsida for lensrekneskapen