DELEX
Deleksamener i fag TMT4100


Eksamen vil bestå av 10 oppgaver, som hver teller likt. Hver av de fem første oppgavene kan erstattes av en deleksamen. Hvis man f. eks. består deleksamen 1, vil oppgave 1 bli regnet som fullstendig og korrekt besvart og skal altså ikke besvares på eksamen.

Resultatet du ender opp med vil være ett av følgende:

- Bestått deleksamen. Krever 80%. Fordelene ved bestått deleksamen er meget store, derfor må også kravene som stilles for godkjent deleksamen være høye.

- Delvis bestått. Krever 65%. Du slipper å gjøre a-delen for den angjeldende oppgaven på eksamen.

- "Litt bestått" krever 50%. Garanterer ståkarakter (2 av 5 poeng) på a-delen for den angjeldende oppgaven på eksamen.

- Får de mindre enn 50% eller ikke møter opp, vil du hverken ha tapt eller vunnet noe. Da løser du oppgaven som normalt på ekamen.

<>Deleksamnene leveres inn på studentnummer. Originalen blir tatt vare på for senere kontroll og vil være avgjørende ved tvil. Du vil få en kopi tilbake med melding om den er godkjent.

De poengene og resultatene jeg gir gjelder som garanti fra min side, med ett klart unntak. Hvis besvarelsen åpenbart har blitt vurdert feil, og kandidaten selv burde ha sett det, kan jeg eller sensor omgjøre vurderingen ved eksamensevalueringen. Det er derfor i din egen interesse å tilse at opplagte feil i vurderingen blir påpekt. Med overlegg å påberope seg en bestått eksamen når det er klart at man vet eller opplagt burde ha visst at dette er feil, er å regne som forsøk på juks.

På eksamen vil det fungere slik: Hvis du har bestått en deleksamen, må du selv markere dette på oppgaven med det aktuelle nummer. På det retteskjemaet som jeg/sensor bruker er resultatene angitt, men ved at du selv angir resultatene er det mindre sjanse for feil. Ved tvil vil jeg/sensor gå tilbake til originalen.

Ved klage på karakter ved endelig eksamen vil de nye sensorene stå fritt til å vurdere resultatet på deleksamen på nytt.

Du har selvsagt rett til å avstå fra å oppgi at du har tatt en deleksamen, f. eks. hvis du finner ut at det vil være taktisk riktig å ikke stå på en eksamen, men heller levere blankt.

Fagets karakter beregnes utfra poeng oppnådd på eksamen og poeng man tar med seg fra deleksamnene. Bestått eksamen forutsetter likevel at man klarer sine 35-40% på de oppgavene man skal besvare. (Dvs. med 5 fullt beståtte deleksamener må man ha oppnådd minst 17-20 poeng på de fem øvrige oppgavene.) Dette er et krav fra universitetsloven som sier at hvis den endelige eksamen utgjør 50% eller mer så må den endelige eksamen være bestått for å gi ståkarakter i faget. Dette får betydning for 1-2 %, hittil bare for studenter som har poengsum nær strykgrensen eller studenter som har levert blank.

Resultatene ved deleksamen vil telle ved første ordinære eksamen og ved kontinuasjon, men blir deretter strøket. (Jeg kan gjøre unntak for helt spesielle tilfeller, men resultatene vil ikke bli lagret hos meg utover det ene året.) Merk at denne regelen bare gjelder tellende resultater. Godkjennoing av obligatorisk aktivitet (dvs. øvinger) gjelder lenger, for tiden er det ikke satt noen grense.

Det er selvfølgelig fullt mulig å ta deleksamener på nytt (eller første gang) for den som må eller ønsker å ta opp faget. Men jeg kan ikke overføre deleksamener fra ett fag til et annet, selv om fagene er identiske eller svært like.

Samlet resultat fra deleksamnene vil bli publisert på nett. Du må selv passe på at du er registrert med riktig antall deleksamener.

Tidspunktene for de tre første deleksamnene er nå fastsatt, for de to siste må jeg ennå ta forbehold.

 Sannsynlig tid (Møt i R7)
Gjentak (R7)
Emne for deleksamen
Eksempel*
Eksamen
Resultat
Delex I: Fredag 9/9,  kl. 11.00
Delex II:  Onsdag 21/9 kl. 9.00
Delex III: Onsdag 5/10 kl. 9.00
(Delex IV: Onsdag 19/10 kl. 9.00)
(Delex V: Onsdag 9/11 kl. 9.00)
Delex I: Gjentak ca. 2/12
(Dvs. i siste uke, etter at
2. klasse er ferdig.)
Delex II: Onsdag 28/9
kl. 9.00
Delex I. Stoffkjemi
Delex II. Likevekter
Delex III. Gasser/delta H
Delex IV. Delta G
Delex V.  Elektrokjemi
Delex I.
Delex II.
Del III.
Del IV.
Del V.
Oppgavene
som blir brukt
blir lagt ut her.
Fasit blir ikke
gitt.
Del 1
Del 2.
Del 3.
Del 4.
Del 5.

* Eksempeloppgavene er ikke tilpasset det nye faget, derfor er heading og antall oppgaver ikke riktig. Det finnes ikke, og vil ikke bli laget, fasit til oppgavene.

Pensumliste for delex (mindre justeringer kan skje, men ikke reell endring av innhold.)

Delex I: Stoffkjemi.
OBS! På denne deleksamen kan man ikke basere seg på øvingene. Her må man regne med å lese læreboka for å skaff seg nødvendig kunnskap. Listen nedenfor er ikke fullstendig, spesielt gjelder det almennkunskap om de ulike stoffene som er vanskelig å liste opp. Viktig informasjon skal kunnes, det er ikke nok å vite hvor man slår det opp. Bruk av SI til å finne opplysninger som stoffene.
Pensumlisten er ikke absolutt og fullstendig. Kunnskap som anses som viktig eller almennkunnskap vil bli forventet selv om jeg kan ha glemt å nevne det her.

En hvilken som helst forbindelse som er gitt i tabell 5 i SI og som er oppgitt med et systematisk navn må man kunne finne informasjon om.
Grunnstoffene hydrogen, bor-neon, natrium-klor. Oksider Hydrogenforbindelser
Viktigste hydrogenforbindelser av karbon-fluor
Helsefare og miljømessige betydning
Ammoniakk, ammonium, salmiakk
Surhet/basiskhet
Hydrogenperoksid
Sammenligning med stoffer i samme periode.
HF, HCl, HBr, HI
Saltsyre, flussyre
H2S, sulfider
SiH4, silan, silikon, silisium
HCN, blåsyre, cyanider

Delex II: Grunnleggende kjemisk likevekt:

Delex III: Gasser og termokjemi Delex IV: Entropi og spontanitet. Gibbs fri energi. Delex V: Grunnleggende elektrokjemi.
Oksidasjonstall
Vanlige oksidasjonstall
Beregning av oksidasjonstall
Halvreaksjoner
Balansering av halvreaksjoner
Kombinasjon av halvreaksjoner
Beregning av E og Eo
Nernst' ligning
Bestemmelse av likevektskonstanter utfra E/Eo.
Konsentrasjonsceller
Forståelse av cellens virkemåte
Tegning av elektrokjemisk celle
Anode og katode
+/- Strømretning
Strømbærere (ioner og elektroner)
Inertelektroder, gasser
Strømutbytte
Elektrolyse vs. galvanisk celle