Oppsummering for høstfagene 1996-2004


Effekt av frivillige deleksamener, og sammenligning mellom tradisjonell og øvingsbasert undervisning.

Fag

Metode

År

Antall

A

B

C

D

E

F

Snitt

U/stryk

A/B
C/D/E

Stryk

"1.0"

Bygg

Tradisjonell

1996/2000

268

5%

12%

15%

20%

18%

30%

4,24 (D-)

3,50 (C/D)

17%

53%

30%

3%

Bygg

Øvingsbasert

1997-1999

312

8%

15%

23%

18%

15%

21%

3,80 (D+)

3,21 (C-)

23%

56%

21%

2%

Bygg +
Geofag

Øvingsbasert
+ deleksamener

2001-2002

241

27%

22%

18%

16%

10%

7%

2,81 (C+)

2.57 (C/B)

49%

34%

7%

ca.8%

Fordelt på enkeltår ser det slik ut


Fag

Metode

År

Antall

A

B

C

D

E

F

Snitt

U/stryk

A/B
C/D/E

Stryk

"1.0"

Bygg

Tradisjonell

1996

152

1%

13%

13%

22%

21%

31%

4,45 (D/E)

3,70 (D+)

14%

55%

31%

0%

Bygg

Øvingsbasert

1997

132

9%

17%

25%

20%

16%

13%

3,56 (D/C)

3,20 (C/D)

26%

61%

13%

2%

Bygg

Øvingsbasert

1998

90

9%

13%

28%

16%

11%

23%

3,76 (D+)

3,09 (C-)

22%

66%

23%

1%

Bygg

Øvingsbasert

1999

90

5%

12%

16%

17%

19%

31%

4,26 (D-)

3.48 (D)

17%

52%

31%

1%

Bygg

Tradisjonell

2000

116

10%

10%

17%

19%

14%

30%

4.07 (D)

3,24 (D+)

20%

50%

30%

6%

Geofag

Øvingsbasert
+ deleksamener

2001

33

18%

15%

33%

24%

9%

0%

2.88 (C+)

2.88 (C+)

33%

67%

0%

3%

Bygg +
Geofag

Øvingsbasert
+ deleksamener

2002

208

28%

23%

16%

15%

10%

9%

2,83 (C+)

2,50 (C/B)

51%

40%

9%

8-10%
Bygg +
Geofag
Øvingsbasert
+ deleksamener
2003
188*
(93)
24%
(31%)
15%
(18%)
16%
(16%)
11%
(14%)
13%
(8%)
20%
(12%)
3,35 (C/D)
(2,87 (C+))
2,66 (C/B)
(2,41 (B/C))
39%
(49%)
40%
(38%)
20%
(12%)
7%
(9%)
Bygg +
Geofag
Øvingsbasert
+ deleksamener
2004
195*
(161)
26%
(29%)
23%
(25%)
16%
(17%)
9%
(11%)
13%
(12%)
13%
(7%)
3,09 (C)
(2,76 (C+))
2,66 (C/B)
2,52 (C/B)
49%
(54%)
22%
(40%)
13%
(7%)
7%
(8%)

* Note: Total-resultatet de to siste årene inkluderer en del gjengangere, som jevnt over trekker resultatet ned og dermed vanskeliggjør sammenligning med 2001 og 2002. Tallene i parantes er for 2003 resultatene for de som ble tatt opp det året. For 2004 viser tallene i parantes resultatene uten de 26 laveste studentnummer.

For det relativt like faget TMT4105/SIK3005 er resultatene slik: de tre årene det hart vært deleksamener:

Fag

Metode

År

Antall

A

B

C

D

E

F

Snitt

U/stryk

A/B
C/D/E

Stryk

"1.0"

EMIL, PUP, Material

Øvingsbasert
+ deleksamener

2003

233

29%

25%

7%

11%

11%

18%

3,07 (C)

2,43 (B/C)

54%

29%

18%

8%

EMIL, PUP, Material

Øvingsbasert
+ deleksamener

2004

 216

 22% 19%
18%
10%
20%
10%
3,17 (C-)
2,85 (C+)
41%
48%
10%
8%
EMIL, PUP, Material Øvingsbasert
+ deleksamener

2005

206

17%

17%

16%

10%

13%

27%

3,66 (D/C)

<>2.80 (C+)

34%

39%

27%

5%


Tradisjonell undervisning: 50% forelesning og 50% øvingsarbeid i etterkant av forelensingene.
Øvingsbasert: 50% basisøvinger med utvidet veiledning og gjennomgåelse, 25% forelsning etter basisøvingene og 25% tradisjonell øving til slutt.
Deleksamener: 4-5 frivillige deleksamener, med høye krav til bestått, og hvor en bestått deleksamen medførte redusert arbeidsmengde på eksamen.

Karakterene fra 1996 til 2000 er tallkarakterer omregnet til bokstavkarakterer.
Gjennomsnitt er regnet utfra A=1, B=2 ---> F = 6.
"U/stryk" betyr gjennomsnittskarakter for de som står.
"1.0" er toppkarakteren etter dent gamle karaktersystemet, og krevde minst ca. 95% riktig. For de to siste gruppene er antallet ikke offisielt.Antallet her inngår i tallet som fikk karakteren "A".

Hovedkonklusjoner:
Øvingsbasert undervisning reduserer strykprosen fra ca. 30% til ca. 20%, og forbedrer karakteren 1/4 trinn for de som står fra ca. C/D til C-. Gjennomsnittsstudentens kunnskap økte fra knapt 5% til knapt 60%.
Deleksamener reduserer strykprosenten til under 10%, og forbedrer karakteren for de som står 3/4 trinn (fra ca. C- til C/B.)
Gjennomsnittsstudentens kunnskap økte fra knapt 60% til nesten 70%.

Med ordinær undervisning er F vanligste karakter.
Med øvingsbasert undervisning er C vanligste karakter
Med øvingsbasert undervisning og deleksamener er A vanligste karakter.


Viktige forbehold:
- Faget 1996 var bare halvparten så stort som de øvrige, slik at tiden til faglig modning var mindre.
- Det har vært variasjoner i studentopptakene ved bygg, og det var særlig svak søkning i 1998 og 1999. Det påvirker selvfølgelig resultatene. Problemene var særlig store i 1999.

- De to siste årene var faget flyttet fra 1. til 2. årskurs. Dette har hatt lite å si for studentenes bakgrunnskunnskap, men kan ha gitt noe modnere studenter og noen av de mest useriøse har nok falt fra.
- Det er liten forskjell mellom geofag- og bygg-gruppene.

Evalueringer:
- Studentevalueringene viser at studentene var meget fornøyde etter kurs med deleksamener.
- Studentene ser ikke alltid ut til å verdsette den øvingsbaserte undervisningen. F. eks. var studentene svært fornøyd etter den tradisjonelle undervisningen i 2000, men bortsett fra en relativt høy andel 1.0, så var resultatet betydelig dårligere enn for kullene 1997 og 1998, to kull som utfra inntakskarakterer skulle forventes å være svakere.


Andre kommentarer:

- Generelt inntrykk er at jeg er mer komfortabel med de som såvidt står nå, enn det jeg var tidligere.
- Jeg har  hatt tre ulike sensorer, men samme sensor for de tre siste årene.
- Klassen blir mer interessert og dermed interessant å undervise med øvingsbasert undervinsing, men den tilsvarende effekten av deleksamener er langt større.
- Oppmøtet på eksamen er størst i de gruppene som har hatt deleksamener, og minst for de som har hatt tradisjonell undervisning.


Oversikt over resultatene fra 2002, fordelt etter grupper

Gruppe

Antall

A

B

C

D

E

F

Snitt

U/stryk

A/B
C/D/E

Stryk

"1.0"

Alle studentene

208

28%

23%

16%

15%

10%

9%

2,86 (C+)

2,55 (C/B)

51%

40%

9%

8-10%

Minst 4 deleksamener bestått

41

38

3

-

-

-

-

1,08 (A)

1,08 (A)

100%

-
-
ca. 15
1-3 deleksamener bestått

78

19

32

18

6

3

-

2,23 (B-)

2,23 (B-)

65%

35%

-

ca. 4

Ikke bestått, minst 2 "halv"

40

-

8

14

12

4

2

3,45 (C/D)

3.31 (C-)

20%

75%

5%

-

Ikke bestått, max 1 "halv"

44

-

2

3

8

13

18

4,95 (E)

4,23 (D-)

5%

54%

41%

-

Opptellingen må gjentas, for det mangler 5 når man legger sammen de fire gruppene.
"Halv" betyr mellom 50 og 75% på en deleksamen, og gir ingen fordeler på eksamen.

Konklusjon:
- De som har stått på minst fire deleksamener har i snitt vist at de kan ca. 90% av pensum.
-
De som har stått på en-tre deleksamener har i snitt vist at de kan ca. 70% av pensum.
- De som har oppnådd minst to "halve" har gjort det bedre enn hele kullet i år uten deleksamener. Dette på tross av at de ikke har hatt noen tidsfordel på eksamen, og på tross av at de må antas å tilhøre den svakeste halvparten av kullet.
- Samtilige som hadde minst en delvis bestått møtte opp på eksamen. 5 som hadde 1-3 "halve" møtte ikke opp. 11 som ikke hadde noen "halve" unnlot å møte.