Institutt for språk og litteraturNTNU

Ivar Berg

Professor i nordisk språkvitskap
Universitetet i Trondheim (NTNU)

Adresse: NTNU, Institutt for språk og litteratur, 7491 TRONDHEIM
Kontor: Dragvoll, bygg 3, rom 3520
E-post: ivar punktum berg krøllalfa ntnu punktum no
Jf. tilsettprofilen min hjå NTNU

Eg arbeider med norsk språkhistorie frå urnordisk til dagens norske talemål, og særleg korleis dei norske dialektane voks fram frå gamal­norsk. Eg er interessert i både systemsida av språkhistoria, altså korleis språkstrukturen har forandra seg over tid, og språk­bruken og tilhøvet mellom språk og samfunn, til dømes språkkontakt og kva rolle skriftspråket har spela for folk gjennom tida.

Eg er elles interessert i filologi, studiet av historiske tekstar og den kulturelle konteksten dei inngår i (særleg norrøn filologi, naturleg nok). Andre interesseområde er historisk-komparativ lingvistikk heilt ålment, runer, stadnamn – og elles det meste som gjeld eldre språk og litteratur.

Desse sidene fortel noko om det faglege arbeidet mitt. Her finst ein kortfatta CV, oversyn over publikasjonar og ei side om undervising og rettleiing.


Eg har arbeidd mykje med norsk språkhistorie i seinmellomalderen (1350–1537), i språkhistoria kalla mellomnorsk. I samband med det har eg sett opp ein bibliografi over forsking på norsk språk i denne perioden og tek gjerne imot tilføyingar.