English–Norwegian dictionary for functional analysis

A very incomplete translation of some terms from functional analysis, with comments in Norwegian.

Det er litt tilfeldig hva som er med og hva som ikke er med: En del «opplagte» ord er tatt med, siden oversettelser av fagtermer ikke alltid er som man skulle forvente. Men mange andre «opplagte» ord er ikke med. Si fra om du savner oversettelser av noen ord du tviler på.

adjoint adjungert
Banach space Banachrom
bijective bijektiv
bounded begrenset
bounded above begrenset ovenfra, oventil
bounded below begrenset nedenfra, nedentil
boundary rand
cardinal number kardinaltall
closed lukket
closure tillukning
compact kompakt
complete komplett
conjugate konjugert
convergence konvergens
convergent konvergent
discrete diskret
dual dual
extreme point ekstrempunkt
face fasett
filter filter
functional funksjonal
functional calculus funksjonalkalkyle
gauge gauge (!?)
Hilbert space Hilbertrom
image bilde
induced indusert
inductively ordered induktivt ordnet
injective injektiv
interior indre
invariant invariant
isomorphic isomorf
isomorphism isomorfi
kernel kjerne
local lokal
locally convex lokalkonveks
maximal maksimal
measurable målbar
measure mål
metric metrikk
metric space metrisk rom
metrizable metriserbar
minimal minimal
neighbourhood omegn
neighbourhood filter omegnsfilter
onto på (surjektiv)
open åpen
order ordning
ordinal number ordinaltall
partial order partiell ordning
range rekkevidde
rank rang
reflexive refleksiv
resolvent resolvent
self adjoint selvadjungert
semicontinuous halvkontinuerlig, semikontinuerlig
seminorm seminorm
sequence følge
series rekke
set mengde
strong sterk
surjective surjektiv
space rom
spectral radius spektralradius
spectrum spektrum
sublinear sublineær
subset delmengde
subsequence delfølge
subspace underrom
topology topologi
topological topologisk
transfinite induction transfinit induksjon
translation translasjon
ultrafilter ultrafilter
uniform uniform
weak svak
weak* svak*
well ordered velordnet
well ordering velordning

Harald Hanche-Olsen Oppdatert: 2005–04–27 15:11