Den norske kommunisten Sigurd Lydersen og de forvirrede i NKU

Sigurd Lydersen (sigurd.lydersen@easteur-orient-stud.uio.no)
Wed, 24 Mar 1999 10:02:44 +0100

KK-forum,

Tharald Braathen Ellingsen svarer:

Som leder av NKU er jeg dessverre forplikta til å svare på SL´s banale
innlegg "Død over NKU" framlagt på KK-forum i går. Dessverre, fordi jeg
sterkt misliker "debatt-stilen" til enkelte av venstresidas sjølutnevnte
intellektuelle, som tydeligvis mest av alt går ut på å framheve egen
genialitet mot andres påståtte dumhet. Framfor å komme med konstruktive
forslag til endring, bygd på praktiske erfaringene med sosialismen, ser det
ut til at hovedpoenget for mange deltakere på forumet er å overgå hverandre
i å gi groteske eksempler på kapitalismens krampetrekninger.

NKU har ikke noe å bidra med i slike diskusjoner annet enn å påpeke at de
faktisk er ukonstruktive, ødeleggende for samarbeidsklimaet på venstresida
og tilslørende heller enn klargjørende i forhold til hva som er våre
virkelige utfordringer. Venstresida er et vagt begrep, men mange
identifiserer seg med dette vage begrepet. Venstresida framstår som vag
fordi marxismen/leninismen som redskap til forståelse ikke har vært brukt
nok i norsk arbeiderbevegelse. Marxismen/leninismen har i de seinere år
ikke vært praktisert eller forstått av andre enn marginaliserte grupper som
NKP og NKU. En ting er allikevel sikkert; marxismen/leninismen kan ikke
forstås uten å praktiseres, nettopp fordi det i brytninga mellom
marxist-leninistisk praksis og teori er at man nyttiggjør seg og utvikler
den. Derfor ser vi kommunister det som vår oppgave å bringe ideologi inn i
venstresidas ulike organiseringer, få den dagsaktuelle kampen inn på et
anti-monopolistisk og internasjonalistisk spor. Vri oss vekk fra
sosialdemokratisk samarbeidsinnretning, inn på klassekamp og konfrontasjon
med kapitalen.

jeg svarer:
Ellingsen har et godt poeng her: Den lite konstruktive diskusjonstilen på
KK-forum. Men det bør ikke skygge for at KK-forum uten tvil er et av
Skandinavias mest interessante møtesteder for samfunnskritiske folk. Flere
hundre sammfunnskritikere er påkoblet forumet og mottar automatisk det som
blir sendt inn. De har koblet seg på frivillig fordi de er interesserte. På
denne måten utgjør i realiteten KK-forum et permanent folkemøte, som har
den fordelen at det ikke tar slutt fordi folk må hjem. Med
internett-teknologien bringes folkemøtet derimot hjem til folk og finner
sted i stuene deres, dag ut og dag inn. På denne måten lar alle spørsmål
seg drøfte til deres ytterste konsekvens.

En gruppering som NKU/NKP har ikke lov til å overse dette folkemøtet.

og når Tharald Braathen Ellingsen endelig entrer talerstolen så fortsetter
han:

Marxismen/leninismen har et enormt erfaringsmateriale fra Sovjetunionen,
Øst-Europa, Cuba, Nicaragua, de sosialistiske land i Asia, nasjonale
frigjøringsbevegelser, progressive regjeringer i Afrika osv, men også fra
arbeider-, miljø- og solidaritetsbevegelsen i vesten. Nettopp fordi
marxismen/leninismen er menneskehetens frigjøringsverktøy, må de partier og
bevegelser som hevder å praktisere marxisme/leninisme studere hva som gir
framgang for folk i deres liv og snarest mulig ta i bruk metoder utarbeida
ved denne forståelsen for ytterligere å utvikle framgang.

Sannheten er at vi som kjemper for ei sosialistisk og kommunistisk framtid
i dag er voldsomt på defensiven. Kapitalen definerer i hovedsak
spillereglene og kamparenaene. Vi har ikke ressurser eller gode nok metoder
for å nå ut til folk med vår politikk og visjoner. Jeg tror alle aktive
deltagere her på KK-forum har erkjent dagens venstresides manglende evne
til å ta det nødvendige generaloppgjøret med kapitalen. Kanskje det er
frustrasjonen som blir til ved dette som gjør at det krangles voldsomt
innbyrdes med personlige fornærmelser, løgner og insinuasjoner som desperat
virkemiddel? Behov for å plassere ansvar for vår utilstrekkelighet har vi
alle, men mest av alt må vi ta de faktiske forhold inn over oss og
konsentrere oss om det byggende og konstruktive i vår begrensede virketid
deltagere i de undertryktes forskjellige kamper.

jeg tar replikk og svarer:

Den nye situasjonen etter Sovjetunionens fall er ihvertfall ikke noe
argument for å sky den politiske arenaen. Det er noe med sanseapparatet til
Ellingsen som ikke kan være helt i orden når han overser de enorme
mulighetene som nettopp KK-forum gir til å spre den gjeldende politikk og
visjoner. Sist Ellingsen var inne på KK-forum så trakk han seg fort ut
igjen under den unnskyldning at internett var forbeholdt den rike vestlige
middelklasse, og at de sultende folkemasser i U-landene ikke hadde
internettoppkobling. Det er denne unnvikelsesstrategien jeg reagerer så
sterkt på. Som selvutnevnt representant for de sultende folkemasser så er
det den rike vestlige middelklasse Ellingsen skal forsøke å påvirke. Og her
er enormt mye ugjort.

Til forskjell fra NKU`erne som treffes innenfor sitt eget ideologiske
univers, med et språk og holdninger som ihvertfall ingen andre enn dem selv
forstår, så er jeg aktivt inne på denne vestlige arenaen, både her på
KK-forum og i vestlig akademia, og arbeider systematisk med å skape en
alternativ plattform hvor det går klart frem at den vesentlige filosofiske
og vitenskaplige utviklingen fant sted i Sovjetunionen i etterkrigstida.
Denne strategien har en viss suksess, ved at jeg holder meg strengt til
kildene og byggger opp ressonnement som ikke står i strid med sunn fornuft,
men tvert om innebærer en forlengelse av denne sunne fornuften. Som f.eks.
at samfunn utvikler seg objektivt, d.v.s. relativt uavhengig av folks
bevissthet, på en slik måte at den mye omtalte kommunismen i realiteten er
en størrelse som ligger foran oss her og nå, og ikke er knyttet opp til en
eller annen mekanistisk modell av at Norge først må bli et
mini-Sovjetunionen som skal legge grunnlaget for guds rike på jorden. Slike
forvirrede religiøse forestillinger gir NKP`s grusomme prinsippprogram
uttrykk for, i likhet med RV`s som det tydelig er inspirert av. Gjennom
innlegg her på KK-forum viser jeg hvordan min realistiske modell bringer
klarhet over prosesser i internasjonal politikk, og gir optimistiske
perspektiv på mulighetene som ligger i dagens situasjon.

Ellingsen og NKU/NKP`s forvirring derimot er ikke i stand til å bringe noen
løsninger, den ser bare problem, problem, problem, og jeg skal love dere at
det vil bli stadig flere problem etterhvert som den objektive utviklingen
går sin gang. Det vil fortone seg stadig mer problematisk å omdanne Norge
til et nytt Sovjetunionen, d.v.s. et fullstendig planstyrt samfunn, og de
såkalte norske kommunistene; de jeg fra nå av vil kalle sorteperene vil
fortolke dette som verdens undergang og kapitalens fremmarsj, og sette seg
selv helt ut av stand til å møte utviklingen.

Hva skjer nå? Nå går NATO til krig mot det sosialistiske Jugoslavia, og
professorene i Moskva som jeg møtte i høst mente det bare var et spørsmål
om tid før NATO også ville bombe Moskva og Russland. Dersom det ikke skapes
enn sunn kritisk opinion i de vestlige land, som er i stand til å
gjennomskue det vestlige kald-krigssjiktets religiøse vrangforestillinger
og Jesuskompleks, så kan dette gå riktig ille. Mine innlegg på det norske
permanente folkemøtet KK-forum står for meg som en av de mest effektive
metodene til dannelsen av denne opinionen. NKU`s unnfallenhet i forhold til
KK-forum gir uttrykk for NKU/NKP`s unnfallenhet i forhold til opinionenn,
som det marginale Friheten og spredte leserinnlegg i lokalaviser ikke kan
bøte på. Internett må taes i bruk!!!

Ellingsen om meg:
>Jeg diskuterte flere spørsmål med Sigurd Lydersen i hans korte tid i NKU.
Vi var enige om mye, men uenige i avgjørende spørsmål som: synet på EU,
Sovjetunionens oppløsning, hvordan man opptrer i møte med søsterpartier og
så videre. På tross av forskjellig syn på mange viktige spørsmål, ville det
ikke være nødvendig å ekskludere Sigurd Lydersen hvis det ikke var for at
han sjøl definerte seg som motstander av kommunistenes politikk. Vi
opplevde at han kom med veldig sjølmotsigende utspill uten å sette seg godt
nok inn i sakenes bakgrunner, ofte helt på sida av de faktiske erfaringer
og vedtak gjort av kommunistene.

jeg svarer:
Her må du konkretisere hva du mener med kommunistenes politikk. Hvis du i
det legger å omdanne Norge til et eneste stort ineffektivt statsbyråkrati
så er det objektivt sett ikke kommunstisk politikk, men middelaldersk
merkantilisme. Dette burde du ha lært på skolen, herr NKU-leder.

Ellingsen fortsetter:
>De gangene jeg møtte Sigurd Lydersen, gav han inntrykk av at han faktisk
kunne utvikle seg til å bli en kommunist, en ressursperson i de
undertryktes frigjøringskamp. Det hender jeg sveiper innom KK-forum og hans
innlegg er blant de mest humoristiske. Noen av dem synes jeg er gode. Andre
direkte usmakelige. I dag tviler nok flere på Sigurd Lydersens evne til å
kunne bli en positiv del av noe som helst større enn seg sjøl.

jeg svarer:
He må Ellingsen definere hva han mener er en kommunist. Det er ikke nok å
kalle seg det. Jeg støtter den russiske revolusjonen, jeg støtter Stalins
tese om sosialisme i ett land og jeg støtter Stalin og Krushchevs tese om
at vestlige land kunne nå sosialismen og kommunismen uten blodig
revolusjon, fordi historien utvikler seg objektivt. Jeg mener verden
eksisterer uavhengig av vårt sanseapparat; jeg er materialist, jeg mener
den beveger seg etter bestemte lovmessighet, og at vår oppfatning av verden
forandrer seg; jeg er dialektiker. Jeg kan sågar godta den historiske
materialismen, men forbeholder meg retten til å tro på at det går an å
snakke folk til fornuft og at man ikke nødvendigvis trenge å klubbe dem
ned, dersom ikke situasjonens alvor krever det. Hva mer forlanger Ellingsen
av en kommunist, og viktigst; deler han selv disse kommunistiske
forutsetningene. At folks oppfatning av verden forandrer seg f.eks.? Dersom
ikke Ellingsen kan gi meg et godt svar på dette så anser jeg slaget som
tapt for han opg NKU`s del og jeg vil ved første og beste anledning troppe
opp ved NKP`s kontor og snakke dem til fornuft, døgeniktene. Jeg
prioriterer imidlertid først å få ferdig hovedfagsoppgaven.

Ellingsen:
>Når det gjelder de utsagnene Sigurd Lydersen tillegger meg om lengden på
hans utdanning så faller disse på sin egen urimelighet. Sigurd Lydersens
sjølsentrerte og, etter min oppfatning, "hersker-akademiske stil" derimot,
husker jeg godt at jeg tok opp med ham. NKU henvender seg til all ungdom
mellom 14-30 år og bør bruke et språk og tilnærmingsmåte som ikke virker
frastøtende. Dette inkluderer alminnelig folkeskikk.

jeg svarer:
Jeg gjør så godt jeg kan. I andre forum gjør jeg stor lykke i å tvinne
ungpiker rundt lillefingeren, så språket mitt er nok brukbart til litt av
hvert.

Ellingsen:
>Sigurd Lydersen har åpenbart identitetsproblemer etter at de norske
kommunistene ga ham beskjed om å skjerpe seg. Han ba sjøl om å bli
ekskludert, noe vi fant å måtte etterkomme. Jeg tror ikke Sigurd Lydersen
ønsker NKU lagt død, men å få fortsette diskusjonen om sin egen person med
oss i NKU. Derfor den provoserende tittelen på hans innlegg. Mitt
svarinnlegg bekrefter at Sigurd Lydersen i så tilfelle lykkes. Men dette
svaret er også en forklaring på hvorfor vi vanligvis ikke tar del i
debattene på KK-forum. Faktisk tillater ikke vår arbeidskapasitet sett i
forhold til våre arbeidsoppgaver at NKU kan bruke tid på debatter uten
annen mening enn mening!

jeg svarer:
Jeg ba slettes ikke selv om å bli eksludert. Jeg utfordret NKU på en arena
utenfor dem selv, hvor ikke Tharald Braathen Ellingsen under dekke av
demokratisk sentralisme kunne legge enhver debatt død. Og dustemiklene
svarte med å eksludere meg og tror de kan komme unna med det. Men
medlemskap i NKU er bare en formalsak, det vesentlige her er det norske
statsborgerskapet, og det kan heldigvis ikke NKP ta fra meg.

vennlig hilsen
Sigurd Lydersen

PS:
Dersom ingen fra NKU svarer på dette innlegget så er de en stor gjeng knøler.