Re:_KAPITALEN_PÅ_NORSK?

Jon Egil Brekke (jebrekke@online.no)
Tue, 9 Feb 1999 22:44:09 +0100

Hei igjen!
Du har kanhende alt fått svar frå anna hald, men like fullt:

Referansen din er litt villeiande. Eg fann han att, ikkje i del III men i del II, tredje
avsnitt, åttande kapittel, side 122 i den norske omsetjinga frå Oktober forlag
1983. Der heiter det m.a.:

"..For dette formålet, liksom for å "utrydde dovenskap, utsvevelser og romantisk
frihetssvermeri", videre, "for å redusere fattigskatten, fremme den industrielle
ånd og senke prisen på arbeidet i industrien", foreslår kapitalens trofaste
Eckhart et egnet middel. Han foreslår å ta slike arbeidere som ligger den
offentlige velgjørenheten til last, altså fattiglemmer, og sperre dem inne i et
"ideelt arbeidshus" (an ideal workhouse). "Et slikt hus må gjøres til skrekkens
hus (House of Terror)." I dette "skrekkens hus", i dette "ideelle arbeidshus",
skal det arbeides "14 timer dagen, iberegnet passende matpauser, slik at det
gjenstår 12 fulle arbeidstimer.""

Den direkte kjeldetilvisinga går til eit skrift omtalt som "An Essay on Trade and
Commerce: Containing Observations on Taxation etc." London 1770. Den fulle
tilvisinga synest vera gjeven tidlegare i Kapitalen. Altså (i det minste via) ein
forfattar nærare opp til Marx si samtid enn den Eckart Paul Brosche syner til.

> Hei, eit lite spørsmål:
>
> I del III av Kapitalens fyrste bok står det litt om Ideal Workhouses (ein
> ide frå 1770). Dette er under SECTION 5 THE STRUGGLE FOR A NORMAL
> WORKING-DAY. COMPULSORY LAWS FOR THE EXTENSION OF THE WORKING-DAY FROM THE
> MIDDLE OF THE 14TH TO THE END OF THE 17TH CENTURY
>
> Har nokon den norske omsetjinga av "Ideal Workhouses"? Eg treng det
> snarast råd (til KK), og vil gjerne unngå å bruka ord som bryt med ein
> (evt) etablert terminologi.
>
> Mingus
>

Hilsen
Jon Egil Brekke <jebrekke@online.no>