Om internasjonale forbindelser

Mathias Bismo (bismo@online.no)
Fri, 29 Jan 1999 19:44:49 +0100

Anders Ekeland tar i dagens KK opp spørsmålet om Rød Valgallianses
internasjonale forbindelser.

Et av Ekelands ønsker, er å knytte RV tettere opp til den trotskistiske
4. Internasjonale. Han hevder i samme åndedrag at AKPs deltakelse på en
konferanse arrangert av Workers Party of Belgium (som ikke er noen
internasjonale) gjør at RV inderekte var med der. Men en naturlig
slutning av denne logikken, er at RV allerede indirekte er med som
observatør på 4. Internasjonalens kongresser, i og med at AMG er (var?)
der. At AMG er mindre enn AKP, har ingen som helst betydning i denne
saken, det er AMGs problem, ikke RVs.

Men hele denne slutninslogikken mener jeg er feil. RV er ikke et
kommunistisk parti. Ulike fløyer deltar i ulike internasjonale
samarbeid. RV velger å ikke delta i dem, for å hindre at alliansen
smuldrer opp. Akkurat som jeg, som AKPer, ikke vil være med i en
organisasjon/parti som deltar på 4. Internasjonalens kongresser, tviler
jeg på om Ekeland ville være med i et RV som deltar, for eksempel på en
konferanse arrangert av WPB/PTB. Dersom Ekelands mål er å smuldre opp
alliansen, så er han velkommen til å mene det. Men han må ikke tro det
skjer uten kamp.

Men hva så med WPB/PTB? Er de så ultra-dogmatiske som Ekeland hevder?
Det er riktig at de støttet opp om Romania, og at de i dag støtter opp
om Nord-Korea, akkurat som amerikanske trotskister slutter opp om Cuba.
Men de deltar i høyeste grad i massekampen. I forbindelse med
pedofili-aksjonene i Belgia for en tid tilbake, var medlemmer av WPB/PTB
ledende. I forbindelse med aksjonene som har vært i forbindelse med det
belgiske politiets hardhendte behandling av asylsøkere, har WPB/PTB
stått i spissen. Men dogmatiske? Jo, jeg tror det. Men ikke i samme grad
som Ekeland hevder. Nietszche snakket om Guds død. I forbindelse med
Guds død, oppstår en forvirring. I denne sammenhengen, er det kun
overmennesket, mennesket som hever seg over denne forvirringen, som
overlever (Nietszches overmenneske har ingenting å gjøre med
nazistenes). Uten å trekke for mange paralleller, kan likevel
"fyrtårnenes" fall sees på som Guds død. I det Gud dør oppstår
forvirring, mange tidligere trofaste partimedlemmer faller fra (jf. den
internasjonale bevegelsen etter 1989-90). Og hvem overlever? Jeg tror
det i stor grad har å gjøre med folk som på forhånd har hevet seg over
denne guden - dvs at man klarer å eksistere uten fyrtårnenes eksistens.

Ekeland trekker også frem boken "The Collapse of the Soviet-Union", og
dømmer den nord og ned. Har han lest den? Vet han hva som står der?
Hvilke analyser mener han er feil? Det nytter ikke å kritisere en bok ut
fra allmenne floskler, man må gå i dybden. Slagorddiskusjoner må vi vekk
fra. Jeg tror det nettopp er noe av poenget med boken, fra den nevnte
kongressen. Jeg har lest deler av den, og jeg ser ihvertfall en ting -
det er sterkt ulike retninger som er representert. Det er
Albania-kommunister, maoister, Sovjet-kommunister - med en fellesnevner,
nemlig at de ønsker å gjenreise marxismen-leninismen, ikke som et dogme,
som en rettesnor til handling. Jeg har til gode å se lignende forsøk fra
trotskister, som gjensidig beskylder hverandre for å være borgerskapets
agenter (eksempel: Kommunistiska Förbundet i Sverige (tilknyttet
International Commitee for a Worker's International) - jeg var innom
bokhandelen deres i 1996. De sa mer eller mindre rett ut at
Socialistiska Partiet (4. Internasjonalen i Sverige) var SAPs
(sosialdemokratenes) forlengede arm innen den revolusjonære bevegelsen.)

Til slutt hevder han at RV har en nestleder som er tilknyttet en
pro-albansk gruppering. Jeg regner med at han sikter til Kristine Mollø
Kristensen som er internasjonalt og EU-ansvarlig. Nettopp det at hun er
valgt, på tross av medlemsskap i en såvidt snever gruppering, viser at
hun har tillit i RV. Hun har uttalt i Opprør at hun slett ikke ønsker å
knytte RV til noen internasjonal gruppering. Dette kan Ekeland være
uenig i. Men da får han ta de følgene som oppstår - en fragmentering av
den norske venstresiden, tilsvarende den Enhedslisten i Danmark har ført
til.

---
Mathias

PS: Hvis noen ønsker å vite mer om PTB/WPB, kan de alltids ta en tur innom hjemmesiden deres; <http://www.ptb.be>