Source: "http://www.chembio.ntnu.no/users/ystenes/janei/intro.html"
Kommentarer sendes til ystenes@kjemi.unit.no

Jeg forbeholder meg aller rettigheter til denne filen som følger av loven om opphavsrettigheter. Du kan ta utskrift til eget bruk, men jeg vil ikke tillate videre publisering av innholdet.

MartinYstenes

En liten populærvitenskapelig bok med grå permer

Forord

Om boken

Denne boken er skrevet utfra ren interesse. Det jeg har skrevet om er det jeg selv synest er spennede å lese om, og jeg har prøvd å få fram det spennende ved det jeg har skrevet. Organiseringen er derfor helt annerledes enn det man finner i lærebøker, men likevel tror jeg dette er en god lærebok. Helt sikker tikke for alle, men jeg vet at det var akkurat en slik bok jeg gjerne ville ha hatt da jeg var student eller skoleelev. Utgangspunktet for boken og konseptet er diverse skriv til mine studenter, og responsen jeg har fått på dem tyder på at flere tenker på samme måte som meg. Konseptet ble også premiert i den NFR-støttede konkurransen "Slå et slag for naturfagene", faktisk var dette det eneste forslaget fra universitetene som nådde opp.

Jeg har også noen visjonære tanker med denne boken, det finnes målsetninger jeg tror er vesentlige og som jeg prøver å nærme meg på denne måten. Et viktig mål er å skape interesse for naturfag, den naturfaglige tenkemåte og forskning ved å vise at logikken bak er spennende og gir rom for mye morsomt. Et annet viktig mål er å hjelpe de kunnskapstørste å skille mellom tøv og vitenskap i en rekke av de diskusjoner som er oppe i samfunnet i dag. Et tredje viktig mål er å gi argumenter for den som tror på den vitenskapelige virkelighetsfremstilling.

Men ingen skriver en slik bok bare utfra faglig interesse og visjonære tanker. Skal man ofre så mange timer på noe som gir så lite personlig gevist, må det ligge langt edlere tanker bak. Den edle tanken er som regel ren frustrasjon. Den finnes det mye av. Om dere blir overrasket over de påstandene som framsettes i denne boken, så skal dere vite at jeg har blitt like overrasket mange ganger når jeg har lett fram informasjonen. Jeg har blitt overrasket over mye jeg har trodd som viste seg å ikke stemme.  Kanskje enda mer overraskende har det vært å oppdage hvor mange som tror på enkelt av disse påstandene, og hvor hardnakket mange er villig til å forsvare tildels fullstendig ulogiske og umulige slutinger.

Fordi mange av påstandene er politisk meget betente, har jeg måtte stille meget strenge krav til min egen dokumentasjon. I neste avsnitt gjengir jeg litt av min strategi i så måte. Det viktigste har likevel vært å søke tilbakemelding, det være seg fra studenter, eksperter eller fra generelt interesserte. Ingen feil har vært for liten til å korrigeres, selv om det finnes feil som er for små til å oppdages. Svært mange har derfor medære i denne boken. Jeg vil fremdeles søke tilbakemelding og kritikk. Etter at boken er utgitt vil jeg vil lage en egen fil hvor feil blir korrigert, nye argumenter vurdert og nye informasjoner gitt. Målet er at boken skal kunne oppfattes som en absolutt pålitelig kilde.

Det du leser nå er en foreløpig utgave av boken. Før den endelige utgaven er klar skal den sendes ut til ulike eksperter som blir bedt om å vurdere innholdets holdbarhet. Men alle dere som leser boken oppfordres til å gi tilbakemelding hvis dere finner noe som er feil eller uklart eller for ensidig. Selv om dere bare er usikre, vil jeg gjerne ha tilbakemelding, for slik usikkerhet er ofte et tegn på at forklaringen er for dårlig eller at argumentasjonen ikke er god nok

Kilder og kildekritikk

Mine ambisjoner har meget høye når det gjelder holdbarheten i det jeg har skrevet. Målet er at alt skal være riktig. Ikke bare skal de informasjoner som står være dokumenterbare, jeg stiller også følgende krav:

Det er lett å sette fram påstander. Det er også lett å dokumentere påstander. Det som er vanskelig er å finne den riktige konklusjonen og dokumentere den på en overbevisende måte.

Det er lett å dokumentere en påstand, uansett om den er riktig eller ikke. Det som er adskillig vanskeligere er å forsvare en ulogiske påstand med logikk eller feilaktige påstander med referanse til virkeligheten. Derfor har jeg så langt som mulig prøvd å argumentere utfra logikk og utfra referanse til det som er kjent. Jeg tror dette er en riktig argumentasjonsteknikk, i alle fall er den riktig overfor meg. Jeg tror det ikke før jeg forstår det. Du tror det ikke før du forstår det.

I noen tilfeller må jeg uansett ty til referanser og påstander, og da er valget av kilde, og kildekritikk, meget viktig. Man kan ikke stole på oppslag i media, det være seg dagsaviser eller magasiner. Når jeg har basert meg på slike kilder er det til enkeltopplysninger som ikke er avgjørende for konklusjonen, og jeg påpeker alltid hvor informasjonen er kommet fra.

Heller ikke artikler i vitenskapelige tidsskrift er holdbare kilder. Selv om den viser til god forskning kan det være uhyre vanskelig for en spesialist å vurdere om konklusjonen er spekulativ, om den støttes av annen forskning eller om forskerens syn virkelig representerer den allmenne oppfatning. En generell erfaring er at forskere som selv arbeider med omdiskuterte teorier ofte er upålitelige, om enn interessante, kilder. På den annen side er studier av originalartikler ofte en viktig kontroll av påstander som refereres av andre.

De kildene som har vært av størst betydning for meg er:

Kreditt:

Alle påstander i boken er mitt ansvar. De nedenfor nevnte hjelpere har bidratt med informasjoner, kritikk og hjelp, men de er ikke på noen måte ansvarlige for det som er skrevet.

Følgende personer har vært til særlig stor hjelp i utarbeidelse av manuskriptet:

Denne listen vil garantert vokse seg mye, mye lenger, for jeg har nettopp begynt å sende manuskriptene ut til kvalitetssikring.

Andre som har bidratt med informasjon, korreksjoner, tips, tilbakemelding og referanser, i alfabetisk rekkefølge: (Listen vil vokse, jeg har mange flere navn som skal med...)

Vidar Andreassen, Kjell Bløtekjær, Dagfinn Bratland, Asbjørn Dyrendal, Jan L. Eilertsen, Terje Fredvik, Harald Hanche-Olsen, Richard Gjerde, Torgeir Holen, Vidar R. Jensen, Rune Henning Johansen, Ellen Johnsen, Kjetil Kjernsmo, Kjell Reidar Kvam, Rolf Manne, Erik O. Pettersen, Rolf Tore Randeberg, Hans Chr. Riksheim, Erling Rytter, Einar Andreas Rødland, Øyvind Seland, Kjell Skevik, Vegar Ystenes Valstad, Arnt M. Ystenes, Rune Aasgaard

Samt mange, mange andre, spesielt kollegaer, studenter og en miljøgruppe.