Gasslover
Boyle’s lov

Trykket av en gass ved en bestemt temperatur er omvendt proporsjonal med volumet av gassen.

P µ 1/V   eller   PV = konstant

Charles lov

Ved konstant trykk er volum og temperatur proporsjonale.

V µ T   eller   V = konstant × T

Ved konstant volum er trykk og temperatur proporsjonale.

P µ T   eller   P = konstant × T

Avogadros lov

Når temperatur og trykk er konstant, er volumet som blir okkupert av gassen proporsjonal med antall mol gass (n).

V µ n eller V = konstant × n

Ideell gasslov

Ved å kombinere Boyle, Charles og Avogadros lov, får man ideell gasslov :

PV = nRT

Temperaturen settes inn i Kelvin der K = oC + 273.15
Gasskonstanten R finnes i tabell 2 (side 3) i SI-CD. Velg riktig R-verdi ved å se på benevnelsene. Benevnelsene til det som står på høyre side i ligningen skal alltid være lik benevnelsen til det som står på venstre side i ligningen. Hvis volumet er i liter, trykket i atm og temperaturen i Kelvin, velges R = 0.082058 (L× atm)/(K× mol).

Dalton’s lov

Totaltrykket (Ptot) i en blanding av gasser er lik summen av partialtrykkene til de ulike gassene:      Ptot = Pa + Pb + Pc + Pd + .............

Henry’s lov

Løseligheten av en gass i en væske er proporsjonal med partialtrykket over væsken :

Løselighet = k × partialtrykk