Forelesningsplan og faginnhold for fag TMT4105, våren 2005

Ukenr.
Dato
Hoved-
tema
F
Ø
Emner. Pensum
Zumdahl
Pensum - Atkins & Jones

11-17/1
Intro- 
duksjon
2(1F+1Ø) 
Intro. Om faget og undervinsingsprinsippene. Samling av tråder.  Kap. 3. Kap. 2. 
Kap. 4.

18-24/1
Basis 2(1F+1Ø) 
2F, 
2Ø 
Likevektsbegepet, vandige likevekter. pH-likevekter, svake syrer, løselighet av salter, løselighet av oksider/hydroksider ved ulik pH. Hydroksykomplekser. Teori om likevekter, aktivitetsbegrepet, standardtilstander, kombinasjoner av likevekter. 
Kap. 4. 
Kap. 7. 
Kap. 8.
Kap. 13. 
Kap. 14. 
Kap. 15.

25-31/1
Basis 2(1F+1Ø) 
2F 
2Ø 
Gasslovene, gassløselighet, gass-væske-overgang. Ideell gasslov. Avogadro, Boyle, Charles, Dalton, Henry. Heterogene likevekter, standardtilstander.
Kap. 5  Kap. 5.

1-7/2
Termo- 
kjemi
2(1F+1Ø) 
2Ø 
2F
Termodynamikk. Termodynamikkens lover. Varmekapasitet, entalpi, kalorimetri. Entalpiendring ved kjemiske reaksjoner, varmeutvikling.. Entalpi som tilstandsfunksjon, Hess' lov. (Entropi og Gibbs fri energi.)
Deleksamen 1 (Kjemisk likevekt og gasser)
Kap. 9 Kap. 6. 
Kap. 16.

8-14/2
Termo- 
kjemi
2(1F+1Ø) 
2F 
Entropi, Gibbs fri energi. Termodynamikkens 2. lov. Beregning av termodynamiske størrelser og likevektskonstanter fra tabellverdier, Kombinasjon av ligninger og data. K's temperaturavhengighet.
Fredag 2. time: M-Forelesning: Knut Nordstad, Statoil: LNG-Olje. 
Kap. 10 Kap. 16.

15-21/2
Elektro- 
kjemi
2(1F+1Ø) 
2F 
Elektrokjemi. Redoksligninger, halvreaksjoner, sammenheng mellom E og deltaG. Nernst likning. Konsentrasjonsceller. (Påvirking av pH og kompleksdannelse). Sammenheng mellom elektrokjemi og termodynamikk. Danielcellen, Kombinasjon av elektrokjemiske og andre kjemiske ligninger.
Deleksamen 2 (Entalpi, entropi, Gibbs energi)
Kap. 11 Kap. 17.

22-25/2
Elektro- 
kjemi
2(1F+1Ø) 
2F 
Anvendt elektrokjemi. Korrosjon. Batterier, litt om elektrolyse. Galvanisk korrosjon. Praktisk spenningsrekke. Bruk av Nernst ligning og Faradays lov. Korrosjonshastighet ved galvanisk korrosjon. NB: Hovedøvingen tilhørende dette emnet kommer først etter midtukesemesteret.
Kap. 11 Kap. 17.

28/2-4/3
Midt-sem

Mandag: Veiledning
Tirsdag: veiledning 1. time.

Tirsdag 16.30: Deleksamen 1, gjentak7/3-11/3
Midt-sem

Mandag: Veiledning
Tirsdag: veiledning 1. time.

Tirsdag 16.30: Deleksamen 1, gjentak


10 
14-18/3
Elektro- 
kjemi

2(1F+1Ø) 
2F 
Anvendt elektrokjemi. Korrosjon, effekt av pH og kompleksdannere. Aktive og passive metaller. Kombinasjon av elektrokjemiske og andre kjemiske ligninger. Komplekse problemstillinger.
Denne "uken"  vil inkludere hovedøvingen for uke 7, mens hovedøvingen for denne uken kommer etter påske.
Torsdag 2. time: M-Forelesning: Roy Johnsen: Korrosjon.
Deleksamen 3 (Grunnleggende elektrokjemi) flyttet til etter påske
Kap. 11 Kap. 17.

21-29/3
Ferie

Påskeuken11 
31/3-1/4
Fysikalsk 
kjemi
2Ø 
2F
Hovedøving 7, anvendt elektrokjemi
Fredag 1. time: Intro om kinetikk.
Fredag  2. time: Deleksamen 3 (Grunnleggende elektrokjemi)
Kap. 15 Kap. 18.
12 
5-11/4
Fysikalsk 
kjemi
1F+1Ø
1F+1Ø
1F+1Ø
2F 
Basis 8A Kinetikk. Hastighetslover
Basis 8B Kinetikk. Hastighetslover
Basis 9A Kinetikk Arrheniumligingen
Merk: Forelesningen kommer etter hovedøvingen, og vil i stor grad rette seg mot neste ukes øvinger.
Kap. 15 Kap. 18.
13
11-18/4
Fysikalsk 
kjemi
1F+1Ø

1F+1Ø
2F 
Basis 9B Reaksjonsmekanismer
Hoved 8/9 om Kinetikk
Basis 10A Fysikalsk kjemi.
Smeltepunkt og kokepunkt for blandede faser. Diffusjon.
2 time: Geir Owren om gasshydrater.
Hovedøving 10

Kap. 15. 
Kap. 16
Kap. 10. 
Kap. 5.
14
19-25/4
Stoff- 
kjemi
2(1F+1Ø)
2F 
Atomer og molekyler. Bindinger og egenskaper. Ioniske, kvalente og metalliske bindinger. Sterke og svake bindinger. Polare og upolare løsemidler. Molekyler vs. gitterstrukturer.Gjennomgang av de viktigste grunnstoffene og kjemiske forbindelsene, deres reaksjonsmåter, giftighet og deres betydning for miljøet. Det periodiske system.
Torsdag 2. time: Deleksamen 4 (Kinetikk)
Kap. 13 
Kap. 16.
Kap. 1. 
Kap. 7. 
Kap. 8. 
Kap. 10
15
26-3/5
Stoff- 
kjemi
2(1F+1Ø)
2F 
1F + 1Ø
Organisk kjemi. Polymere.

Totalt 3 basis-øvinger (ti, to, ma), hovedøving på tirsdag.
(Torsdag 5. mai er Kristi Himmelfartsdag.)
Kap. 22 Kap. 11.
16
6-10/5
Opp- 
summering
2F

2F
Fredag 6: Evaluering/Gjennomgang av pensum.
Ma: To øvinger av form som deleksamen. En om stoffkjemi, en om organisk kjemi/polymere.
Ti: Gjennomgang av øvingene fra dagen før og siste eksamen.NB! Angivelse av kapitler er ikke til den nyeste utgaven. For noen utgaver kan det ha blitt forskyvninger, og da kan det tenkes at man må bruke hodet i tillegg.