Sannsynlig oppdeling av eksamen i fag TMT4105, våren 2005

Oppgave 1: Delex I, dvs. kjemisk likevekt og gasser
Oppgave 2: Delex II, dvs. deltaH/Cp, entropi, Gibbs fri energi etc.
Oppgave 3: Delex III, dvs. grunnleggende elektrokjemi
Oppgave 4: Delex IV, dvs. kinetikk
Oppgave 5: Elektrokjemi/anvendt elektrokjemi
Oppgave 6/8: Tre av disse fem, evt. med ytterligere kombinasjoner.
          Pourbaixdiagram/galvanisk korrosjon, evt. i forbindelse med kjemisk likevekt
Elektrokjemi/ anvendt elektrokjemi i kombinasjon med termokjemi
Kjemisk likevekt eller gasslikevekt i kombinasjon med termokjemi
Atomstruktur, bindinger, periodiske egenskaper o.l.
Organisk kjemi eller polymere i kombinasjon med andre deler av pensum
Oppgave 9: Kinetikk/diffusjon/faselikevekter
Oppgave 10: Organisk kjemi/polymerkjemi

Generelt gjelder at oppgave 1-4 skal teste grunnkunnskapen, og de skal være formulert slik at de kan løses raskt - selvfølgelig forutsatt at man kan emnet! Oppgave 5-10 skal være mer sammensatte, de vil kreve mer resonering og vil derfor for de fleste være noe mer tidkrevende. Jeg vil være bevisst på dette, slik at tidsulempen for de som ikke har bestått deleksamener ikke skal bli for stor.

Merk I: Kunnskap fra et hvilket som helst av emnene i pensum kan inngå som en forutsetning for hvilken som helst oppgave, spesielt for de 6 siste oppgavene. Jeg kan også gi oppgaver som krever kunnskap jeg forventer er normal almennkunnskap, selv om denne ikke har vært eksplisitt nevnt i pensum eller faget.

Merk II: Med unntak av de 4 første oppgavene: Dette er selvfølgelig ingen garanti. Ingen deler av pensum er uaktuelt, og emner som (man tror) ikke er nevnt kan komme inn som viktige deler av en oppgave som har et annet fokus. Selv om man har bestått en deleksamen, må man være forberedt på at spørsmål om emnet kan dukke opp i andre oppgaver.