Grunnstoffer og kjemiske forbindelser som bør kjenne - eller lære deg raskt.


Vet du ikke hva disse stoffene er, bør du lære deg dem. Jo før, jo bedre.
Listen vil bli mer gjennomarbeidet etterhvert, det er helt sikkert en del skrivefeil og jeg har ikke ordnet plassering av indeksene ennå.

Grunnstoffer:

Du bør vite hva de heter, hvilken forkortelse de har, om de er gasser/væskler eller faste stoffer, om de er metaller/halvmetaller eller ikkemetaller, sammt de informasjonene jeg har gitt bak hvert grunnstoff.

Kjemiske forbindelser:

Du bør vite hva de heter, hvilken formel de har, hva formelen betyr og de viktigste egenskapene for stoffet, særlig de egenskapene som er gitt her.
Hydrogen - Eksplosiv gass.
Helium - Gassbalonger
Karbon - Organisk materiale. Kull, sot, grafitt og diamanter
Nitrogen - 78% av luften. Lite reaktivt.
Oksygen - Vanligste grunnstoff i jordskorpen. Ozon er O3.
Fluor - Veldig reaktivt.
Neon - Neonrør
Natrium - Mykt metall, reagerer med vann.
Magnesium - Lettmetall.
Aluminium - Viktigste metall etter stål, stor produksjon i Norge
Silisium - ca. 1/4 jordskorpa, nesten all stein er silikater. Databrikker.
Fosfor - Utg\slipp gir overgjødsling av vann. Rød, hvit og sort fosfor.
Svovel - Gult stoff, danner svovelsyre.
Klor - Gammel krigsgass, veldig reaktivt.Salt i havet er mest klorid.
Argon - 1% av atmosfæren
Kalium - Ligner natrium
Kalsium - Særlig i kalkstein og knoklene
Titan - Sterkt lettmetall, produksjon i Norge.
Krom - Blankt, forkromming. Kromater er farlige
Jern - Stål, magneter og jerntabletter. Vanligste fargede grunnstoff. Katalysatormetall
Kobolt - Koboltblått. Legeringer. Katalysatormetall
Nikkel - Nikkelallergi. Legeringer, magneter. Katalysatormetall
Kobber - Lektrisk leder, kirketak. Katalysatormetall
Sink - Uedelt metall, mye brukt før. Galvanisering av stål
Sølv - Edelt, elektrisk leder. Foto
Kadmium - Farlig miljøgift
Tinn - Mykt metall
Jod - Mangel gir struma.
Wolfram - Tungt og hardt. Lyspærer.
Platina - Tungt, viktigste katalysatormetall
Gull - Edleste av alle grunnstoffer.
Kvikksølv - Flytende, giftig, eldre termometere, amalgam
Bly - Mykt, giftig, blyakkumulatorer.
Uran - Radioaktivt, tungt, kjernekraft.
O2, N2, H2, F2, Cl2 - Du bør vite at disse grunnstoffene er toatomige molekyler.
O3 - Ozon, ozonlaget
H2O - Vann
NH3 - Ammoniakk. Svak base. Lukter sterkt
NH4Cl - salmiakk- Spalter av ammonium,  NH4+
CO2 - Karbondioksid, drivhuseffekt. Brus.
CO - Kullos, karbonmonoksid - giftig
SO2, SO3 - Svoveldioksid og svoveltrioksid. Sur nedbør
NOx - NO og NO2. -Sur nedbør, lager smog; N2O - Lystgass.
H2O2 - Hydrogenperoksid. Blekemiddel
HCl - Saltsyre, sterk syre
H2SO4 - Svovelsyre, sterk syre, batterisyre.
HNO3 - Salpetersyre, sterk og oksiderende syre
H3PO4 - Fosforsyre. Grenseland svak/sterk syre
HCN - Blåsyre. Svak syre. Spalter av cyanid, CN-.
H2S - Hydrogensulfid. Gass. Lukter ille, svak syre. Spalter av sulfid: S2-
CH3COOH - Eddiksyre, eddik. Svak syre.
NaOH - Natrolut, kaustisk soda. Sterk base. Farlig for huden
KOH - Kalilut, kaustisk pottaske. Like sterk base som NaOH. Farlig for huden
NaCl - Vanlig koksalt
KCl, MgCl2, AlCl3 etc. - Klorider. Spalter av klorid: Cl-.
NaNO3, KNO3, Ca(NO3)2 etc. - Nitrater. Spalter av nitrat: NO3-
CaCO3 - Kalkstein, marmor, kalk. Bruser i kontakt med syre og avgir CO2.
Na2CO3, NaHCO3, MgCO3 etc. - Karbonater. Spalter av karbonat: CO3- eller HCO3-
CaO - Brent kalk kalk - CO2; Ca(OH)2 - lesket kalk, CaO + vann
Al(OH3), Fe(OH)2, Fe(OH)3, Pb(OH)2 etc. Hydroksider. Spalter av hydroksid: OH-
CaSO4 - Gips. Binder til seg krystallvann: CaSO4 x 2H2O
Na2SO4, NaHSO4, MgSO4, Al2(SO4)3 etc.-  Sulfater. Spalter av Sulfat: SO42- eller HSO4-
Na3PO4, Ca3(PO4)2, AlPO4 etc. Forfater. - Spalter av fosfat: PO43-, HPO42- eller H2PO4-
SiO2 - Kvarts. Hardt og fargeløst. Sand, bergkrystall
Fe2O3 - Jernoksid; FeOOH, Fe(OH)3 o.l: Rust.
Al2O3 - Aluminiumoksid. Safir, rubin, safirglass. Veldig hardt.
CH4 - Metan. Naturgass. Hydrokarbon. Se ellers organisk kjemi