Svar på spørsmål før eksamen 2002


Jeg har nå gått hjem, og det er for sent å få hjelp på kontoret.
Men jeg kan lese epost hjemme og kommer til å sjekke epost noen ganger utover kvelden.


Hvis du sender meg spørsmål på mail, eller du stiller spørsmål til meg direkte, og jeg mener det du spør om har interesse for andre, da legger jeg spørsmålet og svaret ut her (i tillegg til å svare deg direkte). Dette gjelder både faglige og praktiske spørsmål rundt pensum, fag og eksamen.

1. Er jeg tilgjengelig for svar i tiden fram til eksamen?
svar: Ja. Mesteparten av tiden er jeg tilgjengelig. Jeg har noen møter, og blir kanskje bortreist et par dager. Men særlig de siste dagene planlegger jeg å sette av til å svare på spørsmål.

2. Er "Delkompendiet for bygg og miljøteknikk" pensum?
svar: For byggologene er det pensum, ikke for geofantene.

3. Må jeg lese kompendiet, eller dekker øvingene det som teller?
svar: Klart du må lese kompendiet. Det meste av stoffet her er lesestoff, og øvingene kan bare dekke en liten del. Enkelte deler er ikke berørt i øvingene i det hele tatt. Og er det så krevende å pløye gjennom ca. 100 sider av tildels lettlest stoff?

4. Løsningsforslagene er så kortfattede at de ikke hjelper meg. Kan du gjør dem fyldigere i framtiden?
svar: Her ble jeg så overrasket at jeg ble nesten provosert, og må gi en advarsel: Hvis noen tror at å lese løsningsforslagene skal være nok til å bestå et 2,5-vekttalls fag ved NTNU, så har man kommet på feil sted. Det finnes ingen steder man kan regne med å bestå et slikt fag ved å lese 36 sider. Ei heller 72 sider er nok. Skulle jeg ha skrevet så fyldige løsningsforslag at de dekket faget alene, så hadde jeg nok ikke lagt dem fritt ut på nettet, men solgt dem som lærebok. Glem at det finnes lettvinte løsninger til å bestå et fag. Bli voksen og les læreboka.

5. Det er flere feil i løsningsforslagene, både for øvingene og på nettet, det er så frustrerende.
svar: Ja, det er feil. De blir rettet når jeg får melding om dem, men slike feil vil det alltid være. Hvis du synes det er frustrerende, så se på den som er forberedelse til virkelighetens verden. Du må alltid ha en viss skepsis til det andre skriver.

6. Blir jeg å treffe mandagen og onsdagen?
svar: Ja, mesteparten av dagene. Gi meg litt tid til lunsj (rundt 12) og så kan jeg ikke bli for lenge etter vanlig arbeidstid - av familietekniske årsaker.

7. Er det anoden eller katoden som vises på Pourbaixdiagrammet?
svar: Generelt kan man si at katoden skaper en spenning, mens anoden påvirkes av spenningen. De stiplede linjene forteller hvilken spenning de to viktigste katodereaksjonene skaper som funksjon av pH. Hvis spenningen katoden skaper ligger over det anodereaksjonen krever, vil det kunne bli korrosjon. Noen har spurt om: Hva skjer hvis man setter på en spenning, f. eks. med ett batteri? Da vil spenningen anodereaksjonen påvirkes av bli annerledes, dvs. katodespenningen endrer seg. F. eks. hvis vi har okysgenfritt vann og pH=5, vil vi ha korrosjon av jern. Hvis vi setter på en negativ spenning, vil den bli lavere enn spenningen som skyldes katodereaksjonen. En den negative spenningen stor nok, kan vi komme under linjen som markerer grensen for immunitet, og jern vil ikke lenger kunne korrodere. (Det er dette som skjer når man bruker offeranoder.)

8. Må vi kunne tegne opp et Pourbaixdiagram?
svar: Nei. Blir det spørsmål om Pourbaixdiagram, vil dere helt sikkert får det oppgitt i oppgavene. Dere må kunne bruke det, og forklare det.

9. Hvilke oppgaver slipper jeg å gjøre, hvis jeg har bestått deleksamener.
svar: Har du stått på deleksamen 1, slipper du å gjøre oppgave 1. Etc. Du må selv passe på hvilke deleksamener du har stått på.

10. Er det riktig at 40% av oppgavene vil være "bygg-oppgaver"?
svar: Byggstudenter vil få noen oppgaver som er annerledes enn de geofagstudentene får. Men det er mange muligheter til å formulere oppgaver som gjelder for begge grupper, men som også dekker vesentlige deler av byggkjemien - spesielt innen korrosjonskjemien. 40% er en øvre grense for hvor mye byggkjemi det er realistisk å få, men det kan godt skje at dere bare får to oppgaver (av ti) som i sin form er rene byggkjemioppgaver.

11. Hva er luftingscellekorrosjon?
svar: Bygglogene skal vite hva det er, for geofantene er det ikke pensum. Det betyr galvanisk korrosjon hvor ulike deler av metallet er i områder med ulik oksygenkonsentrasjon. Spaltkorrosjon er et klassisk eksempel.

12. Kan man ta med seg formelarket?
svar: Nei. Formelarket følger som vedlegg til eksamen. Arket er det samme som er utdelt og som ligger på nettet, men jeg skal ha unngått problemene med feil i tegnene.To Martin Ystenes
ystenes@nt.ntnu.no