Eksamen i fag SIK3003/SIK0501

16/12 1999

Oppgave 1.
a) En reaksjon testes i et reagensrør på laboratoriet. Hvis reaksjonen går kan man slutte at deltaG < 0 for reaksjonen, men hvis den ikke går kan man ikke uten videre slutte at deltaG > 0. Forklar begge deler.

b) H2O (l) (likevektspiler) H2O (g).
Hvorfor er (delta)Go = 0 for denne reaksjonen når rent vann koker ved 100oC? 

Oppgave 2.
a) NH3 (g) (likevektspil) NH3 (aq)
Finn likevektskonstanten og deltaGo for reaksjonen utfra tabellen for løselighet av gasser i vann. 

b) Bruk tabellen for pKa-verdier, og finn K for følgende reaksjon: NH3 (aq) + H+ (aq) (likevektspil) NH4+ (aq).
- Utfra dette, hva er K for følgende reaksjon: NH3 (g) + H+ (aq) (likevektspil) NH4+ (aq)?
- Ved hvilken pH er 1 atm NH3 (g) i likevekt med 1M NH4+ (aq)?  

Oppgave 3.
a) - Angi reaksjonslikning når etanol forbrenner fullstendig i luft.
- Finn varmemengden som avgis når 1L 96% alkohol brenner (tettheten antas lik 0,800 kg/L).
- Hvor mye øker den spesifikke brannbelastningen i et rom på 7mx7m med 3 meter takhøyde hvis det er en beholder på 10 liter 96% alkohol inne i rommet?

b) - Hva er flammepunkt, samt øvre og nedre flammegrense?
- Hvilke av disse faktorene er avgjørende for kategorisering av væskers brannfarlighet? 

Oppgave 4.
a) I en blyakkumulator skjer følgende reaksjoner: Pb -> PbSO4 og PbO2-> PbSO4
- Finn de balanserte halvreaksjonene, totalreaksjonen og standard cellespenning. 

b) - Hvilke konsentrasjoner endrer seg under utladning av akkumulatoren?
- Utfra dette, forklar hvordan og hvorfor cellespenningen endrer seg når akkumulatoren utlades. 

Oppgave 5.
a) Nylig har det vært eksplosjoner om bord i noen aluminiumsbåter med betongballast. Her har aluminium reagert med vann og dannet en eksplosiv gass. 

b) Reaksjonen skjedde fordi aluminium ikke lenger var passivt.
- Forklar hvorfor og hvordan betong ødelegger passiviteten til aluminium, og forklar hvorfor dette muliggjør at aluminium kan reagere med vann.  

Oppgave 6.
a) - Hva er luftingscellekorrosjon?
- Hvordan og hvorfor endrer pH seg der katodereaksjonen skjer?
- Hvordan og hvorfor endrer pH seg der anodereaksjonen skjer? 

b) Tegn opp en celle som leverer strøm og hvor man har oksidasjon av jern i et kammer og reduksjon av oksygen i det andre. Angi anode/katode, elektrodenes fortegn, og hvor og hvordan strømmen beveger seg.
- Hvor mange mL oksygengass må til for at ett gram jern skal omdannes til rust? 

Oppgave 7.
a) Avløpsvannet fra en bedrift inneholder SO42--ioner som kan omdannes til H2S før vannet blir renset.
- Hva er de største problemene ved dannelse av H2S?
- Vis at pH påvirker dannelsen av H2S. 

b) Både O2 og SO42- kan oksidere organiske forbindelser i vannet. Hvilken av disse to reagerer først, når det er gitt at avløpsvannet inneholder 1 mg/L O2, 25 mg/L SO42-, 0,01 mg/L H2S og når pH=7? 

Oppgave 8.
a) Et metall med polyedrisk kornstruktur blir varmvalset. Forklar og vis med enkle skisser hvordan kornformen endres under valsingen, og hvordan rekrystallisasjon foregår.

b) - Et stål består av korn som har alfa-jern ytterst og ellers består korna av perlitt. Forklar hvordan dette stålet kan ha blitt dannet.
- Et annet stål består av bare alfa-jern overmettet med karbon. Forklar hvordan dette stålet kan ha blitt dannet.
- Hva kalles dette siste stålet, og hvilke egenskaper har det? 

Oppgave 9.
a) - Hvilke forbindelser i betongen gjør den så basisk?
- Hva er typisk pH for porevannet i norsk standardsement? 

b) - Hva betyr det at betong karbonatiserer?
- Hvorfor er det normalt ugunstig at betongen karbonatiserer?
- Hva har v/c-forholdet og RF å si for karbonatiseringshastigheten? 

Oppgave 10.
a) PVC er polymerisert vinylklorid.
- Angi struktur for monomer og polymer.
- Hvorfor utgjør PVC et særlig problem ved brann? 

b) PVC inneholder normalt myknere for å få de riktige egenskapene, og noen av de mest omdiskuterte myknerne er ftalatene. Ftalater er estere av ftalsyre. - Tegn opp strukturen til et valgfritt ftalat ut fra følgende opplysninger: a) Ftalsyre er en bensenring med to syregrupper. b) Syren er forestret med to ulike alkoholer.