Eksamen i fag TMT4100, høsten 2003

(foreløpig løsningsforslag)

Oppgave 1. (Tilsvarer deleksamen 1)

a) Ta utgangspunkt i reaksjonene i) Ag+ + Cl- à AgCl og ii) AgCl + Cl- à AgCl2-
- Hva er uttrykket for og verdien av likevektskonstanten for den første reaksjonen?
- Hva er uttrykket for og verdien av likevektskonstanten for den andre reaksjonen?
- Kombiner de to reaksjonsligningene og finn uttrykket for og verdien av likevektskonstanten for reaksjonen Ag+ + 2Cl- à AgCl2-?
- Bruk likevekten for reaksjon ii) til å finn ut hvor mye sølv som er løst hvis [Cl-] = 0,01 mol/L.
- Hva er forutsetningen for at man kan bruke likevekt ii) i den siste beregningen?
Svar: - K1 = 1/Ksp = 1/[Ag+][Cl-] = 1/ 1,8 x10-10
- K2 = [AgCl2-]/[Cl-] = 10-4,50
- K3 = K1 x K2 = (1/ 1,8 x10-10) x 10-4,50 = 1,8 x 106 = [AgCl-]/[Ag+][Cl-]2
- K2 = [AgCl2-]/[Cl-] = 10-4,50 -->  [AgCl2-] = K2 x [Cl-] = 10-4,50 x 0,01 = 10-6,50
- At det er fast AgCl til stede.

b) Vedlagt følger et pH-diagram for en toprotisk syre.
- Hva er totalkonsentrasjonen av syren?
- Hva er verdien(e) for pKa for syren?
- Ved hvilken pH er bufferkapasiteten lavest for denne syren ved denne totalkonsentrasjonen?
- Hva blir pH hvis den rene syren løses i rent vann? Tilsatt mengde syre = totalkonsentrasjonen.
- Hvis du blander like store molmengder av syren (H2A) og syrens natriumsalt (Na2A), hva blir pH?
Svar: - 10-2 mol/L
- Ca. 7.5 og 12,7
- Ved pH = 4,8 (ca.). Der øverste skrålinjer ligger lavest.
- Samme pH, ved skjæringspunktet mellomlinjene for H+ og HA-
- pH = ca. 10. Tilsvarer NaHA, og tilsvarer at [H2A] = [A2-]. (Dvs. egentlig skal man her ta hensyn til [OH-])

Oppgave 2. (Tilsvarer deleksamen 2)

a) - Hvor mye varme frigjøres når ett kg kull brenner fullstendig i luft?
- Varmen brukes til å varme opp luft. Hvor mange tonn luft kan varmes opp en grad med ett tonn kull? (Anta at luften er ren nitrogen.)
Svar. - C + O2 --> CO2. delta H0 =  -394 kJ/mol - 0 - 0 = - 394 kJ/mol. Q = 394 kJ/mol.  1 kg kull --> 1000g/12 g/mol = 83,33 mol. --> Q = 83,33 mol x 394 kJ/mol. = 32.800 kJ/kg --> 32.800.000 kJ/tonn
- Cp for luft (nitrogen): = 29 J/molK --> 29 J/molK / 28.02 g/mol = 1.035 J/gK. delta T = Q/Cp = 32.800.000 J / (1.035 J/gK) = 7.900.000 gK. --> 7,9 tonn kan varmes 1 K.

b) - Når ett mol kull forbrenner fullstendig dannes ett mol karbondioksid. Hvor stort volum fyller karbondioksiden som dannes når ett tonn kull forbrenner?
- Gassen skal løses opp i vann ved 100 atm trykk, fra en gassblanding med 25 mol% karbondioksid og resten nitrogen. Hvor mange liter vann trenger man for å løse opp karbondioksiden? (Anta at oppløsningen av nitrogen ikke har noe å si.)
Svar: - 1 tonn C --> 83.333 mol C --> 83.333 mol CO2. Ved 1 atm og 25oC tilsvarer dette: PV=nRT --> V = nRT/P = 83.333x0,08205x298K/1 = 2.040.000 L = 2.040 m2
- Løselighet av CO2 v 25oC og 1 atm: 1,45 g/L. v 25 atm CO2 --> 36,25 g/L. 83.333 mol x 44 g/mol = 3.670.000 g. VH2O = 3.670.000g/ 36,25 g/L = 101.000 L = 101 m2.

Oppgave 3. (Tilsvarer deleksamen 3)

a) - Beregn likevektskonstanten ved 25 oC for reaksjonen SO3 (g) + H2O (l) + Ca2+ (aq) ó 2 H+ (aq) + CaSO4 (s)
- Ved hvilken temperatur er K = 1?
Svar: - beregn deltaGo, og bruk formelen delaGo = - RTlnK
Delta Go = 2x0 + (-
1322) - (-371) - (-237) - (-553) = -161 kJ/mol
lnK = -deltaGo/RT = 161.000/8,31x298 = 65,0 --> K = 1,7 1028
Delta Ho = 2x0 + (-
1434) - (-396) - (-286) - (- 543) = -209 kJ/mol
Delta So = 2x0 + 107 - 257 - 70 - (-56) = -164 J/K mol
- deltaGo=0, dvs. T = deltaHo/deltaSo = -209000/-164 = 1274K = 1001 oC
b) - Beregn Q for reaksjonen hvis bunnfallet og vannet er rent, pH=4, [Ca2+] = 0,001 og SO3 er 1 ppm forurensning i luft ved 1 atm totaltrykk.
- Ved hvilket temperatur er reaksjonen i likevekt ved de angitt betingelsene? (Det er ikke sikkert at temperaturen er mulig å nå i praksis.)
Svar: Q = [H+]2  x [CaSO4]/p(SO3) x [H2O] x [Ca2+] = (10-4)2 x 1/10-6 x 1 x 10-3 = 10
deltaG = deltaHo - Tdelta So + RTlnQ --> T = (deltaHo)/(deltaSo - RlnQ)
= -209000/(-164 - 8,31xln10) = 1141 K

Oppgave 4. (Tilsvarer deleksamen 4)

a) - Hvilke hydrider (hydrogenforbindelser) danner grunnstoffene C, N, O og F?
- Noen av disse grunnstoffene danner mer enn ett hydrid. Gi et eksempel.
- Ett av disse hydridene er en base, det er giftig og det lukter sterkt. Hvilket?
- Hvilke hydrider danner fosfor og svovel?
- Hvorfor er selv små mengder av hydridet av svovel et problem?
Svar: - CH4, NH3, H2O, HF.
- Eks. C2H6, N2H4, H2O2
- NH3
- PH3 og H2S
- H2S lukter veldig sterkt og ubehagelig.

b) - Angi formelen for svovelsyre.
- Angi formelen for og navnet på to salter som kan dannes når svovelsyre reagerer med natronlut.
- Angi formelen for svovelsyrling og natriumsulfitt.
- Angi formelen for salpetersyre.
- Angi formelen og navnet for saltet som dannes når salpetersyre reagerer med ammoniakk.
Svar: H2SO4
- Na2SO4, NaHSO4. Natriumsulfat og natriumhydrogensulfat
- H2SO3, Na2SO3
- HNO3
- NH4NO3, ammoniumnitrat

Oppgave 5. (Tilsvarer deleksamen 5)

a) Ta utgangspunkt i den spontane cellen: Fe | Fe2+ || Ag+ | Ag
- Finn totalreaksjonen.
- Finn EE for totalreaksjonen.
- Finn E hvis både jernionkonsentrasjonen og sølvionkonsentrasjonen er 10-6 mol/L.
- Angi hva som er anode og katode under de gitte betingelsene.
- Hvilke fortegn har hver av de to elektrodene?
Svar: - 2 Ag+ + Fe --> Fe2+ + 2Ag
- Eo = 1,24V
- E = Eo - 0,0592/2 log Q = 1,24V - 0,0592/2v x log 10-6/(10-6)2  = 1,24V - 0,18V = 1,06V
- Fe er anode (oksideres) mens Ag er katode (reduseres)
- Anoden (Fe) er negativ, katoden (Ag) positiv

b) Høyre kammer erstattes av en hydrogenelektrode, dvs. en platinatråd som det bobles hydrogengass rundt.
- Finn totalreaksjonen.
- Finn E for totalreaksjonen ved pH=0 og pH=14, hvis alle de andre stoffene er i standard tilstand.
- Finn Eo og E for totalreaksjonen hvis pH=7.
- Hva er den høyeste pH man kan ha hvis jern skal kunne oksideres av vann/H+?
- Også det venstre kammeret erstattes av en hydrogenelektrode. Hva blir E hvis pH=14 i det ene kammeret og pH=0 i det andre.
Svar: - Fe + 2 H+ --> Fe2+ + H2
- pH = 0. Reaksjons som angitt. E = Eo = 0- (-0,44V) = 0,44V. pH = 14. Bruk H2 + 2OH- --> 2H2O  + 2e- . E = Eo = - 0,83 - (-0,44) = -0,39V. Dvs. reaksjonen går motsatt.
- Eo påvirkes ikke av pH. E = 0.02V (ca.)
- E = Eo - 0,0592/n log Q. Eks.: E = 0 = 0,44V - 0,0592V/2 x log ([Fe2+]/[H+]2 = 0,44V + 0,0595V log[H+] --> log[H+] = - 0,44V/0,0592V = -7,43 --> pH = -log[H+] = 7,43
- 0,83V

Oppgave 6.

a) Ta utgangspunkt i Pourbaix-diagrammet for jern.
 - Hva står de to parallelle, prikkede skrålinjene for?
 - Vis at endepunktene for disse to skrålinjene er ved riktig E-verdi.
 - Forklar kjemisk hvorfor jern er passivt ved høye pH-verdier, men aktivt ved lave pH-verdier
 - Forklar kjemisk hvorfor jern er passivt over et større pH-område ved tilgang på oksygen
 - Forklar hvorfor en påsatt negativ spenning kan hindre korrosjon.
Svar: - Katodereaksjonene, potensialet av katodereaksjonene for O2/OH- og H+/H2 ved ulik pH.
- For O2-reaksjonene er E hhv 1,23V og 0,40V ved pH=0 og pH=14 (fra SI) redusert med ca. 0,02V hvis man tar hensyn til O2-innhodlet i atmosfæren (21%)
For H+-reaksjonene er E hhv 0V og -0,83V ved pH=0 og pH=14 (tas direkte fra SI).  Alle disse tallene stenmmer.
- Passivitet skyldes dannelse av Fe(OH)2 eller Fe(OH)3. For Fe(OH)2: Ksp = [Fe2+][OH-]2. --> [Fe2+]= Ksp/ [OH-]2 --> Jo høyere ph og jo høyere [OH-], jo mindre [Fe2+] løses, og jo mer stabilt er passivskiktet.
- Ved tilgang på oksygen danne Fe3+ i  stedet for Fe2+, og Fe(OH)3 er langt mindre løselig enn Fe(OH)2.
- Man kommer inn i det immune området i Pourbaix-diagrammet.

b) Enden av en stålbjelke er støpt inn i en tett sementblokk som står på sjøbunnen. Etter en tid viser det seg at bjelken har korrodert akkurat i og under overflaten på sementblokken, dvs. inne i sementen. Den delen av bjelken som ligger i oksygenrikt vann er stort sett urørt.
- Tegn opp situasjonen, og vis hvor du har anode og katode.
- Hva er anode- og katode-reaksjon?
- Hvordan og hvorfor vil anode- og katodereaksjonen påvirke pH?
- Vis at dette er en sluttet elektrisk krets, og forklar hvordan strømmen transporteres i de ulike delene av kretsen.
- I en ring rundt og noen cm fra bjelken dannes et tykt rustrødt belegg. Forklar hva dette belegget er, og hvorfor det dannes og ikke akkurat der korrosjonen skjer.
Svar: - Tegning: Se her, selv om bjelken her er i fjell og ikke betong.
- Anode: Fe --> Fe2+ + 2e-. Katode: O2 + 4H+ + 4e- --> 2 H2O.
- Anodereaksjonens metallioner reagerer med vann og gjør det surt. pH minker. Katodereaksjonen bruker opp H+ (eller lager OH-) og gjør vannet basisk, pH øker.
- Elektroner går gjenom bjelken, og strømmen ledes via ioner i vannet.
- Rust. Noen cm fra anoden vi, det være oksygen til stede, og det er ikke så surt. Der oksideres Fe2+ til Fe3+ og felles som Fe(OH)3 el. lign.

Oppgave 7.

a) - Utfra løseligheten av CO2 ved 25oC (Tabell 27 i SI), regn ut likevektskonstanten for oppløsning av CO2 i vann.
- Kombiner denne likevekten med Ka,1 for CO2 (aq), og finn likevektskonstanten for ligningen: CO2 (g) + H2O ó H+ + HCO3-.
- Finn, ved å kombinere andre likninger, likevektskonstanten for følgende reaksjon:: CaCO3 + 2 H+ ó Ca2+ + CO2 (g) + H2O
- Beskriv meg egne ord hva som skjer i denne siste reaksjonen.
Svar: - CO2 (g) --> CO2 (aq) --> K = [CO2]/P(CO2). ved 1 atm: [CO2] = 1,45 g/l / 44 g/ml = 0,0323 mol/L -->  K= 0,0323/1 = 0,0323   (=1/30,3)
- CO2 (g) --> CO2 (aq)                            K1 = 0,0323
+ CO2 (aq) + H2O ó H+ + HCO3-             K2 = Ka1 = 10-6,35
= CO2 (g) + H2O ó H+ + HCO3-              K3 = K1 x K2 = 0,0323 x 10-6,35 = 1,44 x 10-8
-    1) CaCO3 --> Ca2+ + CO32-               K1 = Ksp = 3,3x10-9
     2) CO32- + H+  --> HCO3-                    K2 = 1/Ka2 = 1010.33 = 2,1x1010
     3) H+ + HCO3- ---> CO2 (g) + H2O         K3 = 1/1,44 x 10-8  = 6,9 x 107
=  4) CaCO3 + 2 H+ ó Ca2+ + CO2 (g) + H2O K4 = K1 x K2 x K3 = 6,9 x 107 x 2,1x1010 x 1,44 x 10-8 = 20,1 x 109 = 2 x1010
- Kalsiumkarbonat (kalkstein) reagerer med syre og løses opp som kasliumioner mens det frigjøres CO2-gass. pH stiger.

b) Du utfører elektrolyse av vann, og samler opp gassen som dannes. Denne gassblandingen antenner du og det høres et kraftig smell.
- Angi halvreaksjonene for elektrolysen og finn E for totalreaksjonen.
- Hvor mye strøm må man bruke for å danne til sammen 3 mol av de to gassene?
- Angi reaksjonen for eksplosjonen.
- Vis at reaksjonen er eksplosiv ved å vise at varmen som utvikles kan varme opp produktet til en veldig høy temperatur.
Svar: - Anode: 2 H2O --> O2 + 4H+ + 4e-  Katode: 4H+ + 4e- --> 2 H2 (evt. halvparten eller fjerdeparen); E = 1,23 V
- 3 mol = 2 mol H2 + 1 mol O2. 1 mol O2 tilsv 4 mol e-. 4mol x 96500 C/mol = 386.000C = 386.000 As = 107 Ah
- 2H2 + O2 --> 2 H2O
- deltaHo = 2 (-293 kJ/mol) - 0 - 0 = -586 kJ/mol. q = 586 kJ/mol. Cp for 2 mol H2 = 2 x 34 J/Kmol = 68 J/Kmol; delta T = 586000/68 = 8600K

Oppgave 8.

a) - Tegn opp vannmolekylet slik at man kjenner igjen dets form. Finn fra SI omtrentlige data for bindingsvinkel og bindingslengder.
- Det er to forutsetninger for at et molekyl skal være polart. Vis at begge disse er oppfylt for vann.
- Vannmolekylet er altså polart. Bruk dette til å forklare hvilke stoffer vann kan løse opp og hvilke som ikke løser seg i vann. Illustrér prinsippet med eksempler på stoffer som løser seg og hvilke som ikek løser seg (den siste delen av setningen var falt ut i oppgaven, så jeg må vurdere svarene deretter).

- Tyngre molekyler har normalt høyere kokepunkt enn lette molekyler, likevel har H2S et langt lavere kokepunkt enn H2O. Forklar hvorfor.
- Hvorfor er CO2 en flyktig gass, mens SiO2 er hardt stoff?
Svar: - Bøyd med O i midten. Vinkel 105o, O-H-avstand ca. 97 pm ( = 0,97Å)
- Polare bindinger og usymmetrisk molekyl. O og H har ulik elektronegativitet, og bøyen gjør at O og H ligger på hver sin side av molekylet.
- Polare stoffer løser seg i vann, f. eks. sukker og alkohol. Upolare gjør det ikke, f. eks. olje.
- H2S har ikke hydrogenbindinger slik vann har.
- CO2 er molekyler med svake bindinger mellm, SiO2 er et kovalent gitter.

b) Det finnes tre hovedtyper sterke bindinger mellom atomer. Hvilken binding som oppstår i en gitt situasjon er først og fremst avhengig av elektronegativiteten til de grunnstoffene som inngår.
- Hva kalles de tre bindingstypene?
- Hvordan kan man forutsi bindingstypen utfra elektronegativitet?
- For hver av de tre bindingstypene, angi et eksempel på et stoff med akkurat den bindingstypen.
- Angi typiske egenskaper for stoffer med hver av de tre bindingene, og som kan brukes til å skille dem fra hverandre.
- Gi et eksempel på en forbindelse du mener har bindinger som ligger mellom to av de tre typene, og forklar hvilke bindinger det er snakk om hvorfor du mener det er en mellomting.
Svar: - Ionebindinger, metallbindinger og kovalente bindinger.
- Lik og lav elektronegativitet: Metallbindinger. Like og høy elektroneativitet: Kovalente bindigner. Ulik elektronegativitet (forskjell over ca. 1.5) Ionebindinger.
- Metall: Na; Kovalent: Cl2; Ione: NaCl
- Metall: Metallglans, ugjennomsiktig, god elektrisk og termisk ledningevne, formbar. Kovalent: Hard, sprø, gjennomsiktig. Ione:  Hard, sprø, gjennomsiktig, ofte vannløselig.
- Eks: Karbon og silisium: Mellom metall og kovalent. SiO2: Mellom kovalent og ione.

Oppgave 9.

a) Ta utgangspunkt i vedlagt fasediagram for tinn og bly, og svar på følgende spørsmål:
- Hva skjer med smeltepunktet til bly hvis man tilsetter små mengder tinn, og hva skjer med smeltepunktet til tinn om man tilsetter små mengder bly.
- Forklar hvorfor smeltepunktet endrer seg ved tilsats av et annet metall.
- I en blanding av like deler tinn og bly ved 150oC vil vi ha to faste faser. Hva er (omtrentlig) sammensetning av hver av de to faste fasene ved likevekt. -
- Hva betyr det at tinn og bly danner blandkrystaller?
- Forklar hvordan man i prinsippet kan regne ut fra fasediagrammet hvor mye man har av hver av fasene.
Svar: - Begge smeltepunktene synker ved tilsats av annet metall.
- Tmelt = deltaHo/(deltaSo-RlnQ) Q = X(l)/X(s). Ved innblanding av annet metall vil X(l) minke med enn X(s), Q blir mindre enn 0, dvs. negativ, (deltaSo - RlnQ) øker og Tmelt minker.
- Les av i fasediagrammet, grensen mellom alfa og (alfa + beta) og grensen mellom beta og (alfa + beta). Blyfasen inneholder ca. 10% Sn, og Tinnfasen inneholder ca. 2% Pb
- At Pb krystalliserer som vanlig selv om det er noe tinn i krystallen - og omvendt.
- Vektstangprinsippet.

b)Ta utgangspunkt i fasediagrammet for jern/Fe3C.
- Hva er høyeste og laveste tillatte konsentrasjon av C i gamma-jern ved 800oC
- Hva skjer med jern med 0,8% C når temperaturen synker til under 723oC? Hva heter det jernet som blir dannet når overgangen skjer langsomt?
-  Skissér og forklar strukturen til et stål som er dannet på denne måten.
-  Hvilke faser vil man ha hvis man har jern med 0,2% C ved 800oC?
-  Kan du tenke deg hvorfor støpejern har høyt karboninnhold?
Svar: - Ca. 0,6% og 1,0%
- Jernet omdannes til en blanding av alfajern og jernkarbid. Jernet (eller stålet) kalles perlitt.
- Perlitt består av feritt med fine labmeller av Fe3C, dvs. cementitt.
- alfajern med ca. 0,1% C og gammajern med ca. 0,6% C.
- Høyt innhold av C gir langt lavere smeltepunkt. Et jern med f. eks. 3% C vil også dels i gamma-jern og smelte og vil gi en inhomogen fase.

Oppgave 10.

a) Tegn opp følgende molekyler, og vær nøye med å få med alle bindinger og atomer:
- Metan, etan, eten, etyn, propadien (allen) og 1,3 butadien,
- Etanol, acetaldehyd, aceton, eddiksyre, etylacetat og dietyleter
- Et molekyl som er et diklorbenzen med en amingruppe og en syregruppe i tillegg.
Svar: - CH4, CH3-CH3, CH2=CH2, H-C-(trippelbind)-C-H, CH2=C=CH2, CH2=CH-CH=CH2
- CH3-CH2OH, CH3(C=O)-H CH3-(C=O)-CH3, CH3-(C=O)-OH, CH3-(C=O)-O-CH2-CH3, CH3-CH2-O-CH2-CH3
- (tegning mangler)
Pass på at hvert karbon har 4 bindinger, N har 3, O har 2 og H har 1.

b) Hvilke polymere dannes av følgende monomere:
- Eten, propen, vinylklorid og tetrafluoroeten.
- Hvilke polymere kan dannes av disyrer + dialkoholer?
- Hvilke bindinger finner man mellom og innen plastmolekylene?
- En gummiball har sin faste form, men det er også mulig å lage sprettballer av plastiske masser som kan formes med hendene. Hvordan kan du forklare denne forskjellen ut fra bindinger i plasten?
- Hvorfor utgjør brann i PVC et særlig problem i forhold til brann i for eksempel polyeten eller polystyren?
Svar: - Tegn opp...
- polyestere
- Innen: kovalente bindigner. mellom: Van der Waalsbindinger.
- Kryssbindinger gjørt at gummien i en gummiball alltid vil søke tilbake til sin opprinnelgie form.
- Det frigjør HCl og eventuelt klorerte organiske forbindelser (doksin etc)