Eksamen SIK3003 18. desember 2002 - med løsningsforslag

Oppgave 1.

a)

Svar: [H+] = 1, [OH-] = 10-14; pH = pKa = 9,24; 0,99 x 10-4 mol;
[H+] endres lite, men [OH-] endres fra 10
-6til 10-4.Følgelig må man tilsette10-4 mol NaOH per liter løsning..
Ksp = 4,1 x 10-15 = [Fe2+][OH-]2. pH = 7 --> [OH-] = 10-7. [Fe2+] = 4,1 x 10-15 / (10-7)2 = 0,41 mol/L.
Ksp = [Fe3+][OH-]3 = [Fe3+](10-7)3 = 2 x 10-39 -->  [Fe3+] = 2 x 10-18 --> Ikke løselig.

b) - Regn ut likevektskonstanten for følgende likevekt:

2 H2PO4- ó H3PO4 + HPO42-

Svar:        
  I         
H2PO4- ó  H+ + HPO42-
           
K1 = Ka,2 = 10 -7,20
  II
H2PO4- + H+ ó  H3PO4  
K2 = 1/Ka,1 = 102,15
  I + II        
2 H2PO4- ó H3PO4  + HPO42-
K = K1 x K2 =  10-7,20 x 102,15 = 10 -5,05

En buffer vil motvirke pH-endring ved at den reagerer med H+ eller OH-. Bufferkapasiteten er størst ved pKa-verdiene, dvs. 2,15, 7,20 og 12,38.

Oppgave 2.

a) svar: Merk at ligningen her ikke er balansert, det må gjøres først. Slik oppgaven var gitt (jeg hadde glemt å slette det ene 2-tallet) innser jeg at det var lett å bli lurt. Det blir et plusspoeng for de som klarte å se det, mens jeg er overbærende med de som ikke så det.

Balansert ligning:
2 HgI2 (s) + O2 (g) <-> 2 HgO (s) + 2 I2 (s)
ΔHo = (2x(-91) + 2x(0) - 2x (-105))kJ/mol - 0 = 28 kJ/mol
q = - ΔHo = -28 kJ/mol. Merk: Her er det en negativ varmeutvikling!
ΔT = q/c    c er her 2 x Cp (HgO) + 2 x Cp (I2) = (2x44 + 2x54) J/Kmol  

ΔT
= (-28.000 J/mol)/(196J/K mol) = -143 K. Etter reaksjon er T = 298 K - 143 K = 155 K.

(De som har regnet med ubalansert ligning vil få: ΔHo = (2x(-91) + (0) -  (-105))kJ/mol - 0 = -77 kJ/mol. q = - ΔHo = 77 kJ/mol
ΔT = (77.000 J/mol)/(142J/K mol) = 542 K. Etter reaksjon er T = 298K + 542K = 840K.)

b) 1 g O2-gass pumpes inn i en 1L beholder med 1 atm nitrogengass ved 100oC.

Svar: 1g O2-gass --> n= 1g/32 g/mol = 0,0312 mol  PV = nRT --> P = 0,0312 x 0,082 x 373 / 1 = 0,95 atm. Nitrogengassen har ingen betydning.
0,0138 x 0,95 = 0,013 g/l    (Obs: Det ble oppgitt at man må bruke løseligheten ved 80oC, da løseligheten ved 100oC ikke er oppgitt.)

Oppgave 3.

a) Ca + NO2 + O2 à Ca (NO3)2

Svar: Ca + 2 NO2 + O2 à Ca (NO3)2 ; Hvilke tilstander?
Ca (s) + 2 NO2 (g) + O2 (g) à Ca (NO3)2 (s). Ca må nødvendigvis være fast ved 25oC.  Se også neste spørsmål.

25oC: ΔGo = (- 743 - 0 - 2x51 - 0) kJ/mol = 845 kJ/mol
125oC: ΔGo = ΔHo - T ΔSo = (-938 - 0 - 2x 33 - 0)kJ/mol - 398K (193 - 42 - 2x240 - 205)J/Kmol = - 1004 kJ/mol - 398K (-534 J/Kmol) = -791 kJ/mol
ln K = - (-791.000J/mol / (8,31J/molK  x 398K)) =  240 -->  K = e239.
Et mer leselig svar får man ved å skrive: log K = lnK/2,3 = 104 --> K = 10104.

b) - Beregn Q for reaksjonen hvis metallet er rent, partialtrykkene for gassene er 0,1 atm og det er 0,1 M av saltet som er løst som ioner i vann.

Svar: Skal man løse alle oppgavene må man ha saltet løst i vann, og da blir ligningen: Ca (s) + 2 NO2 (g) + O2 (g) à Ca2+(aq) +  2 NO3 - (aq)
dvs: Q = (0,1)(0,1)2/1(01)2 (0,1) = 1
Tar man utgangsspunkt i likevekten fra a) og ser bort fra at fasen er en annen, blir Q = 1/(0,1)2 0,1 = 10-3
Dvs. det er to løsningsmåter:
1) ΔG = ΔGo + RTlnQ = ΔHo - T ΔSo + RTlnQ = 0  =>  
T =
ΔHo/(ΔSo - RlnQ) = (-1006.000 J/mol)/( -793 kJ/mol - 8,31 ln (10-3) =
(-1006.000 J/mol)/( -534 J/Kmol + 57 J/mol) = (-1006.000 J/mol)/( -477 J/Kmol) = 2100 K
2)
Ca (s) + 2 NO2 (g) + O2 (g) à Ca2+(aq) +  2 NO3 - (aq). Q = 1 => T = ΔHo/ΔSo = (-1119.000 J/mol)/(-489 J/K mol) = 2290 K
ΔHo = (-543 + 2(-207) - 0 - 2x 33 - 0)kJ/mol = -1119 kJ/mol
ΔSo = (-56 + 2(147) - 42 - 2x240 - 205)J/Kmol = -489 J/K mol
Det blir ekstrapoeng for den som ser den fullstending løsningen.

Oppgave 4.

a) Ta utgangspunkt i denne cellen: Fe | Fe2+ || Sn2+| Sn

Svar: Venstre:      Fe2+ + 2e- --> Fe                 Eo = -0,44 V
           Høyre:       Sn
2+ - 2e- --> Sn                  Eo = -0,14 V
Snur venstre:       Fe + Sn
2+ --> Sn + Fe2+     Eo = 0,30 V
E = E
o - 0,0592V/n logQ = 0,30 V - 0,0592V/2 log ([Fe2+]/[Sn2+]) = 0,30V - 0,03V x log (1/10-6) = 0,30V - 0,03V x 6 = 0,30 V - 0,18 V = 0,12 V
"Oksen anton": Jern oksideres og er anoden. Ved oksidasjonen produseres elektroner, som gjør anoden negativ.

b) Høyre kammer erstattes av en oksygenelektrode, dvs. en platinatråd som det bobles oksygengass rundt.

Svar: Tegning: Pass på saltbro og inert leder i oksygenelektroden; I ledningen som elektroner, i løsningen som ioner;
Venstre:      Fe2+ + 2e- --> Fe                    Eo = -0,44 V
Høyre:        O
2 + 4H+ + 4e- -> 2 H2O       Eo = 1,23V
Snu venstre, og gang den med to:
O
2 + 4H+ +  2 Fe  --> 2 Fe2+ + 2 H2O     Eo = 1,67 V
Q = 1 x
[Fe2+]2/ pO2 x [H+]4  = 1/0,21 x (10-8)4 x 1 = 1 / 0,21 x 10-32. Q = 4,8 x 1032  
E = E
o - 0,0592V/n log Q = 1,67V - 0,0592V/4 log 4,8 x 1032  = 1,67 V - 0,015V x 32,7 = 1,67V - 0,49V = 1,18V

Oppgave 5.

Geofag:

a)

Svar: H2SO4, HCl, NaOH; Na2SO4, NaCl; Na2SO4, NaHSO4; CaSO4, CaCl2.

b)

Svar: O=C=O C=O; CO omdannes til CO2; Drivhuseffekt; vanndamp, metangass, N2O, KFK-gasser; CaO.

Bygg:

a) - Hva er det mineralske hovedråstoffet for produksjon av sement?

Svar: CaCO3 (kalkstein); Al, Si og Fe; Kalstein, korreksjonsmaterialene og tilsatsstoffer knuses til mel, brennes i en rørovn ved ca. 1450oC til klinker for dør det igjen males til mel.; trikalsiumsilikat, dikalsiumsilikat, trikalsiumaluminat, tetrakalsiumalumniumferitt ; oksidene hydratiseres (binder til seg vann) og det frigjøres Ca(OH)2. Dette reagerer så med jernforbindelsene.

b) - Hva er pH i porevannet i norsk standard sement?

Svar: ca. 13,5; K2O og Na2O; Det sørger for stabil passivisering av armeringsstålet; At basen reagerer med CO2 i lufta, gir lavere pH og ødelegger passivbeskyttelsen for armeringsjernet; Fjerning av kromat (CrO42-) ved tilsats av FeSO4.

Oppgave 6.

a) - Tegn opp en celle for elektrolyse av vann.

Svar: Tegning: Det er nok med ett kammer, men det må være elektisk ledning, to elektroder og strømkilde; 1,23V; 2,06V; På grunn av overspenning ved utvikling av gass; Elektrisiteten ledes av ioner, rent vann har få ioner.

b) Løsningen elektrolyseres med en strømstyrke på 1A i 1 time.

Svar:  1A i 1 time = 3600 C (As) --> 3600 C / 96.500 C/mol = 0,0363 mol e- ---> 4 e- per mol O2 --> 0,0093 mol O2; Dobbelt så mye, det dannes 2 mol H2 per mol O2; Regne ut E utfra verdier for ΔGo, som igjen regnes ut fra verdier for ΔSo og ΔHo. E = -ΔGo/nF  og ΔGo = ΔHo- TΔSo

Oppgave 7.

a) - Forklar hvorfor det kan være farlig å feste to stålplater med en sinkbolt, mens det ikke er så farlig å feste to sinkplater med en stålbolt.

Svar: Stålet vil fungere som katode, mens sinken vil fungere som anode. En stor katode og en liten anode betyr at all korrosjon bli konsentrert på et lite punkt. En sinkbolt vil derfor korrodere fort, for den er anode for hele stålplatene. Omvendt er det ufarlig fordi sinken utgjør en stor anode og stålbolten bidrar lite til størrelsen på katoden; Det må være elektrisk ledning mellom anode og katode; Nei. Katodereaksjonen er ikke en reaksjon hvor metallet inngår, altså er metallet uvesentlig; Ja. Metallet inngår i anodereaksjonen, og når anodemetallet ikke kan reagere, blir det heller ingen anodereaksjon.

b) Ofte ser man at korrosjon oppstår der det er oksygenfritt, ikke der metallet er i kontakt med oksygen.

Svar: O2 omdannes til OH- (eller forbruker H+) i katodereaksjonen; Metallioner reagerer med vannet og gjør det surt; Den spenningen katoden føler blir så lav at det blir immunt; Spenningen blir så høy at jernet kommer inn i det passive området; Der det er oksygen gjør katodereaksjonen vannet basisk, der anodereaksjonen er blir det surt. Dermed blir katodeområdet passivt, mens anodeområdet blir aktivt.

Oppgave 8.

a) Ta utgangspunkt i Pourbaixdiagrammet for jern:

Svar: Spenningen som skapes av katodereaksjonene med O2 og H+; Oksygenrikt vann tilsvarer den øvre linjen, oksygenfritt vann tilsvarer den nedre; Mei, da er det passivt; Grensen bestemmes utfra reaksjonen Fe -> Fe2+ + 2e-. E = Eo - 0,0592/n log Q, hvor Q da er [Fe2+]; Et tynt oksid- eller hydroksidbelegg som beskytter mot korrosjon.

b) - Hvorfor er aluminium og sink aktive ved høye pH-verdier?

Svar: Passivfilmen løses opp som hydroksykompleksen; Kloridioner ødelegger passivfilmen ved kompleksdannelse.

Bygg: - Hvorfor kan man ikke bruke aluminium til armering i betong?
Geofag: - Hvorfor vil sink korrodere i en konsentrert ammoniakkløsning, selv om pH ligger i det passive området.

Svar: Bygg: pH i betongens porevann er så høy at det gjør aluminium aktivt.
Geofag: Zn
2+ + 4 NH3 --> Zn(NH3)42-. Denne kompleksdannelsen gjør at passivfilmen ødelegges.

Oppgave 9.

Geofag:

a) Ammoniakkmolekylet er formet som en trekantet pyramide hvor nitrogenatomet står på toppen, og de tre hydrogenatomene står nede i hvert sitt hjørne.

Svar: N og H har ulik elektronegativitet, og molekylet er ikke symmetrisk; Molekylet er polart, og det dannes derfor sterkere bindinger enn melllom upolare molekyler. Ammoniakk og vann er begge poalre. I tillegg danner begge hydrogenbindinger; Metan er upolart og vil derfor ikke løses i ammoniakk.

a)- Forklar bindingene i et metall, og forklar de typiske metallegenskapene utfra dette.

Svar: Metallatomene gir fra seg elektroner slik at de blir positive ioner i en sky av elektroner. Dermed blir metallene gode ledere for elektrisitet, og de blir ugjennomsiktige og får metallglans; Positive og negative ioner holdes sammen av elektrostatiske krefter; SiO2 danner et gitter hvor alle bindingene er sterke, kovalente, CO2 er molekyler som holdes sammen av svake bindinger; Hvis alle atomene har høy elektronegativitet: Kovalent. Hvis alle har lav: Metallbindinger. Hvis noen har høy og noen har lav: Ionebindinger.

Bygg:

a) Svar: Atomene får forskjellig størrelse, slik at glideplanene blir brutt opp; Kobber. Alle metaller får lavere smeltepunkt når de blir legert (bronse er kobber legert med tonn); Jern med inntil 2% C (+ andre grunnstoffer); Gammajern omdannes til perlitt; Løseligheten for C i gammajern er større enn i alfajern. Når gammajern ikke lenger er stabilt og omdannes til alfajern vil derfor C-atomene komme ut av jernet og danne Fe3C-lameller.

b) - Forklar hva som skjer med stål som blir smidd eller varmvalset, og hvilken betydning dette har for stålets kvalitet.

Svar: Kornene blir deformert, og det gjendannes nye kort i korngrensene. De nye kornene vil gjerne være mindre en de opprinnelige, noe som er gunstig for styrken. Blir det ingen gjendannelse vil stålet ha en tendens til å sprekke; Avkjølingshastigheten avgjør hva som skjer nå gammajern blir ustabilt. Dvs. hvorvidt karbonet kommer ut, hvor store og mange lamellene er og hvorvidt det finnes restaustenitt; Alle metaller vil bli svakere når temperaturen stiger. I tillegg kan strukturen begynne å endres fordi C-atomene begynner å flytte på seg.

Oppgave 10.

a) Tegn opp følgende molekyler:

Propan, 2-metyl propan, propen, polypropen, 1-propanol, 2-propanol, propansyre og propylpropionat.

Svar: CH3CH2CH3; CH3-CH(-CH3)-CH3; CH3CH=CH2; -(CH2-CH(-CH3))n- ; CH2(OH)-CH2-CH3; CH3-CH(OH)-CH3; CH3-CH2-C(=O)OH; CH3-CH2-C(=O)OCH2-CH2-CH3.

b) - Tegn opp et molekyl med en bensenring, og hvor følgende fire grupper er bundet til benzenringen: En metylgruppe (som i toluen), en syregruppe (som i benzosyre), en hydroxygruppe (som i fenol) og en vinylgruppe (som i styren = vinylbensen).

Svar: Obs: Det står tegn opp et molekyl, ikke fire (figur kommer senere); Molekylet inneholder både en OH-gruppe og en syregruppe, og kan derfor sanne en polyester; vulkaniseringen kan skje på grunn av vinylgruppen. (vinyl = -CH=CH2, jfr. vinylklorid).