Eksamen i fag SIK3003

19. desember 2001.

Oppgave 1.

a) - Hva er konsentrasjonen av [H+] og [OH-] ved pH=11?
- Hva er [NH4+] i en 1M løsning av ammoniakk (NH3) ved pH=11?
- Hva er løseligheten av Cu(OH)2 ved pH=11?

b) - Hvis man tilsetter saltsyre til en løsning av sølvioner, felles det ut et hvitt sølvklorid. Skriv opp den balanserte likevektsreaksjonen og finn verdien av likevektskonstanten.
- Hvis man i stedet tilsetter ammoniakk, vil sølvionene danne et kompleks med ammoniakk. Skriv opp den balanserte likevektsreaksjonen og finn verdien av likevektskonstanten.
- Kombinér de to reaksjonene og finn likevektskonstanten hvis sølvklorid løses med ammoniakk.-3

Oppgave 2.

a) - Hvor mye varme utvikles i følgende reaksjon: 2 H2S + O2 (g) 2 H2O (g) + S (s)?
- Hva er temperaturen etter endt reaksjon hvis all varme ble værende i produktene og hvis start-temperaturen er 25oC?

b) Ett mol H2S er fordelt i en beholder på 1000L ved 80oC. Totaltrykket er 1 atm.
- Hva er partialtrykket av H2S i beholderen?
- Hvor mye H2S løses i 0,1 L vann ved disse betingelsene?

Oppgave 3.

a) - Hva kan man finne ut hvis man kjenner (Delta)G for en reaksjon?
- Hva kan man finne ut hvis man kjenner (delta)Go for en reaksjon?
- Hvilke formler må man bruke for å finne (delta)G for en reaksjon ved 100oC?

b) NO + O3 -> NO2
- Balansér ligningen og finn verdien av likevektskonstanten ved 80o C.
- Ved hvilken temperatur er reaksjonen i likevekt hvis totaltrykket er 1 atmosfære, hvis det er like mye NO og NO2, og hvis ozontrykket er 10-12 atmosfærer?

Oppgave 4.

a) - Tegn opp en elektrokjemisk celle som leverer strøm. I det ene kammeret er det sink metall i kontakt med en løsning av sinkioner, i den andre er det kopper metall i kontakt med kopperioner.
- Forklar hvor og hvordan strømmen beveger seg i cellen.
- Angi anode og katode, samt elektrodenes fortegn. Begrunn kort valgene.

b) - Finn totalreaksjon og standard cellespenning.
- Hva blir cellespenningen hvis konsentrasjonen av sinkionene er 0,01M og konsentrasjonen av kobberionene er 1M?
- Denne totalreaksjonen kan brukes som et batteri. Hvor stor strømstyrke vil batteriet gi hvis det forbrukes 1,0 g Zn pr. time? A

Oppgave 5.

a) - Tegn opp vannmolekylet slik at man kjenner igjen molekylets form.
- Hva er formelen for saltsyre?
- Er saltsyre en sterk eller en svak syre? Begrunn svaret kort.
- Hva kalles saltene av saltsyre?
- Hva slags faremomenter må man, ifølge faremerkingen, ta hensyn til hvis man skal arbeide med saltsyre?

b) - Angi to oksider som kan dannes når svovel brenner i luft.
- Angi navn og formel for de to syrene som dannes når disse to oksidene løses i vann.
- Hvilket alvorlig og omfattende miljøproblem er disse oksidene hovedopphav til?

Oppgave 6.

a) - Skriv opp en halvreaksjon for reduksjon av oksygengass til OH--ioner eller vann.
- Ved hvilken pH er E = Eo , forutsatt at alle andre stoffer er i standard tilstand?
- Hvor mye spenning må påtrykkes for å spalte vann i oksygengass og hydrogengass?

b) I en celle har man i begge kamrene klorgass i likevekt med en 1M løsning av kloridioner. I det venstre kammeret er løst klorgass i standard tilstand, i det høyre er klorgassen i standard tilstand.
- Hva er spenningen over cellen?
- Hva er klorgasstrykket i hvert av de to kamrene?

Oppgave 7.

a) Anodereaksjon og katodereaksjon ved korrosjon behøver ikke skje på samme sted.
- Hva er forutsetningene for at korrosjon skal kunne skje på denne måten?
- Tegn opp et eksempel hvor korrosjon skjer på denne måten.
- Hva kalles slik korrosjon?

b) - Forklar hvorfor pH kan stige der katodereaksjonen skjer, mens pH gjerne synker der anodereaksjonen skjer. 

Oppgave 8.

Pourbaixdiagram for diverse metaller er gitt som vedlegg.
a) - Hvordan kan man lese av diagrammene om et metall er edelt eller reaktivt?
- Hva betyr de to stiplede, parallelle skrålinjene som går igjen i alle diagrammene?
- Ved pH=7 vil stål, utfra Pourbaixdiagrammet, korrodere i oksygenfritt vann, men ikke i oksygenrikt. Hvordan ser man det utfra Pourbaixdiagrammet?

b) Besvar disse spørsmålene utfra kjemiske reaksjoner og sammenhenger.
- Hvorfor er aluminium og sink aktive i sterkt basisk miljø?
- Hvorfor har stål et større aktivt område i saltvann enn i ferskvann?

Oppgave 9.

a) Tegn opp strukturene for etan, propen, 1,3-butadien, syklopentan og bensen. Tegn inn alle atomene og pass på at alle atomer har riktig antall bindinger. 

b) Metan kan oksideres i følgende trinn: Metan, metanol, formaldehyd, maursyre og til slutt karbondioksid. Angi struktur for alle disse molekylene. Tegn inn alle atomene og pass på at alle atomer har riktig antall bindinger. 

Oppgave 10.

a) - Hva er forskjell mellom addisjonspolymerisasjon og kondensasjonspolymerisasjon?
- Vis hva som skjer når eten polymeriseres, og vis hvilke bindinger som brytes og hvilke som dannes ved reaksjonen.
- Vis strukturen for polypropen. (Du får plusspoeng hvis du kan forklare forskjellen på isotaktisk og ataktisk polypropen.)
- Tegn opp strukturen på polymeren som dannes når etylenglykol og ftalsyre polymeriserer. Struktur av etylenglykol og ftalsyre er oppgitt i vedlegg.

b) Isopren er det samme som 2-metyl 1,3-butadien.
- Tegn opp molekylet.
- Isopren polymeriserer ved at begge dobbeltbindingene brytes og det dannes en ny dobbeltbinding i tillegg til at det dannes bindinger mellom monomerene. Vis hvordan dette skjer.
- Naturgummi er en naturlig polyisopren. Hva betyr det at gummi vulkaniseres, og hvorfor må gummien vulkaniseres før man får en gummi som holder formen - også når den blir varm?