EKSAMEN I
SIK 3003 og SIK 0501

Kjemi for studenter tilknyttet fakultet for Bygg og Miljøteknikk

Onsdag, 20. desember 2000
Tid: kl. 09.00 - 14.00 (5 timer)

Oppgave 1.

a) - Angi pH for 0,1 M HCl, 1 mol NaOH løst i 100 L vann og for 1 mL 10-8 M HCl fortynnet til 1000 L med vann.
- Forklar hvordan pH påvirker løseligheten til hydroksider.

b) Vedlagt oppgavene (side 14) finner du et pH/log[X]-diagram for 0,1M fosforsyre. Bufferkapasiteten er inntegnet. Fosforsyre er et vanlig syreregulerende middel (dvs. en buffer) i mange matvarer.
- Ved hvilke pH-verdier vil pH påvirkes minst ved tilsats av små mengder sterk syre eller base?
(se bort fra områdene med meget høy eller meget lav pH)
- Hvor mye større er bufferkapasiteten i 0,1M fosforsyre ved pH=7 sammenlignet med rent vann?

Oppgave 2.

a) - Forklar kort termodynamikkens 2. lov.
- Hvordan vil du i prinsippet regne ut hvor varmt et reaksjonsprodukt maksimalt kan bli etter en reaksjon?

b) - Hva er deltaoG og K for oppløsning av fast NaCl ved 60oC?
- Beregn deltaG for opplåsningen av NaCl i vann nå
r [Cl-] = 0,2 M, [Na+] = 0,5 M og T = 0EC.
- Vil NaCl kunne løses i vann ved disse betingelsene? 

Oppgave 3.

a) De viktigste nitrogenioner i forurenset vann er nitrittioner, nitrationer og ammoniumioner (NH4+).
- Hva er det viktigste problemet med for mye nitrogenioner i avløpsvann?
- Hvordan kan nitrogenoksider i luften skape sur nedbør?
- Hva kan årsaken være til at man behandler ammoniumforurenset vann med Ca(OH)2 (en base) og deretter blåser luft gjennom? (Hint: Metoden kan kalles NH3-stripping.)

b) Ammoniakk (NH3) og eddiksyre (CH3COOH) reagerer og danner en saltløsning
(NH4CH3COO (aq)). Finn likevektskonstanten ut fra syrekonstantene for ammoniakk og eddiksyre.

Oppgave 4.

En galvanisk celle består av to kamre. Det ene kammeret har en kobber-elektrode i kontakt med 0,1 M kobbersulfat, det andre en sink-elektrode i kontakt med 0,1 M sinksulfat.

a) - Tegn opp cellen slik at den kan levere strøm. Angi anode og katode.
- Angi hvor det går strøm, og hva som er ladningsbærer.
- Hva er cellespenningen?
- Finn totalreaksjon, samt deltaGo og K for totalreaksjonen.

b) - Hva er den høyeste cellespenning du får til ved å kombinere to halvreaksjoner fra tabellen over halvreaksjoner i SI?
- Hva er den høyeste likevektskonstanten du finner for en totalreaksjon utviklet av halvreaksjoner i tabellen? Du må forkorte totalreaksjonen så langt som mulig uten å få brøker i de støkiometriske faktorene. (Det kan lages totalreaksjoner med likevektskonstant over 101000).

Oppgave 5.

En elektrokjemisk celle består av to kamre, ett med en oksygenelektrode, og ett med en hydrogenelektrode. Cellen kan skrives slik:
Pt | H2 (g, 1 atm) | H2O || H2O | O2 (g, 1 atm) | Pt

a) Beregn cellespenningen hvis:
- pH i begge kamrene er 0.
- pH i venstre kammer er 0, mens pH er 14 i høyre kammer.
- pH i venstre kammer er 0, mens pH i høyre kammer er 5.

b) En annen celle er slik: Pt | O2 (g, 1 atm) | H2O (pH=0) || H2O (pH=14) | O2 (g, 1 atm) | Pt
- Hvordan kan du bruke denne cellen til å tallfeste verdien av Kw = [H+] x [OH-]?

Oppgave 6.

a) I et eldre hus ble hovedvannledningene byttet ut med kobberrør, mens vannrøret i stål til baderommet ble beholdt. Dette medførte en meget rask korrosjon av stålrøret.
- Hvorfor ble korrosjonen mye raskere etter at hovedvannledningen ble byttet ut med rør av kobber?
- Hvorfor ville ikke dette ha skjedd hvis koblingen mellom jernrøret og kobberrøret hadde vært laget av plast?

b) Den nye hovedvannledningen hadde en indre overflate på 10 m2, og omsetningen av oksygen på overflaten er 0,1g/m2 per år. (Fordi vannet i stålrøret stort sett var stillestående, var omsetningen av oksygen her liten). Hvor mye jern vil ruste vekk fra stålrøret per år?

Oppgave 7.

a) Forklar hvorfor korrosjon gjerne skjer i sprekker og i spalter.

b) Ved luftingscellekorrosjon: Hvorfor korroderer ikke jernet der det er mye oksygen? (Hint: Hva er reaksjonslikningen for katodereaksjonen? Pourbaixdiagram er vedlagt oppgavene, side 14.)

Oppgave 8.

Fasediagrammet for jern-karbon er gitt bak oppgavene. (side 13)
a) - Hvis jernet har 2% karbon, hvilke to faser finnes ved 1300oC?
-Bruk vektstangprinsippet til å finne ut omtrent hvor stor andel det er av hver av de to fasene.

b) Ved 1147oC har du bare en fase, ?-jern med 2% karbon.
- Hva skjer når temperaturen senkes gradvis til 723oC?
- Hva skjer videre når temperaturen faller under 723oC?
- Hva vil skje hvis jernet bråkjøles fra 1147oC til under 100oC?

Oppgave 9.

Betong lages blant annet av sement. I a-oppgaven er spørsmålet knyttet til sementen.
a) - Forklar kort framstillingen av vanlig standard-sement.
- Hva er de viktigste råstoffene for sement?

b) - C-S-H-fasen gir betongen styrke. Hva er C-S-H-fasen?
- Hvorfor er det ugunstig med for mye C3A i sementen?
- Hva er normal pH i porevannet i betong laget med norsk standardsement.

Oppgave 10.

a) - Vis struktur av eten og forklar hvordan den kan omdannes til polyeten ved addisjonspolymerisasjon.
- Hvordan blir polymeren hvis vi polymeriserer propen i stedet for eten?
- Hvilken plast får vi hvis ett hydrogenatom i hvert etenmolekyl byttes ut med et kloratom?

b) En ester dannes når en alkohol (f. eks. etanol) reagerer med en organisk syre (f. eks. eddiksyre = acetic acid)
- Hvordan kan man lage en polyester som er en termoplast?
- Hvordan kan en polyester bli en herdeplast?