Eksamen i fag SIK3003/SIK0501

16/12 1999

Oppgave 1.
a) En reaksjon testes i et reagensrør på laboratoriet. Hvis reaksjonen går kan man slutte at deltaG < 0 for reaksjonen, men hvis den ikke går kan man ikke uten videre slutte at deltaG > 0. Forklar begge deler.
svar: En reaksjon kan bare gå hvis den bidrar til at universets entropi øker, dvs. hvis deltaG < 0 (for en reaksjon i en åpen beholder). Men reaksjonen behøver ikke går av seg  selv (eller den klan gå umålbart langsomt) selv om den er termodynamisk mulig (deltaG < 0 ), derfor kan man ikke slutte det motsatte.

b) H2O (l) (likevektspiler) H2O (g).
Hvorfor er (delta)Go = 0 for denne reaksjonen når rent vann koker ved 100oC?
Svar: Hvis det er likevekt er (delta)G = 0. Hvis rent vann koker ved 100oC, betyr det at vannet er rent og at vanndamptrykket er 1 atm (ved vannets normale kokepunkt). Dermed er alle komponenter i standardtilstand og (delta)G = (delta)Go = 0
Annet fullgodt svar: K = 1/1 = 1  => (delta)Go = -RTlnK = 0.
Ikke fullgodt svar: At det er likevekt forklarer bare hvorfor (delta)G = 0, ikke hvorfor (delta)Go = 0.
 

Oppgave 2.
a) NH3 (g) (likevektspil) NH3 (aq)
Finn likevektskonstanten og deltaGo for reaksjonen utfra tabellen for løselighet av gasser i vann.
Svar: Slå opp i tabell 27 (26) og finn løselighet i g/kg. L => 480 g/L  => [NH3 (aq)] = 28.2 mol/L
[NH3 (g)] = p(NH3) = 1  =>K = [NH3 (aq)]/  p(NH3) = 28,2/1 = 28,2  (K er uten enhet!)

b) Bruk tabellen for pKa-verdier, og finn K for følgende reaksjon: NH3 (aq) + H+ (aq) (likevektspil) NH4+ (aq).
- Utfra dette, hva er K for følgende reaksjon: NH3 (g) + H+ (aq) (likevektspil) NH4+ (aq)?
- Ved hvilken pH er 1 atm NH3 (g) i likevekt med 1M NH4+ (aq)?
Svar: pKa = 9,24  => Ka = 10-9,24   => K = 109,24 (reaksjonen er motsatt av Ka)

    NH3 (aq) + H+ (aq) (likevektspil) NH4+ (aq)            K = 109,24
+  NH3 (g) (likevektspil) NH3 (aq)                                K = 28,2
=  NH3 (g) + H+ (aq) (likevektspil) NH4+ (aq)?            K = 28,2  x  109,24  = 4 x 1010

K = [NH4+]/p(NH3)x[H+]  => [H+] = [NH4+]/K x p(NH3) = 1/K  x 1 = 1/K = 1 x 10-11
=> pH = 10,7
 

Oppgave 3.
a) - Angi reaksjonslikning når etanol forbrenner fullstendig i luft.
- Finn varmemengden som avgis når 1L 96% alkohol brenner (tettheten antas lik 0,800 kg/L).
- Hvor mye øker den spesifikke brannbelastningen i et rom på 7mx7m med 3 meter takhøyde hvis det er en beholder på 10 liter 96% alkohol inne i rommet?

Svar: CH3CH2OH + 3 O2 -> 2 CO2 + 3 H2O
(delta)Ho = 3 x (-242) + 2 x (-394) - (-235) + 3 x (0) = -1279 kJ/mol
0,96 x 0,8 kg/L x 1L = 0,768 kg  => 0,768kg / 46,1 g/mol = 16,7 mol etanol.
varmeutvikling av 1 L 96% alkohol:  - (-1279 kJ/mol) x 16.7 mol = -21,3 MJ

Brannbelastning fra 10L : 213 MJ
Rommets samlede flate: 2 x 7m x 7m + 4 x 3m x7m = 182 m2
Økning i spesifikk brannbelastning: 213 MJ/182m2 = 1,2 MJ/m2

b) - Hva er flammepunkt, samt øvre og nedre flammegrense?
- Hvilke av disse faktorene er avgjørende for kategorisering av væskers brannfarlighet?
Svar: Flammepunkt er minimum temperatur for at væskedampen skal kunne være brennbar. Øvre og nedre flammegrense er maksimum og minimum konsentrasjon i gassfase som gjør væskedampen brennbar. Det er flammepunktet som avgjør kategoriseringen.
 

Oppgave 4.
a) I en blyakkumulator skjer følgende reaksjoner: Pb -> PbSO4 og PbO2-> PbSO4
- Finn de balanserte halvreaksjonene, totalreaksjonen og standard cellespenning.
Svar:
Pb + HSO4- -> PbSO4 + H+ + 2e-                                        Eo = 0,36 V (snudd i forhold til SI)
PbO2 + 3 H+ + HSO4- +2 e- -> PbSO4 + 2H2O                  Eo = 1,69 V
Pb +  PbO2 + 2 H+ + 2 HSO4-  -> 2 PbSO4 + 2H2O           Eo = 2,05 V

b) - Hvilke konsentrasjoner endrer seg under utladning av akkumulatoren?
- Utfra dette, forklar hvordan og hvorfor cellespenningen endrer seg når akkumulatoren utlades.
Svar: Syremengden ([H+] og [HSO4-]) minker og vannmengden ([H2O ]) øker.
Endringene i disse konsentrasjonene gjør at Q = [PbSO4]2[H2O]2/[Pb][PbO2][H+]2[HSO4-]
øker, slik at Eo = E - 0,0592/n logQ minker.

Oppgave 5.
a) Nylig har det vært eksplosjoner om bord i noen aluminiumsbåter med betongballast. Her har aluminium reagert med vann og dannet en eksplosiv gass.
- Finn halvreaksjoner, totalreaksjoner og Eø for reaksjonen mellom aluminium og vann.
- Hvilken reaksjon skjedde under eksplosjonen?
Svar: Al -> Al3+ + 3e-                                 Eo = 1,68V  (Snudd i forhold til rx. i SI)  (x2)
2H+ + 2e- -> H2 (g)                                    Eo = 0                                                     (x3)
Total : 2Al + 6 H+ -> 2 Al3+ + 3 H2 (g)     Eo = 1,68V

Man kan alternativt bruke halvreaksjonen 2 H2O + 2e- -> H2 + 2 OH-, og får da Eo = 0,86V
Eksplosjonen skyldes følgende reaksjon: 2H2 + O2 -> 2 H2O

b) Reaksjonen skjedde fordi aluminium ikke lenger var passivt.
- Forklar hvorfor og hvordan betong ødelegger passiviteten til aluminium, og forklar hvorfor dette muliggjør at aluminium kan reagere med vann.
Svar: Betong er svært basisk, og dette gjør at den beskyttende passivfilmen av aluminiumoksid løser seg opp. Dette skjer fordi aluminiumionene ved høye pH-vrdier danner hydroksidkomplekser, Al(OH)4-.
 

Oppgave 6.
a) - Hva er luftingscellekorrosjon?
- Hvordan og hvorfor endrer pH seg der katodereaksjonen skjer?
- Hvordan og hvorfor endrer pH seg der anodereaksjonen skjer?
Svar: Luftingscellekorrosjon oppstår det to deler av samme metall er i miljøer med ulik oksygenkonsentrasjon.
Der katodereaksjonen skjer vil pH øke på grunn av følgende reaksjon O2 + 4 H+ + 4e- -> 2 H2O eller O2 + 2 H2O + 4 e- -> 4 OH-.
Ved anodereaksjonen vil metallionene reagere med vann (hydrolysere) slik at vannet blir surt.

b) Tegn opp en celle som leverer strøm og hvor man har oksidasjon av jern i et kammer og reduksjon av oksygen i det andre. Angi anode/katode, elektrodenes fortegn, og hvor og hvordan strømmen beveger seg.
- Hvor mange mL oksygengass må til for at ett gram jern skal omdannes til rust?
Svar:
- anoden skal være negativ og være jernanoden.
- katoden skal være positiv og ha et inertmetall (eks platina) med oksygen.
- elektronene skal gå fra anoden til katoden.
- det må være en saltbro eller porøs skillevegg mellom kamrene, men ingen elektroner beveger seg her.
- det skal ikke være noen strømkilde
1 g jern Fe => 1 g/55,85 g/mol = 0.0179 mol.
2Fe + 3/2 O2 + H2O -> 2FeOOH  (Rust er treverdig jern!) =Antall mol O2 forbruk er 0,0179 x 3/4 = 0,01345 mol
= > 0,01345 mol x 24,5 L/mol = 329  mL

Oppgave 7.
a) Avløpsvannet fra en bedrift inneholder SO42--ioner som kan omdannes til H2S før vannet blir renset.
- Hva er de største problemene ved dannelse av H2S?
- Vis at pH påvirker dannelsen av H2S.
Svar: H2S lukter svært ille. S-setningene i SI viser at H2S er svært giftig og i tillegg brannfarlig.
rx. SO42- + 10H+ + 8 e- -> H2S + 4H2O
[H+] inngår i Q =  [H2S]/[SO42-] x[H+]10
og dermed i (delta)G eller E for halvreaksjonen.

b) Både O2 og SO42- kan oksidere organiske forbindelser i vannet. Hvilken av disse to reagerer først, når det er gitt at avløpsvannet inneholder 1 mg/L O2, 25 mg/L SO42-, 0,01 mg/L H2S og når pH=7?
Svar: Undersøk E for de to halvreaksjonene, og se hvilken som har høyest E-verdi. Den med høyest E vil skje først.
- O2 + 4H+ + 4e- -> 4H2O
E = Eo - 0,0592/4 log (1/[O2]x[H+]4) = 1,23V + 0,0148 log (6,25x10-4 x (10-7)4) =
1,23V + 0,0148 log(6,25 x 10-32) =
- SO42- + 10H+ + 8 e- -> H2S + 4H2O
E = Eo - 0,0592/8 log ([H2S]/[SO42-] x[H+]10 ) = 0,78V + 0,0074 log (2,93 x 10-7/2,6 x 10-4 x (10-7)10 ) =
0,78 - 0,0074 log (1,13 x 10-67) =
(Svaret kommer når jeg finner kalkulatoren min)

Oppgave 8.
a) Et metall med polyedrisk kornstruktur blir varmvalset. Forklar og vis med enkle skisser hvordan kornformen endres under valsingen, og hvordan rekrystallisasjon foregår.
Svar: Kornene deformeres ved valsingen. Etterpå vil det vokse fram nye korn, som vokser fra kim i grenseflatene mellom de deformerte kornene.

b) - Et stål består av korn som har alfa-jern ytterst og ellers består korna av perlitt. Forklar hvordan dette stålet kan ha blitt dannet.
- Et annet stål består av bare alfa-jern overmettet med karbon. Forklar hvordan dette stålet kan ha blitt dannet.
- Hva kalles dette siste stålet, og hvilke egenskaper har det?
Svar: Det første stålet dannes ved langsom nedkjøling av gamma-jern med mindre enn 0,8 % C.
Det andre stålet dannes ved bråkjøling i vann.
Det bråkjølte stålet kalles martensitt, og er en sprø og hard - dårlig - stålkvalitet.

Oppgave 9.
a) - Hvilke forbindelser i betongen gjør den så basisk?
- Hva er typisk pH for porevannet i norsk standardsement?
Svar: Na2O og K2O (og delvis Ca(OH)2, selv om den ikke gir tilstrkkelig høy pH alene). ca. 13.5

b) - Hva betyr det at betong karbonatiserer?
- Hvorfor er det normalt ugunstig at betongen karbonatiserer?
- Hva har v/c-forholdet og RF å si for karbonatiseringshastigheten?
Svar: At det tas opp CO2 i porevannet som så reagerer med basiske oksider i betongen.
Ca(OH)2 + CO2 -> CaCO3 + H2O
pH minker slik at passivbeskyttelsen av armeringsjern kan forsvinne. I tillegg til at armeringen ødelegges, kan utviklingen av voluminøs rust føre til at betongen sprekker opp. Høyt v/c-forhold (mye fuktighet ved laging som gir høy permeabilitet) og RF rundt 50-60% (ikke for tørr, og ikke tilstoppet av vann) gir høyest karbonatiseringshastighet.

Oppgave 10.
a) PVC er polymerisert vinylklorid.
- Angi struktur for monomer og polymer.
- Hvorfor utgjør PVC et særlig problem ved brann?
Svar:  CH2=CHCl ; -(CH2-CHCl)- . Fordi PVC inneholder klor, danner den saltsyregass og meget giftige klorerte organiske forbindelser som f. eks. dioksin.

b) PVC inneholder normalt myknere for å få de riktige egenskapene, og noen av de mest omdiskuterte myknerne er ftalatene. Ftalater er estere av ftalsyre. - Tegn opp strukturen til et valgfritt ftalat ut fra følgende opplysninger: a) Ftalsyre er en bensenring med to syregrupper. b) Syren er forestret med to ulike alkoholer.
Svar: Eks: CH3-O-CO-C6H4-CO-O-CH2-CH3  (C6H4 er en bensenring med seks karbonatomer)