FORMELSAMLING

felles for SIK0501, SIK0503, SIK3003 og SIK3005. Ikke alle formlene behøver å være relevante i alle fagene.

Formel
Kommentar
PV = nRT; n = PV/RT

Den ideelle gasslov; Avogadros lov.

Pi = niRT/V; Pi = Xi · Ptot; Ptot = Σ Pi
Partialtrykk av i; Xi er molbrøk av i.
C = q / ΔT; ΔH = (integral)C dt
C = varmekapasitet.
ΔE = q + w
Pass p definisjon av retningene for q og w.
H = E + PV
H = Entalpi.
ΔH = q
q er her tilført varme.
ΔH° = Σ ΔfH°(produkter) - Σ ΔfH°(reaktanter)
Husk støkiometriske faktorer
ΔH°T = ΔH°298 + ΔC°p·ΔT
Eksakt hvis ΔC°p er konstant
ln K1/K2 = - ΔH/(R (1/T1 - 1/T2))
van't Hoff. ΔH og ΔS konstant.
ln P1/P2 = - ΔvapH/(R (1/T1 - 1/T2))
Clausius-Clapeyron for væskers damptrykk.
dS = qrev/T
S = Entropi.
ΔS°T. ΔS°298 + ΔCp°·ΔlnT
Eksakt hvis ΔC°p er konstant
G = H - TS; ΔG = ΔH - TΔS
Gibbs energi = - T · ΔSunivers
ΔGT. ΔH298 - TΔS298
Eksakt hvis ΔH og ΔS er konstant.
ΔG = ΔG° + RTlnQ
Q er reaksjonsbrøken.
ΔG° = -RTlnK
Fordi ΔG = 0 ved likevekt
ΔG = -nFE
E = cellespenning
q = It = F
Strømmengde for 1 mol elektroner
E = E° - (RT/nF) lnQ; E = E° - (0,0592/n) logQ
Nernst ligning; ved 25°C.
[H+· [OH-] = Kw = 10-14
pH + pOH = 14
r = d[A]/dt = k[A]n[B]m....
Generelt hastighetsuttrykk målt utfra [A]
- 1/a d[A]/dt = - 1/b d[B]/dt = 1/c
d[C]/dt aA + bB 6 cC
r = -d[A]/dt = k; [A] = [A]o - kt
0. orden reaksjon; t = tiden
r = -d[A]/dt = k[A]; ln[A] = ln[A]o - kt
1.. orden reaksjon; r = reaksjonshastigheten
r = -d[A]/dt = k[A]2; 1/[A] = 1/[A]o + kt
2. orden reaksjon; k = hastighetskonstanten
k = A e-Ea/RT; lnk = lnA - (Ea/RT)
Arrheniusligningen
ln (r2/r1) = ln(k2/k1) = (Ea/R)(1/T1 - 1/T2)
Hastighetens temperaturavhengighet
e(a+b) = ea· eb; ln ea = a; ln(a/b) = ln a - ln b
Regneregler for logaritmer og eksponenter

l