Rapport til prorektor Kjell Malvik, høsten 2001.

Forsøk med deleksamener i kjemifag SIK3003

Høsten 2001, har jeg gjort et forsøk med å la studentene få ta deler av eksamen på forhånd.

Prinsippet har vært følgende: 5 ganger har de fått utdelt et spørsmålsark med fra 16-33 spørsmål som skal besvares kort på selve arket i løpet av 25 minuter. Hvis de har minst 3/4 riktig, har de fått godkjent deleksamen. Studenten slipper da å gjøre den oppgaven på eksamen som har samme nummer som delprøven. Eks. hvis vedkommende har bestått deleksamen 3 og 5 slipper vedkommende å gjøre oppgave 3 og 5 - av til sammen 10 oppgaver. Oppgaven vil da bli belønnet full score på eksamen.

En bestått deleksamen fjerner defor noe av usikkerheten ved eksamen og gir studenten bedre tid. To viktige prinsipper har vært: 1) Det er frivillig om man tar en deleksamen. 2) Ingen skal tape på ordningen. Det siste betyr at oppgavene til eksamen skal være akkurat like omfattende og vanskelig som tidligere eksamener.

Hensikten med deleksamnene var å få studentene til å lære seg de grunnleggende prinsippene i ett emne før man gikk videre på neste emne i faget. De fire emnene som var valgt ut var: 1) Likevekter, pH, syrer, fellinger og komplekser. 2) Gasser, ΔH og C. 3) Entropi og Gibbs fri energi. 4) Grunnleggende elektrokjemi.

Systemet ble prøvd i høst, fordi det var så få studenter - mindre enn 40 leverte inn minst en øving.

Fire endringer ble gjort i forhold til planen:

- Oppgavene viste seg å være for tidskrevende, derfor ble antall oppgaver redusert og tiden utvidet fra 20 til 25 minutter.

- Det ble gitt to muligheter for å bestå deleksamen. Dette fordi formen var ukjent for studentene, det fantes ingen tidligere oppgaver de kunne bruke for å forberede seg. Dette er veldig ressurskrevende med mange studenter, og vil derfor ikke bli gjort gjeldende neste gang.

- Det ble gitt mulighet for "delvis beståtT" på deleksamen. Dette sikret en minimumskarakter på oppgaven til eksamen etter en gradert skala (se nedenfor).

- En femte deleksamen ble lagt til i stoffkjemi, fordi dette er et emne som normalt gis svært liten prioritet av studentene.

Ved ordinær eksamen gis 10 oppgaver, hvert med et a- og et b-spørsmål. Hver av disse vurderes med 0-5 poeng, slik at total poengsum (0-100) kan direkte overføres til karakterer utfra GUS-skalaen. Resultatene på deleksamen ble omgjort til poeng for delspørsmålene på denne måten:

75% : Bestått: 5 poeng.

70% : Delvis bestått: 4 poeng. (tilsv. 2.0)

60% : Delvis bestått: 3 poeng. (tilsv. 3.0)

50% : Delvis bestått: 2 poeng. (tilsv. 4.0)

Dette betyr at tre beståtte deleksamener, og en delvis bestått, kan sikre en ståkarakter i faget FØR man møter i eksamen. Men selv 5 beståtte deleksamener kan ikke sikre mer enn en E.

Resultater. Ca. 2/3 møtte opp til testene, rundt halvparten av disse hadde stått etter gjentak. Ca. 30 studenter fulgte faget

12 hadde nok resultater fra deleksamnene til å ha bestått den endelige eksamen FØR eksamen. Av disse fikk 7 A, 4 B og 1 C. En av A'ene var soleklar 1,0, det er usikkert om flere ville fått denne karakteren.

26 hadde minst en deleksamen delvis bestått. Av disse fikk 8 A, 4 B, 11 C og 3 D. Ingen stryk og heller ingen E, selv om en av D'ene var helt på grensen.

9 hadde levert minst en deleksamen, men ikke en eneste bestått eller delvis bestått. (Bare en av disse leverte mer enn 2) Av disse fikk 1B, 1C, 3D, 2E og 2F. De to som fikk F hadde hadde bare levert en deleksamen hver.

Samtlige som leverte inn minst en deleksamen møtte til eksamen.

10 møtte til eksamen uten å ha levert et eneste forsøk på deleksamen (alle "kontere"). Av disse fikk 2 D, 3 E og 5F.

Evaluering fra studentene. Direkte kommentarer gitt i forbindelse med deleksamene var at de ble oppfattet som meget interessante. Flere sa direkte at de oppfattet det som "morsomt", for dem var testene opplagt intereseskapende i seg selv.

Følgede spørsmål ble stilt ved skriftlig evaluering:

Spørsmål Ja Tja Nei
Mener du det var riktig å ha frivillig tellende deleksamener? 26

Mener du nivået på testene var riktig? 20 6 2
Mener du det er viktig å ha "delvis godkjent" i tillegg til "godkjent"? 19 2 7
Mener du det er riktig å bruke ressurser på dette? 25
1
Likte du testene selv? 22 2 3
Mener du de har påvirket deg til å lære mer? 20 4 1

De som mente nivået var feil, mente oppgavene var for vanskelige.

Ressursbruk. Førstegangs prøver ble tatt i andre del av en forelesningstime i forelesningssalen. Gjentak ble sett på som ekstratid, og tatt etter en øvingstime også dette i forelensingssalen. Lokaleproblemet kan bli viktig hvis man har store studentgrupper.

Ressursbruken er egentlig meget stor, det kostet mye arbeid å lage 10 deleksamener og rette alle svarene. Det var få spørsmål om evalueringen, men det vil nok bli langt mer med større studentgrupper. Det vil utvilsomy kreve mye ressurser å gjøre dette

Vurdering. Resultatmessig er det ingen tvil om at detet har vært eget vellykket. Studentene virket i utgangspunktet lite motvierte, og heller ikke spesielt flinke - i starten var jeg faktsik skeptisk til gruppen. Sett på den bakgrunn er resultatet egentlig sensasjonelt. Selv om resultatene ved deleksamnene hadde vært oppløftende, forventet jeg likevel rundt 10% stryk, og håpte på et snitt blant de som stod på litt bedre 3,0 etter gammel skala. Det ble altså ingen stryk, og et sitt som etter gammel skala ville blitt 2,5.

Alle fra geofag hadde skjønt pH-begrepet, og de aller fleste var i stand til å sette opp en kjmeisk likevekt og regne på dem. Forståelsen av termodynamiske funksjoner og grunnleggende elektrokjemi var god hos de aller fleste, selv beregning av strømutbytte gikk bra for ca. halvparten. Det som skilte ut de flinkeste var et par oppgaver i anvendt elektrokjemi/korrosjon.

Jeg kommer til å kontakte geofaginstituttet for å få dem til å invitere studentene til en evaluering av faget, konseptet og resultatene i ettertid. Jeg vurderer også å skrive om dette i Universitetsavisa.

Systemet vil ikke bli prøvd til våren, men vil bli testet med en langt støre gruppe (ca. 150?) til høsten.

Martin Ystenes