Til deg som ber om begrunnelse for eksamenskarakterer i TMT4100 eller TMT4105

Etter det nye reglementet skal vi ikke gi begrunnelse for hvorfor en karakter ble slik den ble, men bare gi en generell begrunnelse for hvordan karakterene fastsettes. Krav om skriftlig begrunnelse for eksamenskarakteren vil derfor bare avstedkomme en utskrift av denne siden og løsningsforslaget. De samme informasjonene vil den/de nye sensorene få ved eventuell klagebehandling.

Ønskes du en begrunnelse for den karakteren du fikk, må du derfor ta kontakt med meg direkte. Send epost til martin@ystenes.com for avtale av tidspunkt. Det siste kan du gjøre også etter at klagefristen er gått ut, men det kan ta tid hvis jeg har sendt fra meg besvarelsene.

Karakteren er fastsatt slik:

Eksamen har 10 oppgaver, hver med en a) og b)-del. For hver deloppgave kan gi inntil 5 poeng, dvs. det kan gis tilsammen 100 poeng = 100%. Poengsummen for de enkelte oppgavene legges ut på it's learning.

Omregningen fra poeng til karakterer gjøres etter en skala som i utgangspunktet ser ut som til venstre. Til høyre er karakterskalaen brukt høsten 2004.
 • A: Minimum ca. 85%
 • B: Minimum ca. 73%
 • C: Minimum ca. 62%
 • D: Minimum ca. 50%
 • E: Minimum 35-40%
 • A: 86 -100 %
 • B: 74 - 85 %
 • C: 62 - 73%
 • D: 50 - 61%
 • E: 38 - 49%
 • F: 0 - 37%
Den endelige karakterskalaen fastsettes etter sensuren for å få karakterer som stemmer overens med de generelle kriteriene. Denne justeringen gjøres fordi det er vanskelig å vurdere vanskelighetsgraden og arbeidsmengden på forhånd. Typiske justeringer er 1-2%. Ved endelig karakterfastsettelse kan også en helhetsvurdering av kandidatens faglige modenhet gjøre at karakteren blir en annen enn det den rene poengsummen antyder. I den sammenhengen legges særlig vekt på to forhold: Bestått skal bare gis til de kandidatene som man føler har fått med seg det grunnleggende og nok til å kunne dra nytte av dette i senere fag. B krever en faglig modenhet som tilsier at man kan forventes å kunne gjennomføre et doktorgradsstudium.

Forhold som kan trekke opp er:
Det første punktet er en forutsetning for oppjustering til A eller B, de to midterste punktene gjelder bare et lite fåtall, mens det siste punktet nok kan få betydning for en håndfull eller to.

Forhold som kan trekke ned er.
Slike forhold er ikke sjeldent avgjørende for kandidater med poengsum nær strykgrensen.

For TMT4100 vinteren 2004 er følgende skala foreslått som utgangspunkt av faglærer:
Merk: Universitetsloven krever at det må være oppnådd bestått på den avsluttende eksamen. Man vil derfor få karakteren F selv om total poengsum skulle tilsi en høyere karakter med mindre man har oppnådd de nødvendige 35-50% på de oppgavene man har besvart på eksamen. Grensen for bestått eksamen ble satt til 35% score på de oppgavene som ble gjort på selve eksamen.

Deleksamener inngår i eksamen på denne måten:
Man må selv markere på eksamen hvilke deleksamener man har bestått - helt eller delvis - og det blir kontrollert mot faglærers notater. Oversikt over resultatene vil bli offentliggjort på faget hjemmesider, men man må regne med å selv ha oversikt over resultatene hvis man vil gjøre dem gjeldende på et senere tidspunkt.

Resultatene fra deleksamen gjelder for første ordinære eksamen og første påfølgende kontinuasjonseksamen.

Martin Ystenes