Viktige begreper innen kjemi som du bør kunne ved starten – eller som du må lære deg meget raskt.

Atom: Materiens minste byggestein. Består av en atomkjerne med elektroner rundt.
Atomnummer: Antall protoner i kjernen = atomkjernens positive ladning = antall elektroner rundt hvis atomet er nøytralt.
Molekyl: En samling atomer som er bundet sammen med kjemiske bindinger.
Kjemiske bindinger: Krefter mellom atomer som holder dem sammen i molekyler (eller krystallgitter). Det er også svake kjemiske bindinger mellom molekyler.
Grunnstoff: En samling av atomer med samme atomnummer
Forbindelse: Et stoff som er sammensatt av flere grunnstoffer. Obs: Et molekyl behøver ikke være en forbindelse, og en forbindelse behøver ikke bestå av molekyler!
Ion: Et atom eller et molekyl som har en ladning, F. eks, Na+ eller NO3-.

Kjemisk formel: Formel som viser hvor mange atomer av ulikt slag et molekyl inneholder. Hvis et stoff ikke består av molekyler (f.eks. NaCl), angir formlen den minste "formelenhet" som man må angi for å angi stoffets sammensetning.
Empirisk formel: Miste formelenhet som må angis for å angi et stoffs sammensetning. Empirisk formel for H2O2 er HO.

Atommasse: Massen av et atom. Definert utfra at massen av 12C-isotopen er satt til eksakt 12.
Molekylmasse: Samme som atommasse, men for et molekyl. Molekylmassen finnes ved å summere atommassen for alle atomene som utgjør molekylet.
Molvekt: Så mange gram som atom- eller molekylmassen tilsier. Atommassen av H er 1,008. Et mol H er derfor 1,008 gram.
Mol: 1 mol av et stoff har en vekt som tilsvarer molvekten, og tilsvarer 6x1023 atomer eller molekyler. Eks. atomvekt 12C = 12, dvs 1 mol 12C veier 12g.
Molaritet: Konsentrasjon målt i mol per L løsning. Enhet: mol/L eller M.

Kjemisk reaksjon: Omdannelse av stoffer. Oksygen + hydrogen går til vann er en kjemisk reaksjon. Merk, en reaksjon behøver ikke bety at flere stoffer inngår, ei heller at man får dannet nye molekyler. Koking av vann er også en kjemisk reaksjon: Vann -> vanndamp.
Reaksjonsligning: En overgang som viser hvilke stoffer som reagerer og hvilke som dannes.
Rx.: Forkortelse for "reaksjon".
Reaktanter: De stoffene som reagerer, som står på venstre side i reakjsonsligningen.
Produkter: De stoffene som dannes i reaksjonen, som står på høyre side i reakjsonsligningen.
Balansert reaksjonsligning: En reaksjonsligning er balansert hvis antall atomer og total ladning er lik på begge sider.
Likevekt: En reaksjon som går begge veier og hvor man til slutt får et stabilt blandingsforhold mellom reaktanter og produkter.

Støkiometri: Beregning av masseforhold for stoffer som inngår i eller dannes i en kjemisk reaksjon utfra reaksjonsligninger og molvekter.
Støkiometriske faktorer: Konstantene som brukes for å balansere ligninger.
Støkiometrisk mengde: Den mengden av et stoff som tilsvarer en oppgitt mengde av et annet stoff i en kjemisk reaksjon. Har man to mol hydrogen og skal danne vann, er støkiometrisk mengde av oksygen ett mol.

H2O: Formel for vann.
[H+]: Konsetrasjon av H+-ioner.
PH2O eller P(H2O): Trykk av vanndamp
pH: Et mål for surhet. pH = - log [H+]
nH2O eller n(H2O): Antall mol vann.
XH2O eller X(H2O): Molbrøk av vann. Dvs. antall mol vann i en blanding delt på summen av antall mol av alle forbindelsene i blandingen (inkl. vann).