Re: Kommentar:"Kapitalismen kan leve evig"

From: Trond Andresen (trond.andresen@itk.ntnu.no)
Date: Thu Mar 29 2001 - 21:24:47 MET DST

 • Next message: Karsten Johansen: ""dommedagsscenario" (Svar til Birkeland)"

  Dette leserinnlegget sto i Klassekampen i dag. Det legges ut i forbindelse
  med debatten som pågår her.

  Trond Andresen

  *****************

  For tidlig å si

  av Harald Minken

  Kapitalismen kan leve evig, påstår Trond Andresen i Klassekampen 22. mars.
  Det er rart hvordan trender som har vart noen få tiår alltid blir grunnlag
  for store teorier om historiens langsiktige tendens. Jeg ville heller ha
  sagt som tidligere statsminister i Kina, Chou En-lai, da han blei spurt om
  betydninga av den franske revolusjonen. “Det er for tidlig å si”, sa han.

  Andresen bygger sin konklusjon på at arbeidet i tjenesteytende næringer i
  liten grad kan automatiseres. Derfor vil kapitalistene alltid ha noen å
  utbytte merverdien forsvinner ikke. Det har han helt sikkert rett i. Men
  spørsmålet om kapitalismen vil overleve på langt sikt kan ikke dreie seg om
  det. Det dreier seg om politisk og økonomisk stabilitet. Vil kapitalismen
  skape levelige kår for det store flertallet på jorda? Og hvis ikke, vil det
  komme tider av krig og krise der makthaverne blir så svekket, politisk og
  økonomisk, at det store flertallet får en mulighet til å ta over? Kanskje
  ikke overalt med det samme, men i hvert fall i ett land til å begynne med?
  Det er for tidlig å si, kanskje, men det virker da trolig?

  Verdiskapning

  For å styrke sin sak går Andresen i polemikk mot noen han kaller “erklærte
  marxister”. Dette er sannelig folk med underlige teorier, og jeg kan ikke si
  at jeg har møtt noen slike. For det første mener de at automatiseringen vil
  føre til at det ikke blir noen igjen å utbytte i industrien, og for det
  andre mener de at det ikke skapes merverdi i de tjenesteytende næringene
  (der automatiseringen ikke kan gå så langt). Jeg trur Andresen har
  misforstått noen, og kanskje det er meg? Jeg står i hvert fall for det synet
  at det ikke skapes verdier i offentlig sektor. Og hvorfor ikke? Jo, rett og
  slett fordi offentlig sektor ikke drives for profitt. Å skape verdi i
  marxistisk forstand er å produsere for markedet. Å skape merverdi er å bruke
  lønnsarbeidere i denne produksjonen, og høste en profitt på salget. Kapital
  er verdi som anvendes til å produsere mer verdi. Det offentlige gjør ikke
  det. I stedet gjør de ting som er nødvendige for at kapitalistene kan
  fortsette å tjene penger, slik som å holde seg med et opprørspoliti i
  tilfelle rottefelle, å sørge for at krona er stabil, å kjøpe opp alle store
  banker som går konkurs og selge dem tilbake når de gir profitt igjen, og å
  lære arbeidsløse å ta den jobben de får. Kall det gjerne tjenesteyting. Når
  det gjelder kommersiell tjenesteyting, så har jeg aldri møtt noen som har
  benektet at det kan skapes verdi i et sirkus eller et dotcom-selskap. Men
  det kan riktignok se ut til at denne forma for verdiskaping ikke alltid er
  den stabile kilden til merverdi som Andresen mener tjenesteytinga vil være.

  Profittratefallet

  I industrien vil automatiseringen føre til at det blir færre arbeidere på et
  produksjonsanlegg -- kanskje bare en som overvåker anlegget fra en skjerm
  langt borte, og en vedlikeholdsarbeider som kan tilkalles ved behov? Hvis
  råstoff og maskiner koster det samme som før, betyr det at kapitalisten må
  legge ut relativt mer av kapitalen på slike ting for hver time merverdi han
  kan få ut av arbeidsstokken. Dette kalte Marx profittratens fallende
  tendens. Men han så også de kreftene som motvirket dette, og som har sitt
  opphav i akkurat den samme teknologiske utviklinga. Det er at varene vil bli
  billigere, slik at råvarer og maskiner synker i pris, og verdien av det
  arbeideren må ha for å leve tilsvarer en stadig mindre del av arbeidsdagen
  (merverdien pr. arbeidsdag øker).

  Profitt og priser

  Det som er viktig med denne prosessen er blant anne at i en oppgangstid er
  det profittratefallet som slår igjennom, i den påfølgende krisa er det
  prisfallet. Jo friere prisene kan bevege seg i forhold til de underliggende
  verdiene, jo alvorligere underliggende problemer med lønnsomheten kan bygge
  seg opp, og jo tøffere politiske og økonomiske omstillinger vil kreves for å
  få den opp igjen. Privatisering kan være en del av omstillingen. Men disse
  prosessene er mye mer kompliserte enn Andresens ene, enkle forklaring på at
  kapitalistene kan lykkes med å opprettholde lønnsomheten, nemlig at de kan
  kjøpe seg inn i tjenesteyting. De er faktisk så kompliserte at jeg trur det
  kommer en dag da de ikke lykkes lenger. Sjøl om det er for tidlig å si.  This archive was generated by hypermail 2b29 : Thu Mar 29 2001 - 21:33:27 MET DST