to ferske eksempler

From: Karsten Johansen (kvjohans@online.no)
Date: Sat Mar 24 2001 - 11:55:13 MET

 • Next message: Per I. Mathisen: "NRK til sengs med Johnny Olsen"

  Et godt eksempel på hvordan produktivitetsøkning et sted fører til tap et
  annet: algeoppblomstringen i Kattegat som nå når Vestlandet og
  lakseoppdrettet der (etter at "forskerne" som vanlig først har blåst "faren
  over" straks faren ble oppdaget - man er vel gode systemtro optimister)
  skyldes det enorme og voksende forbruk av gjødsel i dansk, tysk og polsk
  jordbruk som ender opp i havet og føres nordover med havstrømmene hvor det
  gjødsler algene. Lakseoppdrettet på sin side sprer sykdommer og genetisk
  forurensing til villaksen og er med til å true denne med utryddelse.

  Hvordan påvirker algene de ville fiskestammene? Det hører vi intet om, men
  alle vet at torsk snart er noe som hører fortida til i Nordsjøen og makrell
  er det heller ikke mye av i forhold til tidligere tider. Det kan også
  skyldes mitt andre eksempel: Den radioaktive havforurensingen fra England
  (se artikkel nr. 2 under). Engelsk atomenergiproduksjon ødelegger fiskeriet
  og maten vår.

  Men ti mot een på at lakseoppdretterne og fiskerne stemmer Frp. eller Høyre
  (kaanskje Ap.). Hvis det noengang kommer et opprør mot kapitalismens
  vekstgalskap kommer det ikke til å begynne blant norske velgere. Flertallet
  blir aldri trøtte av å løpe runde på runde i den samme håpløse
  rottelabyrinten av tøv og lureri. Ellers kan de jo risikere å bli tatt av
  russerne (det har de lært i NRK, VG osv.).

  "Formålet med det norske folks eksistens er ikke å bli tatt av russerne"
  (Peter W. Zapffe).

  Karsten Johansen

  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d200060.htm

  Dødsalgene er på vei mot Vestlandet

  Enorme konsentrasjoner med alger truer nå oppdrettsnæringen på Vestlandet.
  Tapene kan bli store.

  CHRISTIAN ALTMANN KRISTER OLSEN ANDERS MARTINSEN (foto) Kristiansand

  Høy konsentrasjon. Analyser av vannprøver tatt utenfor Arendal viser en
  konsentrasjon på mellom seks og syv millioner alger av typen Chattonella per
  liter vann. For fisk er en tetthet på èn million alger per liter vann
  dødelig. Resultatet av vann-analysen har skapt sterk uro.

  - Dette er enorme mengder, og det lover ikke godt. Vi forventer at dette
  tette algebeltet forflytter seg vestover, og vil true oppdrettsanlegg i
  Rogaland og Hordaland, advarer direktør Birger Larsen i Fiskeridirektoratets
  regionkontor for Skagerrakkysten.

  Dermed er den omfattende oppdrettsnæringen på Vestlandet advart. Nå gjelder
  det først og fremst å stanse fôringen av laks ettersom fôr-stans øker
  fiskens motstandskraft mot algen. I tillegg bør oppdretterne sørge for rene
  og helst dype mærer slik at vanngjennomstrømningen blir optimal, og fisken
  har mulighet til å gå ned i dypet for å unnslippe algene.

  Forskerne antar at oppblomstring av Chattonella-algen forekommer nå
  sjøvannet inneholder mye nitrat. Mye nedbør på land kan føre til at
  vannmassene som renner i havet øker nitrat- og fosfatinnholdet. Dermed øker
  faren for at algen blomstrer.

  Chattonella-algen har slimete tråder som legger seg i gjellene på
  oppdrettsfisk. Dermed kveles den, uten at oppdretterne kan gjøre stort.
  Villfisk svømmer unna områder som utsettes for slike algeinvasjoner, og
  fiskere kan oppleve marginale fangster i områder hvor Chattonella-algen
  dominerer.

  Hvirvel stanser Rundt Flekkefjord og Farsund er ikke algekonsentrasjonen
  særlig stor foreløpig. I følge direktør Birger Larsen i Fiskeridirektoratet
  har et noe uvanlig fenomen hittil hindret de virkelig store mengdene med
  alger å trenge videre vestover fra Kristiansand.

  - Strømmene går vanligvis vestover langs kysten av Sørlandet, men akkurat nå
  har det oppstått en hvirvel med strøm fra Nordsjøen som stanser dem utenfor
  Kristiansand. Så fra Kristiansand og et godt stykke østover er det store
  mengder med alger. Når disse slippes videre vestover, truer de
  oppdrettsanlegg oppover Vestlandet. Konsentrasjonene er så høye at dette er
  definitivt dødelig. Dette er en situasjon som kan endre seg på noen timer,
  sier Larsen.

  Trussel I Ryfylke og langs kysten av Hordaland er det svært mange
  oppdrettsanlegg. De økonomiske konsekvensene av en enorm algeinvasjon kan
  bli store. Så langt har en fiskeoppdretter i Lillesand mistet mer enn 600
  tonn laks. Oppdretterne lenger vest i Vest-Agder står parat til å slakte all
  laks av passelig størrelse, og trolig starter dette arbeidet i dag.

  For å overvåke situasjonen, tas det jevnlig vannprøver utenfor
  Skagerrakkysten. Både kystvaktfartøyet KV "Agder" og kystoppsynsbåten
  "Munin" deltar i dette arbeidet. Det eneste myndighetene kan gjøre er
  imidlertid å overvåke og advare. Også på satellittbilder kan algebeltet sees.

  ... (resten av artikkelen handler om diverse tekniske "fiks" som i en uviss
  framtid skal "løse" problemene - men helt sikkert vil skape nye. Men
  journalisten skal jo propagandere "optimisme").

  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d200140.htm

  Nordsjøen farlig radioaktiv

  Den radioaktive forurensningen av vestlandskysten er blitt mangedoblet siden
  midten av 90-tallet. Årsaken er trolig utslipp fra atomgjenvinningsanlegget
  Sellafield ved Irskesjøen.

  Konsentrasjonen av det radioaktive stoffet technetium i blæretang på
  Vestlandet er økt fra 100 til over 600 becquerel per kilo tørrvekt de siste
  fem årene, viser tall Bergens Tidende har innhentet fra Institutt for
  Energiteknikk.

  - Sellafield er den største kilden til radioaktiv forurensning i de nordlige
  havområdene etter nedfallet fra prøvesprengningene på 1950- og 60-tallet,
  sier avdelingsdirektør Per Strand i Statens strålevern.

  Regjeringen frykter at den økte radioaktive forurensningen kan få store
  negative konsekvenser for norsk fiskerinæring.

  Miljøverndepartementet karakteriserer de britiske planene om å forlenge
  utslippstillatelsen ved Sellafield-anlegget som "uakseptable" og
  "irrasjonelle".

  (NTB)  This archive was generated by hypermail 2b29 : Sat Mar 24 2001 - 11:58:14 MET