Løpeseddel fra bystyregruppa til SFO-møte

From: Trygve Lie (trygve.lie@radhuset.oslo.kommune.no)
Date: Thu Mar 22 2001 - 13:13:05 MET


Hei!
Representanter for driftsstyrene og FAU'ene i Oslo skal ha et møte i
kveld, arrangert av foreldrene som har saksøkt Oslo kommune i
forbindelse med prisøkningene i SFO'ene her. Bystyregruppa til
RV leverte nylig et privatforslag, og har med bakgrunn i det og i
sakens anledning produsert en løpeseddel med følgende tekst:

---
 Oslo RV
 Bystyregruppa
 Rådhuset
 0037 Oslo 1

/Oslo har i flere år krevd inn ulovlig SFO-betaling /

/Men nå må bystyret behandle forslag om å betale tilbake det som er ulovlig innkrevd. /

Athar Ali og Erling Folkvord fra RV har i bystyret fremmet et såkalt privat forslag om at Oslo skal betale tilbake det som er innkrevd ulovlig som foreldrebetaling for opphold i SFO de siste årene. RVs syn er at SFO skal være gratis, men dette forslaget handler bare om at gjeldende lov og forskrift skal følges.

Det forslaget bystyret skal stemme over er slik:

1. Bystyret forutsetter at de foreldre som har betalt for mye utfra den kostnadfordeling for skolefritidsordningen som er fastslått i § 23-1 og § 23-2 i forskrift til opplæringsloven, får det overskytende beløpet betalt tilbake. En sammenfatning av beregningen forelegges bystyret til orientering.

2. Bystyret ber byrådet fremme tilleggsbevilgningssak slik at de driftsstyrene som må betale penger tilbake for tidligere år og/eller inneværende år får tilleggsbevilget tilsvarende beløp fra bykassa.

3. Bystyret ber om at budsjettforslaget for SFO 2002 settes opp slik at det klart framgår hvilke utgifter som etter någjeldende forskrift skal dekkes av kommunen, hvor stort statstilskuddet er og hva som kan kreves dekket ved foreldrebetaling.

Begrunnelsen for forslaget er enkel. Oslos byråd har utarbeidet budsjett for SFO som er i strid med lovens forskrift. Dette har også vært kjent både for byråd Trine Skei Grande og for bystyret før budsjettet ble vedtatt. RVs forslag betyr dermed egentlig ikke annet enn at vi vil få bystyre til å vedta at Opplæringslovens forskrift skal gjelde i Oslo likesåvel som i resten av landet. trasjonen selv tatt initativet og foreslått tilbakebetaling av for mye innkrevd foreldrebetaling.

Forskriften til Opplæringsloven er helt klar:

"§ 23-2. Fordeling av sjølvkost mellom stat, kommune og foreldre

Kommunen skal dekkje kostnadene til lokale, m.a. husleige, lys, varme, reinhald og vaktmeister, utstyr, uteareal og dei administrative kostnadene i samband med skolefritidstilbodet. Den da attståande delen av sjølvkost, som ikkje er dekt av statstilskottet, kan krevjast dekt av foreldra. Kommunen må kunne dokumentere dei kostnadene som inngår i berekningsgrunnlaget for foreldrebetalinga overfor foreldre og tilsynsmyndigheit."

Den siste setningen betyr at hver av dere som er foreldre, har krav på å framlagt dokumentasjon på hvilke utgifter som er tatt med i utregninga av den foreldrebetaling dere har betalt.

Og du skal være oppmerksom på at til og med Skoleetaten i oktober i fjor påviste at budsjettopplegget for 2001 var ulovlig. Skoleetaten skrev følgende i et notat til bystyret som er datert 13. oktober 2000:

"Kostnadene for SFO med husleie, administrasjonsutgifter, datalinjer, vaktmestertjenester mv. er stipulert å utgjøre 17 mill. pr. år som må finansieres gjennom foreldrebetaling."

I samme notat skriver Skoleetaten at det også er andre kostnader på 5,8 millioner som må dekkes ved økt foreldrebetaling, og konkluderer med at

"De 22,8 mill må fordeles på SFOene med et inntektskrav for på dekke kostnadene. Med ca 11 800 barn i ordningen gir dette med gjennomsnittsberegninger ca kr 1 930 barn pr år. I tillegg kommer økte kostnader med en pris- og lønnsøkning."

Dette beviser at bystyret visste Oslos 2001-budsjett for SFO forutsetter en ulovlig økt SFO-betaling.

Vi oppfordrer deg til å bruke din rett til å kreve framlagt den dokumentasjonen du har krav på ifølge forskriftens § 23-2.

Vi vet ikke hvor snart bystyret behandler RVs forslag om tilbakebetaling til foreldrene, men vi understreker at kravet gjelder samtlige år siden denne utgiftsfordelingen ble fastsatt. pe Tlf. 23 46 19 21 / Telefaks 23 46 19 61 / epost: oslo@rv.no

-

Til orientering og informasjon for lista.

KH

Trygve, Oslo

Trygve Lie, ba.H. trygve.lie@radhuset.oslo.kommune.no / trygli@online.no Ph: 0047/ 23461921 (w) or 0047/ 934 06448 (cel)This archive was generated by hypermail 2b29 : Sat Mar 24 2001 - 10:52:25 MET