Total overvåkning av alle kjøretøy?

Adresseavisen 9 desember 1989

Forslag om Køfri-brikke med "tellerskritt" for alle

ODDVAR VALSTAD

KJELL A. OLSEN (foto)

 

-Alle motorkjøretøy kan utstyres med en Køfri-brikke, et
obligatorisk krav som ved nummerskilt. I stedet for
skjemmende og kostbare bomveistasjoner kan det monteres
antenner i allerede eksisterende stolper. Antenner som
registrerer kjøretøyet, og hvor en får større
prikkbelastning dess lenger inn i bykjernen man kommer.
Slik kan en betale for sitt "forbruk" av bymiljø, eller
andre steder som en vil skjerme mest mulig mot motorisert
ferdsel.

Det mener sivilingeniør Trond Andresen ved NTH i
Trondheim, som godt forstår at folk reagerer mot
bomveisystemene rundt landets byer og andre
trafikkbelastede steder. Etter hans syn ville en spare seg
både ergrelser og store kapitalkostnader ved at en
innfører en ordning med prikkbelastning, eller
tellerskritt.

Trond Andresen sier dette som en kommentar til den
opphetede debatten i TV-programmet Antenne Ti torsdag. Der
ble det rettet en flengende kritikk mot bompengeringen som
blir tatt i bruk rundt Oslo fra 1. februar neste år.
Ifølge adm. dir. Bjørn Langvik ved Køfri A/S er det fullt
mulig å gjennomføre systemet som Trond Andresen peker på.
Teknisk sett er det intet i veien for å skaffe det. Køfri
leverer det som de besluttende myndigheter måtte ønske.
Det er opp til politikerne å bestemme om de vil ha noe
annet enn det eksisterende. Når det gjelder utstyret som
blir tatt i bruk i Oslo, vil det ha de nødvendige tekniske
kvaliteter i seg allerede fra starten. Alle biler
gjenkjennes Systemet går ut på at de radiobølger som
sendes ut fra antennen blir reflektert fra brikken. Hver
enkelt brikke sender tilbake et unikt signal. Det blir
gjenkjent av en datamaskin som er tilkoblet antennen. Det
vil i tilfelle bli en administrativ oppgave å regne ut
prikkbelastningen. Et slikt system krever minimal
arbeidskraft, og en slipper skjemmende og forholdsvis
kostbare fysiske installasjoner. Trond Andresen mener også
at dette vil føre til en mer rettferdig innkreving.
Foruten at man får en effektiv måte å regulere bilbruken
på hardt belastede steder, selv der det ikke er storstilte
veiplaner på gang.

Overskuddet til kollektivtrafikk

Det økonomiske overskudd kan overføres til
kollektivtrafikken, og dermed bedre økonomien og
konkurranseevnen til denne. Ordningen rammer heller ikke
distriktene. Bare de steder hvor trafikkbelastningen og
miljøforurensningen er et problem. Disse antenner eller
stasjoner kan også brukes til fartskontroller, og danne
grunnlaget for utskriving av fartsbøter. Systemet har
allerede i dag i seg slike kvaliteter som gjør det mulig å
måle hastigheten på motorkjøretøyet som passerer.

Flengende kritikk

Panelet i Antenne Ti-programmet hadde en sammensetning
hvor en på forhånd måtte regne med at bompengesystemet som
om kort tid blir tatt i bruk i Oslo fikk en flengende
kritikk. Det ble brukt uttrykk som en vanvittig ordning,
helt høl i hue, galskap, bort i veggene. Et dustenes
tyranni. Tåpelig og uhyggeig dyrt. Det vil skape vilt
trafikkaos. Flere var inne på at det ville være langt
bedre å øke bensinprisen og innføre en årsavgift på f.eks.
500 kroner på hvert kjøretøy. Både vegdirektør Eskild
Jensen og Per Kristian Foss, lederen for stortingets
finanskomite, forsøkte å forsvare ordningen som best de
kunne. Men det var som å skvette vatn på gåsa.

Vil forslaget fra sivilingeniør Trond Andresen skape
større tilfredshet? Fremtiden vil vise det. Spørsmålet er
høyaktuelt, idet det planlegges bomveiprosjekter rundt
omkring i det ganske land. -Utstyr alle biler med Køfri-
brikke og registrer hvor de kjører, slik at de får betale
tellerskritt etter sitt "forbruk" av miljø, sier Trond
Andresen.