13 år med nærradio - hva nå

 

av Trond Andresen


(Denne artikkelen sto i "Journalisten" - medlemsblad for Norsk Journalistlag - medio februar 1995. Nå - 15 år seinere, har radio-mediet endt opp der jeg spådde.)

Radio RV i Trondheim hadde sin første sending 8. februar 1982, og er landets nest eldste nærradio (vi ble slått med én dag av en kristen nærradio utafor Hamar). Vi har i skrivende stund holdt det gående sammenhengende i 13 år, og noen få av oss har vært med hele tida. Radio RV er pr. i dag landets eneste vellykkede radikale nærradio (de øvrige er, i den grad de fantes, nedlagt), og har en posisjon i Trondheim som kan sammenlignes med den som avisa Klassekampen har på landsbasis.

Da Lars Roar Langslet - kulturminister i Willoch-regjeringa høsten 1981- foreslo at NRK-monopolet skulle oppheves, hadde nok han andre motiver en oss, dvs. en liten gjeng i Trondheim som sto bak piratsenderen "Folkets Røst" noen uker i valgkampene i 1977 og i 1979. Senderen ble aldri knepet tross den største innsats fra politi og radiostøykontroll i Norge i fredstid.

Men vi benyttet anledningen og utfordret Langslet til å være så liberal at han også lot oss venstreradikalere få nyte godt av den tiltenkte frihet i eteren. Den utfordringa fikk han på direkten i et innringingsprogram i daværende P2 høsten 1981, og kunne sjølsagt ikke svare annet enn at han ikke ville la egne politiske preferanser telle når konsesjonssøknader skulle vurderes. Dermed sendte vi inn søknad og fikk konsesjon. Det komiske er at departementet så utpekte Trondheim som "forsøksby" for "politisk nærradio", og inviterte alle partier til å søke konsesjon. Noe måtte jo gjøres for å hindre at RV ble aleine på banen i byen, og samtidig gjaldt det å gi inntrykk av at ting utviklet seg etter klare planer. I dag er vi den eneste gjenværende parti-eide radioen i Trondheim, kanskje fordi vi legger vekt på å jobbe journalistisk, ikke parti-propagandistisk.

I debatten i 1981 hevdet daværende kulturminister Langslet at reklameinntekter ville gi kvalitetsradio og NRK ville dermed få skikkelig konkurranse. 13 år er gått, og vi kan nå vurdere om dette har slått til. Langslet er idag meget uvillig til å stille opp i debatter om reklamefinansiert radio. Dette er forståelig, fordi vi sitter igjen med dårligere radio, i det minste vurdert ut fra en målestokk som vektlegger kunnskap, opplysning, debatt, seriøs nyhetsformidling. I stedet har vi fått de unge mannlige kjekkaser, som i mangel av andre kvalifikasjoner ihvertfall har snakketøyet i orden. Det går i plater, konkurranser, intetsigende telefonprogram, trafikkmeldinger, tomgangs-prat og reklame. Mer om mekanismene som har ført til dette, nedenfor.

I stedet for at NRK blir bedre av denne "konkurransen", har NRK's distriktskontorer hevet seg på kjøret ved å innføre lange sendeflater med pludreradio, etter oppskriften "maksimalt med sendetid med minimal bemanning". I tillegg har NRK startet "turbo"-kanalen P3, spesiallaget for å ta tilbake det unge nærradiopublikummet med nærradioens metoder. Med hederlige unntak som det intelligente tøyseprogram "IRMA 1000", er P3 sterkt preget av det mannlige kjekkas-skvalderet vi kjenner fra nærradio.

I tillegg har P4 kommet på banen, med det resultat at NRK og nærradioene presses ytterligere i kommersiell retning; NRK p.g.a. P4's store lytteroppslutning, nærradioene også fordi P4 suger til seg store reklameinntekter som nærradioene fikk tidligere. Ingen kan konkurrere effektivt med en riksdekkende radiokanal som i sin kjerne er en avansert jukebox, med musikk som er vitenskapelig valgt slik at den skal være maksimalt innsmigrende for flest mulig. Som forklart nedenfor gir dette radiokonseptet minimale kostnader samtidig som det når like mange lyttere (og gir dermed like store inntekter) som radioer som drives etter journalistiske målsettinger. Spesielt den "folkelige" P1 ("Norgeskanalen") føler seg svært presset av P4. Ledelsen i P1 har faktisk allerede foretatt betydelige - og blant medarbeiderne upopulære - programendringer for å konkurrere med P4 på P4's premisser. En håpløs strategi for det lisensfinansierte NRK, som faktisk har mulighet til - og plikt til - å lykkes på en annen måte, nettopp fordi det er lisensfinansiert.Politikernes rolle

Arbeiderpartiets mediepolitikk har i disse åra vært en sammenhengende glideflukt vekk fra en velbegrunnet skepsis mot kommersialisering i eteren. Det begynte bra med reklameforbud, forbud mot danning av mediemonopoler og motstand mot at kapitalsterke eiere skulle få kontroll over nærradio og -TV. Seinere har det gått den veien høna sparker. Schibsted-gruppen fikk TV2, mediekonsern har kjøpt opp nærradioer over det ganske land i strid med opprinnelige media- og kulturpolitiske intensjoner. Programinnhold bryter med konsesjonsbetingelser. Kulturminister Kleveland lar humla suse, men later som om hun har styring.

De økonomiske mekanismer som har bragt oss dit vi er i dag er enkle nok å forstå, hvis man bare unnlater å lukke øynene

a) Etermedier som TV og radio er 100% reklamefinansierte. Avisene derimot, har et ekstra bein å stå på - løssalg og abonnement. De mindre avisene og løssalgsavisene må i stor grad hente sine inntekter direkte fra leserne. Altså bestemmer leserne også, ikke bare annonsørene, avisas skjebne. For de rike abonnementsavisene betyr leserinntektene mindre, ca. 30% av inntektene er fra løssalg og abonnement, mens 70% er annonseinntekter. Men "nummer-1"-avisene er ofte så dominerende at annonsørene er mer avhengige av dem, enn omvendt. Det er sjelden at disse avisene trenger å skjele til annonsørinteresser i sin redaksjonelle politikk. I motsetning til 100% reklamefinansierte etermedier som nødvendigvis må bli sterkere bundet til annonsørinteresser enn avisene. I tillegg er disse etermedier ofte i etableringsfasen, eller svært presset økonomisk. Kampen om inntektene er steinhard. Man er dermed villig til å gjøre det meste for å tjene penger.

 b) "Vinneren-tar-alt"-mekanismen gjør seg svært gjeldende for nærradioene. En radio som f.eks. har 1/3 lyttere pr. 10-minutt sammenlignet med den største i området, vil kanskje greie å dra til seg 1/10 av reklameinntektene, sannsynligvis enda mindre. Erfaring viser (i motsetning til teorien man lærer på markedsføringsskolen) at annonsørene velger medium ikke ut fra rasjonelle betraktninger om hvilken radio som gir de fleste lyttere pr. annonsekrone, men mer ut fra psykologi og flokkmentalitet. De går til det medium som klarer å framstille seg som størst og mest vellykket, sjøl om prisen pr. lytter ikke er lavest der (en lignende mekanisme sikrer nr.-1-avisene deres overtak). At de store radioene også har flest selgere og de mest velorganiserte annonseavdelinger, som ikke går av veien for å bakvaske mindre konkurrenter, er heller ikke noe som gjør det lettere å ikke være størst. De små og mellomstore radioer sykner hen, ikke nødvendigvis av mangel på lyttere, men fordi annonsørene uansett avviser dem. De radioer som overlever er de som har kunnet vinne fram i den kritiske vekstfasen fordi de har hatt fremmed kapital i ryggen, investorer som har vært villige til å drive med store kostnader og underskudd i en innledningsfase. Men dette tvinger i neste omgang nr.1-radioene til å være ekstremt kommersielle fordi investorene ikke har annen motivasjon med slike radioer enn at de skal gi utbytte.

 c) Sist, og kanskje viktigst Inntektene til reklamefinansierte etermedia er utelukkende basert på telling av lyttere/seere, ikke på programkvalitet. Man får akkurat like mange lyttere på "profesjonelt" avviklet tidtrøyteradio med telefoner, spørrekonkurranser, trafikkmeldinger, plater - som på en radio med stor vekt på reportasje og oppsøkende journalistikk. I den første typen radio sitter en disc- jockey (eller i det ekstreme tilfellet bare en datastyrt jukebox) og styrer hele butikken. I den andre typen radio ligger det flere timers arbeid bak hvert 10-minutt sendetid. Den første typen radio er altså drastisk billigere enn den siste, men inntektene vil være de samme, fordi inntektene er proporsjonale med antall lyttere. På bakgrunn av disse objektivt virkende mekanismer - som politikerne ikke har gjort noe for å motvirke, og jeg våger å påstå at de knapt har tenkt over eller forstått dem - måtte nærradiobildet utvikle seg slik det har gjort.Kunne det vært gjort annerledes?


Jeg vil nå se bort fra de politiske styrkeforhold, og den kommersielle smitte som bredte seg overalt - også i kulturlivet - på 80-tallet. Jeg vil nøye meg med å påvise at det teknisk, økonomisk og administrativt hadde vært fullt mulig å sikre enn annen utvikling - hvis den politiske viljen hadde vært til stede.

Radio RV foreslo tidlig på 80-tallet et alternativ til reklamefinansiering Ta inn kr. 80 (dagens kroneverdi) mer pr. skattebetaler (ubetydelig i forhold til NRK-lisensen) - dvs. 240 millioner pr. år, og fordel dette på nærradiokonsesjonærene etter et regelverk som i noen grad fastsatte støtten ut fra lytteroppslutning. Denne kunne jevnlig måles gjennom godkjente undersøkelser. Andre kriterier, som distriktshensyn og programprofil (f.eks. andel egenprodusert journalistisk stoff kontra musikkprogrammer) måtte også spille inn ved fastsetting av fordelingen. 260 radioer kunne på denne måten fått i gjennomsnitt kr. 900.000, som kunne ha finansiert to til tre heltids ansatte pr. radio, øvrige driftsutgifter og investeringer.

Forslaget druknet sjølsagt i det alminnelige kommersielle skrål fra alle som skulle inn og drive nærradio som forretning (de aller fleste av dem gikk ettertrykkelig konkurs etter hvert). Edruelige motforestillinger fra kulturjournalistisk hold hørte vi ikke mye til, og den mediepoltiske stikk-hue-i- sanden-politikken fikk stadig større oppslutning på Stortinget.

Da vi skjønte at slaget om reklamen var tapt, foreslo vi for Kulturdepartementet en ordning som ville sikre en noenlunde rimelig fordeling av annonser og dermed inntekter Alle annonsører og deres reklamebyråer skulle levere den ferdigproduserte nærradioreklamen til et felleskontor for nærradioene, som så skulle plassere reklamen på flere radioer, slik at det ble "balanse på lang sikt", dvs. alle radioer fikk noenlunde samme andel av sendetida til reklame. Men inntektene pr. sendt reklameminutt måtte sjølsagt være avhengig av radioens dokumenterte lytteroppslutning. M.a.o. kunne annonsørene bestemme hvilke uker/dager reklamen skulle kjøres, og hvor mye penger som skulle brukes, men de ville ikke kunne styre hvilke radioer den blir plassert i. Ble reklamen plassert i en radio med liten lytteroppslutning, ville reklamen bli sendt så mange ganger, eller koste så mye mindre, at annonsøren nådde like mange hoder pr. betalt annonsekrone. Intet stort overgrep mot annonsørene, spør du meg-.

Begge disse forslagene ville motvirket de mekanismer som i dag har styrt 90% av nærradioene, P4 og deler av NRK til å bli dum og (i lengden) kjedelig radio.

Våre forslag ble sjølsagt ikke behandlet seriøst av departement eller politikere, og reklamen ble sluppet løs 1. mai 1988. Men det er typisk at ingen klarte å påvise hva som eventuelt var umulig ved våre forslag. Den sterkeste innvendingen fra diverse "kulturpolitikere" som jeg kan komme på i farten , var "men annonsørene må jo selv få bestemme hvor de vil annonsere". Sukk.

Alt som kunne gå galt, har gått galt. Radio RV får minimalt med reklame, men vi sender det lille vi får fordi vi må det, for å overleve. I tillegg driver vi bingo på radioen, som vi også meget gjerne skulle sluppet. Det skulle, og kunne, vært annerledes. Og vi er ikke etterpåkloke. Vi har siden 1982 hylt og skreket og sagt hvordan det ville gå. Våre verste anelser har dessverre blitt bekreftet.

På dette tidspunkt steiler kanskje leseren fordi mitt innlegg fortoner seg moralistisk Hvilken rett har jeg til så bastant å slå fast hva som er god og dårlig radio? Hvorfor er pludring og underholdning mindre verdt enn kunnskap og opplysning?

La oss avstå fra en debatt om hva som er "mest verdt", men nøye oss med å konstatere at en viss balanse må ivaretas. Jeg vil bruke en analogi Se på samfunnet som en organisme, et individ. Dette individets nervesystem, og deler av dets hjerne, utgjøres av media. Øvrige deler av hjernen er bl.a. det politiske system, organisasjonslivet, universitetene og forskningen.. Medias rolle som nervesystem er å fortelle organismen som helhet hva som foregår de forskjellige steder i kroppen, dvs. samfunnet. Dette er av stor betydning for samfunnsorganismens "helse" og framtidsutsikter Får man ikke debatt om kjermekraft i media, vil kjernekraft kunne bygges ut. Informeres det ikke om HIV, vil smitten kunne få katastrofale proporsjoner. Medias andre rolle som en del av hjernen er å behandle informasjonen fra nervesystemet, i form av offentlig debatt, pågang på makthavere, m.m., for så å sende resultatet av beslutningsprosessen ut via nervesystemet igjen. Men en organisme hvis nervesystem og hjerne domineres av aktivitet som bare skaper nytelse der og da, kan skade seg sjøl, ihvertfall hvis mengden av slike stimuli fortrenger den nødvendige informasjonsformidling og -prosessering for å ivareta helse og framtidsutsikter. Hvis organismen er i en situasjon hvor flyten av stimuli i hjerne- og nervesystem har fått et slikt omfang at problemer som utgjør en fare for organismen ikke løses, og fortsatt jakt på stimuli opprettholdes på tross av at dette er erkjent, har vi med et selvdestruktivt rusmisbruker-problem å gjøre. For "samfunnsorganismen" er avhengighetsmekanismen medienes profittmotiv. Når hovedformålet med media er å tjene penger, og underholdnings- og trivialstoff er det som gir størst inntekter med lavest utgifter, så vil den nødvendige viktige informasjonsflyt og -behandling bli fortrengt, samfunnsorganismen klarer ikke å komme seg ut av rusproblemet. Og på samme måte som en rusmisbruker blir en mester i å ljuge for seg sjøl om at han ikke har noe problem og egentlig har det bra, er de som profiterer på media (og deres apologeter i redaksjonene, som må ljuge for seg sjøl for å kunne trives med de rammebetingelser som rår) mestere i å forsvare status quo.