# Installasjon og oppstart av Geopandas i Windows 10 --- - sett av 15-30 minutter for installasjonen - geopandas krever ca. 6 GB diskplass ## Installasjon NB: Standard installasjonsmappe er under ditt hjemmeområde (f.eks. C:\Users\sverrsti\Miniconda3) og brukernavnet ditt i Windows er en del av denne adressen. Hvis brukernavnet ditt inneholder æ, ø, eller å og/eller mellomrom, så vil ikke geopandas virke. Hvis du har brukernavn med disse tegnene, gjør du dette: - før installasjonen: lag mappen Miniconda3 på rotnivå på C-disken (C:\Miniconda3) - under installasjonen: velg denne mappen som installasjonsmappe Hvis du ikke har slike tegn i brukernavnet kan du følge alle standardvalgene i installasjonsprogrammet. Hent installasjonsfil for Miniconda her (Siste versjon av _Miniconda3 Windows 64-bit_): - [Miniconda](https://docs.conda.io/en/latest/miniconda.html) Etter at du har kjørt installasjonsprogrammet, åpner du kommandovinduet _Anaconda Prompt (Miniconda3)_ fra Windows-menyen og kjører kommandoene nedenfor én etter én. Det kan komme noen feilmeldinger underveis, men disse blir som oftest håndtert automatisk. Installasjonen går ikke helt automatisk - du må svare ja på endel spørsmål underveis. Disse kommandoene installerer geopandas under oppsettet 'geo'. Ved å lage et eget oppsett for geopandas, kan du ha egne versjoner av programbiblioteker som ikke kommer i konflikt med andre versjoner i andre oppsett. Conda er et system for administrasjon av programpakker. ```ini conda create -n geo conda activate geo conda config --env --add channels conda-forge conda config --env --set channel_priority strict conda install python=3 geopandas ``` Deretter gis disse kommandoene som gir muligheter for kart-framstilling (matplotlib og descartes) samt bruk av notebooks i Jupyter Lab: ```ini conda install -c conda-forge matplotlib conda install -c conda-forge descartes conda install -c conda-forge jupyterlab ``` Installasjon av nødvendige pakker for å kommunisere med PostGIS-databaser: ```ini conda install -c conda-forge sqlalchemy conda install -c conda-forge geoalchemy2 conda install -c conda-forge psycopg2 ``` Installasjon av nødvendige pakker for å bruke NetCDF-filer: ```ini conda install -c conda-forge rioxarray conda install -c conda-forge earthpy ``` Oppdatering til siste versjon av alle installerte pakker. Denne kan brukes, hvis man etter en tid har en god grunn for å oppdatere. Kommandoen ivaretar avhengigheter mellom pakker. ```ini conda update --all ``` ## Starte Jupyter Lab For å starte Jupyter Lab i mappen NTNU, gi disse kommandoene i kommandovinduet for _Anaconda Prompt_: ```ini cd \ ; går til rotnivå på c-disken md NTNU ; lager mappen NTNU (gjøres bare første gang) cd NTNU ; går ned i mappen activate geo ; aktiverer geopandas-oppsettet (et conda 'environment') jupyter lab ; starter Jupyter Lab (som kommer opp i et nettleservindu) ``` ## Ressurser - [Getting started with conda](https://docs.conda.io/projects/conda/en/latest/user-guide/getting-started.html) - [Om Geopandas-installasjonen](https://geopandas.org/install.html) - [Using the conda-forge channel](https://geopandas.org/install.html#using-the-conda-forge-channel) - [Geopandas User Guide](https://geopandas.org/)
--- _NTNU 02.02.2021 Sverre Stikbakke_
_NTNU 05.03.2021 PostGIS-pakker, conda update --all_
_NTNU 26.10.2021 geo_env endret til geo_
_NTNU 21.02.2022 lagt til installasjon av NetCDF-biblioteker_

¯\_(ツ)_/¯