INGG1001 Obligatorisk oppgave 3, del 1, Python-programmering

Oppgave A

Lag en Python-kode som

 • Ber brukeren skrive inn en setning.
 • Skriver ut setningen baklengs ord for ord (f.eks. slik: «slik blir denne setningen» blir «setningen denne blir slik»).

Les Pythons dokumentasjon av strenger, og bruk split, join og vanlig listefunksjonalitet.

In [ ]:
 

Oppgave B

Beregning av hastighet

En bil kjører inn på en veistrekning med kjent lengde, og akselererer med konstant akselrasjon.

Lag en Python-kode som

 • spør brukeren etter
  • starthastighet $v_0$ (oppgis i $m/s$)
  • strekningens lengde $x$ (oppgis i $m$)
  • akselerasjon $a$ (oppgis i $m/s^2$)
 • beregner slutthastigheten
 • skriver ut slutthastigheten

Formel for slutthastighet $v$ i $m/s$:

$v={\sqrt{v_0^2 + 2ax}}$


Se gjerne denne referansen for å finne realistiske maksimalverdier for slutthastighet:
Bryhn, Rolf & Hansen, Frode Næss. (2019, 2. august). dragracing. I Store norske leksikon, https://snl.no/dragracing

In [ ]:
 

Oppgave C

Beregning av klokkeslett

Du ser på telefonen din og finner en alarm som skal ringe kl. 14:00. Nå ønsker du at denne alarmen skal ringe 535 timer seinere. Lag en Python-kode som finner ut hvor mange dager det er til denne alarmen går, og til hvilket klokkeslett den vil ringe.

Hint: For å få en elegant løsning bør du se på heltallsdivisjon og modulo-operator. Det kan også være lurt å se i læreboka i kapittel 3.7.

In [ ]:
 

Innlevering av besvarelse

 • Besvarelsen skal leveres som fil-innlevering i Blackboard.
 • Den skal leveres som et Jupyter Notebook-dokument.
 • Dette er en individuell oppgave.
 • Oppgaveteksten ligger også ute som Jupyter Notebook-dokument i oblig-mappen i Jupyterlab.

Innleveringsfrist for del 1 av programmerings-oblig

 • Innleveringsfrist er 2. november kl. 09:00

Godkjenning av besvarelse

 • Besvarelsen skal godkjennes av en av studassene (SA).
 • Hvis SA ikke kan godkjenne besvarelsen, skal ny versjon leveres i en endelig innlevering sammen med del 2 av programmerings-oblig.
 • Endelig godkjenning av både del 1 og del 2 skal foregå i et Zoom-møte med SA. Du må da vise at koden virker og kunne forklare hvordan koden er bygd opp og hva den gjør.

12.10.2020 Sverre Stikbakke