# Ukeoppgave GeoPandas ## Målsetting Gjennom denne oppgaven vil du få erfaring med, og lære om: - bruk av Jupyterlab/Anaconda - Python-biblioteker for geografiske data og geografiske analyser - arbeidsflyt ved geografiske analyser ## Introduksjon til Geopandas og andre geodata-biblioteker Pandas og Geopandas ble introdusert gjennom forelesning og øvingsopplegg onsdag 19.01.22. Det ligger mye dokumentasjon og eksempler på programkode her: - [Ressursside for bruk av GeoPandas](https://folk.ntnu.no/sverrsti/geopandas/) ## Eksempel på bruk av data fra geonorge.no Eksemplet nedenfor viser - innlesing av FGDB-data for Innlandet fylke, administrative data, kommuner og grunnkretser - utforsking av innhold i datasett - oppretting av indekser som forberedelse av join-operasjoner - plotting av kart - join/merge-operasjon - utvalg av data - overlay-operasjon [Innlandet - med Python og Geopandas](https://folk.ntnu.no/sverrsti/geopandas/geopandas-innlandet.html) ## Data for oppgaven - Administrative enheter for Innlandet fylke, kommuner: lastes ned fra geonorge.no på FGDB-format, UTM sone 32. - Administrative enheter for Innlandet fylke, grunnkretser: lastes ned fra geonorge.no på FGDB-format, UTM sone 32. - FKB Bygning for Gjøvik kommune, bygningsflater: lastes ned fra Blackboard [Basisdata_3407_Gjovik_5972_FKB-Bygning_FGDB.zip](https://ntnu.blackboard.com/bbcswebdav/courses/194_GEOM2240_1_2022_V_1/Basisdata_3407_Gjovik_5972_FKB-Bygning_FGDB.zip) - FKB Ledning for Gjøvik kommune, del av kraftlinje: [ledning.geojson](ledning.geojson) ## Del 1 - Lag et datasett med bygningsflater innenfor Nyjordet grunnkrets i Gjøvik kommune Basert på eksemplet ovenfor, teori presentert på forelesninger og tilgjengelig dokumentasjon, skal du lage et eget datasett for bygningsflater innenfor Nyjordet grunnkrets. Løsningen skal bestå av et Jupyter Notebook-dokument (laget med Jupyterlab). Dokumentet skal vise alle steg fra innlesing av datasett til ferdig datasett. Datasettet skal visualiseres som et plott i dokumentet. Datasettet trenger ikke å eksporteres ut på egen fil - det er tilstrekkelig at det eksisterer som en variabel når Jupyter Notebook-dokumentet kjøres. ## Del 2 - Beregning av utnyttelsesgrad i Nyjordet grunnkrets i Gjøvik kommune Med utnyttelsesgrad menes prosentvis andel av arealet i grunnkretsen som er bebygd. Denne oppgaven bygger på del 1, og kan løses ved å utnytte funksjonalitet for arealberegning i Geopandas, og generelle Python- og/eller Pandas-funksjoner for matematiske operasjoner. ## Del 3 - Sammenligning av avstander i ulike projeksjoner Utdelt datasett for kraftlinje i Gjøvik foreligger som en GeoJSON-fil. I henhold til GeoJSON-standarden, så har denne ikke noen projeksjon. Koordinatene er oppgitt som lengde- og breddegrader på desimalgrad-format. Oppgaven består i å projisere dette datasettet til henholdsvis UTM sone 32, og UTM sone 33, med EUREF89-datum. Total lengde av kraftledningen skal beregnes for hver av disse projeksjonene. Total lengde for hver projekson og den prosentvise differansen mellom dem skal oppgis. ## Del 4 - Etablering av buffersone rundt kraftledning Med samme datasett som i del 3 skal du opprette et datasett som består av en buffersone rundt kraftledninge. Buffersonen skal ha en bredde på 10 meter på hver side. Datasettet skal visualiseres som et plott i dokumentet. ## Del 5 - Beregning av berørte arealer i hver grunnkrets Basert på datasettet for buffersonen i del 4, skal du gjøre en overlay-operasjon med grunnkrets-kartet og beregne hvor store arealer buffersonen opptar i hver grunnkrets. Løsningen skal inngå i et Jupyter Notebook-dokument som viser alle steg fra innlesing av datasett til ferdig beregnede arealer. Datasettet skal visualiseres som et plott i dokumentet. Det skal også inneholde en tabell som viser navn på berørte grunnkretser og arealet innenfor buffersonen. ## Ressurser - [Geopandas dokumentasjon](https://geopandas.org/) - [Pandas - Getting started](https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/getting_started/index.html) - [Pandas - User Guide](https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/index.html) - Se forøvrig linkene under Introduksjon til Geopandas og andre geodata-bilioteker
_27.10.2021 - Sverre Stikbakke_ _18.01.2022 - Tilpasset bruk i GEOM2240_

¯\_(ツ)_/¯