# Ukeoppgave – Geografiske databaser ## Dictionary Databasen det spørres mot inneholder seks tabeller med data fra kommunene Gjøvik, Lillehammer, Østre- og Vestre Toten: Tabell | Innhold --- | --- grunnkrets |Dette er data fra Statistisk Sentralbyrå som inneholder befolkningstall. sentrumssone |Dette er automatisk beregnede soner (polygoner) som viser sentrumssoner i store tettsteder og byer. Samme beregning er gjort over flere år, så polygonene er derfor overlappende. bygning |Dette er alle bygninger I en viss radius rundt B-bygget på HIG. bygning750 |Dette er alle bygninger med størrelse over 750 kvadratmeter i de fire kommunene. trackpoint |Dette er et punkttema med GPS tracklog (sporlogg) fra noen sykkelturer mellom Totenvika og Gjøvik. vbase |Dette er europa-, riks, og fylkesveier. SQL-filer for opplasting av tabeller til PostGIS-database: [glt.zip](docs/glt.zip) ## Spørsmål vi ønsker svar på ```SQL -- ================================================================================ -- Del 1 Enkle SQL-spørringer -- ================================================================================ -- Hvor mange kvinner og menn bor det i grunnkretsen Tongjordet? -- Hvor mange grunnkretser er det i Gjøvik? Gjøvik har kommunenummer 502. -- Hvor lang er riksvei 4 i Vestre Toten? -- På hvilken dato startet den første sykkelturen? -- ================================================================================ -- Del 2 Enkle Simple Features-funksjoner -- ================================================================================ -- Hva er areal og omkretsen av grunnkretsen Tongjordet? -- ================================================================================ -- Del 3 Funksjoner for å teste romlige relasjoner -- ================================================================================ -- Ligger byggnr 7447868 innenfor Maihaugen grunnkrets? -- Hvor langt er det fra B-bygget til nærmeste sentrumssone? B-bygget har byggnr. 7482434. -- Hvor mange hus er det i grunnkretsen Kirkebyskogen? -- ================================================================================ -- Del 4 Spatial Join -- ================================================================================ -- GPS-punktene innenfor grunnkretsen Rambekkmoen (de 5 første): -- Hvor mange hus er det i grunnkretsen Kirkebyskogen? -- ================================================================================ -- Del 5 Konstruere ny geometri -- ================================================================================ -- Lag en ny tabell med følgende SQL-kommando: CREATE TABLE rv4 AS SELECT * FROM vbase WHERE datfgstdat = '05.09.2006'; -- Lag deretter en buffersone på 100 meter rundt denne veistrekningen. -- Hva er arealet arealet av hele buffersonen? -- Hva er arealet av hver grunnkrets som faller innenfor buffersonen? ``` ## _NTNU 11.03.2021 Sverre Stikbakke_

¯\_(ツ)_/¯