# Leseveiledning for GEOM2240 --- Dette dokumentet inneholder en oversikt over og beskrivelse av temaer som det er viktig å beherske på eksamen. Introduksjon Det er viktig å være godt kjent med alt innholdet her. Emnene topologi og geografiske databaser er viktige, selv om de ikke er berørt i noen oblig. Temaene på trekkelappene under muntlig eksamen vil være hentet fra temaene nedenfor. Likevel - en slik liste vil ikke kunne dekke absolutt alt som vi kan snakke om på eksamen. På eksamen vil vi spørre fra én, eventuelt to obliger. Du må derfor være godt forberedt til å snakke om disse, og gjerne påpeke ting som du ville ha gjort anderledes hvis du skulle gjøre oppgaven på nytt. Bruk forumet for å få svar på spørsmål og diskutere faglige problemstillinger fram mot eksamen. Lykke til med innspurten! Sverre --- Viktige momenter med tanke på muntlig eksamen: Vi er mer interessert i at dere forstår konsepter enn at dere kan ramse opp detaljer. F.eks.: Si ikke at Google Maps er en WMS-tjeneste. Da har du bommet. Vi verdsetter evne til refleksjon og resonnerende evne. F.eks. hva er de mest sentrale egenskapene (properties) til Map-objectet i Mapbox? (Hva må du spesifisere spesielt for ditt kart?) Om du ikke kan dette utenat, så prøv å resonnere deg fram til hva som er nødvendig for å kunne tegne opp et kart. Men man må være trygg på detaljene i det enkle, som f.eks. hvordan et WMS-kall settes opp. For toppkarakter må du kunne både helhet og detaljer, og kunne vise at du har en strategi for å finne ut av det du eventuelt ikke kan. Temaene er ikke like store. Du kan derfor bli spurt i flere av temaene. Vi vil også spørre fra de obligatoriske oppgavene. ## WMS og WMTS - kunne forklare hva WMS er og hva som er bruksområdet for det - kunne redegjøre for begrepet tjeneste (service) - kunne redegjøre for muligheter og begrensninger med WMS - vite hvordan man kan finne fram til aktuelle norske WMS-tjenester - kunne navn på de ulike kallene for WMS og de viktigste parametrene til disse - kunne redegjøre for WMS-tjenesten topo4 fra Kartverket og hvilke datasett som ligger til grunn for denne - hva er WMTS? - hva trengs for å opprette og drifte en WMTS-tjeneste? - hva må du vite for å opprette en WMTS-tjeneste? - hvilke muligheter finnes for å ta i bruk WMTS-tjenester? - hva trenger du å vite for å ta i bruk en WMTS-tjeneste, og hvordan kan du finne ut dette? ## Webkart - kunne redegjøre for hovedprinsippet for Google Maps - kunne gjengi noen hovedtrekk i utviklingen av Google Maps - kunne gjengi noen utviklingstrekk for webkart - kunne forklare hva Mapbox er og hvordan det kan brukes - kunne forklare hva Mapbox GL JS er - vite om de viktigste typene av kartkilder som kan brukes sammen med Mapbox - kunne forklare hva vector tiles er - kunne forklare om oppbygningen av Vektortiles - kunne redegjøre for fordeler og ulemper med vector tiles-teknologien ## Simple Feature-spesifikasjonen, topologi og geografiske databaser - kunne forklare hva som menes med simple feature og hva spesifikasjonen omfatter - kunne gi eksempler hvor simple feature-spesifikasjonen anvendes - kunne redegjøre for begrensinger for anvendelser som bygger på simple feature-spesifikasjonen - kunne forklare hva som kjennetegner geografiske databaser, hva som skiller dem fra en tradisjonell relasjonsdatabase - kunne forklare likheter og forskjeller ved spørringer mot geografiske databaser kontra tradisjonelle relasjonsdatabaser - kunne forklare hva som menes med spørringer som «returner ny geometri» og redegjøre for situasjoner der dette er aktuelt - kunne gi eksempler på funksjoner som brukes i spørringer. Et eksempel på dette er å kunne forklare forskjellen på ST_Intersection og ST_Intersects-funksjonene - kunne påpeke aktuelle bruksområder for geografiske databaser - kunne forklare hva graf-topologi er og hvordan dette brukes for å struktureres kartdata - kunne forklare hva Egenhofer-topologi (Point-set topology) er og hvordan det kan brukes i geografiske databaser og GIS-systemer - Kunne forklare 4-intersect-modellen ## Teknisk infrastruktur - hva er en server og hva skiller den fra en PC? - nevn noen fysiske komponenter som inngår i et datanettverk - hvilke lag består TCP/IP-protokollen av og hva er deres funksjon? - hva er HTTP? - hva er Mapserver - hva kreves for å opprette WMS-tjeneste og WMTS-tjenester på Mapserver? ## Tjenesteleveranser og SOSI Produktspesifikasjoner (SPS) - hva er en tjeneste i Norge Digitalt-sammenheng? - geodtataforskriften nevner flere tjenestetyper - hvilke er dette? - hvem er ansvarlig for leveransen? - hvordan er en leveranse spesifisert? - hvilke verktøy og metoder er aktuelle for å opprette og drifte en tjeneste? - hvilke dokumenter må tjenesteleverandøren forholde seg til? - hva er en SPS? - hvem lager SPS'er? - for hvem? - hva inneholder den? - hvilken informasjon kreves for å lage en SPS? - hvordan gjøres dette rent praktisk? - hvilke alternative metoder finnes for å lage SPS'er? ## MDA, GML, WFS og Filter Encoding - hva er GML og WFS? - hva brukes det til? - hvilke verktøy og metoder er aktuelle for å bruke GML og WFS? - hva er Filter Encoding (FE) og hva kan det brukes til? - hvilke muligheter og begrensninger gjelder for GML, WFS og FE? - hva menes med modelldrevet arkitektur? - hva er en objekttype, og hvor er den definert? - hvor finner vi objekter (forekomster/instanser)? ## Standardisering - hva er en standard? - hvem lager standarder for geografiske data og tjenester? - hvorfor lages standarder? - hvilke standarder er det særlig aktuelt å forholde seg til innenfor Norge Digitalt? - hva menes med harmonisering? - hva menes med samvirkningsevne? - hvilke standarder er aktuelle for å ivareta informasjonssikkerhet? - Kunne navngi kartprojeksjoner som ofte brukes i Norge og hvilke prinsipper de bygger på - Kunne forklare spesielt egenskaper ved Web Mercator-projeksjonen - Kunne argumentere for bruk av bestemte kartprojeksjoner til ulike formål - Kunne forklare hvordan og hvorfor Web Mercator brukes i Google Maps og Mapbox ## Organisering, GeoNorge-Metadata (GMD) - hva er en infrastruktur for geografiske data (SDI)? - hvem er ansvarlig for infrastruktur for geografiske data i Norge? - hva er geodataloven og innholdet i den? - hva er geodataforskriften og innholdet i den? - hvilke lover og forskrifter har bestemmelser om DOK? - hvordan er Norge Digitalt organisert? - hva er INSPIRE? - på hvilken måte påvirker INSPIRE ISI i Norge? - fortell om arbeidet med ny nasjonal geodatastrategi - hva er GMD? - hvem lager GMD? - hvorfor? - for hvem? - hva inneholder GMD? - hva kreves for å lage GMD? - hvordan gjøres det? - hvordan presenteres GMD? - hva er en katalogtjeneste? - hva kan katalogtjenester og metadatportaler brukes til? ## *NTNU 29.04.2021 Sverre Stikbakke*

¯\_(ツ)_/¯