Rapportskriving


Ved skriving av rapporter kan forord, sammendrag og innledning med fordel utformes etter følgende retningslinjer som i hovedsak er hentet fra: Harald Kristiansen (red), "Rapportskriving, Retningslinjer for utarbeidelse av skriftlige rapporter", Universitetsforlaget, desember 1970.

Disponering

Disponeringen av prosjektoppgave eller hovedoppgave kan være som følger:

 1. Omslag
 2. Forside (Tittel, sammendrag, stikkord, etc.)
 3. Forord (pagineres som side I)
 4. Innholdsfortegnelse
 5. Nomenklatur
 6. Innledning (pagineres som side 1)

Forord

Forordet skal inneholde opplysninger om:

 1. Hensikten med rapporten
 2. Prosjektets forhistorie
 3. Finansieringsform
 4. Hovedinnhold
 5. Medarbeidere

Forordet bør:

 1. Inneholde takk til medarbeidere
 2. Inneholde takk til andre som har hjulpet til
 3. Presisere hvilken del av arbeidet de forskjellige medarbeidere har utført
 4. Dateres
 5. Undertegnes
 6. Pagineres som første side med romertall

Sammendrag

Sammendraget bør inneholde:

 1. Presisering av oppgavens hensikt
 2. Opplysninger om undersøkelsens omfang
 3. Oppgaver over de metoder som er benyttet
 4. Opplysninger om sikkerheten i de gitte opplysninger
 5. De viktigste resultatene
 6. Hvilke konklusjoner som er trukket
 7. Planer for oppfølging

Generelle kommentarer:

Enhver rapport må inneholde et informativt sammendrag hvor de viktigste resultatene er summert opp. Sammendraget er den mest leste del av rapporten og den bør derfor utarbeides med omhu. Selv om det blir lest først, bør sammendraget være det siste som skrives slik at det er i full overensstemmelse med rapportens innhold.

Moment til overveielse:


Innledning

Innledningen bør omfatte:

 1. En kort historikk
 2. Litt om framgangsmåten
 3. Rapportens begrensning
 4. Opplysninger som forteller om nøyaktigheten i de gitte data
 5. Disponering av rapporten

Generelle kommentarer:

En god innledning gir en klar formulering av oppgaven, den gir bakgrunn for arbeidet og forfatterens framgangsmåte. Her bør forfatteren forklare betydningen av det utførte arbeidet og hvordan arbeidet henger sammen med tidligere undersøkelser. Han bør orientere leseren i emnet og bør referere til tidligere undersøkelser av direkte betydning for hans eget arbeid. En omfattende oversikt over tidligere undersøkelser bør unngås, det kan virke som en hindring for en interessert leser - han ser ikke skogen for bare trær. Konsentrer oppmerksomheten om de store linjer.

De store linjene:


Referanser

Referanser kan skrives på mange måter. Benytt gjerne følgende oppsett:

 1. Referer med navn på forfatteren(e) og årstall
 2. Ved mer enn to forfattere skal et al. benyttes
 3. Listen ordnes alfabetisk

Eksempler på referering:

I referanselisten ser det slik ut: