PRIMAS: Promoting Inquiry in Mathematics and Science Education Across Europe

EU-prosjektet Primas (Promoting inquiry in mathematics and science education across Europe) samlet 14 partnere fra 12 land. Siktemålet for prosjektet var todelt. For det første var målet å spre undersøkende og utforskende arbeidsmåter i matematikk og naturfag på alle nivåer i utdanningen. Det ble utviklet materiell både for bruk i skolen og for bruk i profesjonsutviklingsarbeid med lærere. Modellen som ble brukt var i to trinn. I det første trinnet arbeidet lærerutdannere fra HIST med et utvalg lærere fra skoler i Trondheimsområdet, en barneskole, en videregående skole og 5 ungdomsskoler. Disse utvalgte lærerne, som fikk betegnelsen multipliere, jobbet senere med kolleger, i hovedsak på egen skole, med ideene fra PRIMAS-opplegget. På denne måten var det mulig å oppnå en mangfoldiggjøring av den faglige kunnskapen. Det andre målet i PRIMAS var å forske på hvilken effekt et slikt profesjonstutviklingskurs har på læreres undervisningspraksiser.
Lokalt jobbet vi i utgangspunktet sammen med sju ulike skoler i Trondheim, hvorav 5 ungdomsskoler, en barneskole og en videregående skole. Senere utviklet vi også et samarbeid med Melhus kommune og de åtte barneskolene i kommunen.
  • Pepin, B., Lyngved, R., & Sikko, S. A. (2011). Working with mathematics and science teachers on Inquiry Based Learning mathematics and science activities: the EU PRIMAS project. Framlegg på FoU i praksis 2011
  • Dahl, H., Lyngved, R., Pepin, B., Sikko, S. A., & Munkebye, E. (2011). Developing an IBL community: Professional development of mathematics and science teachers in Norway. Framlegg på Towards Europe 2020: Inquiring minds and innovative pedagogies in mathematics and science education
  • Sikko, S. A., & Pepin, B. (2012). We like it, but we do not know how to do it! - Norwegian teachers' beliefs concerning IBL. Framlegg på The European Conference on Educational Research 2012
  • Sikko, S. A., Lyngved, R., & Pepin, B. (2012). Working with mathematics and science teachers on inquiry-based learning (IBL) approaches: teacher beliefs. Acta Didactica Norge, 6(1), 18 sider. https://doi.org/10.5617/adno.1086
  • Lyngved, R., Pepin, B., & Sikko, S. A. (2012). Working with teachers on inquiry based learning (IBL) and mathematics and science tasks. In FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning (pp. 275–285). Trondheim, Norge: Tapir Akademisk Forlag
  • Se også http://www.primas-project.eu
Profilsida Hjemmesida Bruk den nettleseren du vil! Valid CSS! Valid XHTML 1.0!