HOVEDSIDE > FAG > ST2303

ST2303 Medisinsk statistikk
Våren 2009

Om kurset

Emnet skal gi en innføring i statistisk modellering og inferens for medisinske problemstillinger.

Innhold: Analyse av kontingenstabeller. Repeterte målinger. Håndtering av manglende verdier. Analyse av egenskapene til medisinske diagnostiske tester. Kliniske forsøk og observasjonelle studier. Relativ risiko og oddsforhold. Konfundering. Logistisk regresjon. Levetidsanalyse. Litt om Meta-analyse og Bayesianske metoder.

Anbefalte forkunnskaper: ST0101 Brukerkurs i sannsynlighetsregning / ST0201 Brukerkurs i statistikk/ST2202 Anvendt statistikk, eller tilsvarende forkunnskaper

Målgruppe: Studenter i Bachelorprogram i biomatematikk, samt andre med forkunnskaper i statistikk som angitt ovenfor.

Forelesninger

Forelesninger onsdager kl 1230-1415 eller 1230-1515

Forelesningsplanen ligger her. Link til noen av handouts ligger her

Foreleser

Stian Lydersen, Enhet for anvendt klinisk forskning, NTNU
Kontor: 6 etg Kvinne-Barn senteret, St Olavs Hospital
Telefon 72575428
Epost stian.lydersen@ntnu.no

Øvrige forelesere er listet opp under forelesningsplanen

Referansegruppe

Vil bli avtalt med studentene

Pensum

Det foreleste stoffet samt de obligatoriske øvingene er pensum. Pensumliste er satt opp nedenfor.  Studenetene må selv skaffe seg læreboka (Rosner). Øvrig materiale fra pensumlisten vil bli delt ut.

Bernhard Rosner: "Fundamentals of Biostatistics", 6th ed. 2005:
Kap. 10.1 - 10.6, 13.1 - 13.8, 13.13, 14.8-14.11

Armitage, P., Berry, G., Matthews, J. N. S.: Statistical Methods in Medical Resarch. 4th edition. Blackwell science, 2002.
s 418 - 440 (Fra og med 12.5 "Multilevel models" s 418 til men ikke med "Generalized esimating equations s 440)

Schafer, J. L., Graham, J. W. Missing Data: our View of the State of the Art. Psychological Methods, 2002, Vol 7, No 2, 147 - 177

Zhou Xiao-Hua, et al. Statistical Methods in Diagnostic Medicine (2002). Wiley. Kap 1, Kap 2.1-2.7 og 2.10.

Normand, Sharon-Lise T: Tutorial in Biostatistics. Meta-Analysis: Formulating, Evaluating, Combining, and Reporting. Statistics in Medicine, 18, 321-359 (1999)

Programvare

Noen av øvingene krever bruk av statistikk-programvare. Du kan f.eks bruke R, Stata, SPSS, eller MINITAB. Eksemplene i undervisningen blir i stor grad knyttet til SPSS.

Øvinger

Adgang til eksamen forutsetter at øvingene er innlevert og godkjent. Hver gruppe lever felles øving. Gruppeinndelingen er lagt ut her.

Øvingene ligger her:

Øving 1 (innlevering uke 6)

Øving 2 (innlevering uke 12)

Øving 3 (innlevering uke 18)

Øvingene teller 20% av den endelige karakteren, eksamen 80%

Eksamen

Skriftlig eksamen. Tillate hjelpemidler kode C, nærmere bestemt:
- spesifisert kalkulator,
-  "Tabeller og formler i statistikk" (Insititutt for matematiske fag)
- 1 håndskrevet A4-ark (stemplet ark fra Insitutt for matematiske fag, fås på instituttkontoret).


Eksamen 6 desember 2005: Oppgaver
Eksamen 30 november 2006: Oppgaver

Beskjeder