Forurensningsspredning fra punktkilde i Tyrifjorden

Forurensningsspredning fra punktkilde i Tyrifjorden

I 1978 ble det foretatt en undersøkelse av vannet i Tyrifjorden i forbindelse med vurderinger av risiko for at bakterier skulle komme inn i drikkevannsinntakene. I denne forbindelse ble det utført et spredningsforsøk med et sporstoff. Dette ble sluppet midt i fjorden, og målinger ble tatt for å se hvordan sporstoffet beveget seg.

Tyrifjorden er omlag 30 km. lang og har en maksimumsdybde på 280 meter. Figuren under viser innsjøen sett ovenfra.

Fargene viser dybden, der blått er største dybde, og rødt er grunne områder.

Sporstoffet ble i hovedsak spredt med vind-induserte strømmer. Tyrifjorden hadde en sterk lagdeling som følge av temperaturgradienter. Termoklinen i innsjøen var på 7 meters dyp. Mesteparten av transporten skjedde derfor i de øverste 7 meterene av innsjøen.

SSIIM modellen ble brukt for beregningene. Et ustrukturert grid ble brukt, med et nøstet grid inne i hovedgridet. Det nøstede gridet dekket området der sporstoffet spredte seg. Ved å bruke et nøstet grid fikk en mye mindre gridceller, noe som var nødvendig for å modellere de høye gradientene en har ved spredning fra punktkilder. Gridet sett ovenfra er vist under:

Ustrukturert grid av tyrifjorden

Det blå området er det nøstede gridet inne i det grove gridet. En detalj er vist under.

Detalj av nøstet grid inne i det grove gridet som dekket hele innsjøen

Siden et ustrukturert grid ble benyttet, var det mulig å variere antall gridceller i vertikalretningen, ettersom hvor stor vanndybden var.

Tverrprofil av gridet. Merk at skalaen er fortrukket, slik at vertikaldimensjonene virker mye større en de er.

Spredningen av sporstoffet ble modellert tidsavhengig. Strømningen ble indusert av vind fra vest, som varte i ca. åtte timer. Sporstoffet beveget seg derfor først mot øst. Etterhvert gjorde Coriolis kraften at bevegelsesretningen gikk mer i sydlig retning. Dette sees på animasjonen under.

Rødt er høy konsentrasjon av sporstoff, mens blått er rent vann. Nord er øverst på figuren.

Animasjonen viser sporstoffsprednignen. Det er en time mellom hvert bilde i animasjonen. Både bevegelsen av sporstoffskyen og fortynningen over tiden ble modellert. De beregnede konsentrasjonene stemte rimelig bra med målingene.

Dette prosjektet ble utført i samarbeide med Torulv Tjomsland ved Norsk Institutt for Vannforskning som var ansvarlig for feltmålingene.

Prosjektet ble støttet av Norges Forskningsråd.


Denne siden er laget av

Nils Reidar B. Olsen


*  * NTNU
* Fakultet for Bygg og miljøteknikk
* Institutt for Vassbygging

----
Oppdatert: 26. februar 2000
----

ntnu

Copyright © 2000, Institutt for Vassbygging, NTNU