Marit Solstad, Jarle Løvland (2014)

Ekstern analyse av oppvekst- og kulturetaten i Flatanger kommune

Rapporten gir en framstilling av dagens organisering og framskriving av befolknings- og elevtall. På bakgrunn av skarp nedgang i elevtallet, legger rapporten fram forslag til hvordan kommunen kan sikre et kvalitativt godt oppveksttilbud innenfor reduserte rammer.

I rapporten gir forskerne innspill for at kommunen kan legge til rette for en sammenslåingsprosess basert på likeverdighet mellom egen og privat skole. De anbefaler å opprette et oppvekstsenter for hele kommunen ledet av et pedagogisk lederteam.

På kommunenivå foreslås det en tonivåløsning der kommunens skolefaglige ansvar flyttes ut i enheten. Kultursida av driften anbefales oppretholdt omtrent på dagens nivå og direkte underlagt rådmannen.