Karl Jan Solstad (2001)

Skolestruktur i Skaun. Sentralisert eller desentralisert?

Utredning om skolestrukturen i Skaun kommune.

I rapporten gjennomgås grunnskolestrukturen i Skaun kommune. Undersøkelsen omfatter barneskolene; Buvik, Venn, Børsa, alle fulldelte, og Jåren-Råbygda og Viggja, begge firedelte, og Skaun ungdomsskole. En sentralisering av skolestrukturen vil være mest økonomisk lønnsom dersom antallet barneskoler reduseres til to. Når det gjelder de skolefaglige aspekt, er det ikke forhold ved skolene i dag som tilsier at en sentralisering er å anbefale. Skolene har stor betydning for de enkelte lokalsamfunn. De er viktige sosiale arenaer og mye aktivitet er knyttet til skolen. Skolestrukturen slik den er i dag, har stor støtte blant informantene i Skaun. For å ha legitimitet i befolkningen bør de økonomiske besparelsene ved en sentralisering komme de gjenværende skolene til gode.

Skrevet av Liv Toril Pettersen, Merethe Sollund, Karl Jan Solstad