Om nettverket

Forskningsnettverket vil med basis i tidligere og pågående prosjekter ved forskningsinstituttene, og felles innsamla data i regi av nettverket, jobbe med formidling, publisering og utvikling av nye prosjekter.

Ut fra perspektiver på demokrati og likeverd har nettverket hovedfokus på skolens betydning i lokalsamfunnet. Vi retter blikket mot skolen, bygda og de mennesker som bor og virker der.

Vi beveger vi oss i spenningsfeltet mellom strukturelle endringer, økonomisk effektivisering, offentlig styring, politisk deltakelse og lokalsamfunnsut vikling. Med skolen som utgangspunkt vil nettverket bygge på tidligere forskning samt jobbe for nye prosjekter med fokus på nye lokale og regionale endringer og utfordringer knyttet til demokrati og velferd. Fra nettverkets gjennomførte pilotstudie (2013- 2014) ser vi en kompleksitet hvor demokrati og politisk deltakelse fremstår som en drivkraft og et ansvar i og for lokalsamfunnet. Samtidig fremkommer frustrasjon over makt og utestenging i politiske prosesser på kommunalt nivå. Her vil vi kunne bidra med produksjon av utvidede forskningsresultater i forhold til spørsmål om identitetsdannelse, samfunnsdeltakelse og mobilisering.

Det vil gjennomføres minst fire arbeidsmøter der i noen tilfeller også eksterne deltakere (forskere, brukere) inviteres, presentasjon av paper på forskningskonferanser og utkast til redigert bok er hovedaktivitetene i tillegg til prosjektutvikling i form av å utarbeide en forskningsprosjektsøknad (NFR/EU) i samarbeid med utenlandsk miljø som vil bli invitert inn i nettverket.

Foto: "Bygdesamfunn" Egil Petter Stræte
Foto: "Unger ved tuntreet" Bygdeforskning

Med støtte fra Norges forskningsråd og DEMOSREG-programmet.