GEOLOGI INNFØRING
NTNU Høst 2007   Allan Krill,  mobiltel.  91897197

Feltundervisning - Ekskursjon 2
BERGARTSKARTLEGGING PÅ TAUTRA   
Ha med: minst 4 fargeblyanter, viskelær til fargeblyantene, tegnebrett, varme klær, regntøy (inkl. bukser), støvler, matpakke, termos.

Tautra er et internasjonalt registrert naturreservat, med 180 observerte fuglearter.  Fuglebestanden er vesentlig redusert etter at fastlandsforbindelsen gjorde øya tilgjengelig for rovpattedyr (og turistpattedyr.)  Fra 25.april - 15.juli er det ferdselsforbud her, men nå slipper vi til for å kartlegge bergartene.  Området er fredet og ingen hærverk eller skade tåles her:  både fuglene og NTNUere har lyst å kunne komme tilbake også neste år.
GÅ IKKE PÅ DYRKET JORD. VI HAR FÅTT NOEN KLAGER OM DETTE.

VED BENSINSTASJONEN VED STAV, E6
Diamant og grafitt er to gedigne ("native-element") mineraler.  Begge består av ren karbon (C),  med ulike bindingstyper og egenskaper.  Her kan du samle en av disse spennende mineralene.

E6 VED "FROSTA INFO" SKILT,  SØR FOR ÅSEN
Vertikale sedimentære lagning (leirskifer) med gravespor.  Disse og andre sporfossiler viser at sedimentene var avsatt i dyp-marine miljø.  De er antagelig av ordovicisk alder.

SOLVANG BARNEHAGE EVENHUS
Helleristninger her er utført av bergingeniører for 4500 år siden (arkeologisk betegnelse for denne tiden er "yngre steinalder", geologisk betegnelse er "sub-boreal tid").  Vi kan håpe på at våre bergprosjekter blir like høye verdsatt om 4500 år.  Tegn din yndlingshelleristning i dagboken.

TAUTRA
Tautra kloster-ruinene er et eksempel på et middelaldersk bergprosjekt (anlagt 1207).  Det er en slags "fossil" fra tidligere liv her.  Er klosteret bygget i flere trinn? (med "inkonformiteter")

BERGARTSKARTLEGGING
Få bergingeniører blir kartleggende geologer etter utdannelsen, men geologiske kart brukes av mange.  Et geologisk kart er en tolkning, men fungerer også som en database.  Det viser seg at de som har mye erfaring med egen kartlegging kan best bruke og evaluere andre geologiske kart.  Ved kartlegging opplever man bl.a. hvilke usikkerheter og tolkningsmuligheter ligger i geologiske data.  På Tautra er bergartene lite metamorfoserte og deformerte, slik at mye av deres opprinnelige form er synlige.  Fossiler (snegler, korall eller stromatolitt) sees i metamorf kalkstein (marmor).  Vi tror at bergartene er av ordovisisk alder (ca 450-490 Ma) og at metamorfosen er av silur alder (ca. 400 Ma).  Men dette er usikker, og nye fossilfunn er ønskelig for å bestemme avsetningsalder.

Vi kan kartlegge fire bergarter (her skrevet alfabetisk):
    1. glimmerskifer / fyllitt / svartskifer  (dette er metamorf leirskifer)
    2. grønnstein / grønnskifer (dette er metamorf havbunnsbasalt)
    3. konglomerat (dette er metamorf sandstein med rullestein)
    4. marmor (dette er metamorf kalkstein)

Skriv navnet på kartet, som har målestokk 1: 5 000 (1cm=50m).  Du skal kartlegge hele A4 arket.  Du bruker et farge for hver av de fire bergartene, og tegner observerte blotninger med sterk farge, så nøyaktig og detaljerte som mulig.  Alle tegner på egne kart.  For å vise bergartenes retninger, kan du antyde strøk-retning med en lang strek, og fallretning med en kort strek.. Lag tegnforklaring på kartet, som viser hvilken bergart fargen representerer.

Når du er ferdig med kartlegging av blotningene, må du bruke en vanlig blyant og trekke bergartsgrenser.  Så fargelegger du hele kartet med veldig svake farger, for å vise hvordan du tolker geologien. 

Tegn også et vertikalt snitt som krysser øya og viser bergartene i dybden.  Til slutt skriv noen setninger om den geologiske utviklingen: hva var rekkefølgen av de geologiske begivenheter som kan tolkes fra kartet.