Skatteliste 1603 ("Pengeskatten") for Sunnmøre.
avskrift v. Ivar S. Ertesvåg, august 2002

Hit Counter  

Først lagt ut 10. august 2002, sist endra 10. august 2002.

Oppatt, til historie/ættegransking   Namnestatistikk for denne skattelista
Heimesida


Lensrekneskap, Bergenhus , Sunnmøre
Arkivet er ordna i øskjer og legg (dvs arkivøskjer og mapper)
Til dømes viser referansen  3.5 (eller legg 3.5) til 3. øskje, 5. legg.
Katalog: "Lensrekneskapar" bd.2 s.124ff.
s.127: 1603-04, Pengeskatt (landskatt) Martini 1603.

Merknader til avskrifta:
Avskrifta har eg først gjort etter mikrofilmkort, og deretter korrekturlest henne mot mikrofilmkortet igjen.
Særskilt notasjon:
I avskrifta viser til dømes (3B-3) til 3. mikrofilmkort (i legget) og 2.rad (B), 3.kolonne på mikrofilmkortet.
"(fol.)" viser nytt ark. Skattane er summerte for kvar side, dvs. oppslagsside ("Summa laterum" = sum for sida)
Romartal med \ framføre viser "strek over" dvs ein halv mindre, t.d. \j = 1/2; \v = 4,5; \x = 9,5;
hake ^ viser heva skrift; j^ct = 100; ij^m = 2000
For summeringane har eg sett til summen med arabiske tal i parentes.
Eigne kommentarar har eg sett til i hakeparentesar [slik].
Skrifta er tolleg fin og grei å lese. Men somme stadar kan det vere tvil. Det er merka med (?).

I jordskattelista er eigedom er gitt i m = mellag og Fr (=fjerding = 1/4 m).
(4 mellag svarar til 1 våg fisk.)
Eigedomsskatten er 1/4 mk (mark)=4 sk (skilling) for 1 mellag. Det skal vere 1/4 av eigedomsverdien, ifl. oppsummeringa til slutt.
Personskatten er 1 dr for bønder, 2mk for øydegardsmenn, husmenn og fullottsdrengar, og 1 mk for halvlottsdrengar. Denne skatten er utlikna gruppevis "saa denn rige haffuer Hiolpett denn fattige" som det heiter i summeringa til slutt.
På dei ytre øyane, "uid Siøsidenn", vart det kravt 1/2 gong til så mykje i personskatt.
Skatteinnkrevjaren har rekna 1mk = 16 sk og 1 dr = 4 mk
(Norsk Historisk Leksikon: frå 25.6.1602 galdt 1 mark = 16 1/2 skilling, 4 mark = 1 riksdalar kurant)
Vidare har han rekna 2 lodd sylv = 1 dr.

Den første lista gjeld jordeigedom, og her er storleiken gjeven først, dinest namnet og så kor mykje skatt som er lagt.

Den andre lista er ei personskatteliste. Skattytarane er grupperte i ti og ti.
Teikna  ------\
og  ---------/  x dr
har eg nytta i avskrifta for å vise grupper som er samla med ei klamme i skattelista. Desse har altså betalt ti dalarar til saman.

Med tida har eg tenkt å lage ei formattert/tabellert utgåve, der eg også har med normalisert gardsnamn, sokn garden tilhøyrer (etter den eldste sokneinndelinga eg kjenner til, frå 1665 -- nokon som veit om noko eldre?)
e-post: Ivar.S.Ertesvag@ntnu.no.


[Legg 4.4 Nordfjord, Sunnmøre
Første del av legget er Nordfjord ]

(2C-4) 
Mandtals Regester Paa Skatten 
Aff Sundmørslehnn som efter
kong: Maytz. Obne. Udgan
gene Mandat och Befalling
war paa Bødenn At erhulle
Wdgiffuis till Sancte Mor
thinj dag Anno 1603

(2C-5)

Wandeffle sckibreide
Skatt oppeboritt aff bøndernis Odalsguodtz


1/2 m - Johannes paa Helle --- ij sk (0,5 m : 2 sk)
5 m - Amund Ibidem --- j mk iiij sk (5 m : 1 mk 4 sk)
3 m - Gutorm Fusche --- xij sk
4 m - Mogenns Krogwigen --- j mk
8 1/2 m j Fr - Encken Wedenes --- ij mk iij sk
10 m - Peder Skerffuenn --- ii\j mk
4 m - Rasmus i Gusdallen --- j mk
3 m - Tosten Eidtswig Offuerscherffuen --- xij sk
j m - Baard Krogenes --- iiij sk
1/2 m - Johannes paa Hellebost --- ij sk
8 m - Einar Ekrem --- ij mk
5 m - Rasmus Hoffue, Johannes Aem --- j mk iiij sk
3 1/2 m - Endre Bøø --- xiiij sk
5 m - Iffuer Møchelbostad --- xx sk
3 m - Suennd Flowoig --- xij sk
12 m - Amundt Eijde --- iij mk
6 m - Noch Ammundt Eide --- i\j mk
4 m - Knudt Tønum --- j mk

Summa Lateris
Pennche ---- v dr j mk ix sk i markstøcher ( 5 dr 1 mk 9 sk)

(2C-6)
3 Fr - Peder Schoug --- iij sk
6 m j Fr - Knudt Eijde --- i\j mk j sk
4 m - Annders Fusche --- j mk
3 m - Oluff Skerffuem --- xij sk
4 m - Mogenns i Seldenn --- j mk
4 m - Jetmund Ekerem --- j mk
4 m - Oluff Jetmundssen --- j mk
3 m - Annders Olsenn Honningswogh --- xij sk
j m - Arne i Backenn --- iiij sk
j m j Fr - Oluff Wigh --- v sk
4 m - Oluff Møchelbost --- j mk
j m - Oluff Høigrendt(?) --- iiij sk
2 m - Annders Ibidem --- viij sk
4 m - Joenn Storeijde --- j mk
4 m - Peder Aarøenn --- j mk
9 1/2 m - Joenn Tunum --- ij mk vj sk
1 1/2 m - Niels Torwigen --- vj sk
4 m - Børge Gusdall --- j mk
j m - Gunnder i Krigen --- iiij sk
2 m - Knudt Branndall --- \j mk
2 m - Lasse Ibidem --- \j mk
4 m - Knudt Biørleck, Anders Ibidem --- j mk
5 1/2 m - Mogenns Aaram --- xxij sk
3 1/2 m - Aslag Bøø --- xiiij sk
1/2 m - Knudt Bergh --- ij sk
1 1/2 m Knudt Hunndenes --- vj sk

(fol.)
1/2 m - Rasmus Setterwig --- ij sk
2 1/2 m - Annders Aarsetter --- x sk
j m - Arne Wigh --- iiij sk
3 m - Knudt Quamme --- xij sk
j m - Jetmund paa Andestøfuell --- iiij sk
j m - Knudt i Myrenn --- iiij sk
j m - Annders Riste --- iiij sk
j m - Arne Quamme --- iiij sk
j m - Mogenns Waxenn --- iiij sk
3 m - Arne Rørsannd --- xij sk
3 Fr - Kristi Waage --- iij sk
2 m - Gregorius Strannd --- \j mk
2 m - Hoffuord Sanndeig --- \j mk
6 m - Jetmunndt Sanndwig --- i\j mk

Rødue sckibreide

3 m - Oluff Endritsenn Nordallen --- xij sk
8 m - Oluff Ekerem --- ij mk

Summa Laterum
Pennche --- vij dr. i\j mk i markstøcher

(2D-1)
7 m j Fr. - Oluff Eiluffsen Møchelbost --- xxix sk
4 m - Joenn Ibidem --- j mk
59 m - Gulbrannd Hoffwog --- xiiij mk xij sk
5 Fr. - Halstenn Wigh --- v sk
20 m - Simon Lekanger --- v mk
3 1/2 m - Mogenns Jensen Møchelbost --- xiiij sk
2 m - Annders Browoldt --- \j mk
2 1/2 m j Fr. - Knudt Sundenes --- xj sk
4 m j Fr. - Henndrich Ohrwig --- xvij sk
2 m - Peder Sleffuestøffuell --- \j mk
4 1/2 m j Fr. - Oluff Øhrenn --- xix sk
4 m - Siffuert paa Risse --- j mk
3 m - Østenn Skor --- xij sk
1 1/2 m - Knud Møchelbost --- vj sk
2 m - Oluff Tuerberg --- \j mk
4 m - Oluff Nordall --- j mk
4 m j Fr. - Clemit Nordall --- j mk j sk
1 1/2 m j Fr. - Peder Nordall --- vij sk
3 Fr. - Joenn Møchelbost --- iij sk
j 1/2 m - Enckenn i Koppenn --- vj sk
2 m - Oluff Løffsett --- \j mk
1/2 m - Annders Sundallen --- ij sk
j m - Peder i Wigh --- iiij sk
16 m - Oluff Eidtze --- iiij sk
j 1/2 m - Annders i Wigh --- vj sk

(fol.)
3 Fr. - Oluff Browoldt --- iij sk
3m - Lauritz Tagsetter --- \j mk iiij sk
jm - Joenn Møchelbost --- iiij sk
jm - Pouell Ibidem --- iiij sk
12m - Iffuer Ibidem --- iij mk
jm - Annders Pedersenn Ibm --- iiij sk
jm - Enckenn Sandenes --- iiij sk
jm - Laij Ekerenn --- iiij sk
4m - Lasse Sanndenes --- j mk
4 1/2 m - Annders Hogelannd --- xviij sk


Woldenns sckibreide

3 m - Peder Lijd --- xij sk
3 m - Oluff Eidem --- xij sk
3m - Jetmundt Ibidem --- xij sk
6m - Knudt Lijdt --- i\j mk
2m - Knudt Ottersenn Berkenes --- j mk
j 1/2 m Knudt Ibidem --- vj sk
4 m - Erich Ekerem --- j sk
8 1/2 m - Pouell Lillebøø --- ij mk ij sk

Summa Laterum
Pennche --- xiij dr i\j mk iij sk i markstøcher


(2D-1)
3 1/2 m - Bodver Drageløs --- xiiij sk
5 m - Knudt Folchestad --- xx sk
2 m - Johannes Ørstad --- \j mk
5 1/2 m - Knudt Lønngenes --- xxij sk
2 1/2 m j Fr - Rasmus Løffwig --- xj sk
2 1/2 m - Hoffvord Berkenes --- x sk
2 1/2 m j Fr - Rasmus Kieldssen Løffwig --- xj sk
5 m - Knudt oc Oluff Haaschalle --- xx sk
4 m - Jacob Hamborsetter --- j mk
j 1/2 m j Fr - Oluff Hoffue --- vij sk
j 1/2 m - Simon Wadstenn --- vj sk
5 m - Christoffer Dalle --- xx sk
8 1/2 m - Oluff Setter --- ij mk ij sk
1/2 m - Oluff Nødwig --- ij sk
j m - Oluff Roseswig --- iiij sk
j 1/2 m - Oluff Reijte --- vj sk
4 m - Mogenns Steenswig --- j mk
2 m - Beeritte Erwig --- \j mk
2 m - Niels i Dalle --- \j mk
2 m - Peder Steinswig --- \j mk
2 m - Suennd Ibidem --- \j mk
j m - Erich Reite oc Niels Ibm --- iiij sk
3 1/2 m - Rasmus Bierkewigh --- xiiij sk
2 m - Magdallenn Bierckewig --- \j mk
3 Fr - Oluff Ragnelsen(?) --- iij sk

(fol.)
9m - Enkenn i Lillebøø --- ij mk iiij sk
4 m - Tostenn Vasback --- j mk
3 m - Niels Lillemark --- xij sk
3 m - Suend Brunne --- xij sk
4 m - Reiger Quangernes --- j mk
4 m - Joenn Aase --- j mk
j m - Johannes i Dalle --- iiij sk
3 m - Endre Brune --- xij sk
j m - Størcker Lillebø / Knud Dragenes --- iiij sk
[klamme om desse to; sams eige/skatt]
3 Fr - Iffuer Lillebøø --- iij sk
j 1/2 m - Rasmus Strømme --- vj sk
3 1/2 m - Enckenn på Settre --- xiiij sk
4 m - Pouell Bierkedall --- j mk
4 m - Saxe Ibidem --- j mk
4 Knudt Kielle --- j mk
3 1/2 m - Oluff Folleswig --- xiiij sk

Summa Laterum
Pennche ---- vii\j dr j mk v sk i markstøcher (7,5 dr 1 mk 5 sk) 

 
(2D-3)
4 m - Jetmund Løffsetter --- j mk
j m j Fr - Lasse Killi --- v sk
3 1/2 m - Oluff Strømme --- x iiij sk
j m - Oluff Kellj --- iiij sk
4 m - Tore Birckedall --- j mk
2 m - Ingelbrett i Hoffenn --- \j mk
j m - Marritte paa Ousse --- iiij sk
3 m - Steffenn Bierckedall --- xij sk
3 m - Harald Eigsetter --- xij sk
5 m - Iffuer Bordsenn Haaschalle --- xx sk
j Fr - Colbenn i Bottenn --- j sk
4 m - Lasse Esesetter --- j mk
8 m - Aslag Dalle --- ij mk
j 1/2 m - Christoffer Kielle --- vj sk
4 1/2 m - Rasmus Egsetter --- j mk ij sk
2 m - Enckenn i Wllestad(?) --- \j mk
\j m - Enckenn i Egsetter --- ij sk
2 m - Pouell i Høødall --- \j mk
j m - Oluff paa Rosett --- iiij sk
2 m - Oluff Høødall --- \j mk
6 m - Joenn Rottewatn --- i\j mk
2 m - Knudt Skinndwigenn --- \j mk
2 m - Annders Suarthammer --- \j mk
5 m - Erich Wlleland --- xx sk
2 m - Halffuord i Haawigenn \j mk

(fol.)
1 1/2 m j Fr - Ellinng Indzulsetter --- xij sk
3 m - Lasse paa Lanngwtn --- xij sk
3 m - Enckenn i Lijd --- xij sk
2 m - Salmundt paa Follen --- \j mk
18 1/2 m j Fr - Christoffer Olsenn --- \v mk iij sk (4,5 mk 3 sk)


Øhrsteins sckibreide


4 m - Finnd Masdall --- j mk
14 m - Steffen Wille --- iii\j mk
8 m - Knudt Halse --- ij mk
8 m - Joenn Rebbestad --- ij mk
4 m - Jetmundt Wigh --- j mk
2 m - Ellinng Aam --- \j mk
4 m - Jetmundt Lijdall --- j mk
5 m - Rasmus Rebbestad --- xx sk
2 1/2 m - Oluff Wennewoldt --- x sk
5 m - Otte Wold --- xx sk

Summa Laterum
Pennche ---- \x dr xiiij sk i markstøcher (9,5 dr 14 sk)

(2D-4) 
4 m - Colbenn Moue --- j mk
4 m - Oluff Grødwig --- j mk
4 m - Ingelbrett Settre --- j mk
4 m - Knudt Mouv --- j mk
5 Fr - Mortenn Aarsetter --- v sk
j 1/2 m - Amundt Hoffuold --- vj sk
48 m - Knudt Follestad --- xij mk
3 Fr - Arne oc Steinar Hoffdenack --- iij sk
4 m - Siffuertt Hough --- j mk
4 m - Hellie Mørch --- j mk
4 m - Oluff Engsetter --- j mk
9 m ij Fr - Arne Borstad --- ij mk vj sk
1/2 m - Anders Aam --- ij sk
4 m - Joen Leenes --- j mk
1 1/2 m - Rasmus Hoffwoldt --- vj sk
4 m - Børge Brunngottenn --- j mk
1/2 m - Oluff paa Reite --- ij sk
4 m - Knudt Aam --- j mk
4 m - Saxe Ibidem --- j mk
j 1/2 m - Erich Mouv --- vj sk
4 m - Peder Joensenn Wartaffuell --- j mk
4 m - Oluff Ibidem --- j mk
j m - Bent Aarsetter --- iiij sk
4 m - Find i Madall --- j mk
2 1/2 m - Erick Leene --- x sk

(fol.)
4 m - Rasmus Aarschoug --- j mk
4 m - Iffuer Wartaffuell --- j mk
5 m - Oluff Barstad --- j mk iiij sk
1 1/2 m - Oluff Joennsenn Ibm --- vj sk
4 m - Agate Borstad --- j mk
1 m - Erich Melbøø --- iiij sk
7 m - Jetmundt Mouv --- i\j mk iiij sk
2 m - Rasmus paa Lønge --- \j mk
2 m - Lauritz Brødesetter --- \j mk
2 1/2 m - Rasmus Wigh --- x sk
8 m - Oluff Stennes --- ij mk
4 m - Annders Sørem --- j mk
3 1/2 m - Peder Aam --- xiiij sk
2 m - Oluff Deigernes --- \j mk
8 m - Oluff Biørdall --- ij mk
4 m - Gunnder i Hoffde --- j mk
4 m - Knudt oc Saxe Ibidem --- j mk
8 m - Elling Watne --- ij mk


Summa Laterum
Pennche ---- xij dr i\j mk iiij sk i markstøcher (12 dr 1,5 mk 4 sk)

(2D-5) 
6 m - Gulich ibidem --- i\j mk
4 m - Rasmus Krøffling --- j mk
4 m - Oluff Aasse --- j mk
j m - Knudt Hoffde --- iiij sk
1/2 m - Magdallenn --- ij sk
1/2 m - Oluff Sandvig --- ij sk
8 m - Niels i Hoffde --- ij sk
3 m - Iffuer Lystad --- xij sk
3 m - Iffuer Opsall --- xij sk
j 1/2 m j Fr - Suenndt paa Lyste --- vij sk
j 1/2 m - Knudt Ytterstøffuell --- vj sk
2 m - Eiluff Watne --- \j mk


Nerrøe sckibreide 

2 m - Oluff Gote --- \j mk
2 m - Biørn Rosetter --- \j mk
3 1/2 m - Oluff Houffue --- \j mk vi sk
1/2 m - Lauritz Søhre --- ij sk
2 m - Iffuer Møchelbost --- \j mk
2 m - Simon Søre --- \j mk
1 1/2 Fr. - Rasmues Inder Hoffue --- i\j sk
3 m - Knudt Allmstad --- xij sk
2 1/2 Fr. - Aff Leene --- ii\j sk
2 m - Peder Leene --- \j mk
2 1/2 m Peder Rafftesetter --- x sk

(fol.)
2 1/2 m - Hanns Torberg --- x sk
j m - Mogenns Allmestad --- iiij sk
2 m - Knudt i Wogenn --- \j mk
3 m - Ingelbrett Sandanger --- xij sk
2 m - Joenn Leene --- \j mk
2 m - Joenn Møchelbostad --- \j mk
2 m - Oluff Ibidem --- \j mk
j 1/2 m - Simon Setter --- vj sk
j m - Einar Wigh --- iiij sk
16 m - Henndrich Øhrwoig --- iiij mk
18 m - Iffuer Moltunn --- \v mk
2 m - Anders Eigsetter --- \j mk
2 m - Peder Rimøenn --- \j mk
4 m - Knudt paa Sannde --- j mk


Wllsteins sckibreide

4 m - Oluff Karlssenn i Wig --- j mk (4 m : 1 mk)
1 m - Erich Fløø --- iiij sk (1 m : 4 sk)
2 m - Oluff Helliesen Nørangsett --- \j mk (2 m : 0,5 mk)

Summa Laterum.
Pennche ---- vii\j dr vij sk i markstøcher (7,5 dr 7 sk)

(2D-6)
6 m - Annders Eiluffsenn Wlstenn --- i\j mk
4 m - Pouell Hoffde --- j mk
3 m - Oluff Holstad --- xij sk
12 m - Torbenn Biørstad --- 3mk
2 1/2 m - Joenn Rosetter --- x sk
32 m - Gunnder i Dimmen --- viij mk
7 m - Oluff Gunndersen Ibm --- i\j mk iiij sk
3 m - Knudt Grimbstad --- xij sk
8 m - Joenn paa Ouffure --- ij mk
11 m - Peder Ouffer --- ii\j mk iiijsk
6 1/2 m - Beritte Lijd --- i\j mk ij sk
2 m - Oluff Wdsetter --- \j mk
1 m - Joenn Quamme --- iiij sk
3 m - Siffuert Snipssør --- xij sk
4 m - Harald Suenssenn Harreidt --- j mk
j m - Joenn Fielde --- iiij sk
j m - Rasmus Ibidem --- iiij sk
j m - Michell Wlstenn --- iiij sk
3 m - Knudt Stølle --- xij sk
5 m - Niels Jørenndall --- xx sk
5 m - Oluff i Lijdt --- xx sk
j m - Mogenns Rørsetter --- iiij sk
2 m - Mogenns i Backenn --- \j mk
4 m - Niels i Fløø --- j mk
4 m - Halffuord Midfløø --- j mk
4 m - Oluff Ytterfløø --- j mk

(fol.)
1/2 m - Lasse Garnes --- ij sk
1 m - Gutorm Wlsteenn --- iiij sk
16 m - Aage Sødennes --- iiij mk
4 m - Aage Ibidem --- j mk
4 m - Einar Sødennes --- j mk


Borgund sckibreide

4 m - Pouell Diffue --- j mk
4 m - Johannes Pedersenn i Gaadøen --- j mk
4 1/2 m - Knudt i Hessen aff Hierdesett --- xviij sk
4 m - Ranndmo Norffue --- iiij sk
7 m - Oluff pass Hoff --- xxviij sk
1 m - Endre i Axellenn --- iiij sk
11 m - Engelbrett Møchelbostad --- ii\j mk iiij sk
4 m - Jacob Spere --- j mk
12 m - Rasmus Nørffue --- iij mk
4 m j Fr - Peder Flisse --- j mk j sk
5 m - Annders Lillenørffue --- j mk iiij sk
3 m - Enckenn i Halstad --- xij sk
3 m - Annders Quarsnes --- xij sk
3 m j Fr - Randmo Nørffue --- xiij sk

Summa Laterum
Pennche ---- xiiij dr i\j mk ij sk i markstøcher (14 dr 1,5 mk 2 sk)

(2E-1)
2 m - Knudt Weigbustad --- \j mk
2 1/2 m - Oluff Lillenørffue --- x sk
j m - Ingelbrett Ibidem --- iiij sk
9 m - Knudt Eikornes --- ij mk iiij sk
3 m - Peder Sperre --- xij sk
2 m - Oluff Aarsetter --- \j mk
4 m - Annders Eiluffsen Sunde --- j mk
j m - Iffuer Weigbust --- iiij sk
12 m - Amundt paa Ekerem --- iij sk
2 m - Arne Ekerem --- \j mk
2 m - Lauritz Aarstad --- \j mk
16 m - Jenns Kiempe(?) aff Wig --- iiij mk


Jørgennfiord sckibreide

2 m - Lasse Myrsett --- \j mk
3 Fr - Peder Hunndewig --- iij sk
4 m - Størcker Hunndewig --- j mk
16 m - Lauritz paa Risse --- iiij mk
4 m - Ellinng paa Hunndewig --- j mk
6 m - Knudt Lerre --- i\j mk
4 m - Amundt Stanndall --- j mk
6 m - Iffuer i Øenn --- i\j mk
2 m - Enckenn i Aassnes --- \j mk
4 m - Rasmus Mørken --- j mk
7 m - Knudt Iffuersenn Trandall --- xxviij sk
2 m - Oluff Wille --- \j mk

(fol.)
5 1/2 m - Knudt i Øenn --- xxij sk
2 m - Lauritz Salterrøe --- \j mk
5 1/2 m - Oluff Hoelemork --- xxij sk
8 m - Oluff Bierke --- ij mk
8 m - Peder Tranndall --- ij mk
4 m - Oluff Skiaastad --- j mk
j m - Peder Trandall --- iiij sk
2 m - Amundt Wierke --- \j mk
4 m - Peder Mouett --- j mk
j m j Fr - Jetmundt Norannger --- v sk
2 m - Oluff Hunndewig --- \j mk
8 m - Oluff Biercke --- ij mk
2 m - Jep Skiulstad --- \j mk
j m - Peder Staffsetter --- iiij sk
j m - Erick paa Øhrenn --- iiij sk
2 m - Oluff Skulstadt --- \j mk
2 m - Henndrich Staendall --- \j mk

Summa Lateram
Pennche ---- x\j dr j mk vj sk i markstøcher (10,5 dr 1 mk 6 sk)

(2E-2)
3 m - Peder Nelsenn Risse for Waldal --- xij sk
4 m - Knudt Hustadt --- j mk
5 m - Jetmundt Rørstad --- xx sk
9 m - Oluff Norannger --- ij mk iiij sk
2 1/2 m - Jetmundt Sebye --- x sk


Dalle schibreide

8 m - Erlennd Tordsenn paa Affueraas --- ij mk
4 m - Annders Engesetter --- j mk
8 m - Joenn paa Døffuinge --- ij mk
4 m - Oluff paa Eide --- j mk
2 m - Annders i Dalle --- \j mk
4 m - Lasse Yttredalle --- j mk
2 m - Ellinng Dalle --- \j mk
4 m - Lauritz i Dalle --- j mk
2 m - Peder paa Hielle --- \j mk
2 m - Tore i Dalle --- \j mk
1/2 m - Joenn Biørstad --- ij sk
4 m - Annders paa Eide --- j mk
10 m - Lauritz paa Mori --- ii\j mk
1 1/2 m - Knudt Waldall --- vj sk
4 1/2 m - Lasse paa Lijd --- j mk ij sk
2 1/2 m - Børge Størem --- x sk
4 1/2 m - Oluff Offuerbostad --- j mk ij sk
6 m - Erlende Rorsetter --- i\j mk
1 m - Seuffrenn i Øenn --- iiij sk

(fol.)
14 m - Knudt paa Ouffuen --- iii\j mk
4 m - Lasse Stoffdall --- j mk
4 m - Rasmus Kierckebøenn --- j mk
7 m - Oluff Ouffuerrøe --- xxviij sk
3 m - Niels paa Hielde --- xij sk
1 1/2 m - Oluff Offuerbostad --- vj sk
8 m - Elling Lanngelouv --- ij mk
8 m - Peder Ellinngssen Ibidem --- j mk
2 m - Oluff Fremmerhielde --- \j mk
3 m - Lasse Lanngelouv --- xij sk
4 m - Joenn Furesetter --- j mk
3 m - Peder Slønngstad --- xij sk
15 1/2 m - Gulich Waxwig // Annders Ibm [klamme] --- iii\j mk vj sk
4 m - Annders Knudsen paa Hollesem --- j mk
4 m - Niels Olsenn paa Wisetter --- j mk

Søndeffle sckibreide

6 m - Annders oc Erich paa Holle --- i\j mk
4 m - Haldkield paa Holle --- j mk

Summa Laterum
Pennche ---- xij dr iiij sk i markstøcher (12 dr 4 sk)

(2E-3)

3 m - Ellennde Ibidem --- xij sk
3 m - Oluff Grannde --- xij sk
2 m - Steffenn Hellesett --- \j mk
4 m - Rasmus Trøgstad --- j mk
5 m - Ellennd Biørdall --- xx sk
3 m - Siffuert Hombebom --- xij sk
2 m - Haldkield Gierffue --- \j mk
3 m - Enckenn Ibidem --- xij sk
4 m - Oluff Helle --- j mk
6 m - Johannes Hellebost --- i\j mk
2 m - Bodwer Krosbrek --- \j mk
1 m - Erich Hellesylt --- iiij sk
2 m - Peder Hoffue --- \j mk
1 1/2 m - Joenn paa Lyann --- vj sk
2 m - Anders paa Hoffue --- viij sk
1 m - Gunder Ibidem --- iiij sk
1 m - Haagenn Fraasse --- iiij sk


Walle sckibreide

4 m - Arne Wester --- j mk
2 m - Hellie Strømme  --- \j mk
4 m - Halstenn Ramstad --- j mk
4 1/2 m - Oluff Honningsdall --- xviij sk
4 m - Erick Ramstad --- j mk
4 1/2 m - Johannes Melsett --- j mk ij sk
2 1/2 m - Annders Løffsetter --- x sk
3 m - Oluff Storfylling --- xij sk

(fol.)
4 m - Størcker Honningedall --- j mk
1 m - Iffuer Grebbostad --- iiij sk
4 1/2 m - Jacop Haem --- xviij sk
2 m - Suend Ambdam --- \j mk
2 m - Amundt Lauritze Ouffue --- \j mk
5 m - Iffuer Skoddenn --- xx sk
9 m - Oluff Nederschoddenn --- ij mk iiij sk
1 m - Iffuer Pedersen i Wogenn --- iiij sk
8 m - Arne Lijdt --- ij mk
5 m - Tore Setter --- xx sk
4 m - Størcker paa Lijdt --- j mk
3 m - Peder paa Lijdt --- xij sk
5 1/2 m - Siffuert Leffuold --- xxij sk
4 1/2 m - Siffuert Klock --- xviij sk
4 m - Rasmus Tydenes// Enckenn Ibidem [klamme] --- j mk
5 m - Peder Ouffuerlannd --- xx sk
4 m - Henndrich Tydenes --- j mk
12 m - Jørgenn Rigsenn --- iij mk

Summa Laterum
Pennche ---- \x dr j mk xj sk i markstøcher (9,5 dr 1 mk 11 sk)

(2E-4)

12 m - Oluff Erichstad --- iij mk
12 m - Knudt Brusdall --- iij mk
2 1/2 m - Peder Inderschoddenn --- x sk
2 m - Annders Torleffsenn --- \j mk
4 m - Beritte Brunnstad --- j mk
4 m - Erich Siøholtt --- j mk
4 m - Peder Olsenn Brunstad --- j mk
4 m - I Lade --- j mk
4 m - Siffuertt Søpholt --- j mk
2 m - Knudt Lugedall --- \j mk
6 m - Jacob Welle --- i\j mk
5 1/2 m - Her Ebbe --- xxij sk
10 m - Peder Storhough --- ii\j mk


Wattne sckibreide

2 m - Niels Raffne paa Oxne --- \j mk
4 m - Tore Fertofft --- j mk
4 m - Iffuer Lauritzen paa Flem --- j mk
4 m - Skipper Fertofft aff Woig --- j mk
8 m - Iffuer Pouelsenn --- ij mk
4 m - Tomas Nogiridt --- j mk
1 1/2 m - Lauritz paa Wistad --- vj sk
1 1/2 m - Joenn Ibidem --- vj sk
4 m - Benndigt Hoffsett --- j mk
4 m - Erich Grøtt --- j mk
4 m - Oluff Lanngved --- j mk
6 m - Oluff Watne --- i\j mk

(fol.)
5 m - Annders Wlstad --- xx sk
2 m - Pouell Ertewoig --- \j mk
8 m - Annders Hoerell --- ij mk
2 m - Joenn paa Hildere --- \j mk
8 m - Joenn Jetmundsen Watne --- ij mk
2 m - Oluff Wattne --- \j mk
8 m - Størcher Lanngved --- ij mk


Grøttenn schibreide

4 m - Iffuer Wldenn --- j mk
2 m - Saxe Ibidem --- \j mk
8 m - Rasmus Farstad --- ij mk
4 m - Peder Ibidem --- j mk
4 m - Aslag Oxnes --- j mk
4 m - Gunnder Ibidem --- j mk
8 m - Siffuertt Røhrwig --- ij mk

Summa Laterum
Pennche ---- xi\j dr j mk i markstøcher (11,5 dr 1 mk)

(2E-5)

11 m - Lauritz Eidtzwigenn --- ii\j mk iiij sk
2 m - Joenn i Eidtwigenn --- \j mk
4 m - Oluff Grøtte // Johannes Engsetter [klamme] --- j mk
16 m - Hustru Gunilde paa Siøwig --- iiij mk
8 m - Størcher Tennefiordt --- ij mk
3 m - Johannes Hamnsundt --- xxij sk

Summa Laterum
Pennche ---- ii\j dr j mk i markstøcher (2,5 dr 1 mk)


Summarum Summa paa for^ne: 
iordeskatt: er
Pennche ---- j^ct xxv dr i\j mk iiij sk i markstøcher (125 dr 1,5 mk 4 sk)

(fol.)
[her følgjer personskattelista]

Wandeffle sckibreid 

Niels paa Nobbenn ----\
Johannes paa Halle
Knudt Ibidem
Oluff i Backenn
Pouell paa Halle
Knudt Biørlocke
Oluff i Krogenn
Amundt i Halle
Knudt Gregersen Ibidem
Steinar Ibidem ----/ v dr x lod sølff

Knudt Branndall ----\
Lasse Ibidem
Joenn Neder Lijdt
Annders Aarsetter
Annders Biørløcke
Rasmus Ibidem
Annders Offuer Lijdt
Jetmund Dallenn
Elling Offuer Lijd
Torstenn Krabbesti ----/ x dr


Summa Laterum
Pennche ---- xv dr (15 dr)
Rugsølff ---- x lod (10 lodd)

(2E-6)

Mogenns Aarem ----\
Jetmund Sandwigh
Hoffuer i Sanndwigh
Oluff Ibidem
Simon Kragsetter
Baard paa Holle
Niels Ytteraaem
Simon Setterwig
Rasmus Setterwig
Enckenn paa Nyestøll ----/ x dr

Suendt Fleam ----\
Peder Sehoug
Mogenns Krogewig
Jørgenn Møchelbost
Knudt Hunndtznes
Lauritz Ibm
Oluff Kleffningh
Oluff Salmonssen
Gregorius Backe
Knudt paa Bernes ----/ v dr x lod sølff

Peder Strannd ----\
Gregorius Ibidem
Oluff Ibidem
Knudt Ibidem
Peder Aarøenn
Bodwer i Kobberwig
Oluff Haabergh
Mogenns i Haallenn
Knudt Haabergh
Benndigt Rønstad ----/ x dr

(fol.)

Annders i Røstenn ----\
Knudt Eijde
Joenn Storeijde
Amundt Ibidem
Joenn Tonum
Joenn Slette
Erich Ibidem
Oluff Halffuordsenn
Annders Haaberg
Benntt i Bierg ----/ x dr

Knudt Indertonum ----\
Peder Ibidem
Ennder paa Bøna
Oluff Skerffuem
Peder Skerffuem
Simon Rønstad
Saxe Rønstad
Annders i Mollwigenn
Jetmund paa Hammeren
Oluff Hunndtznes ----/ x dr


Summa Laterum
Pennche ---- xlv dr (45 dr)
Rugsølff ---- x lod (10 lodd)(3A-1)

Jetmund paa Sølte ----\
Jetmund Isacksenn
Joenn Hattlebrek
Østenn Ibidem
Oluff Møchelbost
Rasmus i Browigenn
Jetmund Ibidem
Niels i Browigenn
Gutorm Fusche
Annders Ibidem ----/ x dr

Aslag Aastøll ----\
Einar Ekrem
Enckenn paa Weenes
Arne i Backenn
Otter Strand
Niels paa Fusche
Oluff Colbennsen Ibm
Jetmund Ibm
Oluff Knudssen Fusche
Knudt Wenes ----/ x dr

Rasmus Hoffue ----\
Mogenns Ekrem
Jetmund Ibidem
Oluff Ibidem
Einar Krogenes
Aslag Bøenn
Knud Strannd
Oluff Ibidem
Bendigt paa Sølte
Effuind Offuerbake ----/ x dr

(fol.)
Peder Wigh ----\
Oluff Einarsenn
Annders Slotte
Knudt Lunndehoff
Knudt Røde
Niels Lunndehoug
Oluff Pedersen Ekrem
Steffenn Morsetter
Gutorm Haltenes
Knudt Brecke ----/ v dr x lod sølff

Johannes paa Aem ----\
Peder Ibidem
Baard Krogenes
Enckenn i Woug
Christoffer Aem
Peder Backe
Oluff Arnessenn
Peder Slognes
Lasse Ibidem
Annders Ibidem ----/ x dr

Summa Laterum
Pennche ---- xlv dr (45 dr)
Rugsølff ---- x lod (10 lodd)

(3A-2) 

Annbiørn paa Løffuold ----\
Knud Ibidem
Iffuer Aem
Niels Torwigenn
Knudt Ytter Torwigenn
Enckenn i Slognes
Knudt Indertorwigen
Rasmus Aem
Lasse Leuoldt
Oluff Olsenn i Gusdallenn ----/ x dr

Børge i Gusdallenn ----\
Oluff Hellebostad
Johannes Ibidem
Oluff Ekernsetter
Michell Lijd
Rasmus i Krogenn
Pouell i Røstenn
Rasmus i Gusdallen
Knudt Lijenn
Rasmus i Groffbacken ----/ x dr

Lauritz i Aasen ----\
Niels paa Alklobenn
Pouell Ibidem
Lauritz Ibidem
Effiund Dustøffuell
Arne paa Kosse
Oluff Sanndall
Lasse Sunndedallenn
Abell Sunndedallenn
Mogenns paa Grubse ----/ x dr

(fol.)

Peder Mogennsenn ---- j dr
Knud Skaarum ---- j dr
Rasmus Skaarum ---- j dr

Wid Siøsidenn

Knudt Bramsinghoug ----\
Oluff Kalsnes
Ender Røstesunnd
Annders Ibidem
Oluff Hatlebrek
Knudt i Myrenn
Arne Støllenn
Knudt i Quamme
Enckenn Ibidem
Mogenns Quamme ----/ xv dr

Mogenns i Waxenn ----\
Annders Hellelannd
Oluff Woge
Enndre Ibidem
Oluff Helleland
Oluff Røstesunnd
Enckenn Ibidem
Mortenn Ibidem
Joenn Wogsunndt
Niels Ibm ----/ xv dr


Summa Laterum
Pennche ---- \j^ct xiij dr (63 dr)

(3A-3) 

Halffuord i Waarenn  ----\
Oluff Brinngsuar
Rasmus Steffle
Dirick paa Sannde
Oluff Nørsannde
Peder Backe
Enckenn paa Nørsand
Gulich Kierkesannd
Niels i Kinndenn
Peder Skor ----/ xv dr

Oluff Skordt ---- i\j dr
Oluff Joennsen Ibm ---- i\j dr
Halffuord i Waage ---- i\j dr

Hussmend uid Siøsiden

Michell Skoreide ---- iij mk
Arne Quamme ---- iij mk


Fuldlaadtzdrenge uid Siøsiden

Knudt i Waxenn ---- iij mk
Simon Bremsinghoug ---- iij mk


Halfflaadtzdrengene uid Siøsiden

Lauritz Woge ---- i\j mk
Clemit Norsannd ---- i\j mk
Mogenns Hellelannd ---- i\j mk

Ødegaardtzmend

Jetmund i Krogenn ---- ij mk
Jørgenn Hahoug ---- ij mk


(fol.)

Hussmender

Peder Aaram Ytter ---- ij mk
Suennd Sundallenn ---- ij mk
Rasmus Rønstad ---- ij mk
Annders paa Søltte ---- ij mk

Fuldlaadtzdrenge

Amundt Møchelbost ---- ij mk
Einar Inder Strandt ---- ij mk
Gunnder Høgerøstenn ---- ij mk
Henndrich Wigh ---- ij mk
Ellend Slagsnes ---- ij mk
Knudt Leffwoldt ---- ij mk

Halfflaadtzdrenge

Knud Flowoig ---- j mk
Pouell Møchelbost ---- j mk
Amund Strannd ---- j mk
Oluff Leffuold ---- j mk
Ennder paa Skorffuenn ---- j mk
Annders Aem ---- j mk
Suenndt Jetmundssen Halsse ---- j mk
Rasmus Ekrem ---- j mk


Summa Laterum
Pennche ---- x\x dr (19,5 dr)
Pennche ---- xij dr \j mk i markstøcher (12 dr 0,5 mk)

(3A-4) 

Røduedt sckibreidt

Pouell Brewig ----\
Peder Quall
Rasmus Seuffde
Jenns Ibidem
Johannes Ibm
Annders Ibidem
Encken Ibidem
Encken Quall
Knudt i Dallen
Oluff Ibidem ----/ x dr

Hendrich Ohrwig ----\
Michell Ibidem
Oluff paa Lindsett
Størker Slitstøffuell
Peder Ibidem
Oluff Torsetter
Knudt Ibidem
Oluff Ibidem
Vinndtzenns Oxewig
Gulich Skree ----/ x dr

Knud Sunndnes ----\
Lasse Jetsack
Oluff Stønnes
Asbenn Skrede
Tore Ibidem
Oluff Jøtsack
Oluff Wollnes
Knudt i Lobbenn
Annders i Backenn
Knudt i Molde ----/ v dr x lod sølff

(fol.)
Helge paa Kleppe  ----\
Gunnder i Nekrem
Rasmus Settre
Encken i Backenn
Tormo Nykrem
Oluff Ørsnes
Jetmund Sellwoig
Gulbrannd Hoffwoig
Knudt Ibidem
Iffuer Eigsunndt ----/ x dr

Gunnder Eigsunndt  ----\
Peder Sunndenes
Joenn Ødegaardenn
Annders Ibidem
Colbenn Sunnde
Annders Eigner
Ingelbrett Ibidem
Peder Korsfur
Jetmundt i Hoffde
Siffuert Risse ----/ v dr x lod sølff

Summa Laterum
Pennche ---- xl dr
Rugsølff ---- xx lod

(3A-5)

Joenn Wedell  ----\
Lauritz Lillerødwed
Peder Enback
Annders i Nackenn
Siffuort i Aasenn
Niels Knordall
Peder Ibidem
Arne Ørschoug
Rasmus Ibidem
Tønnes Rødwed ----/ x dr 

Ellend paa Rødwed  ----\
Zacharias Ibidem
Oluff paa Fur
Lauritz Homer
Enckenn Mebøø
Joenn Ibidem
Annders Hogland
Oluff Mebøø
Oluff Seuffdesnes
Annders Ibidem  ----/ x dr 

Oluff Øhrenn  ----\
Oluff paa Eijde
Anna Encke i Melbøø
Niels Eide
Clemit Ibidem
Clemit paa Brette
Annders Ibm
Anders i Hollen
Østen Skore
Johannes Ibidem ----/ x dr 

(fol.)
Iffuer Setter ----\
Arne Opsall
Joenn Skor
Erich Ibidem
Knudt Ibidem
Oluff Eilluffsenn
Joenn Ibidem
Einar Setter
Oluff Setter
Johannes Grydall ----/ x dr 

Anders Browold ----\
Oluff Ibidem
Iffuer Welloff
Mogenns Ibidem
Oluff Ekerem
Laij Ekerem
Mogenns Landswig
Rasmus Nordall
Peder Ibidem
Enckenn i Koppenn ----/ x dr


Summa Laterum
Pennche ---- \j^ct dr (50 dr)

(3A-6)

Oluff Erichsen i Nordallen ----\
Oluff Enndersen Ibidem
Peder Ibidem
Annders Ibm
Clemit Ibm
Hanns Ibm
Reiger i Koppenn
Knudt i Wigenn
Enckenn Ibm
Peder Simonssen Ibm ----/ x dr


Peder Halstennsen Wig ----\
Annders Ibidem
Halstenn Ibidem
Enckenn Ibidem
Iffuer Møchelbost
Oluff Ibidem
Pouell Ibm
Annders Ibm
Synnuffue Encke Ibiden
Lauritz Torsettbacke ----/ v dr x lod sølff

Oluff Tuerberg ----\
Mogenns Søffuedall
Oluff paa Lade
Annders i Sundallen
Johannes Pedersen Møchelbost
Johannes Olsen Ibidem
Joen Johansen Ibidem
Mogens Johansen Ibidem
Knudt Ibidem
Mogenns Jennnsen Ibidem ----/ x dr

(fol.)
Lauritz Tagsetter ----\
Oluff Løffsetter
Pouell Joennsen Møchelbost
Joenn Arnesen Ibm
Oluff Eiluffsen Ibidem
Joen Olsen Ibm
Mogenns Annderssen Ibm
Rasmus Løffsetter
Encken Ibidem
Annders Ødegaard ----/ x dr

Rasmus Eidtze ----\
Mogenns Sanndenes
Quere Tagsetter
Peder Sanndenes
Encken i Eidtze
Oluff Kolgrude
Lasse Sanndenes
Erick Ibidem
Hanns Ibidem
Torgels Ibidem  ----/ x dr


Summa Laterum
Pennche ---- xlx dr (40 dr)
Rugsølff ----- x lod

(3B-1)

Tostenn i Nackenn ----\
Enckenn Sandenes
Clemit i Lijd
Amundt Ibidem
Annders Kobbewog
Oluff Ibidem
Simon Lekanger  ----/ vij dr


Ødegaartzmend

Amundt Tuerberg ---- ij mk


Hussmennd

Joenn Lekanger ---- ij mk
Knudt Skrede ---- ij mk
Oluff Nøckerem ---- ij mk
Lauritz Orsnes ---- ij mk
Annders paa Risse ---- ij mk
Erich Mallenn ---- ij mk
Torbenn Haigeland ---- ij mk
Bodwer Skord ---- ij mk
Amundt Opsall ---- ij mk
Clemitt Ibidem ---- ij mk
Annders Ekerem ---- ij mk
Halffuord Møchelbost ---- ij mk
Joenn Ibidem ---- ij mk
Lauritz %Niels% Pederssen Ibm ---- ij mk
Mogenns Olsen Ibm ---- ij mk
Annders Løffsetter ---- ij mk

(fol.)
Oluff Tagsetter ---- ij mk
Peder Iffuersenn Lijd ---- ij mk
Jacob Skredder Skotteholm ---- o


Fuldlaadtzdrenge

Arne Quall ---- ij mk
Oluff Seuffde ---- ij mk
Jørgenn Lekannger ---- ij mk
Oluff Hoffwoig ---- ij mk
Oluff Ekerem ---- ij mk
Elling Møchelbost ---- ij mk
Iffuer i Backenn ---- ij mk


Halfflaadtzdrenge

Ingelbrett Søffde ---- j mk
Siffuert Eigsund ---- j mk
Rasmus Skor ---- j mk
Jetmunndt Opsall ---- j mk

Summa Laterum
Pennche ---- vij dr (7 dr)
Pennche ---- xiiij dr i markstøcher (14 dr)

(3B-2) 

Oluff Ibidem ---- j mk
Thore Skore ---- j mk
Tore Wigh ---- j mk
Sallmundt Møchelbost ---- j mkWoldenns sckibreide

Knudt Serquidsenn i Lijd ----\
Oluff Joennsenn Eidem
Knudt Ottersen Berkenes
Joenn Pedersenn Eidem
Erich Berkewig
Lasse Ibidem
Enckenn Ibidem
Peder i Lijd
Enckenn i Lijd
Joseph Ibidem ----/ x dr

Rasmus i Berkewigenn ----\
Suenndt Ekerem
Erich Ibidem
Christoffer Ibidem
Niels Lillemark
Colbenn Lijdt
Jetmund Eijdem
Enckenn i Barkewig
Clemit Ekerem
Clemitt Eijdem ----/ x dr

(fol.)

Rasmus Eigsetter ----\
Siffuert Lijschor
Siffuert Kleppe
Amundt Halsenn
Knud Nordall
Knud Haaschalle
Oluff Ibm
Encken øffuer Haaschalle
Iffuer Baardssen Ibidem
Joenn Mørch ----/ x dr

Niels Engsetter ----\
Samund Heltenne
Joenn Rottewatn
Enckenn Bedhough
Effuind Kleppe
Effuind Mørch
Harald Eigsetter
Rasmus Kleppe
Oluff Kleppe
Lasse Engsetter ----/ x dr

Summa Laterum
Pennche ---- xl dr (40 dr)
Pennche ---- j dr i markstøcher (1 dr)

(3B-3)

Brønnilde Kleppe ----\
Henndrich Ibidem
Knudt i Lijd
Colbenn i Bottenn
Bodwer Ibidem
Colbenn Kleppe
Suend Halsenn
Guri Engesetter
Knud Bratteberg
Oluff i Botten ----/ x dr

Jacop Jennsen paa Rottesetter ----\
Rasmus Ibm
Jacob Hamborsett
Simon Wadstenn
Beritte Encke i Ahrwigen
Rasmus Wadstenn
Peder Ibidem
Steiner Furnes
Knudt paa Assen
Erich Grebsnes ----/ v dr x lod sølff

Oluff Hiartte ----\
Vnge Oluff Ibm
Joenn Hunndenes
Erich Wlleland
Jetmund Sellewig
Joenn paa Reite
Dorothea Ibidem
Samund Nes
Morthenn Ibm
Oluff Grødwigh ----/ x dr

(fol.)

Vilhellm Aarsetter ----\
Wnge Wilhellm Ibidem
Johannes Øhrstad
Knudt Ibidem
Oluff Siffuertsen Grødewig
Joenn Olsenn Orsnes
Oluff Hiellebacke
Hanns paa Monen
Botolff Hiellebacke
Suennd i Krogenn ----/ x dr

Joenn i Førde ----\
Knudt paa Leijte
Oluff Mortennsen paa Nes
Oluff Erichssenn Langwatn
Lasse Ibidem
Niels Ibidem
Niels paa Eide
Suenndt Ibidem
Amundt i Gierrisdall
Knudt Ibidem ----/ x dr

Summa Laterum
Pennche ---- xlv dr (45 dr)
Rugsølff ---- x lod (10 lodd)

 
(3B-4) 

Joenn Andersen Nørekaluatenn ----\
Joenn Olsenn Ibm
Joenn Willemsen Sørkaluatn
Oluff Olsenn Ibm
Oluff Engebierg
Magne paa Hollen
Michell Kallewatn
Knudt Assenn
Oluff Tøndall
Lasse i Hollswigenn ----/ x dr

Jetmundt Sunndall ----\
Gunnder Ibidem
Joenn Ibidem
Joenn Johansen Ibm
Pouell i Dybwigen
Rasmus Reijte
Suennd Slottelijd
Annders Suartehammer
Annders i Wigen
Oluff Olssen i Hødalsdall ----/ x dr

Oluff i Follenn ----\
Bodwer Ibidem
Vnge Knud Skinndwigen
gammell Knudt Ibidem
Halffuord i Haawigenn
Joenn Knudssen i Botten
Ingelbrett Biørnsetter
Anna Encke Ibidem
Karenn Ibidem
Oluff Olssen Ibidem ----/ v dr x lod sølff

(fol.)

Salmundt paa Follen ----\
Oluff daa i Høødalsdall
Pouell Ytter Hødall
Oluff Erichssenn Ibidem
Otte paa Wigenn
Joenn Gulichsen i Hødall
Rasmus Ibm
Gulich Røstenn
Salmund i Bottenn
Christoffer i Killenn ----/ x dr

Knudt i Kielle ----\
Lasse Ibiden
Oluff Ibidem
Oluff Arffuesenn i Folleswig
Tore Norbierckedall
Johannes i Nessett
Oluff Biørnesetter
Marritte Encke Ibm
Ingelbrett Nørbirckedall
Simon Ibidem ----/ x dr


Summa Laterum
Pennche ---- xlv dr (45 dr)
Rugsølff ---- x lod (10 lodd)

(3B-5)

Oluff Olsenn Hellesetter ----\
Jetmunnd Løffsetter
Pouell Bierckedall
Saxe Ibidem
Steffenn Ibm
Lasse Bierckedall
Amundt Hellesetter
Enndre Løffsetter
Encken i Seflett
Niels i Strømme ----/ x dr

Rasmus i Strømme ----\
Oluff Ibidem
Knudt i Krongswigenn
Gunnder Folckestad
Amundt Ibidem
Isack paa Medick
Joenn Ibidem
Lasse affganngh
Peder Krongswigh
Knudt paa Brenne ----/ x dr


Niels paa Holte ----\
Iffuer Aasebøø
Oluff Knudsenn Løndall
Knudt Rønnestad
Haagenn Follenn
Enckenn Folckestad
Oluff Pouelsenn Ytterfolckestadt
Rasmus Ibidem
Lasse Ibidem
Gulich Konngswoldt ----/ x dr

(fol.)

Niels Egkerneberg ----\
Einar Ibidem
Oluff Nødwig
Mortenn Strannd
Oluff Swenndsen Roseswig
Iffuer Aasen
Mortenn Rønnestad
Halffuord Strannde
Oluff Erichsenn Roseswig
Oluff Ragnelsetter ----/ x dr

Christoffer i Dalle ----\
Enckenn i Lillebøø
Lasse Espestter
Suend Brune
Johannes Bierckestøell
Aslag i Dalle
Niels Ibidem
Peder Brune
Enndre Ibidem
Johannes Amalfidtzdall ----/ x dr

Summa Laterum
Pennche ---- \j^ct dr (50 dr)

(3B-6) 

Mogenns Steinswigenn ----\
Peder Ibidem
Suennd Ibidem
Tostenn Wasback
Knudt i Amelfod
Jacob Ibidem
Oluff Ibidem
Oluff Mørchestøll
Knudt Axnes
Størcher Lillebøø ----/ x dr

Rasmus Amelfoid ----\
Oluff Mørchestøell
Windtzenns Indsulsetter
Ellinng Ibidem
Arne Axnes
Arne paa Strandensetter
Lasse Lønngenes
Knudt Erichsenn Drageløs
Niels Pedersenn paa Reite
Knudt Lønngenes ----/ x dr

Bodwer Drageløs ----\
Pouell Lillebøø
Rasmus Ytterdragløs
Torbenn Ibm
Reiger Quanngarnes
Erich Drageløs
Rasmus Løffwig
Rasmus Kallesen Ibm
Enckenn i Indsulsetter
Oluff Erichssenn ----/ x dr

(fol.)

Oluff Olsenn Setter ----\
Mortenn paa Nackenn
Oluff Arnesenn paa Hoffuenn
Oluff Mogennsenn Aase
Knudt Wllestad
Rasmus Erlenndsen Reijte
Enckenn i Drageløs
Johannes Ibm
Enckenn i Setter
Erich Ibidem ----/ x dr

Peder Torwigenn ----\
Enckenn i Wllestad
Odde Telsetter
Siffuert i Backenn
Rasmus i Welswigen
Oluff Reigersenn Dragløs
Pouell Skrobenes
Oluff paa Fittenn
Oluff Mortennsenn Lønndall
Enckenn i Fittenn ----/ x dr

Summa Laterum
Pennche ---- \j^ct dr (50 dr)


(3C-1)

Joenn Aase ----\
Oluff i Gierde
Reiger paa Fittenn
Lasse Wllestad
Knudt i Stige
Dirick i Girsdall
Oluff Lauritzenn i Koppenn
Lauritz Pedersenn i Welswig
Joenn Høøstøll
Niels i Oxnerrøenn ----/ x dr

Jacob Jennsenn Øhrenn ----\
Ingelbrett Lønndall
Lauritz Rasmusen Haaschalle
Tidlannd i Lijdenn
Oluff Andersenn Rottewatn
Niels Rottewatn
Goute Settre
Suend Kleppe
Johannes Dalle
Peder Høødalsnes ----/ x dr

Oluff Michelsenn Amelfidzdallenn ---- j dr


Ødegaardtzmend

Amundt Strannd ---- ij mk
Joenn i Øhrenn ---- ij mk
Joenn Dybwigenn ---- ij mk
Michell Skrobebes ---- ij mk

(fol.)
Oluff Morthennsenn Gierde ---- ij mk
Oluff Arnesenn i Nackenn ---- ij mk


Hussmender

Rasmus Morcke ---- ij mk
Oluff Ingesetter ---- ij mk
Pouell Wadsteenn ---- ij mk
Erich Saugmester Føde(?) ---- ij mk
Joenn Skredder paa Reiten ---- ij mk
Annders paa Hunndenes ---- ij mk
Oluff Joennsenn Ossdallen ---- ij mk
Knudt Pouelsenn Folckestad ---- ij mk
Iffuer Lillebøø ---- ij mk
Størcker Knudssen Wlstad ---- ij mk
Arne Hoffuersenn Kielle ---- ij mk


Fuldlaadtzdrenge

Ellinng Lijdt ---- ij mk
Jacob Barkewigh ---- ij mk
Botolff Kleppe ---- ij mk


Summa Laterum
Pennche ---- xxj dr (21 dr)
Pennche ---- x dr i markstøcher (10 dr)

(3C-2)

Joenn Rotsetter ---- ij mk
Rasmus Ibidem ---- ij mk
Biørn Wlleland ---- ij mk
Erich Høødall ---- ij mk
Rasmus Bierchedall ---- ij mk
Peder paa Steenswigen ---- ij mk
Rasmus Løndall ---- ij mk
Kortt Olsenn Stranden ---- ij mk
Simon Mogennsenn Ibidem ---- ij mk
Oluff Ottersen Mørstøffuell ---- ij mk
Knudt Arffuesen Giedsti ---- ij mk


Halfflaadtzdrenge

Annders Engsetter ---- j mk
Peder Rottesetter ---- j mk
Oluff Sunndall ---- j mk
Erich Reitte ---- j mk
Knudt Inder Hødall ---- j mk
Oluff Steenswig ---- j mk
Lasse Ibidem ---- j mk
Oluff Olsenn Dragløs ---- j mk
Christoffer Ekerem ---- j mk
Jetmund Lønndall ---- j mk


Øhrsteins Sckibreide

(fol.)

Erich Melbye ----\
Niels Wolde
Jenms i Festøenn
Samundt paa Melbøø
Oluff Iffuersen Wartoffuell
Oluff Romstrannd
Amundt Ibidem
Eidis Baarstad
Oluff Pedersenn Ibidem
Oluff Anndersenn Ibm ----/ x dr

Joenn Baarstad ----\
Peder Lønge
Rasmus Ibidem
Rasmus Rod
Oluff Melbøe
Tomas Erssdall
Oluff Ibidem
Odde Ibidem
Oluff Joennssen Baarstad
Enckenn Lønnge ----/ x dr


Summa Laterum
Pennche ---- xx dr (20 dr)
Pennche ---- viij dr i markstøcher (8 dr)

(3C-3)

Knudt Rumstrannd ----\
Johannes paa Rodt
Knud Masdall
Find Ibidem
Iffuer Pedersenn Wartoffuell
Oluff Blomsetter
Peder Olsenn Wartoffuell
Halstenn Orschoug
Knud Knudssen Wartoffuell
Iffuer Pedersen Wartoffuell ----/ x dr

Peder Joennsenn Wartoffuell ----\
Knudt Setter
Rasmus Aarschoug
Niels Setter
Tore Wartoffuell
Oluff Bierge
Annund Bierge
Oluff Nederaarsetter
Benntt Aarsetter
Morthenn Ibidem ----/ v dr x lod sølff

Oluff Gutormsen Møchelbost ----\
Gutorm Møchelbost
Asbiørn Møchelbost
Annders Ibidem
Niels Harreidtzsett
Niels Colbensen Ibidem
Peder Busetter
Rasmus i Quien
Oluff Aarsetter
Oluff Busetter ----/ x dr


(fol.)

Knudt Floscher ----\
Tore Ibidem
Oluff Wartoffuell
Iffuer Olsenn Ibm
Oluff Greffwig
Oluff Heggewold
Siffuert i Bøindall
Ranndmo i Nessett
Knudt i Lijdall
Pouell Ibidem ----/ x dr

Amundt Hoffwold ----\
Knudt Halsse
Jetmund Lijdall
Joenn Ibidem
Annders Ibidem
Knudt Iffuersenn Halse
Lauritz Willichssenn Ibidem
Oluff Sanndwig
Rasmus Hoffwold
Oluff Einarback ----/ x dr


Summa Laterum
Pennche ---- xlv dr (45 dr)
Rugsølff ---- x lod (10 lodd)


(3C-4)

Joenn Wijenes ----\
Enndre Lystad
Iffuer Opsall
Iffuer Lystad
Siffuert i Haige
Lasse Ibidem
Ingelbrett Setter
Rasmus Ibm
Arne Ibidem
Enckenn Ibidem ----/ x dr

Oluff Mørck ----\
Iffuer Ibidem
Enckenn Ibidem
Joenn Clemitsen Mørck
Oluff Wenewold
Lasse Ibidem
Rasmus Wigh
Knudt Joenssen Ibm
Størcker Ibidem
Jetmundt Ibidem ----/ x dr

Knudt Olsenn i Wigh ----\
Størcker Ibidem
Oluff Erichssen paa Wille
Steffenn Ibidem
Suend Lystad
Johannes Wille
Arffue i Leenes
Mogenns paa Wille
Oluff Ibidem
Otte Ibidem ----/ x dr

(fol.)

Oluff Gutormsen Engesetter ----\
Hellie Olsen Mørck
Oluff Olssenn Engsetter
Seuoldt i Nobben
Annders i Nobbenn
Størcher Engsetter
Johannes paa Wille
Jetmunnd Mouv
Rasmus Ibidem
Knudt Joennsen Mouv  ----/ x dr

Tore Mouv ----\
Erich Ibidem
Knud Siffuertssen Ibm
Enckenn Britte Ibm
Ingelbrett Ibidem
Colbenn Ibidem
Oluff Ibidem
Rasmus Ibidem
Børge Brunngottenn
Siffuerdt Ibidem ----/ x dr


Summa Laterum
Pennche ---- \j^ct dr (50 dr)


(3C-5)

Joenn Knudsenn ----\
Amundt Ibidem
Knudt Ibidem
Ingelbrett Brungotten
Gunnder Olsenn Ibm
Iffuer Browoldt
Joenn Førische
Arne Borstad
Lauritz Ibidem
Joenn Rebbestad ----/ x dr

Enckenn i Rebbestad ----\
Oluff Føllisdall
Lauritz Aarsetter
Colbenn Khøllaas
Finndt Ør
Jacob Follisdall
Halffuord Ibidem
Michell Øer
Oluff Møchelbost
Ingelbrett i Røsenn ----/ x dr

Jetmunnd Ør ----\
Knud Ibidem
Haldkield Møchelbost
Enckenn Ibm
Oluff Føllestad
Knudt Føllestad
Rasmus Ibidem
Halfford paa Aem
Oluff Andersen paa Reijte
Knudt Iffuersenn Aem ----/ x dr

(fol.)

Annders Aem ----\
Arne Ibidem
Peder Gulichssen Ibidem
Lauritz Brudsetter
Steinar Hoffdenack
Saxe Aem
Knudt Aem
Elling Ibidem
Peder Aem
Morthenn Brødesetter  ----/ x dr

Ellinng paa Watne ----\
Gulich Ibidem
Iffuer Biørdall
Otte Hoffue
Jetmund Sporstøffuell
Niels Sanndwigh
Joenn i Røstenn
Erick Ibidem
Oluff Biørdall
Knudt Biørdall ----/ x dr

Summa Laterum
Pennche ---- \j^ct dr (50 dr)

(3C-6)

Rasmus Krøffling ----\
Suennd Ibidem
Joenn Paa Nøssenn
Joenn paa Mell
Joenn Lauritzenn Ibidem
Peder Hoffdenack
Erich Olsenn paa Aasse
Arne paa Aase
Elling Ibidem
Lauritz Ibm ----/ x dr

Oluff Pouelsenn paa Aase ----\
Knudt i Hoffde
Knud Samunndsen Ibidem
Knudt Ytter Hoffde
Oluff Clemitssenn Biørdall
Rasmus i Røstenn
Rasmus i Hoffde
Gunder Ibm
Joseph Innder Hoffue
Jetmund Backenn ----/ x dr

Knudt Ytterstøffuell ----\
Annders paa Dernes
Jetmunnd paa Biørdall
Amund i Selberwig
Rasmus Sørem
Oluff Denes
Joen Ibidem
Atle Ibidem
Joen Selberwig
Peder Yttersteenes ----/ v dr x lod sølff

(fol.)

Annders paa Sørem ----\
Oluff Steenes
Annders Yttersteenes
Niels i Hoffde
Mogenns paa Meell
Torbenn Ibidem
Oluff gudfastsen Biordall
Eiluff Wattne ----/ viij dr


Ødegaardtzmend

Oluff Nørwartaffell ---- ij mk
Hanns paa Remme ---- ij mk
Joenn paa Lillesaltre ---- ij mk


Hussmender

Oluff Botolffsenn ---- ij mk
Siffuerdt Barstad ---- ij mk
Oluff Setter ---- ij mk
Hanns Barstell ---- ij mk
Karen Ibidem ---- ij mk
Oluff Pedersenn Aem ---- ij mk
Peder Erichssen Møchelbost ---- ij mk
Peder Oluffsen Eigsetter  ---- ij mk


Summa Laterum
Pennche ---- xxxiij dr (33 dr)
Pennche ---- v\j dr i markstøcher (5,5 dr)
Rugsølff ---- x lod (10 lodd)


(3D-1)

Oluff Wenewold Murmester ---- ij mk
Niels paa Willde ---- ij mk
Berritte Brødsetter  ---- ij mk


Fuldlaadtzdrenge

Oluff Setter ---- ij mk
Erich Aarschoug ---- ij mk
Joenn Ibidem ---- ij mk
Christoffer Stennes ---- ij mk
Lauritz Follestad ---- ij mk
Joenn Wigh ---- ij mk
Oluff Sørem ---- ij mk
Oluff Mogennsen paa Ousse ---- ij mk


Halfflaadtzdrenge

Michell Setter ---- j mk
Siffuert Knudssen Melbøø ---- j mk
Oluff Lauritzenn Ibidem ---- j mk
Knudt Gundersenn Barstad ---- j mk
Oluff paa Lønnge ---- j mk
Oluff paa Rod ---- j mk
Oluff Arffuesenn paa Mouv ---- j mk
Rasmus Rebbestad ---- j mk
Jetmund Brødesetter ---- j mkNerrøe sckibreide 


(fol.)
Henndrich Øhrwoig ----\
Rasmus Tierwog
Steffenn Ibidem
Albrett Sanndwig
Annders Kløngsøer
Enckenn i Dybwigenn
Amundt Dragsunndt
Enckenn Ibidem
Oluff Rafftenes
Ludwig Moldtunn ----/ x dr

Hanns Tarbierg ----\
Knudt paa Hielle
Johann Løffsett
Peder Slettebacke
Peder Rafftesetter
Dirich Moltunn
Ellinng Løsetter
Arne paa Hede
Oluff Ibidem
Enckenn i Stocksetter ----/ x dr

Summa Laterum
Pennche ---- xx dr
pennche ---- vii\j dr j mk i markstøcher

(3D-2)
Oluff Gote ----\
Oluff Gierde
Villem Stocksetter
Rasmus Ibidem
Ingelbrett Sandanger
Arne Haffsuoll
Anna Encke Ibidem
Enckenn i Gierde
Berritte Encke Ibidem
Peder Sanndanger ----/ x dr

Biørn Røsetter ----\
Rasmus Hoffue
Aschild Hoffue
Annders Ibidem
Oluff Innderhoffue
Enckenn i Sanndanger
Halffuord paa Hoelle
Encken Røsett
Siffuerdt Myrenn
Mogenns i Haigenn ----/ x dr

Einar Wigh ----\
Halffuord Møchelbost
Joenn Ibidem
Iffuer Ibidem
Simon Søvr
Lasse Ibidem
Niels Søhvr
Rasmus Hoffue
Siffuerd Lillebøenn
Enckenn Ibidem ----/ v dr x lod sølff

(fol.)
Oluff Setter ----\
Annders Ibidem
Oluff Halduordssen Møchelbost
Erich Offuerwold
Anndre Brecke
Ingeborg Enckesetter
Enckenn Ibidem
Simon Ibidem
Mattis Ibidem
Ennder Bøø ----/ v dr x lod sølff

Mogenns Allmestad ----\
Annders i Wogenn
Knudt Allmestad
Knudt i Wigenn 
Oluff Skouge
Steinar paa Holler
Enckenn Ibidem
Hanns Sellesetter
Oluff Ibidem
Tore Rottschor ----/ x dr 

Summa Laterum
Pennche ---- xl dr
Rugsølff ---- xx Lod

(3D-3)
Lensmannd i Sandwig ----\
Oluff Ibidem
Pouell paa Knøtt
Knudt Ibidem
Iffuer Moltunn ----/ x lod sølff


Wed Siøsiden

Villick Kobberstad ----\
Knudt Tenge
Erick Kobberstad
Joenn Skorpenn
Jetmund Ibidem
Lasse Kobberstad
Oluff Qualsunnd
Pouell Ibidem
Enckenn Ibidem
Elling paa Teige ----/ xv dr

Peder Quallswig ----\
Erich Nederlannd
Oluff Wolsunndt
Siffuertt Qualswig
Siffuert Ingelbretsenn Ibidem
Rasmus Ibidem
Oluff Ibidem
Encken Ibidem
Peder Wolsunnd
Rasmus Ronde ----/ xv dr

(fol.)
Jenns Rannde ----\
Kortt Guxøer
Knud Ibidem
Oluff Ibidem
Annders i Siøwig
Clemitt Rannde
Suenndt Rannde
Joen Rande
Amunndt Rimøen
Knudt Walsunndt ----/ xv dr

Peder Michelsenn Rimøen ----\
Peder Leene
Ellinng Ibidem
Modenns Leene
Joenn Ibidem
Lauritz Ibidem
Rasmus Ibidem
Mogenns Tordsen Ibidem
Knud Sannde
Jacob Nerrøe ----/ xv dr

Summa Laterum
Pennche ---- \j^ct x dr (60 dr)
Rugsølff ---- x lod   (10 lodd)

(3D-4)
Peder Flogsunndt ----\
Oluff Bierg
Oluff Boduorsenn Ibm
Knudt Ibidem
Lauritz Ibidem
Johannes Reijte
Annders i Fossennwoig
Saxe Woige
Annders Eigsunndt
Knudt i Wigenn ----/ xv dr

Colbenn Eigsunndt ----\
Endre Espesetter
Ingelbrett Wigenn
Iffuer Frøste
Einar Torwigenn
Enckenn i Eigsbøø
Knudt i Rørenn
Oluff i Torwigenn
Jacob Frostewoig
Ellenn Encke Bøø ----/ xv dr

Annders Bøø ---- i\j dr
Oluff Ibidem ---- i\j dr

Hussmender

Peder Leene ---- iij mk
Salmund paa Reijte ---- iij mk
Saxe Nerrøe ---- iij mk

(fol.)
Fuldlaadtzdrenge uid Siøsidenn

Knudt Rannde ---- iij mk
Knudt Guxøren ---- iij mk
Jetmunnd Innder Leene ---- iij mk

Halfflaadtzdrenge uid Siøsidenn

Erich Anndersenn Nerrøe ---- i\j mk
Oluff Nederlannde ---- i\j mk
Steinar Kobberstad ---- i\j mk
Oluff Størchersenn Nedrberg ---- i\j mk
Peder Halstennsen Rimøen ---- i\j mk
Hanns Rimøenn ---- i\j mk

Hussmend

Oluff Øhrwoig ---- ij mk
Henndrich Sanndswig ---- ij mk
Einar Ibidem ---- ij mk
Gulich Sandesetter ---- ij mk
Gunnder Bentssen Skomager ---- ij mk

Fuldlaadtzdrenge 

Størcher Tierwoig ---- ij mk
Niels Stocke ---- ij mk

Summa Laterum

Pennche ---- xxxiij dr
pennche ---- x dr j mk i markstøcher

(3D-5)
Knudt paa Rosetter ---- ij mk
Pouell Møchelbost ---- ij mk
Oluff Sanndwig ---- ij mk
Peder Moltunn ---- ij mk
Rasmus Øhrwoig ---- ij mk

Halfflaadtzdrenge 

Johannes Gierde ---- j mk
Lasse Torbergh ---- j mk
Oluff Joensenn Øhrwoig ---- j mk


Wllsteins sckibreidt

Gulich Branndall ----\
Oluff Ibidem
Oluff Helliesenn i Suldall
Knud Ibidem
Siffuert Ibidem
Peder Bramdall
Oluff Olsenn Ibidem
Wilhelm Ibidem
Oluff Olsenn Sullenn
Gunnder i Backe ---/ x dr

(fol.)
Oluff Suenndsenn i Sunde ----\
Oluff Rasmussen i Brebye
Niels i Backenn
Oluff Kierckebøenn
Otte Nesett
Annders i Suldenn
Lasse Ibidem
Rasmus Tornes(!)
Jacob i Wogenn
Lauritz i Aasett ---/ x dr

Peder i Wogenn   ----\
Anders i Kroshaffn
Samundt i Lijdenn
Niels Jørenndall
Oluff i Lijdt
Oluff Engeshor
Peder i Hoffuenn
Ingelbrett Allme
Peder Lijdsetter
Helge Ibidem ---/ x dr

Summa Laterum 
Pennche ---- xxx dr
pennche ---- iij dr j mk i markstøcher


(3D-6)
Lauritz Allme ----\
Oluff Olsenn Ibidem
Jonn Quamme
Oluff Snipssøer
Oluff Nødsetter
Knudt Wllsett
Niels Quamme
Rasmus Skor
Siffuert Snipsøer
Annders Nødsetter ---/ x dr

Harald Harreidt ----\
Harald Olsenn Ibidem
Oluff Seualdsenn Ibidem
Knud Ibidem
Peder Ouffre
Aschell Piilschoug
Oluff Harreid
Oluff Rødsett
Oluff Ibidem
Tore Ibidem ----/ x dr

Knud Ouffuerlijd ---\
Pouell i Hoffde
Ingelbrett Hoffde
Joen Øffre
Peder Kalholle
Mogenns i Backen
Oluff Ibidem
Oluff Mennsetter
Niels Haaback
Ammund Grimbstad ----/ x dr

(fol.)
Oluff Holstadt ---\
Oluff Arnesenn Teige
Oluff Hoffle
Torbenn Biørstad
Knudt Wlstad
Knudt Grimstad
Knud Mogennsen Ibidem
Enckenn Ibidem
Johannes Bøgsetter
Kristi Encke Ibidem ----/ x dr

Pouell i Mørckenn ---\
Joenn Ibidem
Oluff i Hoelle
Jetmund Bøgsetter
Lasse i Hoffde
Annders Risse
Oluff Nøfstad
Oluff Ibidem
Peder Rijse
Knudt Risse ----/ x dr

Summa Laterum
Pennche ---- \j ^ct dr (50 dr)

(3E-1)
Niels Løsett   ----\
Joenn Fielde
Enckenn Ibidem
Amundt Houseker
Halffuord Housetter
Niels Hammerstøll
Pouell Hoffle
Rasmus Fielde
Knud Stølle
Oluff Hoffsetter ----/ x dr

Oluff Jempt i Haadall  ----\
Peder Ibidem
Wilhellm Suaren
Niels Myre
Rasmus Ibidem
Oluff Haem
Oluff Olsenn Haadall
Tore Molschre
Enkenn i Haaem
Colbenn Ringstad  ----/ x dr

Knud i Bottenn ----\
Lasse Garsull
Oluff Ibidem
Oluff Hegsunndt
Serque Ibidem
Enckenn i Ringstad
Rasmus Garnes
Siffuert Ibidem
Knud Ibidem
Lasse Ibidem ----/ x dr 

(fol.)
Erich Demmesund  ----\
Jørgenn Sundtzgottenn
Colbenn Eidtzwogen
Gulich i Dimmen
Arne Ibidem
Enkenn Gorsull
Enkenn Hagsunndt
Enkenn Sunndtzgottenn
Iffuer Eidtzwoig
Aslag Eidzwoug ----/ x dr 

Gunder i Demmenn ----\
Oluff Gundersenn
Niels Ibidem
Lasse i Hattleøenn
Ingelbrett Woge
Siffuert i Hatleøenn
Jenns Ibidem
Oluff Mogennsen Strandbøe
Niels Wigh
Gunnder Ibidem ----/ x dr 

Summa Laterum
Pennche  ---- \j^ct dr (50 dr)

(3E-2)
Aage Sødenes ----\
Einar Sødenes
Jetmunndt Ibm
Jonn Housetter
Oluff i Wig
Tore Fierringer
Oluff Ousnes
Ingelbrett Ibidem
Knud Ibidem
Siffuert Ibidem ----/ x dr

Rasmus Ousnes ----\
Siffuert paa Skede
Rasmus Ibidem
Elling Ibidem
Annders Wlstenn
Hoffuer Wlstenn
Enckenn i Ousnes
Suitzer i Øenn
Amundt paa Watne
Annders Rasmussen Wlsteen ----/ x dr

Joenn Wlsteenn ----\
Oluff Ibidem
Lauritz Wlstenn
Gutorm Ibm
Michell Ibm
Oluff Knudsen Ibidem
Iffuer Fløø
Erich Ibidem
Tore i Roppen
Knud i Fløø ----/ x dr

(fol.)
Halffuord Fløø ----\
Oluff Ytterfløø
Oluff Olsenn Ytterfløø
Niels Fløø
Steinar Ibidem ---/ v dr i march støcher

Ødegaardtzmend

Lasse i Kløffuenn ---- ij mk

Huss mender 

Lasse Sullenn ---- ij mk
Oluff Olsenn ---- ij mk 
Lase Quamme ---- ij mk
Enckenn i Nederlijd ---- ij mk 
Hanns Snipsøer ---- ij mk
Oluff Gierde ---- ij mk
Oluff Rinngstad ---- ij mk
Enndre Demmnesund ---- ij mk 
Annders i Roppenn ---- ij mk
Lasse i Woige ---- ij mk
Tore Sødenes ---- ij mk
Rasmus Myre  ---- ij mk
Seuald Rijse ---- ij mk

Summa Laterum 
Pennche ---- xxx dr
Pennche ---- xij dr i marchstøcher

(3E-3) 
Oluff Staall i Bredwig ---- ij mk
Pouell i Stranndebøø ---- ij mk
Niels i Wigh  ---- ij mk
Christoffer i Lijd ---- ij mk

Fuldlaadtzdrenge

Oluff Sunndtzgottenn  ---- ij mk
Peder Ytterfløø ---- ij mk
Iffuer Wlstenn ---- ij mk
Arne Fløø  ---- ij mk
Harall Jørenndall ---- ij mk
Joenn Nederlijd ---- ij mk
Siffuert Nørrangsett ---- ij mk
Frederich Wlstenn  ---- ij mk

Halfflaadtzdrenge

Rasmus Wlsteenn ---- j mk
Gutorm paa Hollstad ---- j mk
Gunnder i Dimmen ---- j mk


Borgunnd schibreide
(fol.)

Annders Quasnes ----\
Peder Oluffsenn Sollwoig
Anders Sunde
Eijluff Ibidem
Halffuord paa Eide
Erich Sunde
Joenn Lervoig
Iffuer Weigbust
Knud Ibidem
Enckenn paa Hoffue ----/ x dr

Oluff paa Musseide ----\
Oluff i Toldenn
Arne i Hombelenn
Oluff Ibidem
Oluff Wrede(?)
Knudt Musseide
Peder Rørstad
Hoffuer Ibidem
Mogenns i Wogenn
Rasmus i Backenn ----/ x dr

Summa Laterum 
Pennche ---- xx dr (20 dr)
pennche ---- vi\j dr j mk i marchstøcher (6,5 dr 1 mk)

(3E-4) 
Peder paa Flisse ----\
Lauritz Sollwoig
Enckenn i Melluer
Lasse Hallstad
Joenn Slemming
Rasmus Salterrør
Amund Ekrem
Rasmus Ibidem
Ingelbrett Badenes
Enckenn i Ekrem ----/ x dr

Knud i Hessen ----\
Johannes Ibidem
Joenn Galiewoig
Oluff Eide
Brite Encken i Hessen
Annders i Hollen
Oluff paa Waage
Lasse Brattehoug
Joen Ibidem
Lasse Hiellingsett ----/ v\j dr ix lod sølff

Joenn Skarbøenn ----\
Pouell Ibidem
Clemit i Aspem
Ingelbrett Lillenørffue
Ranndmo Ibidem
Siffuert i Hessenn
Peder Skarbøenn
Jenns i Woldzdall
Annders Lillenørffue
Arne Stornørffue ----/ x dr

(fol.)

Ranndmo Gesse ----\
Lasse Leijerstad
Iffuer Ibidem
Samund Aase
Peder Hattle
Peder i Fyllinngen
Oluff Brethoug
Peder Dybwigenn
Enckenn i Brattwigen
Rasmus Nørffue ----/ x dr

Mogenns paa Hogh ----\
Oluff Ibidem
Iffuer Grødebust
Hanns Ibidem
Ingelbrett paa Møchelbost
Størcher Hoffseid
Bertell Ibidem
Knud paa Nes
Annders Ibidem
Ingelbrett paa Grimstad ----/ x dr

Summa Laterum
Pennche ---- xlv\j dr (45,5 dr)
Rugsølff ---- ix lod   (9 lodd)

(3E-5) 

Clemit paa Wolstad ----\
Niels paa Lorrem
Jetmunnd paa Wolstad
Oluff i Slotzwigenn
Hogne Ibidem
Oluff Wolstad
Peder Gierde
Oluff i Hoffem
Knud Grødebust
Vnge Jacob Sperr ----/ x dr

Peder paa Møchelbostad ----\
Oluff Aarsetter
Jacob Skott i Wig
Peder Qualsteen
Otte paa Stacke
Johannes i Wigh
Kalff i Wigh
Peder Spere
Alff Ibidem
Størcher Stacke ----/ x dr

Knud Allwigenn ----\
Jacob Ølswigen
Oluff Walstrand
Enckenn Rørsetter
Ellinng Rørsetter
Annders paa Rod
Størcher Safftesunnd
Seuffrenn Ibidem
Gunder Gidske
Lasse Ibidem ----/ x dr

(fol.)

Peder paa Blinndem ----\
Joenn Weigsunnd
Iffuer Blinndem
Størcher Ibidem
Knudt Eikornes
Salmund i Furqøen
Lasse Ibidem
Erich Giedsti
Gunnder Aase
Siffuert Ibidem ----/ x dr

Joenn Nedergottenn  ----\
Erich Røswold
Knud Embelenn
Elling Ibidem
Eiluff Østrem
Jetmund Ekernes Ødegaard
Knud Blinndesnes
Simon Ibidem
Erich Blinndem
Siri enke i Flesnes ----/ x dr

Summa Laterum
Pennche ---- \j^ct dr (50 dr)

(3E-6) 

Peder Mogerhollm ----\
Clemit i Mogerhollm
Erich Axellenn
Enndre Ibidem
Rasmus Embelenn
Pouell i Woigen
Lasse Mygholle
Lauritz i Hassle
Knud Ibidem
Einar Ibidem ----/ x dr

Engull Embelen  ----\
Lasse Ibidem
Oluff Ibidem
Erich Østrem
Erichen(?) Røswold
Oluff Rørsetter
Knud paa Hassellreite
Oluff paa Mygholle
Enckenn Ibm
Jenns i Nackenn ----/ x dr

Oluff Bierg ---- iiij mk
Niels Sollwoig ---- iiij mk

Wid siøsidenn
(fol.)

Ingelbrett Allnes  ----\
Baard Ibidem
Peder Oluffsen Ibm
Ingelbrett Joensen Ibm
Randmo Ibidem
Seuffrenn Ibidem
Lasse Ellingsen Gudøen
Johannes Ibidem
Knudt Ellinngss Ibidem
Clemit Ibidem ----/ xv dr

Oluff Godøenn ----\
Clemit Ibidem
Enckenn Ibidem
Knud Ibidem
Oluff Olsen Ibidem
Pouell Dyffue
Clemitt Tossen ----/ x\j dr


Hussmend uid siøsiden

Oluff Baardsen Gudøenn ---- iij mk
Iffuer Ibidem ---- iij mk
Johannes Ibidem ---- iij mk
Oluff Allnes ---- iij mk
Høiger paa Weigbust ---- iij mk

Summa Laterum
Pennche ---- xlv\j dr (45,5 dr)
pennche ---- v\j dr j mk i markstøcher (5,5 dr 1 mk)

(4A-1)
Fuldlaadtzdrenge uid siøsiden

Oluff Allnes ---- iij mk
Oluff Salmundsen Ibm ---- iij mk


Halfflaadtzdrenge uid siøsiden

Johannes i Haige  ---- i\j mk


Ødegaardtzmend till landtz

Enckenn i Nackenn ---- ij mk
Ingelbrett paa Jelle ---- ij mk
Peder paa Reijte ---- ij mk
Oluff Hattle wed Oustrem ---- ij mk
Hanns Erichssen i Tommesnes ---- ij mk
Joenn Wogenes ---- ij mk
Oluff Woghe ---- ij mk
Knud Blinndem ---- ij mk
Peder Bierg Ødegaardt ---- ij mk
Claues Skredder Homblenn ---- ij mk
Sanndwig Ødegaard wed Moue ---- ij mk

Hussmender

Johannes i Haige ---- ij mk
Hanns Weigbust ---- ij mk
Lasse paa Reite ---- ij mk
Lauritz Konngshoug ---- ij mk
Jenns i Woigenn ---- ij mk
Oluff Dybwigenn ---- ij mk
Oluff paa Weide ---- ij mk

(fol.)
Oluff Flisse ---- ij mk
Eiluff Gadøenn ---- ij mk
Peder paa Homellen ---- ij mk
Oluff i Hattleøenn ---- ij mk
Tostenn paa Hoffue ---- ij mk
Rasmus Holle ---- ij mk
Pouell Murmester ---- ij mk
Rasmus Wolsdall ---- ij mk
Mogenns Nørffue ---- ij mk
Biørn i Hessenn ---- ij mk
Biørn Snedicher ---- ij mk
Christoffer Spere ---- ij mk
Oluff Ølswig ---- ij mk
Peder Larem ---- ij mk
Knud Haige ---- ij mk
Erlennd Sunnde ---- ij mk
Annders Kalffsen Wig ---- ij mk

Summa Laterum 
Pennche ---- xix dr i\j mk i marchstøcher (19 dr 1,5 mk)

(4A-2) 

Knud Blindem ---- ij mk
Niels Fyllwig ---- ij mk
Annders Bierg ---- ij mk
Tore Stacke ---- ij mk
Jørgenn Alsunndt ---- ij mk
Enckenn i Stornørffue ---- ij mk

Fuldlaadtzdrenge

Jetmund Spere ---- ij mk
Oluff paa Hoffue ---- ij mk
Helge Gierde ---- ij mk
Rasmus Grødebost ---- ij mk
Oluff Møchelbost ---- ij mk
Arne Leijerstad ---- ij mk
Lauritz paa Gaasi ---- ij mk
Oluff Ibidem ---- ij mk
Johannes Mogerhollen ---- ij mk
Annders Kalffuestad ---- ij mk
Enn drenng i Ølswig ---- ij mk
Oluff Molluer ---- ij mk
Peder Diffuenn ---- ij mk
Annders Skarbøe ---- ij mk

Halfflaadtzdrenge

Pouell Dybwig ---- j mk
Peder Blinndem ---- j mk
Knud Røssewold ---- j mk

(fol.)
Ingelbrett Møchelbost ---- j mk
Hanns paa Ness ---- j mk
Oluff paa Lillenørffue ---- j mk
Samund Nørffue ---- j mk
Siffuertt Sollewoig ---- j mk
Erich paa Hoffue ---- j mk
Oluff Fylling  ---- j mkJørgennfiordtz schibreide

Rasmus Suarteback ----\
Peder Klusetter
Oluff Suarteback
Oluff Tue
Pouell Ytter Hordexwig(?)
Annders Kursetter
Enckenn i Hoffue
Enckenn i Gierde
Lasse Myrsett
Oluff Ibidem ----/ x dr

Summa Laterum 
Pennche ---- x dr (10 dr)
Pennche ---- xii\j dr i marchstøcher (12,5 dr)

(4A-3) 

Ellinng i Hunndewigenn ----\
Annders Giffnes
Størcher Hunndewigenn
Peder Wdwig
Ender Hunndewigenn
Oluff Hunndewigenn
Hanns Smed i Mollobenn
Mogenns Giffnes
Anders Strandebøen
Jetmund Ibidem ----/ x dr

Knudt Wrcke  ----\
Amund Ibidem
Lasse paa Nes
Erich Trandall
Knud Ibidem
Anders Ibidem
Enckenn Rødming
Samund paa Lekenes
Peder paa Wrcke
Anders Ibidem  ----/ x dr i marckstøcher

Knud Amundsen ----\
Peder paa Moued
Steiner Gierde
Anders Wrke
Kield paa Klock
Peder Hanlekenn
Christoffer Ibidem
Jetmund Ibidem
Oluff Seise
Oluff Iffuersen Ibidem ----/ x dr

(fol.)

Iffuer Øe ----\
Jetmund Noranger
Peder Offuerrøe
Mogenns Skulstad
Jep Skulstad
Enckenn Ibidem
Oluff Norannger
Oluff Ellingsen Ibidem
Samund Wijdall
Størcher Ibidem  ----/ x dr

Annders Erichsen paa Holle ----\
Knud Knudsen paa Lerre
Steffenn Widall
Oluff Ibidem
Lauritz Ibidem
Enckenn Ibidem
Oluff Anndersenn Ibidem
Enckenn Holle
Enckenn Lere
Vng Knud paa Sellere ----/ x dr i marckstøcher


Summa Laterum 
Pennche ---- xxx dr
pennche ---- xx dr i marchstøcher

(4A-4) 

Siffuerdt Ackre ----\
Oluff paa Biercke
Simon paa Ackre
Enchenn paa Bierke
Oluff Ibidem
Peder paa Nedersøffde
Annders Ibidem
Peder Hannsen Ibidem
Joenn Ibidem
Endre Ibm ----/ x dr

Niels Søffre ----\
Oluff Skraastad
Knudt paa Mørch
Christi Encke paa Skiestad
Rasmus i Mørchen
Oluff Setter
Størcher Findenes
Jetmund Rødstad
Peder Finndenes
Halffuord Rørstad ----/ x dr

Knud Hustad ----\
Peder Mouv
Einar Skor
Oluff Hustad
Peder Ibidem
Knud Haraldsen Hustad
Jetmund Hustad
Oluff Arnesen paa Mouv
Oluff Joennsen Ibidem
Engelbrett Ibidem ----/ x dr

(fol.)
Iffuer Quist ----\
Gudfast Ibidem
Synnuffue Mouv
Ammundt Quiste
Oluff Ibidem
Peder Ibm
Ingelbrett Ibidem
Lauritz Aarsetter
Oluff Ibidem
Oluff Pouelsenn ----/ x dr i march støcher

Einar Regedall  ----\
Joenn Waldsetter
Oluff Trøgsetter
Niels Ibidem
Siffuert Regedall
Enckenn Ibidem
Gudfast i Slettedall
Mogenns Ibidem
Lauritz Walsetter
Simonn paa Wille  ----/ x dr

Summa Laterum 
Pennche ---- xl dr
Pennche ---- x dr i marchstøcher

(4A-5) 

Oluff paa Wille  ----\
Peder Frølannd
Joenn paa Wille
Størcher Wagelsetter
Samund paa Stacke
Lasse Ibm
Knudt Ibm
Oluff Frølannd
Jetmund Agelstad
Oluff Ibidem  ----/ x dr

Iffuer Aareschoug  ----\
Oluff Rise
Niels Agelstad
Steinar Agelstad
Peder paa Hoelle
Effuind paa Rise
Oluff Arnesen Ibidem
Enchenn Ibidem
Peder Nielsenn Ibidem
Peder Sebye ----/ x dr

Amund Stordall ----\
Oluff Ibidem
Mortenn Ibidem
Henndrich Ibidem
Oluff Sebye
Peder Støffsetter
Knud Ibidem
Pouell Ytterstranndall
Oluff Ibidem
Knudt Ibidem ----/ x dr

(fol.)
Peder Baardsenn Øhrenn ----\
Erich Ibidem
Størcher Arsnes
Joenn Ytterstanndall
Peder Aarsnes
Enckenn Ibidem
Lauritz Salterrøenn
Pouell Skaarbøen
Enckenn Skaarbøenn
Marritte Buckschind ----/ x dr

Jetmund Sebye ---- j dr
Erich paa Wrcke ---- j dr
Peder Skiaastad ---- j dr

Hussmender

Oluff Joennsenn Skulstad ---- ij mk
Enndre Nørannger ---- ij mk
Niels Skulstad ---- ij mk
Oluff Steenes ---- ij mk
Iffuer Ibidem ---- ij mk
Enndre Medwed ---- ij mk
Peder Rødning ---- ij mk


Summa Laterum 
Pennche ---- xliij dr (43 dr)
Pennche ---- iii\j dr i marchstøcher (3,5 dr)

(4A-6)

Størcher paa Nes ---- ij mk
Niels Anndersenn Wrcke ---- ij mk
Tore Aarsetter ---- ij mk
Erich Rijse ---- ij mk


Ødegaardtzmend

Ellinng Hoffue ---- ij mk
Arne Axellenn ---- ij mk
Oluff Gierde ---- ij mk
Rasmus Gierde ---- ij mk
Niels paa Eijde ---- ij mk
Rasmus Ystenes ---- ij mk
Salmund paa Ytterstandall ---- ij mk
Lasse Holle ---- ij mk
Tones Klobbenes ---- ij mk
Enckenn i Aspeschoug ---- ij mk
Christoffer Tudtwigen ---- ij mk
Ingelbret Areschoug ---- ij mk
Jacop paa Frølannd ---- ij mk
Gulich paa Skullestad ---- ij mk
Halffuord Rønnstad ---- ij mk


Fuldlaadtzdrenge

Siffuert Sebye ---- ij mk
Enndre i Øenn ---- ij mk
Arne Skiastadt ---- ij mk
Henndrich Norannger ---- ij mk

(fol.)

Rasmus Stanndall ---- ij mk
Ranndmo Wijdall ---- ij mk
Joenn Wijdall ---- ij mk
Oluff Wijdall ---- ij mk
Peder Lerre ---- ij mk
Knud Pedersenn paa Norannger ---- ij mk
Joenn Rijsse ---- ij mk
Oluff Hustad ---- ij mk

Halfflaadtzdrenge

Arne Hunndewig ---- j mk
Halffuord Ibidem ---- j mk
Oluff Geffuenes ---- j mk
Arne paa Wrcke ---- j mk
Jacob Mouwe ---- j mk
Størcher Ibidem ---- j mk


Summa Laterum 
Pennche ---- xvij dr i marchstøcher (17 dr)

(4B-1) 

Niels paa Sellerette ---- j mk
Erich Frølannd ---- j mk
Gunnder Mørch ---- j mk
Einar Holle ---- j mk
Rasmus Tuswigenn ---- j mk
Størcher paa Wille ---- j mk
Annders Inderstrandall ---- j mk
Dalle schibreidt

Oluff Offuer Dyrkorn ----\
Arne Neder Dyrkorn
Jetmund Offuer Dyrkorn
Niels i Gierde
Sebiørn i Florem
Iffuer paa Skoddenn
Oluff paa Skoddenn
Halstenn paa Fellett
Lauritz paa Bergh
Ellinng Hammer ----/ x dr

(fol.)

Jacop paa Holle  ----\
Ellinng Ibidem
Rasmus Kierckebøø
Mogenns paa Wennj
Hanns paa Hoffue
Niels Quamme
Knud Bursenndall
Lasse Mebust
Knud Ibidem
Rasmus Offuerbust ----/ x dr

Peder Wennj ----\
Niels Offuerbostad
Børge paa Storenn
Mogenns paa Medbust
Halffuord Ibidem
Oluff Tordsenn Offuerbust
Oluff Ibidem
Oluff Pedersenn Ibidem
Sebiørn paa Mouv
Peder paa Holte ----/ x dr

Summa Laterum 
Pennche ---- xxx dr (30 dr)
pennche ---- i\j dr j mk i marchstøcher (1,5 dr 1 mk)

(4B-2) 

Oluff paa Holte ----\
Jacob paa Mouv
Knud paa Storenn
Steiner paa Joswold
Knud Ibidem
Lasse paa Stoffdall
Mogenns Ibidem
Johannes paa Lijd
Halfuord paa Tilberg
Niels paa Ollnes ----/ x dr

Alff paa Løffsett ----\
Peder paa Remme
Ellennd paa Røsetter
Enckenn paa Stoffsett
Peder paa Ringsett
Tostenn paa Sellebotten
Sauffrenn paa Øij
Rasmus paa Lijem
Knudt paa Ekrem
Oluff Pedersenn Øegaardenn ----/ x dr i march støcher

Knud paa Offre ----\
Joenn Amsack
Encken Ouffre
Oluff Knudsenn Ibm
Lase paa Lijdt
Tomes paa Lijd
Oluff Hollomhals
Steinar Vndersack
Knud i Graa
Clemitt Ophaige ----/ x dr 

(fol.)
Oluff Oxwigenn ----\
Oluff i Wigenn
Peder i Ophaige
Ellennd Oxwigenn
Knud Husgierde
Knud Skierbøø
Sergue Hellesenn
Oluff Ibidem
Annders Ibidem
Pouell Ibidem ----/ \x dr \j dr i march støcher

Knud Salmundsenn Køllaas ----\
Peder i Haige
Halffuord Ødegaard
Rasmus Kiøllaas
Colbenn Ibidem
Baard Haige
Ingelbrett paa Oxe
Niels Baarsti
Halstenn Fremmerheus
Helge paa Drage ----/ x dr

Summa Laterum 
Pennche ---- xxx\x dr (39,5 dr)
pennche ---- x\j dr i marchstøcher (10,5)

(4B-3) 

Niels paa Sunnde ----\
Erich Ibidem
Ingelbrett Ibidem
Enngelbrett Lauritzssen Ibidem
Enckenn i Haaborstad
Ellinng Ibidem
Knud Fremmer Haabustad
Steffenn Hellestad
Peder Ibidem
Oluff Pedersenn Ibidem ----/ x dr

Tore Hellestad ----\
Oluff Fremmer Hellestad
Tostenn Gierde
Joenn Rørsetter
Knud Ibidem
Lasse Hemmerfervstad
Oluff Knudssenn Ibidem
Oluff Ibidem
Joenn Fremmerferelstad
Tostenn Ibidem ----/ x dr

Peder Ouffuerwold ----\
Niels Møchelbostad
Haldkield Rørenn
Annders Ibidem
Rasmus Offuerwold
Oluff Ibidem
Oluff Knudsen Ferelstad
Enckenn Embedall
Oluff Ibidem
Peder i Øenn ----/ x dr

(fol.)

Joenn Furrsetter ----\
Oluff i Lijenn
Enngelbret Engsetter
Benndigt i Øenn
Oluff Møchelbost
Steffenn Ibidem
Pouell Engesetter
Hanns Furesetter
Peder paa Lanngelouw
Joenn Ibidem ----/ x dr

Amundt Rinngstad ----\
Peder Slyngstad
Oluff Rinngstad
Siffuertt Ibidem
Tore Ibidem
Joenn Engesetter
Vnge Ingelbrett Ibm
Erich Furesetter
Lasse samme stedez
Salmonn paa Lanngelouw ----/ x dr

Summa Laterum 
Pennche ---- \j^ct dr (50 dr)

(4B-4)

Elling Lanngelouw  ----\
Knud Fosse
Johannes Ibidem
Oluff i Hammer
Engelbrett Drage ----/ v dr

Gulich Waxwig  ----\
Annders Ibidem
Amundt Reijte
Christoffer Solim
Knudt i Haalle
Niels Wijsetter
Jenns Wisetter
Oluff paa Hielle
Tore Wisetter
Ingelbrett Setter ----/ x dr i smaa pennche regnit 33 sk ??[teikn] paa huer daller

Vng Oluff Stadim ----\
Bodwor Korsbreck
Peder Hoffue
Vng Gunder Hoffue
Enckenn i Øe
Oluff Ibidem
Antonius Korsbreck
Oluff Aase
Enckenn Ibidem
Rasmus Hellebost ----/ x dr

(fol.)

Oluff Lanngelannd ----\
Ingelbrett Stadim
Matz Hellesyltt
Enckenn Ibidem
Knudt Rinndall
Johannes Ibidem
Samund Ødegaard
Knud Lanngelannd
Frederich Ibidem
Knudt Rogestad ----/ ij dr viij dr i smaapennche regnit 33 sk ??[teikn] paa huer daller

Rasmus Trogestad ----\
Annders Trunndstad
Colben Rørhus
Lauritz Ibidem
Annders Lillebøø
Oluff Trunndstad
Iffuer Setter
Arne paa Nebbenn
Knud paa Lyam
Oluff Kiellesti ----/ x dr

Summa Laterum 
Pennche ---- xxvij dr (27 dr)
pennche ---- xviij dr i smaapennche (18 dr)

(4B-5)

Joenn paa Nederlijam ----\
Lauritz paa Stocke
Jacob Aggelstad
Lauritz Oraam
Antonius Horffuedrag
Peder Syltwig
Serqued Møll
Knudt Aarsetter
Arne Setter
Siffuertt Homlenn ----/ x dr

Oluff Grannde ----\
Oluff Marracker
Peder Ibidem
Arne Wennj
Clemitt Westeraas
Oluff Houlle
Steinar Ibidem
Vng Oluff Ibidem
Oluff Flydall
Enckenn Ibidem ----/ x dr

Elling paa Lønnge ----\
Oluff paa Aase
Engelbrett Linnge
Haldor Ibidem
Knudt Aase
Niels paa Ordenn
Clemitt Ibidem
Peder Ibm
Jacob Ødegaard
Lauritz Mori  ----/ x dr

(fol.)

Joenn Jempt  ----\
Simonn Wrdj
Oluff Lauritzenn Waldall
Vnge Lauritz Waldall
Oluff Erichsenn Ibidem
Vng Oluff Ibidem
Knudt Walldall
Barbra Encke Ibidem
Seuffrenn Ibidem
Oluff Torkelsenn ----/ x dr

Ellinng paa Annos ----\
Ellinng Ibidem
Mogenns Møchelbost
Jacob Ibidem
Oluff Gierde
Ingelbrett Ødegaard
Peder Erichssenn Waldall
Oluff Tordsenn Gierde
Elling Ibidem
Joenn paa Rem ----/ x dr

Summa Laterum 
Pennche ---- \j^ct dr

(4B-6) 

Border Allmestad ----\
Lauritz Grøning
Peder Holle
Ellinng Ibidem
Knud Grøning
Knud Allmstad
Christoffer Sørem
Tostenn Hiellme
Tomas Ibidem
Joenn Børstadt ----/ x dr

Joenn paa Dybwigenn ----\
Peder Nielsenn Ibidem
Lauritz Biørstad
gammell Peder Dybwig
Eiluff Ibidem
Benndigt Ibidem
Peder paa Ytterlijd
Erich Rosetter
Halffuord Ibidem
Elling Sølffuerschor ----/ x dr

Oluff Setter ----\
Pouell Odtzwig
Iffuer Sølfuershor
Torbenn Ibidem
Enckenn paa Houffue
Oluff paa Nederhus
Joenn Tafiordt
Elling Ibm
Knud Ibidem
Jacob Ibidem ----/ x dr

(fol.)

Tore i Dalle ----\
Ellinng Ibidem
Lauritz Ibidem
Annders Ibidem
Halffuord Ibidem
Enckenn paa Kaste
Annders paa Kaste
Niels Dallhus
Hoffuerdt Lilleaas
Serque Ingesetter  ----/ x dr

Annders Engesetter ----\
Peder paa Rølling
Iffuer Engesetter
Knud paa Rølling
Mortenn paa Relling
Berthell Hollestad
Ellend Ibidem
Knud Rellinng
Niels Storaas
Peder Knudsenn paa Hielle ----/ x dr

Summa Laterum 
Pennche ---- \j^ct dr

(4C-1)

Peder Joennsenn paa Hielle ----\
Niels Weigberg
Knud Hielle
Iffuer Weigberg
Halffuord paa Kleffue
Johannes Leuold
Arne Ibidem
Tostenn Aarsetter
Joenn Ibidem
Knudt Ytterdall ----/ x dr

Oluff Eijde ----\
Siffuert Inndereijde
Annders Eide
Ellinng Løffuold
Joenn Yttereide
Joenn Inndereijde
Enckenn Ibidem
Peder Skursetter
Peder Pedersenn Ibidem
Siffuertt paa Bierge  ----/ x dr

Johannes Rønnebierg ----\
Oluff Ibidem
Enckenn Rønneberg
Oluff Kilsti
Johannes Ibidem
Knudt i Øenn
Halkield Hestehoug
Elling Ytterdall
Lauritz Ibidem
Peder Ytterdall ----/ x dr

(fol.)

Halkield Gierwed ---- j dr
Ingeri Encke Ibidem ---- j dr
Joenn Smoge ---- j dr

Ødegaardtzmennd

Peder Werpisdall ---- ij mk
Peder Rønneberg ---- ij mk
Annders Olsenn Ødegaardsetter ---- ij mk
Rasmus Kleffberg ---- ij mk
Oluff Knudsenn Ødegaard Haaborstad ---- ij mk
Ellinng Ødegaard Setterwold ---- ij mk
Arne Ødegaard Bergh ---- ij mk
Erich Bierg ---- ij mk
Tore Bergh ---- ij mk
Joenn paa Hielle ---- ij mk
Iffuer Ibidem ---- ij mk
Gregorius Ibidem ---- ij mk
Tostenn Inder Ackernes ---- ij mk
Peder Hammer ---- ij mk
Hanns Leffuold ---- ij mk
Oluff Ytterackernes ---- ij mk
Gutorm Furnes ---- ij mk

Summa Laterum 
Pennche ---- xxxiij dr (33 dr)
pennche ---- i\x dr i marchstøcher (8,5 dr)

(4C-2)

Arne Selleflott ---- ij mk
Arne Stacke ---- ij mk
Rasmus Lundenes ---- ij mk
Peder Knipsfloo ---- ij mk
Amund Halkieldsenn Giørwad ---- ij mk
Ingeborg Setter ---- ij mk
Oluff Setter ---- ij mk
Oluff Pedersenn paa Dragsetter ---- ij mk
Botolff Rødall ---- ij mk
Amundt Fremmerhielde ---- ij mk
Hoffuertt i Gierde ---- ij mk
Erich Mursetter ---- ij mk
Oluff i Hattle ødegaard ---- ij mk


Hussmendt

Rasmus paa Florenn ---- ij mk
Oluff i Quamme ---- ij mk
Oluff i Lijd ---- ij mk
Rasmus Ibidem ---- ij mk
Annders Ouffur ---- ij mk
Tore paa Mouv ---- ij mk
Lasse paa Lanngelouv ---- ij mk
Oluff Nobben ---- ij mk
Enckenn i Ytterackernes ---- ij mk
Lauritz Ibidem ---- ij mk
Oluff Setter ---- ij mk
Oluff Horrische ---- ij mk

(fol.)

Erich Anndersenn paa Eide ---- ij mk
Joenn Hillme ---- ij mk
Steffenn Sollj ---- ij mk
Arne Waxwig ---- ij mk
Knud Øhrwig ---- ij mk
Lauritz paa Hoffue ---- ij mk
Oluff Dyrkorn ---- ij mk
Peder Offre ---- ij mk
Niels paa Kaste ---- ij mk
Annders paa Hellesyltt ---- ij mk


Fuldlaadtzdrenge

Rasmus Olsenn paa Gierde ---- ij mk
Knud Fredrichssenn paa Grøning ---- ij mk
Knud Tostensenn paa Dalle ---- ij mk
Engelbrett Pedersen Ibm ---- ij mk
Halstenn Nielsenn paa Rølling ---- ij mk
Oluff Olsenn Weigberg ---- ij mk

Summa Laterum 
Pennche ---- xx\j dr i marchstøcher (20,5 dr)

(4C-3)

Annders Joensenn Leuold ---- ij mk
Eiluff Seuffrensen paa Hielle ---- ij mk
Arne Hannsen paa Ekrem ---- ij mk
Børge paa Wennj ---- ij mk
Oluff Marracker ---- ij mk
Peder Ibidem ---- ij mk
Pouell Møll ---- ij mk
Otte paa Wennj ---- ij mk
Oluff Kierckebøø ---- ij mk
Joenn paa Ouffue ---- ij mk
Knudt i Wigenn ---- ij mk
Oluff Kiøllaas ---- ij mk
Knud Habborstad ---- ij mk
Oluff Slynngstad ---- ij mk


Halfflaadtzdrenge

Jenns paa Wennj ---- j mk
Arne Medbost ---- j mk
Ellinng Ibidem ---- j mk
Lauritz paa Holte ---- j mk
Lauritz Rørsetter ---- j mk
Oluff Rørenn ---- j mk
Arne Lanngeleuv ---- j mk
Peder Ibidem ---- j mk
Oluff Lauritzenn paa Hogh ---- j mk
Knudt Anntoniussen Oxwig ---- j mk
Johannes Frøsse ---- j mk

(fol.)

Siffuert paa Hellesett ---- j mk
Oluff Frose ---- j mk
Knud Hellesett ---- j mk
Oluff Grannde ---- j mk
Niels paa Rødall ---- j mk
Lauritz Pederssn paa Dalle ---- j mk
Annders Olsenn Grønning ---- j mk
Knud Allmestad ---- j mk
Lauritz Herdall ---- j mk
Tore Herdall ---- j mk


Walle sckibreide

Størcher Hessberg ----\
Peder Heggebacke
Peder Hesbergh
Niels Gudmursett
Størcker Homningedall
Oluff Ibidem
Oluff Offuerglunnsett
Amund Ibidem
Niels Nedergrunnsett 
Tore Honningdalsnes ----/ x dr

Summa Laterum 
Pennche ---- x dr (10 dr)
pennche ---- xij dr j mk i marchstøcher (12 dr 1 mk)

(4C-4)

Knud paa Wille ----\
Peder Abellwig
Niels paa Walle
Knudt Heswigh
Joenn paa Haem
Jacob Haem
Oluff Ibidem
Oluff paa Solmer
Iffuer i Woghe
Knud Skode ----/ x dr

Knudt Yttergaard ----\
Oluff Fylling
Iffuer Skodde
Iffuer Knudsen Ibidem
Pouell paa Suartenn
Johannes Ibidem
Peder Bierge
Biørn Grindwig
Peder i Strømen
Oluff paa Suartte ----/ x dr

Knudt Lillesetter ----\
Inger Eckerem
Niels Ibidem
Simon Eckerem
Enchenn Ibidem
Enchenn Lillefølling
Iffuer paa Skodde
Enchenn Ibidem
Christoffer paa Reite
Iffuer i Øenn  ----/ x dr

(fol.)

Peder paa Setterenn  ----\
Knud paa Stete
Oluff Storungsetter
Oluff Ibidem
Niels Ibidem
Christenn Langschibhollenn
Oluff Tøsse
Oluff Abelsetter
Otte Ibidem
Ingelbrett paa Altued ----/ x dr

Arne Lijd ----\
Ingelbrett Ibidem
Oluff paa Strannd
Størcher paa Lijd
Peder Ibidem
Jetmunnd Sollnedall
Joenn Ibidem
Oluff Ødegaard
Halffuord Appellwold
Knud Suarteløgh  ----/ x dr

Summa Laterum 
Pennche ---- \j^ct dr (50 dr)

(4C-5)

Oluff Siøholtt  ----\
Peder Offuerlannd
Oluff Gierde
Lasse Ibidem
Enckenn Siøholtt
Ingelbret Lande
Niels Siøholtt
Peder Siøholtt
Erich Ibidem
Siffuert Ibidem ----/ x dr

Clemit Lannde ----\
Oluff Skarbøenn
Jenns Walgiermouv
Oluff Frijs paa Gischemouv
Enckenn Ibidem
Peder Ibidem
Suenndt Ibidem
Halffuord Lannde
Arne Ibidem
Joenn Ibidem ----/ x dr

Suenndt Amdamb  ----\
Windtzenns paa Lisetter
Annders Lannde
Lauritz Nederwold
Niels Offuerwold
Niels Jacobssen Ibm
Eiluff Ibidem
Arne Wester
Iffuer Ibidem
Peder Ibidem ----/ x dr

(fol.)

Halstenn Ramstad ----\
Erich Ibidem
Enchenn Wester
Gutorm Ramstad
Niels paa Hoffue
Torgels Suinsetter
Niels Ibidem
Knud Krogenn
Annders Løffsetter
Johannes Olsenn Melsetter ----/ x dr 

Johannes Andersenn Melsett ----\
Niels paa Klock
Siffuertt Ibidem
Jetmund Ibidem
Enckenn Ibidem
Ellennd paa Nedersiøwig
Lasse Offuersørwig
Halstenn Offuersørwig
Torleff Løffsett
Halffuord Løffsett ----/ x dr

Summa Laterum 
Pennche ---- \j^ct dr (50 dr)

(4C-6)

Peder Ouffuerdall  ----\
Niels paa Hogsetter
Siffuerdt Løffuold
Suend Ibidem
Joenn Ibidem
Annders Anndestad
Annders Henndrichssen Ibidem
Oluff Kiempe Holle
Frederich Løsseholle
Peder Ibidem  ----/ x dr

Engelbrett Eidem ----\
Iffuer Grebbostad
Oluff Lysseholle
Samundt Grebbostad
Oluff Ibidem
Peder Ibidem
Amund Ouffer
Oluff Jacobsenn Eidemn
Tore Ouffure
Peder Ibidem  ----/ x dr

Lauritz Ibidem ----\
Joenn Ibidem
Knud Ouffuere
Knud Inguersen Ibidem
Tore paa Fosche
Knud Ytterfosche
Enchenn i Aasenn
Peder Aarsnes
Lasse Blackstad
Peder Ibidem  ----/ x dr

(fol.)

Oluff Erstad ----\
Tore Setter
Rasmus Fernes
Jacob Eckornes
Endre Indre Ekernes
Peder paa Heldenn
Enchenn i Setter
Knud Staffue 
Peder Rigsem
Jørgenn Ibidem  ----/ x dr 

Annders Strømsenn ----\
Oluff Strømme
Helge Strømme
Knud Jacobssen Staffue
Joenn Strømsenn
Oluff Ibidem
Samund Drageløs
Enchenn Ibidem
Halffuord Ibidem
Oluff Ibidem ----/ x dr 

Summa Laterum 
Pennche ---- \j^ct dr (50 dr)

(4D-1)

Oluff Fitte ----\
Jacob paa Welde
Oluff paa Welde
Gulich Ibidem
Enchenn Ibidem
Ingelbrett Brunnstad
Oluff Olsenn Ibidem
Enchenn Ibidem
Knudt Ibidem
Pouell Ibidem ----/ x dr

Peder Bruwold ----\
Johannes Hiortoffuell
Samundt Ibidem
Oluff Klockerhoug
Oluff Ibidem
Elling paa Holle
Oluff Jacobsenn Ibidem
Rasmus Ibidem
Enckenn paa Lodenn
Engelbrett Ibidem ----/ x dr

Ingelbrett Taadestad  ----\
Oluff Ibidem
Niels Ibidem
Ellinng Ibidem
Oluff Siffuertsenn Ibidem
Oluff Knudsenn Ibidem
Rasmus Tydenes
Siffuert Ibidem
Henndrich Ibidem
Samund Ibidem ----/ x dr

(fol.)
Jordenn Blinndem ----\
Knud Ibidem
Ingelbrett Welde
Mogenns Ramstad
Lille Oluff Fitte // Oluff Iffuersen Brunstad [klamme:] Hussmennde
Niels paa Fittenn
Iffuer Suartte
Oluff i Grasdall ----/ viij dr

Ødegaardtzmennd

Niels i Lijenn ---- ij mk
Knud Betthoug ---- ij mk
Peder Flem ---- ij mk
Knud Lugedall ---- ij mk
Oluff i Høigrijs ---- ij mk
Serque i Hielle ---- ij mk
Oluff Blackstad ---- ij mk
Oluff Lanngenes ---- ij mk
Lauritz Rørnes ---- ij mk
Joenn Furestrannd ---- ij mk

Summa Laterum 
Pennche ---- xxxviij dr (38 dr)
pennche ---- v dr i marchstøcher (5 dr)

(4D-2)

Lauritz Storsanndwig ---- ij mk
Oluff Ibidem ---- ij mk
Jacob Eige ---- ij mk
Baard Eige ---- ij mk
Oluff Joennsenn Siøholtt ---- ij mk


Hussmender

Knudt Brune ---- ij mk
Erich Haigebacke ---- ij mk
Iffuer Nessett ---- ij mk
Tore Haaem ---- ij mk
Jetmunnd Suartte ---- ij mk
Annders Ibidem ---- ij mk
Oluff Gudmundsetter ---- ij mk
Jenns Siøholtt ---- ij mk
Lauritz Amdamb ---- ij mk
Joenn Ramstad ---- ij mk
Knud Husemand Offuersørwig ---- ij mk
Annders Løffsett ---- ij mk
Ellende Lyseholle ---- ij mk
Halfuordt Blackstad ---- ij mk
Amundt Hiellde ---- ij mk
Lasse Stoffue ---- ij mk
Oluff Hussmnannd Erstad ---- ij mk
Oluff Brunnstad ---- ij mk
Enckenn Tydenes ---- ij mk
Jacob Rigsem ---- ij mk
Lauritz paa Welle ---- ij mk

(fol.)

Oluff Storfylling ---- ij mk
Eiluff Ytterschoddenn ---- ij mk
Hogene paa Leide ---- ij mk
Oluff Løffsetter ---- ij mk
Knud Strømme ---- ij mk
Størcher Wolgiermouv ---- ij mk
Halffuor Abellwig ---- ij mk
Enckenn paa Lannde ---- ij mk
Joenn Medsetter ---- ij mk
Williche Hielde ---- ij mk


Fuldlaadtzdrenge

Joenn Fusche ---- ij mk
Oluff Eckernes ---- ij mk
Oluff Sletteback ---- ij mk
Lasse Sollner ---- ij mk
Peder Abellseter ---- ij mk
Joenn Gierde ---- ij mk
Knudt Oxeschor ---- ij mk

Summa Laterum 
Pennche ---- xxi\j dr i marchstøcher (21,5 dr)

(4D-3) 
Halfflaadtzdrenge

Knud paa Lannde ---- j mk
Lasse Gischemouv ---- j mk
Lauritz Honningsdall ---- j mk
Ingelbrett Lannde ---- j mk
Gulich Ramstad ---- j mk
Oluff paa Steige ---- j mk
Oluff Erstad ---- j mk
Oluff Siøholt ---- j mk
Oluff Biørnwig ---- j mk


Wattne schibreidtt. 
uid siøsiden.

Pouell Iffuersenn paa Flem  ----\
Iffuer Ibidem
Lauritz Iffuersenn Ibidem
Iffuer Pouelsenn Ibidem
Knudt Ibidem
Størcher Bere
Peder Ibidem
Annders Iffuersenn Flem
Peder Olsenn Lanngwed
Suenndt Rogne ----/ xv dr

(fol.)

Rasmus Lanngwed ----\
Oluff Ibidem
Annders paa Rogne
Gregorius Ibidem
Størcher Nøgwed
Skipper Lauritz Fertofft
Oluff Nielsenn Ibidem
Tore Ibidem
Lasse Ibidem
Ingelbrett Ibidem ----/ xv dr

Niels Ragne  ----\
Oluff Olsenn Fertofft
Annders Jacobsenn Møchelbost
Oluff Siffuertsenn Ibidem
Lauritz Møchelbost
Størcher Lanngwed ----/ ix dr


Hussmend uid siøsidenn

Samundt Flem ---- iij mk
Oluff Lanngwed ---- iij mk
Oluff Pouelsenn Ibidem ---- iij mk
Iffuer Nagwed ---- iij mk
Oluff Fertofft ---- iij mk

Summa Laterum 
Pennche ---- xxxix dr (39 dr)
pennche ---- vj dr i marchstøcher (6 dr)

(4D-4)
Fuldlaadtzdrenge uid siøsiden

Peder Arnesenn ---- iij mk
Ennder Lanngwed ---- iij mk
Joenn Fertofft ---- iij mk
Hanns paa Fertofft ---- iij mk
Oluff Knudsenn Flam ---- iij mk


Halfflaadtzdrenge uid siøsiden

Knud paa Flam ---- i\j mk
Iffuer Pouelsenn Ibidem ---- i\j mk
Lauritz Fertofft ---- i\j mk


Joenn Drønnesunnd ----\
Oluff Bierckewold
Ellinng Grønnesund
Annders Ibidem
Peder Ganngstad
Lauritz paa Lanngsett
Joenn Wester
Oluff Ibidem
Lauritz paa Gangstad
Lasse paa Wester ----/ x dr

(fol.)
Erich paa Grøtte ----\
Pouell Ertewoig
Mogenns Ibidem
Peder Skor
Iffuer Ibidem
Oluff Helleland
Gunnder Ibidem
Siffuert Rinngstad
Niels paa Biørløck
Lauritz Ibidem  ----/ x dr

Arne Sønneland ----\
Tomas paa Rime
Samund Ibidem
Lauritz Skulstad
Oluff Haawig
Ragnilde sammestedz
Joenn Sønndelannd
Rasmus Alffuestad
Iffuer Ibidem
Joenn paa Hielle  ----/ x dr

Summa Laterum 
Pennche ---- xxx dr (30 dr)
pennche ---- \v dr i\j mk i marchstøcher (4,5 dr 1,5 mk)

(4D-5)


Annders paa Horrell ---- j dr
Oluff Hillere ---- j dr
Enckenn i Hillere ---- j dr
Enckenn Møchelbost ---- j dr


Ødegaardtzmennd

Aage Ertewoig ---- ij mk
Annders paa Gotenn ---- ij mk

Hussmender

Aslag Møchelbost ---- ij mk
Gunnder Drønnesund ---- ij mk
Knudt i Skor ---- ij mk
Steinar Ibidem ---- ij mk
Oluff paa Remme ---- ij mk
Engelbrett Sønnderlannd ---- ij mk
Ingelbrett Horrell ---- ij mk
Oluff paa Hijlere ---- ij mk
Knudt Hellelannd ---- ij mk
Mogenns i Tennøenn ---- ij mk
Rasmus Drønnesundt ---- ij mk
Størcher Helle ---- ij mk
Oluff Joennsenn Wattne ---- ij mk


Fuldlaadtzdrenge

Enngelbrett Horrell ---- ij mk
Lauritz Ibidem ---- ij mk
Annders Hillere ---- ij mk
Joenn Wattne ---- ij mk
Gunder Ødegaard ---- ij mk
Halffuord Sønndelannd ---- ij mk


Halfflaadtzdrenge

Knud paa Oxe ---- j mk
Peder Horrell ---- j mk
Niels paa Wattne ---- j mk
Rasmus Wattne ---- j mk
Oluff Alffuestad ---- j mk
Amundt Wllestad ---- j mk
Mortenn Alluestad ---- j mk
Brønnild Fertofft ---- j mk


Grøttenn schibreide 
uid siøsiden

Saxe Vldenn  ----\
Iffuer Ibm
Løenn(Lømm?) paa Vldenn
Frederich Ibm
Tore Ibidem
Enckenn Ibidem
Enckenn Ibidem
Størcher Ibidem
Lauritz Ibm
Arne Ibidem ----/ xv dr

Summa Laterum 
Pennche ---- xix dr (19 dr)
pennche ---- xii\j dr i marchstøcher (12,5 dr)

(4D-6)

Joenn Joennsenn Harremb ----\
Joenn Andersenn Ibidem
Knud Ibidem
Samund Ibidem
Oluff Haremb
Annders Achre
Eiluff Ibidem
Knudt Ibidem
Oluff Setter
Halffuord Kierstad ----/ xv dr

Rasmus Giøstad ----\
Johannes Ibidem
Ambiørn Synes
Niels Ibidem
Haagenn Ibm
Ellinng Ibidem
Oluff Ibidem
Oluff Gutormsenn Ibm
Størcher i Røswig
Størcher Pederss Ibm ----/ xv dr

Oluff Skiaawig  ----\
Gunnder Ibidem
Oluff Walderøe
Knud Ibidem
Peder Ibidem
Erich Blinndem
Oluff Brøgnildsen Ibm
Størcher Ibidem
Vng Oluff Ibidem
Niels Ibidem ----/ xv dr

(fol.)

Lauritz Blinndem ----\
Rasmus Ibidem
Oluff Barresenn Ibidem
Johannes Røhrwig
Niels Ibidem
Siffuertt Ibidem
Joenn Ibidem
Rasmus Røuell
Oluff Siffuertsenn Ibidem ----/ xiii\j dr


Benndigt Røuell ----\
Erich Ibidem
Pouell Ibidem
Ingelbrett Ibidem
Oluff Pouelsenn Ibidem
Ranndi Lauritzss Ibidem
Lauritz Siffuertsenn Ibm
Ellinng Møllnes
Gunnder Ibidem
Peder Ibidem ----/ xv dr


Summa Laterum 
Pennche ---- \j^ct xxiii\j dr (73,5 dr)

(4E-1)

Elling Rønnestad ----\
Oluff Ibidem
Rasmus Farstad
Lauritz Løffsunndt
Elling Kierstad
Enckenn Ibidem
Aslag Axnes
Niels Ibidem
Samund Møsche
Peder Farstad ----/ xv dr


Hussmend uid siøsidenn

Mortenn Ackere ---- iij mk
Størcher Møsche ---- iij mk
Peder Setter ---- iij mk
Lauritz Kierstad ---- iij mk
Siffuert Ibidem ---- iij mk
Siffuerdt Løffsett ---- iij mk
Knud Ibidem ---- iij mk
Knud Rouell ---- iij mk
Joenn Nørwig ---- iij mk
Knud Ibidem ---- iij mk
Seuffrenn Synes ---- iij mk
Peder Skiaawig ---- iij mk
Anders Ibidem ---- iij mk
Oluff Møsche ---- iij mk

(fol.)
Fuldlaadtzdrenge uid siøsiden

Knudt Wldenn ---- iij mk
Niels Ibidem ---- iij mk
Mechell Wldenn ---- iij mk
Oluff Harramb ---- iij mk
Lauritz Ackere ---- iij mk
Saxe Rouell ---- iij mk
Christoffer Rouell ---- iij mk
Oluff Rørwog ---- iij mk
Knud Setter ---- iij mk
Oluff Møllnes ---- iij mk
Jenns Ibidem ---- iij mk
Gutorm Giøsunndt ---- iij mk
Pouell Rønnestad ---- iij mk
Amund Løffsunnd ---- iij mk
Ambiørn Ibidem  ---- iij mk


Summa Laterum 
Pennche ---- xv dr (15 dr)
pennche ---- xxi\j dr j mk i marchstøcher (21,5 dr 1 mk)

(4E-2)
Halfflaadtzdrenge uid siøsiden

Peder Haremb ---- i\j mk
Erich Ibidem ---- i\j mk
Johannes Rørwig ---- i\j mk
Oluff Ibidem ---- i\j mk
Peder Setter ---- i\j mk
Oluff Siffuertsenn Rørwig ---- i\j mk
Mortenn Rørwig ---- i\j mk
Joenn Ibidem ---- i\j mk
Annders Farstad ---- i\j mk
Iffuer Strannd ---- i\j mk


Benndigt Klocksetter ----\
Joenn Ibidem
Rasmus Welsetter
Størcher Ibidem
Amund Tennefiord
Lauritz Eidzwig
Joenn Ibidem
Niels Haar paa Slyngstad
Engelbrett Lille Sløngstad
Siffuert Haige ----/ x dr

(fol.)

Peder Krogsetter ----\
Lauritz Ibidem
Simon Aarsetter
Alffue Ibidem
Ingelbrett Giersett
Oluff Hollemsetter
Oluff Grøtte
Johannes Engsetter
Enckenn Ibidem
Peder Wardall ----/ x dr

Oluff Wggedall ----\
Johannes Tierrøenn
Niels Kalfføenn
Enchenn Ibidem
Oluff Siøwig
Aage Jennsenn Siøwig
Torckell Gamblen
Niels Ibidem
Johannes Hagesund
Peder i Biørnøenn ----/ x dr
Størcher Tennefiordt ---- j dr

Summa Laterum 
Pennche ---- xxxj dr (31 dr)
pennche ---- iii\j dr j mk i marchstøcher (3,5 dr 1 mk)

(4E-3)
Ødegaardtzmend

Peder Orkedall ---- ij mk


Hussmender

Joenn Slyngstadt ---- ij mk
Narffue Hollomsett ---- ij mk
Knudt paa Grøde ---- ij mk
Peder Engesetter ---- ij mk
Oluff Siøwigh ---- ij mk
Oluff Gammellen ---- ij mk
Gutorm i Tierrøenn ---- ij mk
Oluff Biørnøe ---- ij mk
Størcher Kalfføe ---- ij mk


Fuldlaadtzdrenge

Joenn paa Klocksetter ---- ij mk
Ellennd Wattsetter ---- ij mk
Oluff Tinnefiordt ---- ij mk
Erich Eidzwigenn ---- ij mk
Lauritz Ibidem ---- ij mk
Jetmund Grøtte ---- ij mk
Peder Siøwig ---- ij mk
Oluff Ibidem ---- ij mk
Jetmundt Ibidem ---- ij mk
Ingelbrett Gammellen ---- ij mk
Narffue Ibidem ---- ij mk


(fol.)
Halfflaadtzdrenge

Johannes Kalfføe ---- j mk
Annders Siøwigh ---- j mk


Summa Laterum 
Pennche ---- xj dr i marchstøcher (11 dr)

(4E-4)
Summarum Summa paa
forschreffne schatt er:

Pennche ---- ij ^m \j ^ct x\j dr (2060,5 dr)
pennche ---- iij ^ct xi\x dr \j mk i marchstøcher (318,5 dr 0,5 mk)
pennche ---- xviij dr i smaapennche (18 dr)
Rugsølff ---- j ^ct xxxix lodtt (139 lodd)

(fol.)
Schatt oppeboritt aff Flumsageren
wdi for^ne: Sundmørsleen som effter
følger 

Woldenn schibreide

Pouell Birchedall aff sin flomsaige
pennche ----- ij dr
Er skaarenn paa same saige 40 tølter
Tiennde partt er -- iiij tølter
soldt for
Pennche ------ ij dr i march støcr

Salmonn i Bottenn aff j Flomsage
pennche ----- ij dr
Er skaarenn paa same saige 15 tølter
Tiennde part er -- i\j tøltt
solt for
Pennche ------ iij mk

Oluff Hellesetter aff j Flomsaige
Pennche ----- ij dr
Er skaarenn paa same saige 20 tølter
Tiennde partt er -- ij tølter
solt for
Pennche ------ iiij mk

Summa Lateris
Pennche ---- vj dr (6 dr)
pennche ---- iii\j dr j mk i marchstøcher (3,5 dr 1 mk)

(4E-6)
Lasse Killi aff j Flomsaige
pennche ----- ij dr
Skaarenn paa samme saige 25 tølter
Tiennde partt er -- ii\j tølter
solt for
Pennche ------ v mk

Johannes Øhrstad aff j Flomsage
Pennche ----- ij dr
Skaarenn paa same saige 5 tølt
Tiennde part er -- \j tølt
solt for
Pennche ------ j mk

Jetmund Løffsett aff j Flomsaige
Pennche ----- ij dr
Skaarenn paa samme saige 20 tølter
Tiennde partt er -- ij tølt
solt for
Pennche ------ iiij mk


Joenn Førde aff j Flomsaige
pennche ----- ij dr
Skaarenn paa samme saige 40 tølter
Tiennde partt er -- iiij tølter
solt for
Pennche ------ viij mk

(fol.)
Johannes Joennsenn aff j Flomsaige Ibidem
Pennche ----- ij dr
Skaarenn paa samme saige 30 tølter
Tiennde partt er -- iij tølter
sold for
Pennche ------ vj mk

Joenn Hødall aff j Flomsaige
Pennche ----- ij dr
Skaarenn paa same saige 20 tølter
Tiennde partt er -- ij tølter
solt for
Pennche ------ iiij mk

Carstenn Joennsenn paa Førde oc Hans
Dragsunnd aff j Flomsaige
Pennche ----- ij dr
Skaarenn paa samme saige 20 tølter
Tiennde partt er -- ij tølter
soldt for
Pennche ------ iiij mk

Summa Laterum
Pennche ---- xiiij dr (14 dr)
pennche ---- viij dr i marchstøcher (8 dr)

(4E-6)
Øhrsteins schibreide

Peder Joennsenn Wartoffuell aff j Flomsaige
Pennche ----- ij dr
Haffuer liggett øde dette aar oc er inchet
schaarenn der paa


Borgunnd schibreide

Peder Hannsenn Spilkennwig aff j Flomsaig
Pennche ----- ij dr
Skaarenn paa samme saige 15 tølter
Tiennde partt er -- i\j tølt
solt for
Pennche ------ iij mk 

Joenn Nedergotten aff j Flomsaige
pennche ----- ij dr
Skaarenn paa same saige 20 tølter
Tiennde part er -- ij tølter
sold for
Pennche ------ iiij mk 

Her Claues i Borgund aff j Flomsaige
Pennche ----- ij dr
Skaarenn paa samme saige 20 tølter
Tiennde partt er -- ij tølter
solt for
Pennche ------ iiij mk 

Doctor Hendrich Høijer aff j Flomsaige
Pennche ----- ij dr
Skaarenn paa samme saige 10 tølter
Tiennde partt er -- j tølt
solt for
Pennche ------ ij mk 

(fol.)
Jørgennfiordtz schibreide

Oluff Joennsenn aff j Flomsaige
Pennche ----- ij dr
Skaarenn paa samme saige 30 tølter
Tiennde partt er -- iij tølter
solt for
Pennche ------ vj mk 


Dalle schibreide

Oluff Øxwig aff j Flomsaige
Pennche ----- ij dr
Skaarenn paa samme saige 50 tølter
Tiennde partt er -- v tølter
solt for
Pennche ------ x mk

Clemit Ingelbretsenn Opsaig aff j Flomsaige
Pennche ----- ij dr
Skaarenn paa samme saige 50 tølter
Tiennde partt er -- v tølter
solt for
Pennche ------ x mk


Summa Laterum
Pennche ---- xvj dr (16 dr)
pennche ---- \x dr j mk i marchstøcher (9,5 dr 1 mk)

(5A-1)

Amundt Rinngstad aff j Flomsaige
pennche ----- ij dr
Skaarenn paa samme saige 50 tølter
Tiennde partt er -- v tølter
solt for
Pennche ------ x mk

Gulich Waxwig aff j Flomsaige
pennche ----- ij dr
Skaarenn paa samme saige 40 tølter
Tiennde part er -- iiij tølter
solt for
Pennche ------ viij mk


Walle schibreide

Suendt Gischemouv aff j Flomsaige
pennche ----- ij dr
Skaarenn paa samme saige 35 tølter
Tiennde partt er -- iii\j tøltt
sold for
Pennche ------ vij mk

Oluff Nederschoddenn aff j Flomsaig
pennche ----- ij dr
Skaarenn paa samme saige 50 tølter
Tiennde partt er -- v tølter
solt for
Pennche ------ x mk

(fol.)

Halstenn Ramstad aff j Flomsaige
Pennche ----- ij dr
Skaarenn paa samme saig 25 tølter
Tiennde partt er -- ii\j tølt
solt for
Pennche ------ v mk

Annders Løffsett aff j Flomsetter(!)
pennche ----- ij dr
Skaarenn paa samme saig 25 tølter
Tiennde partt er -- ii\j tølt
solt for
Pennche ------ v mk

Peder Biørnsenn Appellwig aff j Flomsaige
pennche ----- ij dr
Skaarenn paa samme saug 25 tølter
Tiennde partt er -- ii\j tølt
solt for
Pennche ------ v mk

Lauritz Clemitsenn Gierde aff j Flomsaug
Pennche ----- ij dr
Skaarenn paa samme saug 35 tølter
Tiennde part er -- iii\j tølter
sold for
Pennche ------ vij mk

Summa Laterum
Pennche ---- xvj dr (16 dr)
pennche ---- xiiij dr j mk i marchstøcher (14 dr 1 mk)

(5A-2)

Arne oc Størcher Ibidem aff j Flomsaug
pennche ----- ij dr
Skaarenn paa samme sauge 30 tølter
Tiennde partt er -- iij tølter
solt for
Pennche ------ vj mk

Siurdt Leffuold aff j Flomsaige
Pennche ----- ij dr
Skaarenn paa samme saug 25 tølter
Tiennde partt er -- ii\j tølt
solt for
Pennche ------ v mk

Iffuer Olsenn Skodde aff j Flomsaug
Pennche ----- ij dr
Skaarenn paa same saige 40 tølter
Tiennde partt er -- iiij tølter
solt for
Pennche ------ viij mk

Her Ebbe aff j Flomsaug
Pennche ----- ij dr
Skaarenn paa samme sauge 30 tølter
Tiennde partt er -- iij tølter
soldt for
Pennche ------ vj mk

(fol.)

Gurunn paa Laaum aff j Flomsaige
Pennche ----- ij dr
Skaarenn paa samme saug 15 tølter
Tiennde partt er -- i\j tølt
sold for
Pennche ------ iij mk

Erich Joennsenn Siøholtt aff j Flomsaug
pennche ----- ij dr
Skaarenn paa samme saige 30 tølter
Tiennde partt er -- iij tølter
sold for
Pennche ------ vj mk

Peder Ordall aff j Flomsaug
pennche ----- ij dr
Skaarenn paa samme saige 10 tølter
Tiennde partt er -- j tølt
solt for
Pennche ------ ij mk

Summa Laterum
Pennche ---- xiiij dr (14 dr)
pennche ---- ix dr i marchstøcher (9 dr)

(5A-3)

Størcher Honningedall aff j Flomsaug
pennche ----- ij dr
Skaarenn paa samme saug 30 tølter
Tiennde partt er -- iij tølter
sold for
Pennche ------ vj mk

Jørgenn Rigsem aff j Flomsauge
pennche ----- ij dr
Skaarenn paa samme saug 30 tølter
Tiennde partt er -- iij tølter
solt for
Pennche ------ vj mk

Jørgenn Blinndem aff j Flomsauge
Pennche ----- ij dr
Skaarenn paa samme saug 40 tølter
Tiennde partt er -- iiij tølter
sold for
Pennche ------ viij mk

Oluff Houlle aff j Flomsauge
pennche ----- ij dr
Skaarenn paa samme saug 15 tølter
Tiennde partt er -- i\j tølt
solt for
Pennche ------ iij mk

(fol.)

Tore Setter aff j Flomsauge
Pennche ----- ij dr
Skaarenn paa samme saug 40 tølter
Tiennde partt er -- iiij tølter
sold for
Pennche ------ viij mk

Summa Laterum
Pennche ---- x dr (10 dr)
pennche ---- vii\j dr j mk i marchstøcher (8,5 dr 1 mk)


(5A-4)

Summarum Summa 
paa for^ne: saugschatt: 
er

Pennche ---- \j ^ct xxvj dr  (76 dr)
pennche ---- \j ^ct ii\j dr i marchstøcher (52,5 dr)

(fol.)
Forscreffne schatt er wdgiffuenn och
oppeboritt i saa maade som her
effterfølger.

Oppeboritt aff \v ^ct xlj (491) Odalsbønder denn fierde
partt aff quer deris Odalsguodtz er
Pennche ---- j ^ct xxv dr i\j mk iiij sk i marchstøcher 
(125 dr 1,5 mk 4 sk)

Aff i\j ^m ii\j ^ct (1750) Leiglenndinge bønnder huer haffuer
giffuett j dr saa denn rige haffuer hiolpett 
denn fattige er
Pennche ---- i\j ^m ii\j ^ct dr (1750 dr)

Aff xlvii\j (47,5) Leiglenndinge bønnder huer haffuer
giffuett iiij mk danshe er
Pennche ---- xlvii\j dr i marchstøcher (47,5 dr)

Aff xviij (18) Leiglenndinge bønnder huer haffuer
giffuett 33 sk ??[teikn] i smaapennche er
Pennche ---- xviij dr (18 dr)

Aff \j ^ct x\x (69,5) Leiglenndinge bønnder huer haffuer
giffuett ij lod sølff er
Rugsølff j ^ct xxxix lod (139 lodd)

(5A-5)
Aff ij ^ct vij (207) mend som ere besiddendes wed Siøsi-
denn huer haffuer giffuett i\j dr er
Pennche ---- iij ^ct x\j dr (310,5)

Aff \j ^ct xxxvij (87) ødegaardtzmend thill Lanndtz
boenndes huer haffuer giffuett ij mk er
Pennche ---- xliii\j dr i marchstøcher (43,5 dr)

Aff i\j ^ct xxxij (182) husmennd thill Landtz boenndes huer 
haffuer giffuett ij mk er
Pennche ---- \j ^ct xlj dr i marchstøcher (91)

Aff xxix (29) hussmennd wed Siøsidenn boenndes 
huer haffuer giffuett iij mk er
Pennche ---- xxi\j dr j mk i marchstøcher (21,5 dr 1 mk)

Aff xxvij (27) Fulldlaadzdrennge wed Siøsiden
huer haffuer giffuett iij mk er
Pennche ---- xx dr j mk i marchstøcher (20 dr 1 mk)

Aff xxiij (23) halfflaadz drennge wed Siøsiden
huer haffuer giffuett i\j mk er
Pennche ---- i\x dr \j mk i marchstøcher (8,5 dr 0,5 mk)

Aff j ^ct xx (120) fulldlaadzdrennge thill Landz
huer haffuer giffuett ij mk er
Pennche ---- \j ^ct x dr i marchstøcher (60 dr)

(fol.)
Aff j ^ct iiij (104) halfflaadzdrennge thill Lanndz
huer haffuer giffuett j mk er
Pennche ---- xxvj dr i marchstøcher (26 dr)

Aff xxxviij (38) Flomsager aff huer saige giffuett
ij dr er
Pennche ---- \j ^ct xxvj dr (76 dr)

Aff j^ct v (105) tøller som er denn Tiende partt
aff huer saugbordt som paa for^ne: sauger
schaarenn er, for huer tøltt beløber sig ij mk er
Pennche ---- \j ^ct ii\j dr i marchstøcher (52,5 dr)

(5A-6)
Summarum Summa offuer
all forschreffne schatt som er oppebo-
ritt aff allmugenn offuer Sund-
mørsleenn Anno 1603

Pennche ---- ij ^m j ^ct xxxvi\j dr (2136,5 dr)
Pennche ---- \v ^ct xlvi\j dr iiij sk i marchstøcher (496,5 dr 4 sk)
Pennche ---- xviij dr i smaapennche (18 dr)
                  // 2651 dr 4 sk 
Rugsølff ---- j ^ct xxxix (139) lod 

[Anna hand]
Thill Windissbiurd haffuer ieg med 
min egenne Haand, Wnderschreffuitt
Actum Bergenn huus Thenndt 18 Septembris
          Anno j605
        Jacob Thutem
         Egenn Haand

[I venstre marg -same hand som underskrifta?]
Beløb schatten \\ till Martinj \\ 1602 Vdgaffs 
ij ^m iii\j ^ct xx dr iiij sk ij alb[?] (2370 dr 4 sk 2 alb?)
Rugsølff v\j ^ct i\x (558,5) lode

Ecstra denne schatt mere end thend forige
lxxj dalere xvij sk j alb[?] (71 dr 17 sk 1 alb)

[slutt]

[referanse til skatt 1602 -altså eit bortkome rekneskap]

[Differanse-reknestykket stemmer ikkje. I skatteutlikninga
er 2 lodd rekna lik 1 dr. Då vert skatten
1603: 2720,5 dr 4 sk
1602: 2649,25 dr 4 sk 2 alb
1602 + differansen: 2720,25 dr 21 sk 3 alb
Dette stemmer berre med 
0,25 dr = 17 sk 3 alb; 1 dr = 68 sk 12 alb]

[Oppsummeringa stemmer ikkje heller: 
Skatt frå to bønder, 2 dr, manglar.
Elles er persontala rette, bortsett frå at ein nullant
ikkje er teld med. Eg har ikkje sjekka pengesummane.]