Utdrag frå kyrkjeboka for Ulstein prestegjeld 1777-1804, innsendt kvart år av soknepresten til Sjø-innrulleringa i Bergen.

Avskrift av Ivar S. Ertesvåg

 

Listene er skanna av Digitalarkivet og lagt ut på nettet  http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=ulfsten .

Kyrkjebøkene gjekk tapt då prestegarden i Dimnasund brann julenatta 1832.  Utdraga inneheld fødde/døypte gutar og døde gutar/menn. For somme år er det konfirmantlister med. For det siste året (1804) er det lister for inn- og utflytta menn (men berre 7 utflytta og ingen innflytta).

  

Overskrift og underskrift (døme frå 1778):

 Liste
paa de til Søe Enrolleringen henhørende Fødte og Døde fra den
1ste Decembriis til den 30te November udi nestavigte Aar 1778
udi Sognerne Ulfsteen og Hareid, som ligger til min aller-
naadigst anbetroede Menighed udi Søndmøers District

  

Saaledes rigtig extraheret af Kirke Protocollen d. 31te Decemb Ao. 1778
Testerer Johan von Cappelen
Præst
til Hareids og Ulfsteens Kald

 Listene

 Rapporteringsperiodene er ikkje alltid samstemte. Det gjer at nokre månader manglar og nokre er rapporterte dobbelt opp. Eitt år (1786) manglar og éi liste (1799) er delvis øydelagd. 

Liste

år

periode

 

prest (underskrift)

merknad

1

1777

01.jan 1777

31.des 1777

Johan von Cappelen

 

2

1778

01.des 1777

30.nov 1778

Johan von Cappelen

overlapp des. 1777

3

1779

01.des 1778

30.nov 1779

Johan von Cappelen

 

4

1780

01.nov 1779

31.okt 1780

Johan von Cappelen

overlapp nov. 1779

5

1781

01.des 1780

30.nov 1781

Johan von Cappelen

manglar nov. 1780

6

1782

31.okt 1781

01.nov 1782

Johan von Cappelen

overlapp nov. 1781

7

1783

31.okt 1782

01.nov 1783

Johan von Cappelen

 

8

1784

01.des 1783

30.nov 1784

Johan von Cappelen

manglar nov. 1783

9

1785

28.nov 1784

26.nov 1785

Johan von Cappelen

(kyrkjeåret)

 

1786

 

 

 

manglar 27.nov 1785-30.okt.1786

10

1787

01.nov 1786

31.okt 1787

Johan von Cappelen

 

11

1788

31.okt 1787

01.nov 1788

Johan von Cappelen

 

12

1789

30.sep 1788

01.okt 1789

Johan von Cappelen

overlapp okt. 1788

13

1790

31.okt 1789

01.nov 1790

Johan von Cappelen

manglar okt.1789

14

1791

31.okt 1790

01.nov 1791

Johan von Cappelen

 

15

1792

01.okt 1791

01.okt 1792

Johan Peter Cappelen

overlapp okt. 1791

16

1793

01.okt 1792

01.okt 1793

Peter Cappelen

 

17

1794

01.okt 1793

01.okt 1794

(sign manglar)

 

18

1795

01.okt 1794

01.okt 1795

Peter Cappelen

 

19

1796

01.okt 1795

01.okt 1796

(sign ikkje fotografert)

 

20

1797

01.okt 1796

01.okt 1797

Peter Cappelen

 

21

1798

01.okt 1797

01.okt 1798

Peter Thams Buschmann

 

22

1799

?

manglar førenamn og datoar 1.okt 1798-1.okt 1799

23

1800

01.okt 1799

01.okt 1800

Buschmann

 

24

1801

29.sep 1800

29.sep 1801

P.T.Buschmann

overlapp 29.-30.sep 1800

25

1802

29.sep 1801

29.sep 1802

P.T.Buschmann

 

26

1803

01.okt 1802

01.okt 1803

P.T.Buschmann

manglar 30.sep 1802

27

1804

31.des 1803

31.des 1804

P.T.Buschmann

manglar okt-des.1803

1799-lista er avriven slik at berre venstre sida, med gardsnamn og byrjinga på faren sitt namn for døypte gutar er med. Dateringa øvst på sida, namn på gutane, og lista over døde er borte. Skrifta er Buschmann si, og lista kan berre vere frå 1799. Ei anna avriven liste (datoar og namn manglar) som i vevboka er plassert etter 1798-lista, er lik venstre sida av 1797-lista (dublett).For dei månadane med overlapp er det ført 8 sikre dobbel-føringar av fødde og 5 av døde. I tillegg kan to fødde (1782 nr. 24 og 25) vere førte dobbelt og på feil år. Men ein eller begge kan vere ein bror med same namn som er døypt (nesten) på dagen eit år seinare. Alle desse er med i registreringa, men det er sett til ein merknad (”E:”, sjå nedanfor).

 Konfirmantlister er med i 1782, 1784, 1785, 1787-1791, 1793, 1795, 1797, 1800-02. Det er også konfirmantliste i 1798 (Buschmann sitt første år), men denne er lik 1797-lista og er ikkje teken med i registreringa. Det har venteleg skjedd ei mistyding ved presteskiftet.

 Prestane

ifl. Bygdebok for Ulstein og Hareid b.4 s. 394-5 (Dimnasund, prestegarden):
Johan von Cappelen, 1720-1792, sokneprest 1748-92
son:Johan Peter, prest, gjorde teneste ei tid for faren, res.kap. i Leikanger, Sogn, d. der i 1796

Peter Andreas v. Cappelen (son til Johan v. C.), teol.embetseksamen 1779, misjonær Grønland, tok over Ulstein etter faren 1.febr 1793, til Lom 1797.

Peter Thams Buschmann, 1762-1845, tilsett 1798, til Aure 1722.

Lampe:
b.2 s.  (Leikanger, Midtre Sogn:)Johan Peter Cappelen: Teol.eksamen okt 1782; 17 mai 1785 pers.kap. hos faren; 27 Sep 1793 res.kap Leikanger, d. ugift 1796 i Leikanger
b.2 s.222 (Ulstein): Peter Andreas v. Cappelen: teol.eks. mars 1779, drog heim 1780, heime i 1 år, ved univ. til 1783, misj. på grønland; 1.feb 1793 soknepr. i Ulstein e. faren; 20 sept 1797 soknepr. i Lom

Registreringa

Dokumenta har eg lese som skanna filer frå dataskjermen, medan eg har tasta inn registreringane i eit rekneark i ein annan del av skjermen, altså slik at både dokument og registrering er synleg på same tid. Avskrifta er bokstavrett. Der det er strek over m eller n, kan dette tolkast som dobbel konsonant. Eg har likevel skrive dette som ein enkel konsonant. Nokre få stadar er det skadar/rifter i originalen. Skrifta til dei fire prestane er stort sett grei å lese. Som nemnt ovanfor er konfirmantlista frå 1798 (Buschmann) lik lista frå 1797 (Peter Cappelen). Ein observasjon her er at namna ikkje er nøyaktig likt skrivne i dei to listene, jamvel om førelegget må vere det same. Det vil seie at minst ein av dei to prestane ikkje skreiv heilt bokstavrett av etter kyrkjeboka.

Eg har skrive av liste for liste, og deretter samla dei i fødde, døde og konfirmerte. Nokre år er listene ordna etter gardsnummer (legdenr.), nokre år reint kronologisk, og nokre år kronologisk, men oppdelt etter skipreidene. I samlelista for fødde har eg ordna alle kronologisk etter datoen som er oppgjeven. Dato for døde er gjeve berre i dei kronologisk ordna listene, så samlelista er lik dei einskilde listene lagt etter kvarandre. Det same gjeld for konfirmantlistene.

I registreringa er kvar liste identifisert ved innsendingsår, og kvar innførsle ved eit løpenummer innafor året. For ein del av åra er originallistene nummererte likeins, særleg for døde og konfirmerte. I registreringa har eg lagt til årstal for hendinga, ut frå dato og rapporteringsperiode. For lister utan dato vert det eit rapporteringsår, t.d. ”1777/78” for døde i i 1778-lista der vi ikkje har dødsdato.

Fødselslistene for dei fleste åra er førte i skjema med spalter for sokn/skipreide, legdnr (dvs. gardsnr.), gardsnamn, faren sitt namn (vanlegvis førenamn og patronym), sonen sitt namn, dåpsdato (eller fødselsdato). I mange av åra er det ei siste spalte for ”døde i sit alders” eller ”døde i hvad alder”. Dei første åra er dei døde førte på same måte som dei fødde, dvs. med sokn, legdnr., gardsnamn, i somme tilfelle med farsnamn (for unge), og så med alder i den siste spalta. Seinare har presten berre skrive namn (førenamn, patronym, gardsnamn) og alder i denne spalta, slik at det vert ei sjølvstendig liste. For samlelistene for fødde og døde gjer dette at ei kolonne inneheld faren sitt førenamn og patronym i somme tilfelle og guten sitt patronym i andre tilfelle, etter kva som står i originalen.

Ved registreringa har eg følgt formatet for den einskilde lista. Deretter har eg delt opp og/eller flytta innførslene slik at alle får det same formatet. For fødde har eg halde på oppdelinga  gardsnamn, førenamn og patronym for far (evt. guten sitt patronym), førenamn på son. For døde og konfirmerte har eg delt opp innførsla i førenamn, patronym (evt. fars førenamn og patronym), gardsnamn.

Alderen for døde ser ut til å vere gjeven dels som inneverande leveår og dels som sist fyllte år; i somme tilfelle som dagar eller veker for smågutar.

I nokre av listene er det ført inn etterpå (truleg ved innrulleringskontoret) legdnr. og/eller sokn og skipreide der dette manglar. Her og der er det skrive inn andre kommentarar, t.d. ”død” ved nokre fødde.

I registreringa har eg ført inn tre slag merknader: ”K:” er frå kjelda, utan at det passar i nokon av felta. ”E:” er mine eigne merknader og ”T:” er krysstilvisingar mellom listene for fødde og døde.

I registreringa har eg lagt til eit felt med ”område”. Her har eg skilt mellom Ulstein sokn (som i dag, minus Eiksundbygda), Hareid sokn slik det er i dag (på Hareidlandet), Hareid sokn på Sula (nokre gardar som gjekk over til Borgund i 1959, sidan 1975 i Sula kommune), og Hareid sokn på Vartdalsstranda. Det siste området høyrde til Ulstein prestegjeld, men Ørsta skipreide. Inndelinga har vore uproblematisk, utan tvilstilfelle, og i mange høve gjort i kjelda ved at legdnummer er teke med. Nokre få er utan gardsnamn, eller høyrer til andre sokn. Områda er markerte med ”U” for Ulstein, ”H” for Hareid (på Hareidlandet), ”S” for Sula, ”V” for Vartdalsstranda, ”a” for andre, og ”n” for ukjent/ikkje oppgjeve.

Statistikk

 

U

H

S

V

a

n

sum

Fødde

220

186

22

144

1

0

573

Døde

165

157

19

94

5

1

165

Konfirmerte

85

67

11

67

1

0

231

Tala inkluderer 8-10 fødde og 5 døde førte to gongar pga. overlapp i rapporteringsperiodane.


Sist endra 30. april 2009
Ivar S. Ertesvåg HEIMESIDE