TEK1312 MATERIALLÆRE-TDL (7,5sp) (Materials Science)    
       

Henning Johansen ©


FREMDRIFTSPLAN


EMNEEVALUERING
Om  Roller referansegruppe  Roller studenter  Roller emneansvarlig

Kontakt (denne web-side):
henning.johansen@ntnu.no (e-mail)
henjo.hamar@gmail.com (e-mail)

Noen linker:
Terminologi - Materiallære
Materials science - YouTube
Material world - YouTube
Strangematter
Sporting performance (PP) Univ. Birmingham
Zoom in and zoom out
Materials Classroom:
Car Comparison Device Bottles
Camera Helicopter Rotor Blades

Litteratur*) (Copyright Henning Johansen):
(Se også ARBEIDSPLAN Tema / Litteratur)
1-11 Innhold.
1-11 Referanser 
Generell Materiallære:
1
Innledning
2 Metallenes krystallinske natur
3 Metallografiske metoder
4
Fasediagram. Legeringer. Størkning.
5
Deformasjon av metaller og legeringer
6
Generelle fremgangsmåter til å styrke metaller
7
Diffusjon
8
Avspenning, rekrystallisasjon og kornvekst
9
Mekaniske egenskaper og prøving
Stål:
10
Jern - karbon legeringer
11
Varmebehandling av stål
Sveisbare konstruksjonsstål
Korrosjonsbestandige stål
Materialvalg:
Materialvalg
Lettmetaller:
Aluminium
Magnesium
Titan
Andre materialer:
Plast
Kompositter
*) med forbehold om endringer

Oppgaveskriving:
Disposisjonsmal prosjektrapport HJ-NTNU
Logg for gruppearbeid HJ-NTNU
Retningslinjer for innlevering i Fronter HJ-NTNU
Rapportskriving rapport/lab-rapport HJ-NTNU
Problemstilling - hvordan lage en? (video)
Å skrive en oppgave Biblioteket-NTNU i Gjøvik
Litteratursøk og oppgaveskriving VIKO NTNU
Skrive prosjekt VIKO NTNU
Hva er en vitenskaplig artikkel? (video)


Støttelitteratur:
Materiallære; Ørnulf Grøndalen; ISBN 9788276746211
Materiallære for metalindustrien; Mogens Rasmussen, Finn Monrad Rasmussen;  ISBN 9788770821858
Essentials of Materials Science and  Engineering; Donald R. Askeland and Pradeep P. Phule; ISBN 0-499-24442-2
Fundamentals of Materials Science and Engineering, An Integrated Approach; William D. Callister Jr.; ISBN 978-0-471-47014-4
 

Direkte til
Materialteknologi
NTNU i Gjøvik

Nyttig
Lær studieteknikk
Glossary CRC
science-animations
RoyMech Index
Educypedia
Wikipedia
Text-to-Speech
 

 

 

Materiallære-TDL

    ►FREMDRIFTSPLAN:

forelesning

Planlagte oppgaver*)
uke MATERIALLÆRE forelesning  oppgaver  selvstudium
  ● Generell materiallære
1 Innledning
2 Metallenes krystallinske natur  Metallografiske metoder
3 Faser og fasediagrammer. Legeringer. Størkning.
4 Deformasjon metaller/leg.  Måter til å styrke metallene 
5 Diffusjon  Avspenning, rekrystallisasjon, kornvekst 
6 Mekaniske egenskaper og prøving. Destruktiv/ ikke destruktiv testing
  ● Materiallære stål
7 Jern-, karbonlegeringer likevektstrukturer
8 Varmebehandling av stål, ikke likevektstrukturer
9 Designmaterialer   Sveisbare konstruksjonsstål  ▪ Korrosjonsbestandige stål
  ● Velge materialer
10 Materialvalg
  Lettmetaller
11 Lettmetaller  ▪ Aluminium Al + legeringer  ▪ Overflatebehandling Al
12 Magnesium Mg + legeringer  ▪ Titan + legeringer
  Andre materialer
13 Plastmaterialer  ▪ Kompositter
  Oppsummering
14 Repetisjon
  eksamen
  Eksamen
 
  *) med forbehold om endringer

ARBEIDSPLAN:

               
 

 

           
    Innledning          
  uke Tema / Litteratur*)   Mål / Du skal kunne Nyttige linker / notater Oppgaver*) Blackboard
  1 Se: Støttelitteratur       Øving Innlev.
               

 
 

Bli kjent!

 

Gjøre deg kjent med innholdet i materiallæren.

   
 
               
  Tema / Litteratur*)   Mål / Du skal kunne Nyttige linker / notater Oppgaver*) Blackboard
    Se: Støttelitteratur       Øving Innlev.
               
   

Introduction to Materials history and character
(M. Ashby)

 

Explain materials, processes and choice.
Explain material properties.
Explain design-limiting properties.

 
 
Deignmaterialer Henning Johansen, NTNU
Discover The Secrets of Everyday - YouTube
Introduction to Material Science - YouTube

Materialteknologi Stig Berge, NTNU
Introd. To Materials Science Univ. of Tennessee
The X-files Materials Science Max-Planck-Institut

 
Why Study Materials:
Quiz1
Quiz2

Exercises 1
Ex 1-løsning
 
    Prosjektoppgave          
  Tema / Litteratur*)   Mål / Du skal kunne Nyttige linker / notater Oppgaver: Blackboard
    Se: Støttelitteratur       Øving Innlev.
               
   

Prosjektoppgaven:

 

  Sette deg inn i oppgaven
DERE har selv ansvar for å fordele dere i grupper!
Sette opp et forslag til prosjekt
Løse oppgaven i løpet av semesteret
 
 
Oppgaveskriving-NTNU
How Projects Really Work
Skrive prosjekt VIKO NTNU
Om kravspesifikasjon m/eksempel Lars Bark-Mälardalens högskola, Sverige
Disposisjonsmal prosjektrapport HJ-NTNU
Logg for gruppearbeid HJ-NTNU
Retningslinjer for innlevering i Fronter HJ-NTNU
Rapportskriving HJ-NTNU hvordan skrive rapport/lab. rapport
Problemstilling - hvordan lage en? Video YouTube HiG
Å skrive en oppgave Biblioteket-NTNU i Gjøvik
Litteratursøk og oppgaveskriving VIKO NTNU
Hva er en vitenskaplig artikkel? (video)
  Prosjek-forslag
med:
- gruppemedl.
- gruppregler
- kort beskrivelse
- skisse
- kravspesifikasj.
- fremdriftsplan

 
    repetisjon          
  Tema / Litteratur*)   Mål / Du skal kunne Nyttige linker / notater Oppgaver*) Blackboard
    Se: Støttelitteratur       Øving Innlev.
               
   

Innhold 1-11

         
               
     1-Kompendium Innledning
Password:
Se i Blackboard

 
  Gjøre greie for generelt om atomer og  deres oppbygging.
Gjøre greie for de vanligste bindinger mellom atomer.
 
 
► Innledning
    Forelesningsnotater


Innledning ClassLive-Innledning-Materiallære Forelesning (ClassLive)

Atoms and Molecules - YouTube
Bohr's Model of Atoms - YouTube
Meet the Elements
- YouTube
Metallic Bonding
- YouTube
Covalent Bonds -
YouTube
Ionic Bonds - YouTube
Van der Waals Bonds -
YouTube

Bonding Materials Eng, Online Tutorials
Size of an atom Chalmers Univ. of Technology
The Scale of the universe
Metallic Bond, Eectron Sea J Newell

Periodic Table of the Elements T. V. Green Jr.
Periodic puzzle Dartmouth College

Material properties University of Cambridge
Metals SubsTech (Substances&Technologies)

Atomic Struct.and Interatomic Bonding (PP) W D Callister
Intro. to Materials Science and Eng. (PP) D R Askeland
Atomic Structure (PP) D R Askeland
Øving 1
Ø1-løsning

 
               
 

 

           
    Metallenes krystallinske natur          
uke Tema / Litteratur*)   Mål / Du skal kunne Nyttige linker / notater Oppgaver*) Blackboard
  2 Se: Støttelitteratur       Øving Innlev.
               
    2-Kompendium
Metallenes
krystallinske natur
  Gjøre greie for gitterstruktur hos metaller.
Gjøre greie for krystall struktur (kornstruktur).
 
 
► Krystallinsk natur
    Forelesningsnotater

Krystallinsk natur ClassLive-Krystallinsk natur-Matereiallære Forelesning (ClassLive)

Learn 14 Bravais Lattice - YouTube
Cubic Unit Cells and Their Origins
- YouTube
Body-Centered Cubic Lattice (BCC)
- YouTube
Face-Centered Cubic Lattice (FCC) - YouTube
Hexagonal Structure
- YouTube

Metallers egenskaber og struktur - fagteori.dk
Unit cells, science-animations.com
Crystall structure Aluminium aluMATTER

Chalmers University of Technology
FCC structure
BCC structure
HCP structure

Structures of Metals and Ceramic (PP) W D Callister
Atomic and Ionic Arrangements (PP) D R Askeland
Principles of Solidification (PP) D R Askeland

Øving 1
Ø1-løsning
 
    Metallografiske metoder          
  Tema / Litteratur*)   Mål / Du skal kunne Nyttige linker / notater Oppgaver*) Blackboard
    Se: Støttelitteratur       Øving Innlev.
               
    3-Kompendium
Metallografiske metoder
  Gjøre greie for bruddflateundersøkelser, mikroundersøkelser og makroundersøkelser.
Gjøre greie for termisk analyse.
 
 
► Metallografiske metoder
    Forelesningsnotater

Metallografiske metoder ClassLive-Metallografiske metoder-Materiallære Forelesning (ClassLive)

Electron microscope -
YouTube
Metallography Part I - Macroscopic Techniques -
YouTube
Metallography Part II - Microscopic Techniques - YouTube
SEM - YouTube
TEM -
YouTube

TEM Nobelprize.org
SEM (Animation) University of Illinois
Øving 1
Ø1-løsning
 
 
               
 

 

           
    Faser          
uke Tema / Litteratur*)   Mål / Du skal kunne Nyttige linker / notater Oppgaver*) Blackboard
  3 Se: Støttelitteratur       Øving Innlev.
               

 
  4-Kompendium
Faser og fasediagrammer
Legeringer Størkning
  Gjøre greie for hva en fase er.
Gjøre greie for hva en legering er.
Gjøre greie for prinsipielle legeringstyper etter forløp av størkneprosessen.
 
 
Faser og fasediagrammer
    Forelesningsnotater

Faser og fasediagrammer ClassLive-Faser og fasediagrammer. Legeringer. Størkning-Materiallære Forelesning (ClassLive)
   
(Hevarmloven er IKKE pensum!)

Binary Phase Diagram -
YouTube

Phase equilibria Materials Eng, Online Tutorials
Phase diagrams science-animations.com
Steel Alloys
nobelprize.org
Phase Diagrams University of Southhampton
Segregation J Newell

Phase diagrams
University of Cambridge
Phase Diagrams and Solidification University of Cambridge

Phase Diagrams (PP) W D Callister
Solid Solutions and Phase Equilibrium (PP) D R Askeland
Dispersion Strength.and Eut. Phase Diagr. (PP)  D R Askeland
Øving 2
Ø2-løsning
 
               
 

 

           
    Deformasjon          
uke Tema / Litteratur*)   Mål / Du skal kunne Nyttige linker / notater Oppgaver*) Blackboard
  4 Se: Støttelitteratur       Øving Innlev.
               
    5-Kompendium
Deformasjon av metaller og legeringer

 
  Gjøre greie for forskjellen på elastisk- og plastisk deformasjon.
Gjøre greie for mekanismene for plastisk deformasjon.
 
 
► Deformasjon av metaller og legeringer
    Forelesningsnotater

Deformasjon av metaller og legeringer  ClassLive-Deformasjon av metaller og legeringer-Materiallære Forelesning (ClassLive)

Movement of an edge dislocation - YouTube
Dislocations in motion -
YouTube
Catepillar walking - YouTube
Modulus of Elastisity - YouTube

Elastic and Plastic Def. aluMATTER
Edge Dislocation J Newell

Dislocation movement Chalmers Univ. of Technology

Dislocations Materials Eng, Online Tutorials
Intro to Deformation Prosesses Univ. of Cambridge
 
Øving 3
Ø3-løsning
 
    Generelle          
  Tema / Litteratur*)   Mål / Du skal kunne Nyttige linker / notater Oppgaver*) Blackboard
    Se: Støttelitteratur       Øving Innlev.
               
    6-Kompendium
Generelle 
fremgangsmåter
til å styrke metallene

 
  Gjøre greie for de fire mulighetene vi har til å styrke metallene på.
 
 
► Generele fremgangsmåter til å styrke metallene
    Forelesningsnotater

Dislocation motion analogoud to movement of catepillar
-YouTube
Cold Rolling and Grain Structure
-YouTube

Yielding Across Grains aluMATTER
Strain Hardening: Basic Principles aluMATTER
Coherency Strain Hardening aluMATTER

Loading-Unloading J Newell
Forming Operations: Forging J Newell
Forming Operations: Rolling J Newell
Formig Operations: Extrusion J Newell
Forming Operations: Drawing J Newell


Imperfections in Solids (PP) W D Callister
Diffusion (PP) W D Callister
Def. and Strengthening Mechanisms (PP) W D Callister
Imperfections in Atomic / Ionic Arr. (PP) D R Askeland
Atom and Ion Movements in Materials (PP) D R Askeland
Øving 3
Ø3-løsning
 
               
 

 

           
    Diffusjon          
uke Tema / Litteratur*)   Mål / Du skal kunne Nyttige linker / notater Oppgaver*) Blackboard
  5 Se: Støttelitteratur       Øving Innlev.
               
    7-Kompendium
Diffusjon
  Gjøre greie for mekanismer og typer diffusjon.
 
File:Vacancy diffusion.gif
 
► Diffusjon
    Forelesningsnotater

► Diffusjon ClassLive-Diffusjon-Materiallære Forelesning (ClassLive)

Diffusion Slovak University of Technology in Bratislava

How atoms move between atomic sites? Univ. of cambridge
Interstitial and substitutional diffusion Univ. of cambridge
Effect of temperature on diffusion Univ. of cambridge
Microstructural effects on diffusion Univ. of cambridge


Interstitial Diffusion J Newell
Vacancy Diffusion J Newell
Øving 3
Ø3-løsning
 
    Avspenning          
  Tema / Litteratur*)   Mål / Du skal kunne Nyttige linker / notater Oppgaver*) Blackboard
    Se: Støttelitteratur       Øving Innlev.
               
    8-Kompendium
Avspenning, rekrystallisasjon og kornvekst
  Gjøre greie for de tre prosessene avspenning, rekrystallisasjon og kornvekst.
 

 
Avspenning, rekrystallisasjon, kornvekst
    Forelesningsnotater

Recrystallisation Materials Eng, Online Tutorials

Growth of a two-dimensional grain structure
-YouTube

Recovery J Newell

Recrystallisation Experiment aluMATTER
Effect on Recrystallisaton on Hardness aluMATTER
Grain Hardening Experiment for Aluminium aluMATTER

Def. and Strengthening Mechanisms (PP) W D Callister
Strain Hardening and Annealing (PP) D R Askeland
Øving 3
Ø3-løsning
 
               
 

 

           
    Mekaniske          
uke Tema / Litteratur*)   Mål / Du skal kunne Nyttige linker / notater Oppgaver*) Blackboard
  6 Se: Støttelitteratur       Øving Innlev.
               

 
  9-Kompendium
Mekaniske
egenskaper og prøving av dem. Destruktiv - /
Ikke Destruktiv Testing.
  Gjøre greie for destruktive og ikke destruktiv prøvemetoder.
Gjøre greie for hvilke egenskaper vi kan måle ved å benytte i de forskjellige prøvemetodene.
 

 
Mekaniske egenskaper og prøving av dem
    Forelesningsnotater

Tensile testing Materials Eng, Online Tutorials

Tensile Test
-YouTube
Brinell Hardness Test
-YouTube
Vickers Hardness Test
-YouTube
Rockwell Hardness Test
-YouTube
Charpy Impact Test
-YouTube
Understanding Creep
-YouTube
Ultrasonic Testing
-YouTube
Dye Penetrant Inspect
-YouTube.
Magnetic Particle Insp.
-YouTube
X-ray Inspection and Industrial Computed Tomography-YouTube
MaterialsScience2000-YouTube

Materialeprøvning -
fagteori.dk
Fatigue Materials Eng, Online Tutorials

Brinell hardness test University of cambridge
Rockwell hardness test University of cambridge
Vickers hardness test University of cambridge


Tensile Test - Bend Test J Newell
Brinell Test J Newell
Charpy Test J Newell


Methods of Measuring aluMATTER
Tensile Test: Specimen Preparation aluMATTER
Tensile Test Machine aluMATTER
Tensile Testing of Al Alloys aluMATTER
Fatigue: S-N Curves aluMATTER

Creep Deformation of Metals
University of Cambridge
Airbus har laget video: Slik mener de Turøy-ulykken ... www.tu.no
NDT
NDT Resource Center
Ultrasonic Testing - animation NDT Resource Center

Brinell Test CORE-Materials
Rockwell Testmachine CORE-Materials
Tensile Test Materials Classroom

Mechanical Properties (PP)W D Callister
Failure (PP) W D Callister
Mechanical Properties and Behavior (PP) D R Askeland
Øving 4
Ø4-løsning
 
               
 

 

           
    Jern          
uke Tema / Litteratur*)   Mål / Du skal kunne Nyttige linker / notater Oppgaver*) Blackboard
  7 Se: Støttelitteratur       Øving Innlev.
               
    10-Kompendium
Jern - karbon legeringer, likevektstrukturer

 
  Gjøre greie for generelt om Fe - C legeringer. Fasediagrammet og fasene.
 
 
Fe-C legeringer
    Forelesningsnotater

Fe-C legeringer ClassLive-Fe-C legeringer-Materiallære Forelesning (ClassLive)

Carbon Phase Song
-YouTube
Hypereutectoid Steels-YouTube

Steels (Fe-C) University of Southhampton
Steel LearnEASY
Phase Transformatopn and Graion Growth J Newell
Phase diagrams science-animations.com

Phase diagrams
 University of Cambridge
Cast irons
 University of Cambridge

Fe-C-Phase Diagram-Callister

Ferrous Alloys (PP) D R Askeland
Øving 5
Ø5-løsning
 
               
 

 

           
    Varmebehandling          
uke Tema / Litteratur*)   Mål / Du skal kunne Nyttige linker / notater Oppgaver*) Blackboard
  8 Se: Støttelitteratur       Øving Innlev.
               
    11-Kompendium
Varme-
behandling
av stål, ikke likevektstrukturer
  Gjøre greie for generelt om varmebehandling av stål.
Gjøre greie for omdannelse av austenitt til perlitt, bainitt og martensitt.
Gjøre greie for bruk av IT- og CT-diagrammer.
 
 
Varmebehandling stål
    Forelesningsnotater

► Varmebehandling av stål ClassLive-Varmebehandling av stål-Materiallære Forelesning (ClassLive)

Heat Treating
-YouTube
Properties and Grain Structure-YouTube
BBC 1973 (Old but very good)
Microstructure of plain carbon steel-YouTube

Tool steel Heat Treating  LearnEASY
Varmebehandling af stål -
fagteori.dk
Fe-C phase-diagram and TTT-diagram (pdf) University of Tennessee

Fe-C-Phase Diagram-Callister

Phase Transformations
(PP) W D Callister
Dispersion Strengthening (PP) D R Askeland
Ferrous Alloys (PP) D R Askeland
Øving 6
Ø6-løsning
 
               
   

Referanser 1-11

         
               
 

 

           
    Designmaterialer          
uke Tema / Litteratur*)   Mål / Du skal kunne Nyttige linker / notater Oppgaver*) Blackboard
  9 Se: Støttelitteratur       Øving Innlev.
               

 
  Designmaterialer
 
  Gjøre greie designmaterialer generelt Designmaterialer, en oversikt
    Forelesningsnotater

Recycling of Metals University of Cambridge
   
    Sveisbare          
  Tema / Litteratur*)   Mål / Du skal kunne Nyttige linker / notater Oppgaver*) Blackboard
    Se: Støttelitteratur       Øving Innlev.
               
    Kompendium
Sveisbare konstruksjonsstål
(ny 03.10.2018)
 
  Gjøre greie for hva stål er, hvordan vi inndeler ståltyper og generelt om stålkvaliteter og sveisbarhet.
Gjøre greie for de sveisbare konstruksjonsstålene, inndelig i grupper, egenskaper og bruksområder.
 
 

1
Sveisbare konstruksjonsstål
    Forelesningsnotater


C-Steels, Mild Steel, C-Mn Steels.. azom.com
 
Øving 7
 
 
    Korrosjons          
  Tema / Litteratur*)   Mål / Du skal kunne Nyttige linker / notater Oppgaver*) Blackboard
    Se: Støttelitteratur       Øving Innlev.
               
    Kompendium
Korrosjonsbestandige stål
  Gjøre greie for typer korrosjonsbestandige stål og hvilke egenskaper de har.
Gjøre greie for Korrosjons- og strukturproblemer.
Gjøre greie for varmebehandling og sveising av de forskjellige typer av rustfrie stål.
 
 

1
Korrosjonsbestandige stål
    Forelesningsnotater

Stainless Steel University of Ljubljana Slovenija
Stainless Steels University of Cambridge
International Stainless Steel Forum (ISSF)
Stainless Steel World

thefabricator.com
Corrosion Materials Eng, Online Tutorials
 
Øving 8  
               
 

 

           
    Materialvalg          
uke Tema / Litteratur*)   Mål / Du skal kunne Nyttige linker / notater Oppgaver*) Blackboard
  10 Se: Støttelitteratur       Øving Innlev.
               
   

Kompendium
Materialvalg

  Gjøre greie for generelt om materialvalg og materialdata.
Gjøre greie for generelt om metoder for materialvalg.
 
 
Materialvalg
    Forelesningsnotater

Material Selector costompart.net
Materials Selection and Processing University of Cambridge
MatWeb searchable database
Materials Data SubsTech
Material Property Data Metall Supppliers Online

Materialpriser:
-
Norsk Stål
- Astrup

Autodesk - YouTube:
Introduction to Green Material Selection
Material Selection: Physical Properties of Materials
Material Selection: Environmental Properties of Materials
.............................................................................................................
Introduction to Lightweighting and Material Reduction
Lightweighting 1: Hollow Parts, Reinforcements, and Trusses
Lightweighting 2: Lines og Force and StressConsentrations
Lightweighting 3: Tensegrity Structures
.............................................................................................................
Introduction to Energy Use in Design
Friction: Reducing Energy Losses in Design
Heat Transfer: Reducing Energy Loss in Design
Fluid Flow: Reducing Energy Loss in Design
.............................................................................................................
Design for Durability
Design for Repair and Update
Design for Disassembly and Recycling
.............................................................................................................

Materialvalg fra en produktdesigners ståsted

Materials Selection and Design (PP) W D Callister

MATERIAL SELECTION CHARTS-Univ. of Cambridge
■ First Introduction to selection charts

■ Then Interactive material selection charts

Materials Selection Charts, M. Ashby
Materials Selection Charts, M. Ashby:
Materials Selection Charts
Process Selection Charts

Øving 9
 
 
               
 

 

           
    lettmetaller          
uke Tema / Litteratur*)   Mål / Du skal kunne Nyttige linker / notater Oppgaver*) Blackboard
  11 Se: Støttelitteratur       Øving Innlev.
               
    Lettmetaller   Gjøre greie lettmetaller generelt.
 

 Bugatti made of Magnsium 1930s

 

Materiale:

 

 

Egenskap:

Mg

Al

Ti

Fe

Tetthet [kg/dm3]

1,74
≈1/5

2,7
≈1/3

4,51
≈1/2

7,87
1

Elastisitetsmodul [N/mm2]

45.000
≈1/5

70.000
≈1/3

120.000
≈1/2

210.000
1

Smeltepunkt [0C]

650
≈1/2

660
≈1/2

1670
≈1

1535
1

Lengdeutvidelseskoeffisient [x10-4/0C]

26,1
≈2

24
≈2

8,9
≈3/4

12
1

Relativ kost på vektbasis [forholdstall]

7,5

3,7

9,0

1,0

Relativ kost på volumbasis [forholdstall]

1,7

1,3

5,2

1,0

Bjelker av forskjellige materialer
Light alloys Materials Eng, Online Tutorials
Lettvekt Design Henning Johansen
Total-gruppen Toten Aluminium

   
    Aluminium          
  Tema / Litteratur*)   Mål / Du skal kunne Nyttige linker / notater Oppgaver*) Blackboard
    Se: Støttelitteratur       Øving Innlev.
               
    Kompendium
Aluminium Al
og Al-legeringer
  Gjøre greie for fremstilling og anvendelse av aluminium, Al.
Gjøre greie for egenskaper, fordeler og ulemper.
Gjøre greie for Al og Al-legeringer.
Gjøre greie for klassifisering av Al-legeringer
Gjøre greie for prosessruter.
 
 
Al og Al-legeringer
    Forelesningsnotater

► Al og Al-legeringer
ClassLive-Al og Al-legeringer-Materiallære Forelesning (ClassLive)

Heat Treatment of Aluminium
-YouTube
How It's Made Aluminium Cans
-YouTube

Al profiler SAPA
Al Extrusion Process Animation Aluminium Extrusion Process-SAPA Sapa

Lettvekt Design Henning Johansen

University of Southhampton
Al-Cu alloys
Al-Si alloys

aluMATTER
Quenching v Slow Cooling in Al-alloy
Al-Cu Phase Diagram
Al-Phase Diagrams Exercise
AL-Si Phase Diagram
Al-Mg Phase Diagram
Øving 10
Ø10-løsning

Øving 11
 
    Overflate          
    Overflate-behandling.
Al-legeringer


-
Al-profiler overflate-behandling, Sapa
  Gjøre greie for de vanligste overflatebehandlingsmetodene for Al-legeringer.
 
 
■ Aluminium-surface-treatment-aluminiumdesign.net
Overflatebehandling, SAPA (pdf + video)
Surfacetreatment-Lettvektdesign
Surface treatment-Sapa-the Design Manual

■ Ytbehandling- Hap Hydal-pdf

 

   
               
 

 

           
    Magnesium          
uke Tema / Litteratur*)   Mål / Du skal kunne Nyttige linker / notater Oppgaver*) Blackboard
  12 Se: Støttelitteratur       Øving Innlev.
               
    Kompendium
Magnesium Mg
og Mg-legeringer
  Gjøre greie for Magnesiumlegeringer generelt.
Gjøre greie for generelt om plastisk forming, støping, sveising, korrosjonsbestandighet og overflatebehandling av Mg og Mg-legeringer.
Gjøre greie for anvendelsesområder og Mg som designmateriale.
 
 
Mg og Mg-legeringer
    Forelesningsnotater

Magnesium Kjemisk institutt, Univ. i Oslo
Magnesium The University of Sheffield
International Magnesium Association
Magnesium-elektron Magnesium technology, service and innovation

■ 1935 Bugatti Aerolithe - Al vs Mg
-YouTube
 
Øving 11
 
 
    Titan          
  Tema / Litteratur*)   Mål / Du skal kunne Nyttige linker / notater Oppgaver*) Blackboard
    Se: Støttelitteratur       Øving Innlev.
               
    Kompendium
Titan Ti
og Ti-legeringer
  Gjøre greie for egenskaper til titan, Ti, og fremstilling og produksjon.
Gjøre greie for Ti-legeringer og sammen-ligning med andre metaller.
Gjøre greie for korrosjon, varmebehandling og sveising av Ti.
Gi eksempler på bruk av Ti.
 
 
Ti og Ti-legeringer
    Forelesningsnotater

Metallurgy of Titan and its alloys University of Cambridge
Titan Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo
Titan The University of Sheffield

Titanium-Metal Of The Gods-YouTube
Applicatio of Titanium-YouTube
How Do They Do It? Titanium-YouTube

Titanium: Kroll Method-YouTube
Nitinol - Metallic Muscles with Shape Memory-YouTube
Øving 11  
               
 

 

           
    Plast          
uke Tema / Litteratur*)   Mål / Du skal kunne Nyttige linker / notater Oppgaver*) Blackboard
  13 Se: Støttelitteratur       Øving Innlev.
               

 
  Kompendium
Plast
 
  Gjøre greie for generelt om plastens oppbygning og egenskaper.
Gjøre greie for generelt om
tilsatser og armering i plastmaterialer.
Gjøre greie for generelt om bearbeiding og sammenføyning av plastmaterialer.
 
 
Plastmaterialer 1
    Forelesningsnotater

Polymers Materials Eng, Online Tutorials

The Polymer Party-YouTube
Introduction to polymers-YouTube
Injection Molding-Owerview-YouTube

Polymers
SubsTech (Substances&Technologies)
Introduction to Polymers LearningSpace

Polymers MAST
British Plastics Federation
Plastics custumpart.net
Recycling of Plastics
University of Cambridge

J Newell (Animations):
Condensation
Extruder
Injection Molding
Wire Coating

Design inSite
Plastics
Elastomers & Rubbers
Biopolymers


Plast: Varmforming, sveising, berbeiding - RT, HiG

- Polymer Structures (PP) W D Callister
- Polymers (PP) D R Askeland
Øving 12
Ø12-løsning
 
    Kompositter          
  Tema / Litteratur*)   Mål / Du skal kunne Nyttige linker / notater Oppgaver*) Blackboard
    Se: Støttelitteratur       Øving Innlev.
               
    Kompendium
Kompositter
  Gjøre greie for generelt om struktur og undergrupper av komposittmaterialer
Gjøre greie for generelt om
anvendelsen av kompositter.
Gjøre greie for fordeler og ulemper ved å bruke kompositter.
 
 
Kompositter
    Forelesningsnotater


Composites
Materials Eng, Online Tutorials

Intro to Composites-YouTube
Composite materials-YouTube

NASA 360 - Composite Materialøs-YouTube

Composites
SubsTech (Substances&Technologies)
Composites Design inSite
Network Group for Composits in Construction
● Guide to Composits Gurit

J Newell (Animations):
Pultrusion
Wet Welding
Prepregging

Composites (PP) W D Callister
Composites: Teamwork and Syner
(PP) D R Askeland

   
               
 

 

           
    Eksamen          
uke Tema / Litteratur*)   Mål / Du skal kunne Nyttige linker / notater Oppgaver*) Blackboard
    Se: Støttelitteratur       Øving Innlev.
               
    Eksamen   Vurderingsformer:
Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 60%)
Vurdering av prosjekt (teller 40%)
Hver av delene må bestås separat  

Karakterskala:

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått) Karakterskala

Tillatte hjelpemidler:

Godkjent kalkulator
 
 
Grafik, der viser en pige, der sidder og læser med en stabel af bøger ved siden af sig

    LYKKE TIL MED EKSAMEN!


■ Oppgavetekst-7. desember 2018
■ Løsningsforslag-7. desember 2018

 
   
               
               
  updated 28.09.2020      

Materiallære-TDL > Arbeidsplan