TMA4260 Industriell statistikk
Høsten 2004
Endelig pensumliste

EKSAMEN

Eksamensdato: 1. desember 2004.
Skriftlig eksamen. Varighet 4 timer.
Hjelpemidler: B Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Husk "Tabeller og formler i statistikk".

For å opp til eksamen man ha godkjent den obligatoriske øvingen.

 

PENSUM

Forelest stoff og øvingene (1-13) utgjør pensum.

Litteraturkilder:


Lærebok:

Walpole, Myers, Myers og Ye (2002): "Probability and Statistics for Engineers and Scientists". Seventh Edition. Prentice Hall.

Notater/kopier lagt ut nett:

Fra Høyland, A (1988), Sannsynlighetsregning, Tapir. Kap. 5.2.8: Approksimasjon av forventning og varians for funksjoner av stokastiske variabler.

Fra Box, Hunter og Hunter (1978), Statistics for Experimenters. An introduction to Design, Data Analysis and
Model Building, Wiley. Kap 12.

John Tyssedal: Notat om faktorielle forsøk og blokkdeling.

Diverse eksempler (se under “Fremdrift fagets hjemmeside).

 

Pensumbeskrivelse:

(Kapittelnummer i parantes refererer seg til stoff som regnes som forkunnskaper).

Emne

Kapittel

Øving

Litt repetisjon

(1-10)

1

F-fordeling
Sammenligning av varians
Approksimasjon av forventning ...

 

8.8, 9.13, 10.13, 10.18

Høyland Kap 5.2.8

2

Enkel lineær regresjon

(11.1-11.5), 11.6-11.11

3

Multippel lineær regresjon

12.1-12.11

4-5

Variansanalyse

13.1-13.4,13.6-13.10, 13.12,13.14
14.1-14.4

6-7

2k forsøk og fraksjonelle forsook

Tyssedals notat

Box, Hunter og Hunter Kap 12
Alternativ fremstilling i lærebok Kap. 15

8-10

Statistisk prosesskontroll

17.1-17.5

11

Kjikvadrat-test for fordeling
Kontingenstabeller

10.14-10.16

12

Ikke-parametrisk statistikk

16.1-16.4

13