TMA4255 Forsøksplanlegging og anvendte statistiske metoder
Våren 2007

Those who want this website in English can go to this page. 

Meldinger

06.06.07
 
TMA 4255   -  23. mai 2007 – endelige karakterer

 

Nr

 Karakter

655032   

C

659275

B

661453

A

661632

C

661723

C

662106

A

662377

B

666079

C

666660

B

669455

B

669461

B

669488

B

676515

A

684343

B

684393

B

693955

C

 

Ås/Trondheim, 6. juni 2007

 

Sensorer:         Are Halvor Aastveit, UMB, Ås.

Bo Lindqvist, NTNU

24.05.07 Exam May 23 2007 is found in Norwegian here and in English here. Solution is  given here.

08.05.07 Final curriculum (pensum) is found here.

02.05.07 Some examples of approximations to expected values and variances can be downloaded here.

26.04.07 The last topic of the course is taught today (see ”Fremdrift” below). There are three more lectures, where I will go through earlier exams (see “Fremdrift”) with the aim of covering  the most important topics of the course. 

14.03.07 No lectures on Thursday March 22.

19.02.07 Øvingsteksten for det obligatoriske prosjektet finner du her OBLTMA4255. Her finner du også eksempler på tidligere utførte forsøk i faget. Noen amerikanske eksempler på utførte eksperimenter ligger her. (Merk at ikke alle er like godt egnet ….)

13.02.07 Some of you have asked for theoretical exercises. There are few in the book, but here are some from another book.

31.01.07 In the lecture yesterday it was determined that the lecture times  Friday 8-10 are changed into THURSDAYS 14.15 – 16.00 in F2, starting tomorrow February 1. At the same time we change the exercise time from Thursdays 14-16 to Fridays 8-10, starting February 2 (see announcement to come on the exercise website).

26.01.07 We have discussed the lecture times. It turns out that Friday 8-10 is a problem. We will discuss this on Tuesday 30. January. You may also send me emails listing the times when it is OK for you to have lectures.

25.01.07 Starting today, the lectures will be given in English.

15.01.07 På grunn av reise vil forelesningen tirsdag 23. januar bli flyttet til øvingstiden torsdag 25. januar. Forelesningen vil da være 14.15 – 16 i F2. Samtidig vil øvingen i den samme uken flyttes til tirsdag 23. januar kl 14.15 – 16 (se Øvingssiden).

Om kurset

Kurset er beregnet for studenter som ønsker en videreføring av grunnkurset i statistikk. Sentralt står planlegging og gjennomføring av forsøk for å kunne samle inn informative data av høy kvalitet, og analyse av innsamlede data for å hente ut informasjonen slik at denne kan gi grunnlag for beslutninger. Innholdet i kurset er: Forsøksmetodikk, 2k-forsøk og fraksjoner av disse, Spesielle design, Grafiske teknikker, Estimering av usikkerhet i estimat, Hypotesetesting, Enkel og multippel lineær regresjon, Residualplott og variabelutvelgelse, Transformasjoner, Responsflatemetoder, Variansanalyse, Prosesskontroll, Kontingenstabeller og Ikke-parametriske metoder. Alt dette er metoder og teknikker som er i utstrakt bruk i industri og næringsliv for å kunne forbedre kvalitet og produktivitet. For analyse av data vil en i stor grad bruke programpakken MINITAB. Faget bygger på TMA4240/TMA4245 Statistikk eller tilsvarende kunnskaper, og er mindre teoretisk rettet enn emnet TMA4260 Industriell statistikk.

  1. Studiepoeng: 7.5
  2. Varighet: 1 semester (vår)
  3. Forelesinger: 4 timer pr. uke
  4. Regneøvinger: 2 timer pr. uke
  5. Eksamenskrav: Godkjent obligatorisk øving
  6. Eksamen: Skriftlig, 4 timer.

Foreleser

Professor Bo Lindqvist, Rom 1129, Sentralbygg II, NTNU Gløshaugen
Telefon: 73 59 35 32
Epost: bo@math.ntnu.no
Treffetid: Bestemmes senere.

 

Øvingslærer

Stipendiat Anastasia Ushakova, Rom 1126, Sentralbygg II.

Telefon: 73 59 16 71
 Email:
anastasi@math.ntnu.no

Treffetid: Bestemmes senere.

 

Referansegruppe

Harald Kjølner, Indøk (haraldkj@stud.ntnu.no)

Læremateriell

Lærebok: Walpole, Myers og Myers (1998/2002): "Probability and Statistics for Engineers and Scientists". Sixth/Seventh edition. Prentice Hall.

Utdelt kopi: Høyland, A (1988): Sannsynlighetsregning, Tapir. Kap. 5.2.8 Approksimasjon av forventning og varians til funksjoner av stokastiske variabler.

Utdelt kopi: Box, Hunter og Hunter (1978): "Statistics for Experimenters. An introduction to Design, Data Analysis and Model Building". Wiley. Utvalgte deler fra kap. 10 og 12.

Tabeller: "Statistiske tabeller og formler". Tapir.

MINITAB: En del informasjon og dokumentasjon om MINITAB finnes på http://www.ntnu.no/itea.info/programvare/minitab.html

Tilleggslitteratur: En bok med stor vekt på anvendelser og eksempler som kan være nyttige å lese som et supplement til læreboka, er Box, Hunter og Hunter (1978,2005): "Statistics for Experimenters". Wiley.

Forelesninger

Tirsdager 14.15 – 16.00 F6. Første gang tirsdag 9. januar.

Torsdager 14.15 – 16.00 i F2

Foreløpig pensum, forelesnings- og fremdriftsplan

Uke

Emne

Kapittel (7. utgave)

Relevant

øving

2

Introduksjon, motivasjon og repetisjon. Deskriptive mål og grafer. Normalplott.

(1-10) Spesielt 8.1-8.7

1

3

To utvalg. Sammenligning av varianser. F-fordeling.
Enkel lineær regresjon.

8.8, 9.8, 9.13, 10.8, 10.13, 10.18

(11.1-11.5) 11.6 - 11.12.

2-3

4-5

Multippel lineær regresjon

12.1 -12.7, 12.9-12.11

4-5

6-8

2k forsøk og fraksjonelle forsøk

BHH 10 og 12
Alternativt WMM 15

6-8

11-12

Variansanalyse

13.1-13.4,13.6,13.8-13.10,13.12,13.14
14.1-14.4

9-10

13

Statistisk prosesskontroll

17.1-17.5

11

15-16

Kjikvadrat-test for fordeling
Kontingenstabeller

10.14-10.16

12

16-17

Ikke-parametrisk statistikk

16.1-16.4

12

17

Approksimasjon av forventning og varians

 

 

18-19

Repetisjon

 

 

Øvinger

Torsdager 14.15 – 15.00 i F2 eller i datasalen Gombe (R90) i Realfagbygget (se informasjon på ØVINGSSIDEN fra uke til uke). Merk at Gombe er reservert også for den etterfølgende timen torsdager 15.15 – 16.00.

Første øving er 18. januar. Det er da gjennomgåelse av MINITAB i Gombe.


Øvingslærer vil i øvingstidene være tilgjengelig for å veilede i øvinger eller svare på andre relevante spørsmål.


Vanlige regneøvinger for å kaste lys over og prøve ut forelest stoff blir gitt hver uke. Disse finner du på ØVINGSSIDEN. Øvingene er frivillige men blir regnet som en del av pensum. Løsnngsforslag blir lagt ut etter hvert.

De fleste øvingene krever bruk av statistikkpakken MINITAB, se ellers
http://www.ntnu.no/itea.info/programvare/minitab.html. NTNU har kjøpt en ubegrenset "site avtale" for Windows og Macintosh for installasjon av MINITAB på NTNUs område samt på private maskiner til studenter og ansatte . MINITAB vil også være tilgjengelig på datasalen Gombe (24 maskiner) i Realfagsbygget. Datasalen er reservert for dette faget TORSDAGER 15.15 – 16.00.


En av øvingene er obligatorisk og vil være av noe mer omfattende karakter. Her skal en selv planlegge, gjennomføre, analysere og rapportere et selvvalgt forsøk eller utføre en annen statistisk analyse (som må være godkjent av faglærer). Denne øvingen vil telle 20% av eksamenskarakteren. Øvingsteksten finner du her OBLTMA4255. Her finner du også eksempler på tidligere utførte forsøk i faget. Noen amerikanske eksempler på utførte eksperimenter ligger
her. (Merk at ikke alle er like godt egnet ….)

Den obligatoriske øvingen vil starte i tiltaksukene 9-10 og ha innlevering tirsdag i uken før påske.

Eksamen

Eksamensdato er 23. mai 2007. Skriftlig. Varighet 4 timer.
Obligatorisk øving teller 20% av eksamenskarakteren.
Tillatte hjelpemidler: A: Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.

Husk å ta med: "Statistiske tabeller og formler". Tapir.

Endelig PENSUM finnes her


Eksamensoppgave i mai 2006 med løsningsforslag finner du
her
Eksamensoppgave i juni 2005 finner du
her

Eksamensoppgave i august 2005 finner du
her og løsnngsforslag til kontinuasjonseksamen høten 2005 finner du her

Eksamensoppgave i desember 2005 finner du
her og de resterende sidene til løsningsforslaget her
En del tidligare eksamensoppgaver med løsningsforslag finner du på denne
hjemmesiden.

 

Fremdrift

Week 19 (8 and 9 May) Tuesday: Go through exam Juni 2005. Wednesday (which has “Tuesday” schedule to catch up for 1st of May): Go through the following exercises: Mai 2002: 1; December 2004: 1,3,4 (found here).

Week 18 (3 May) Go through exam Mai 2006 (which you may download under “Eksamen” above).

 

Week 17 (24 and 26 April)  Continues on Tuesday with Non-parametric tests (Ch. 16.1-16.4).  Thursday: Approximation of expectation and variance. Foils are found here: 26 April.  Some examples of approximations to expected values and variances can be downloaded here.

 

Week 16 (17 and 19 April)  Continues with 10.14-10.16 (Chi-square tests for Goodness-of-fit, Independence and Homogeneity). Non-parametric tests (Ch. 16). Foils are found here: 17 April.  

 

Week 15 (12 April)  “Choice of Sample Size” from Chapter 17. Continues with 10.14-10.16 (Chi-square tests for Goodness-of-fit, Independence and Homogeneity). Foils are found here: 12 April.  

 

Week 13 (27. and 29. March) Chapter 14.1-14.4 and 13.12. Chapter 17.1-17.5, except “Choice of Sample Size”). Foils are found here: 27. March.  

 

Week 12 (20 March) Chapter 13.8-13.9 and 14.1-14.4. Foils are found here: 20. March. 

 

Week 11 (13. and 15. March) Chapter 13.1-13.4 and 13.6, 13.10. Foils are found here: 13. March. 

15. March.

 

Weeks 9 and 10: No lectures. Work on project!

 

Week 8 (20. and 22. February) Design of Experiments: Fractional factorial experiments. Preparation for obligatory project. Foils are found here: 20. February. 

Example of student project: Blenda-hvitt?”

 

Week 7 (13. and 15. February) Design of Experiments, continued. Foils are found here: 13. February. 

15. February.

 

Week 6 (6. and 8. February) Residual plots. Collinearity in multiple regression. Start Design of Experiments (DOE). You can download Notat om faktorielle forsøk og blokkdeling (Norwegian) or Book chapter on factorial experiments (English). You may also download MINITAB Chapter on DOE. Foils are found here: 6. February. 8. February.

Week 5 (30. January and 1. February) Multiple linear regression. Used foils from last week, plus these new ones: 30. januar og 1. februar.

Uke 4 (25. og 26. januar) Enkel lineær regresjon. Forståelse av MINITAB-utskrift. Starter på multippel lineær regresjon. Last ned foiler til 25. og 26 januar.

Uke 3 (16. og 19. januar) Normalfordeling med to utvalg. F-fordeling for sammenligning av varianser. Begynner på enkel lineær regresjon. Last ned foiler til 16. januar, 19. januar.

Uke 2 (9. og 12. januar) Innledning og repetisjon knyttet til Kap. 8. Noen stikkord: Deskriptive mål og grafer som fremkommer i MINITAB. Normalplott. Samplingfordelinger. Konfidensintervaller og tester for ett utvalg normalfordeling. Last ned foiler til 9. januar, 12. januar. 

Notater

 Her ligger en del eksempler som er brukt i faget TMA4260. En del av disse blir også brukt i TMA4255, men noen forandringer vil det nok bli. Notatet om faktorielle forsøk og blokkdeling til erstatning for kap 15 i læreboka, evt. kap 10 i Box, Hunter & Hunter, ligger først. Deretter et notat til erstatning for kapittel 12 i Box, Hunter & Hunter.

Notat om faktorielle forsøk og blokkdeling
Notat om fraksjonelle forsøk

Notat om rett bruk av statistikk

Notat om
Variansstabiliserande transformasjonar

Slides frå repetisjonen
Approksimasjon av forventing og varians
Eksempel i ikkje parametrisk statistikk
Kulelagereksempelet
Renseanlegget
Blodlegemer og Augefarge
Forsøksplanlegging med senterpunkt, CCD
Kontrollkort
Spenning av lagringsbatteri
Hardheit til metallgjenstand
Koparinnhald i bronslegeringar
Ph-verdi fiskevatn
Regresjon og Anscombe's datasett
Enkel lineær regresjon
Stivheit og tettleik til treprodukt
Eksempel på approksimasjon av forventing og varians
Drivstoffeksempelet
Industrieksempelet og Illustrasjon av sentralgrenseteoremt


Sist oppdatert: 6. juni  2007, 11:26